KNOWLEDGE HYPERMARKET


Географія 8 клас

                                                                                          

Географія 8 клас – це інтерактивне джерело інформації для школярів про географію України: загальні відомості про територію нашої країни, її природні умови та ресурси, населення і господарство. Географія України вивчає природне середовище і територіальну організацію суспільства в межах нашої держави. Гіпермаркет Знань в режимі он-лайн розповість про закономірності поширення рельєфу, корисних копалин, клімату, внутрішніх вод, грунтів, рослинності і тваринного світу, природних зон та інших природно-територіальних комплексів нашої країни, а також про проблеми сьогодення: взаємозв'язки суспільства і природи, виникнення і загострення екологічних проблем у нашій державі тощо.


Гіпермаркет знань>>Географія>>Географія 7 клас


Географія України

Вступ

1. Фізична географія України, предмет і методи досліджень.

2. Формування території України. Ознайомлення із сучасним адміністративно-територіальний устроєм.


Україна та її географічні дослідження


Тема 1. Фізико-географічне положення України

3. Крайні точки і розміри території. Географічне положення, кордони. Географічний центр України.

4. Розташування території України стосовно годинних поясів.

5. Практична робота: 1. Нанесення на контурну карту крайніх точок, географічного центру України та кордонів країн, що межують з нею. Визначення положення України в годинних поясах.


Тема 2. Джерела географічної інформації

6. Експедиційні і стаціонарні дослідження природних умов і природних ресурсів.

7. Туристичні подорожі, екскурсії, краєзнавчі пошуки

8. Музейні експозиції, виставки.

9. Географічні енциклопедії, довідники, словники, календарі.

10. Географічні періодичні видання.

11. Географічні описи в мистецьких творах, засобах масової інформації, в тому числі аудіовізуальних та ін.  

12. Карти — джерела географічних знань, їх зміст і призначення.

13. Картографічні проекції, спотворення площ, форм, кутів, відстаней. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах.   

14. Види карт. Топографічні карти та їх практичне використаня. Визначення за картами напрямків, відстаней та висот на місцевості. Географічні атласи. Електронні карти і атласи.

15. Практична робота: 2. Опис місцевості і розв’язання задач за навчальними топографічними картами.       

16. Узагальнення з теми “Джерела географічної інформації”.  

Тема 3. Географічні дослідження території України

17. Географічні відомості про територію України у античних географів, “Повісті минулих літ”, літописах. Перші карти України. Дослідження природних умов і природних ресурсів України у ХVІІІ-ХІХ ст. Географічні дослідження України в ХХ ст.

18. Географічні відомості про територію України у античних географів

19. Роль у вивченні природи та господарства України В.Вернадського, П.Тутковського, С.Рудницького, Г.Висоцького, П.Погребняка, Б.Срезневського, В.Бондарчука, К.Воблого, О.Діброви, В.Кубійовича, М.Паламарчука та ін. Сучасні географічні дослідження. Географічна енциклопедія України.

Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів україни


Тема 1. Тектонічні структури

20. Тектонічна карта України. Характеристика основних тектонічних структур. Взаємозв’язок основних форм рельєфу з тектонічними структурами.

Тема 2. Геологічна будова

21. Геологічна карта України. Вік і поширення гірських порід. Геохронологічна таблиця. Особливості геологічної будови основних тектонічних районів України. Поширення четвертинних (антропогенових) відкладів.

22. Палеогеографічні умови. Зміна природних умов території України в архейську, протерозойську, палеозойську, мезозойську, кайнозойську еру. Палеогеографічні умови антропогену.


Тема 3. Рельєф. Геоморфологічна будова

23. Фізична карта України. Загальний план будови поверхні, простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Східноєвропейська рівнина. Коротка характеристика низовин та височин.

24. Гірські системи України. Українські Карпати та їх пасма: Зовнішні Карпати, Вододільно-Верховинські Карпати, Полонинсько-Чорногорські Карпати, Рахівські і Чивчинські гори, Вулканічні Карпати. Кримські гори  і їх пасма: Головне, Внутрішнє, Зовнішнє.

5. Гірські системи України. Українські Карпати та їх пасма

26. Закономірності  поширення основних форм  рельєфу і типів рельєфу.       

Тема 4. Мінерально-сировинні ресурси

27. Різноманітність і багатство мінерально-сировинних ресурсів, їхній зв’язок із геологічною будовою.

28. Закономірності поширення, характеристика і оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин.

29. Паливні копалини: вугілля, нафта, природний газ, торф. Короткі характеристики Донецького, Львівсько-Волинського і Дніпровського вугільних басейнів.

30. Передкарпатська, Дніпровсько-Донецька, Причорноморсько-Кримська нафтогазоносні області.

31. Перспективні нафтогазоносні райони, ресурси шельфових ділянок морів.

32. Основні родовища нафти і газу.

33. Родовища горючих сланців і торфу.

34. Рудні корисні копалини. Характеристика Криворізького, Керченського, Кременчуцького та Білозерського залізорудних басейнів, Нікопольського марганцеворудного району.

35. Родовища уранових руд.

36. Родовища руд ртуті, титану, нікелю, алюмінієвої сировини, інших металів.

37. Золоторудні райони України.

38. Рудні корисні копалини.

39. Характеристика Криворізького

40. Нерудні корисні копалини.

41. Родовища нерудної сировини для металургійної та керамічної промисловості

42. Нерудні корисні копалини. Родовища нерудної сировини для металургійної та керамічної промисловості, виробництва будівельних матеріалів, родовища дорогоцінного каміння.

43. Мінеральні води і грязі. Забезпеченість України мінерально-сировинними ресурсами, їх господарська оцінка, основні шляхи раціонального використання і охорони.


Тема 5. Кліматичні умови та ресурси

44. Загальна характеристика клімату України. Основні кліматичні чинники: сонячна радіація та її розподіл  по території, в т.ч. поняття - радіаційний баланс.

45. Циркуляція атмосфери;  підстилаюча земна поверхня.  Взаємодія чинників кліматоутворення.

46. Кліматичні карти.

47. Основні кліматичні показники, в т.ч. поняття - коефіцієнт зволоження та річний хід і розподіл.

48. Сезонні особливості клімату України. Кліматичні ресурси.

49. Кліматичні пояси та області. Характерні типи клімату різних частин України.

50. Погода і небезпечні погодні явища. Прогноз погоди. Синоптична карта. Метеорологічні станції, бюро погоди, гідрометеорологічна служба України.

Тема 6. Внутрішні води
51. Поверхневі води. Загальні гідрографічні особливості території України.

52. Основні річкові басейни та їх характеристика.

53. Характер водного режиму річок (падіння, похил; водний режим, живлення, витрата води в річці, річний стік).

54. Робота річок, формування русла, в т. ч. поняття - базис ерозії, твердий стік. Найбільші річкові системи України.

55. Озера їх типи, лимани, особливості гідрологічного режиму. Характеристика найбільших озер.

56. Підземні води. Основні артезіанські басейни України їх характеристика. Болота, їх типи і поширення. Причини заболочення. Штучні водні об`єкти та їх господарське призначення. Канали: Сіверський, Донець — Донбас, Дніпро — Кривий Ріг, Дніпро-Донбас, Північно-Кримський.

57. Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорони. 

58. Практична робота: 4. Позначення на контурній карті річок, озер, водосховищ, каналів, боліт.  Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій  України.


Тема 7. Ґрунти і земельні ресурси

59.    Умови ґрунтоутворення. Основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їх поширення на рівнинній частині України і в горах. Карта ґрунтів України. Характеристика фізичних і хімічних властивостей ґрунтів. Господарське використання ґрунтів.
60. Земельні ресурси України. Основні заходи з раціонального використання і охорони земельних ресурсів.  Практична робота: 5. Аналіз закономірностей поширення ґрунтів на території України.


Тема 8. Рослинний покрив

61. Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності. Ендемічні та зникаючі види. Широтна зональність і висотна поясність рослинного покриву. Рослинність лісів, степів, луків, боліт, водойм, гір, Південного берега Криму.

62. Червона книга України. Рослини занесені до червоної книги України. Рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України. Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення.


Тема 9. Тваринний світ

63. Різноманітність видового складу тварин. Фауністичний склад лісів, луків, степів, боліт, водойм. Акліматизація та реакліматизація тварин.

64. Вплив людини на тваринний світ. Тварини, що занесені до Червоної книги України. Тваринні ресурси України, заходи по їх відтворенню і охороні.

Природні комплекси і фізико-географічне районування


Тема 1. Природно-територіальні комплекси

65. Природно-територіальні комплекси (ПТК), умови їх розвитку та характерні риси. Взаємодія факторів і компонентів, що формують ПТК. Ландшафти та їх класифікація. Вплив господарської діяльності людини на ландшафти.


Тема 2.

66. Поняття фізико-географічного районування. Карта фізико-географічного районування України. Наукове і практичне значення природного районування.

Тема 3. Природні зони

67. Зона мішаних лісів. Географічне положення, межі і розміри. Характерні риси природних комплексів: поширення піщаних порід, рівнинність поверхні, надмірна зволоженість, заболоченість, низька природна родючість ґрунтів, залісненість. Сучасні ландшафти. Природоохоронні території.

68. Зона лісостепу. Географічне положення, межі розміри. Характерні риси природних комплексів та ресурсів.
50.  Несприятливі природні процеси: вітрова, та водна ерозії, засолення тощо. Поділ зони на природні країни, їх характеристика. Природоохоронні території.

69. Зона степу. Географічне положення, межі  розміри.  Головні риси природних умов.

70. Поділ на підзони. Несприятливі природні процеси. Природоохоронні території.

71. Практична робота: 6. Складання порівняльної характеристики природних зон України (за вибором).     


Тема 4. Гірські природні країни

72. Українські Карпати. Географічне положення, межі і розміри. Загальні риси природних умов.

73. Висотна поясність ландшафтів. Стихійні природні явища і процеси: водна ерозія, руйнівні повені, селі, снігові лавини. Поділ на природні області.

74. Природоохоронні території. Господарська оцінка  природних ресурсів.

75. Основні заходи щодо раціонального використання та охорони природних умов і природних ресурсів.

76. Кримські гори. Географічне положення, межі, розміри. Особливості природних умов і ресурсів. Висотна поясність.

77. Несприятливі природні процеси. Поділ на природні області.

78. Природоохоронні території. Основні заходи щодо раціонального використання та охорони природних умов і природних ресурсів.

Тема 5. Природні комплекси морів, що омивають Україну

79. Фізико-географічна характеристика природного комплексу Чорного моря. Проблеми використання і охорони їх вод.

80. Фізико-географічна характеристика природного комплексу Азовського моря. Проблеми використання і охорони їх вод.

Використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона

Тема 1. Геоекологічна ситуація в Україні

81. Поняття “геоекологічна ситуація”. Основні забруднювачі навколишнього середовища. Аварія на Чорнобильській АЕС і стан навколишнього середовища.

82.Вплив геоекологічної ситуації на населення в Україні. Законодавство про екологічну ситуацію в Україні.

Тема 2. Використання і охорона природних умов і природних ресурсів

83. Законодавчі акти про природно-запловідний фонд України. Природно-заповідний фонд. Національна екологічна мережа України.

84. Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання  і охорони навколишнього середовища в Україні.

85.  Практична робота: 7. Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні. Нанесення на контурну карту основних природоохоронних  об`єктів України.       Усі уроки онлайн, методичні розробки географія, календарне планування, усі уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій у класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів
1236084776 kr.jpg інше

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок у текстах
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки-кейси
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.