KNOWLEDGE HYPERMARKET


Галузева структура сільського господарства. Значення сільського господарства в економіці держави та в формуванні її експорту

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>>Галузева структура сільського господарства. Значення сільського господарства в економіці держави та в формуванні її експорту. Зв’язок сільського господарства з іншими галузями. Природно-географічні фактори розвитку сільського господарства. Сільськогосподарські угіддя, їх структура. Меліорація земель. Аграрні реформи в Україні, їх соціальне і економічне значення


§ 21. Сільське господарство

Пригадаймо

1. Яку продукцію виробляє сільське господарство?
2. Яка частка сільського господарства у ВВП України?
3. Що таке земельні ресурси? Як ними забезпечена Україна?


Структура галузі, її значення і перспективи розвитку. Сільське господарство є однією з найважливіших галузей виробничої сфери, яка займається вирощуванням сільськогосподарських культур і розведенням тварин для забезпечення населення продуктами харчування, а промисловості — сировиною. Сільське господарство складається з двох основних галузей: рослинництва і тваринництва.


Частка сільського господарства у ВВП України постійно зменшується. Це пояснюється двома обставинами. По-перше, у сільському господарстві затяглася економічна криза через нерозв'язаність питань приватної власності на землю, державної підтримки сільськогосподарського виробництва. Так, за підсумками 2008 року, сільське господарство виробило продукції, яка становить лише близько 71,6 % обсягу виробництва 1990 року (табл. 7). З іншого боку, зниження частки сільського господарства в загальному обсягу ВВП є закономірним процесом для країн, які прямують у своєму розвитку до типової для високорозвинутих країн структури економіки, де провідну роль відіграє сфера послуг.


Таблиця 7.
Темпи зростання обсягів сільськогосподарського виробництва, %

Роки До попереднього року До 1990 р.
1991 86,8 86,8
1992 91,7 79,6
1993 101,5 80,8
1994 83,5 67,4
1995 96,4 65,0
1996 90,5 58,8
1997 98,2 57,8
1998 90,4 52,2
1999 93,1 48,7
2000 109,8 53,4
2001 110,2 58,8
2002 101,2 59,5
2003 89,0 53,0
2004 119,7 63,4
2005 100,1 63,5
2006 102,5 65,1
2007 93,5 60,9
2008 117,5 71,6


Сільське господарство тісно пов'язане з багатьма іншими галузями економіки. Це машинобудування, що випускає сільськогосподарську техніку та устаткування для тваринницьких ферм; хімічна промисловість, яка виробляє мінеральні добрива, отрутохімікати, засоби захисту рослин. Сільськогосподарську сировину переробляють харчова і частково легка промисловості.


Важливе значення для ефективної роботи сільськогосподарського виробництва має виробнича і невиробнича інфраструктури. Підприємства інфраструктури здійснюють заготівлю, транспортування, зберігання та реалізацію продукції сільського господарства, підготовку кадрів, наукове забезпечення подальшого розвитку галузі. Заготівлею займаються установи, які організовують і здійснюють закупівлю сільськогосподарської продукції у колективних та індивідуальних власників, щоб у подальшому її використовувати для забезпечення потреб населення, промислових підприємств, а також створення резервів. Важливою функцією виробничої інфраструктури є зберігання заготовленої продукції. Так, наприклад, зерно зберігають в елеваторах — залізобетонних спорудах, що мають спеціальні пристосування для просушування та очищення; м'ясні та молочні продукти — у холодильних камерах. Для перевезення різних видів продукції рослинництва і тваринництва необхідні спеціалізовані види транспорту: молоковози, рефрижератори. Торгівля забезпечує просування товарів з виробництва до споживача.


Сільське господарство та підприємства, пов'язані з ним економічно та технологічно, утворюють складну виробничо-територіальну систему, яку називають агропромисловим комплексом (АПК).


Сільським господарством наші предки займалися за давніх часів. Поступово вдосконалювалися знаряддя праці, сорти культурних рослин, змінювалася структура посівних площ.


Наприкінці XIX століття в Україні почали формуватися райони торгового землеробства, які виробляли велику частку продукції на експорт. Однак ліквідація приватної власності на землю, насильницьке створення колгоспів на землях селян і землевласників призвели до поступової деградації та застійних явищ у сільськогосподарському виробництві.


Сільське  господарство впродовж 1920-1990-х років розвивалося екстенсивним шляхом, тобто збільшення продукції досягалося передусім через розширення посівних площ, збільшення поголів'я свійських тварин.


У сучасних умовах проблеми забезпечення населення України продукцією АПК можна розв'язати лише через інтенсифікацію виробництва. Це означає, що зростання продукції має здійснюватися за рахунок підвищення урожайності сільськогосподарських культур, зростання продуктивності свійських тварин. Наприклад, у США, де тваринництво є високоінтенсивним, середньорічні надої молока від однієї корови перевищують 6700 кг, а в Україні вони за останні десять років не перевищували 2800 кг.


Виробничі особливості сільського господарства. Головним засобом виробництва в сільському господарстві є земля. Водночас вона є і предметом праці, який завдяки родючості дає можливість вирощувати культурні рослини. Тобто земля є природним ресурсом, на якому базується сільськогосподарське виробництво.


З усієї земельної площі (60,37 млн га) на землі сільськогосподарського призначення припадало на початок 2009 року 43 млн га (71,2 %). У тому числі рілля займала 54,0 %, сіножаті — 4,0 %, пасовища — 9,2 %, сади і виноградники — понад 1 % землі, що не використовується у сільському господарстві, — 30,8 %, решта землі була під паром (мал. 180). У структурі сільськогосподарських угідь є істотні територіальні відмінності. Найбільша частка посівних площ — у степовій і лісостеповій зонах, сіножатей і пасовищ — у зонах мішаних та широколистяних лісів, в Українських Карпатах.


Структура земель сільськогосподарського призначення (2009 р.)

Мал. 180. Структура земель сільськогосподарського призначення (2009 р.)


Сільськогосподарські угіддя потребують систематичного поліпшення: зрошення на півдні країни, осушення на Поліссі, захисту ґрунтів від ерозії в лісостеповій зоні, зонах мішаних і широколистяних лісів. Комплекс заходів, спрямованих на збереження та поліпшення земельних угідь, називають меліорацією. В Україні площа зрошуваних земель становить понад 2 млн га, осушених — близько 3 млн га. На меліоративні роботи витрачено величезні кошти, але через недостатню наукову обґрунтованість, нераціональне використання зрошуваних та осушуваних земель продуктивність залишилася малою, а в деяких місцях знизилася.


Чи знаєте ви, що...
Меліорація земель значно підвищує їхню продуктивність. Зрошення збільшує врожайність зернових культур на 15—20 ц/га. У 1,5—2 рази зростає продуктивність земель при осушенні, а при створенні зрошуваних пасовищ їхня продуктивність підвищується в 3-4 рази. Зі зрошуваних земель з 1 га одержують по 40-50 ц пшениці, 50-60 ц рису.


Крім того, екстенсивний шлях розвитку АПК впродовж XX ст. призвів до надмірного освоєння землі, а також порушення пропорцій між ріллею, луками, водою. У нашій країні розорані навіть захисні смуги вздовж річок та озер, круті схили. Таке збільшення площ орних земель, використання важкої ґрунтообробної техніки, зменшення площ лісосмуг призвели до посилення ерозії ґрунтового покриву.


Крім земельних ресурсів, важливе значення для сільськогосподарського виробництва мають водні та агрокліматичні ресурси. Особливо залежним від кліматичних умов є рослинництво.


Чи знаєте ви, що…
Більшими темпами зростає сільськогосподарське виробництво на підприємствах, ніж у домашніх господарствах населення. Так, за 2008 рік це зростання в сільськогосподарських підприємствах становило 35,2 %,а в домашніх господарствах населення — тільки 5,8 %.


Основними типами підприємств у сільському господарстві в радянській Україні були колгоспи і радгоспи, які базувалися відповідно на колективній та державній формах власності. У їхньому розпорядженні було понад 98 % сільськогосподарських угідь. Поступово почала зростати частка земель в особистих підсобних господарствах. У 2008 році 71,6% засіяних площ належала сільськогосподарським підприємствам різних форм власності, а 28,4 % — господарствам громадян. Доволі значна частка виробництва (особливо картоплі, плодів, ягід, овочів, м'яса, молока, яєць) забезпечується присадибними і дачними господарствами населення.


Чи знаєте ви, що...
У 2008 році господарствами населення вирощено 98 % загального урожаю картоплі, 90 % овочів, 87 % плодів і ягід, 22 % зерна, 19 % соняшнику та 14 % цукрових буряків.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Яка галузева структура сільського господарства? Як воно зв'язане з іншими галузями економіки?
2. Як змінюється місце сільського господарства в господарському комплексі України?
3. Що таке екстенсивний та інтенсивний способи ведення сільського господарства?
4. Яка структура сільськогосподарських угідь України?
5. Що таке меліорація?
6. Які проблеми, пов'язані з використанням земельних угідь, виникають в Україні?
7. Які типи підприємств характерні для сільськогосподарського виробництва?


Набуваємо практичних навичок

1. Накресліть схему зв'язків сільського господарства з іншими галузями.
2. За даними таблиці 7 охарактеризуйте темпи зростання сільського господарства з 1991 року. Зробіть висновки.Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Збірка конспектів уроків по всім класами, домашня робота, скачати реферати з географії, книги та підручники згідно каленадарного плануванння з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.