KNOWLEDGE HYPERMARKET


Дієслово як самостійна частина мови. Правопис –ться, -шся в кінці дієслів

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Українська мова: «Дієслово як самостійна частина мови. Правопис –ться, -шся в кінці дієслів»

61. Прочитайте. Поставте питання до виділених слів.Що вони означають?
Через роки й відстані я бачу матір. Ось вона йде подвір'ям, порається біля городини, працює в полі. Молюся до матері, бо найперше уявляю її над колискою. Завжди відчував усім серцем її лагідну вдачу, її приязнь і щедрість. Усе це ми називаємо словом «милосердя».
                                                                                                                    За М. Сингаївським.

Дієслово — самостійна частина мови, що називає дію або стан предмета і відповідає на питання що робити? що зробити? що роблять? що зроблять? що зробили? тощо.
Дієслова мають такі граматичні категорії: час, число, особу, рід, вид, спосіб.
У реченнях дієслова найчастіше виконують роль присудків: Степи простягліїся широкі (Б. Грінченко). Люди йдить потоком неупинним (В. Сосюра). Чужих країв ніколи я не бачив (В. Симоненко).

За підрахунками мовознавців, за поширеністю в мовленні дієслово посідає друге місце після іменника. У висловлюваннях різних стилів кількість дієслів різна. Якщо в текстах офіційно-ділового стилю дієслів близько 6 %, наукового — 10 %, то в художньому стилі до 15 %.
Найуживанішими є дієслова могти, хотіти, доти, жити, говорити, робити.
У мовленні дієслова вживають і в прямому, і в переносному значенні. Серед дієслів найбільше синонімів та антонімів. Дієслова входять до складу багатьох фразеологізмів.

62. Прочитайте, визначте дієслова, поставте до них питання. Які з дієслів уживаються у прямому значенні, а які — у переносному?
1. Я знаю: ти довго молилася Богу, щоб синові долю велику послав (Яр Славутич). 2. Мати сіяла сон під моїм вікном, а вродив соняшник (Б. Олійник). 3. Де мати посіє, там стелиться ласка, де мати посадить, там сходить добро (В. Крищенко). 4. Материна молитва з дна моря рятує. 5. Що мати в голову віб'є, того ніхто не виб'є (Народна творчість).
• Визначте вжитий у реченні фразеологізм, поясніть його значення. Укажіть у фразеологізмі дієслово.
• Визначте антоніми. Якими частинами мови вони виражені?
• Визначте час, особу, число, рід (якщо є) кожного дієслова.

63. Попрацюйте в парах! До кожного дієслова доберіть спільнокореневі антоніми, які різняться префіксами. Слова запишіть парами, префікси виділіть.
Зліталися.jpg
I. Запрягати, відступати, скрутити, відійти, зарядити, роз'єднати, заплющити.
II. Відкріпити, стулити, відхилити, підперезатися, відстібати, зашифрувати, від'їхати.
• Визначте орфограми у префіксах. Обґрунтуйте написання слів.

64. Попрацюйте в групах! Розкрийте значення поданих фразеологізмів. Складіть і запишіть речення з одним із них.
Убирати в себе з молоком матері; і рідна мати не впізнає; різати правду-матінку.
• Визначте у фразеологізмах дієслова. Поясніть лексичне значення кожного з дієслів. У прямому чи переносному значенні їх ужито? Поясніть граматичне значення дієслів.
• У прямому чи переносному значенні вжиті дієслова у підписах до фотографій.

Льлів.jpg                         Львівщина.jpg                                             Дніпропетровськ.jpg           

Миколаїв.jpg

65. Роздивіться таблицю. До якої колонки ви віднесли б кожне з поданих дієслів?
Дієслова.jpg
Думати, малювати, світитися, рухатися, упіймати, відповідати, переписувати, любити, сидіти, голубити, захищати, бігти, ткати, домовлятися, висіти, обіцяти.

66. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте дієслова, поясніть їхні лексичні значення.Які з дієслів означають конкретну фізичну дію? Стан? Процес мислення? Укажіть дієслово, що називає один із видів мовлення.
  Історія народу мала, має й матиме г..роїчні, траг..чні, щасливі й нещасливі сторінки. У г..роїчному виявляєтеся характер народу, його душевна краса. Такі сторінки хв..люють найбільше. Вони захоплюють, викликають почуття національної гордості.
  В істор..чному м..нулому українців було таке неповторне і л..гендарне явище, як Запоро..ька Січ. Це про неї Микола Гоголь у повісті «Тарас Бульба» п..сав: «Ось те гніздо, звідки вилітають усі горді й дужі. Ось звідки ро..ливаються воля й козацтво на всю Україну!»
                                                                                                                З журналу.

• З'ясуйте граматичні ознаки кожного дієслова: час, особу, число, рід (якщо є).
• У виділених словах визначте орфограми. Обґрунтуйте правопис цих слів.

67. Попрацюйте в парах! Перепишіть речення, підкресліть у кожному граматичні основи.Якими членами речення є дієслова?
1. Українці зроду люблять пісню і свободу. 2. Як ти смутишся, то вороги тішаться. 3. Якщо громада забажає, ніхто того не поламає. 4. Сталь має гартуватися в огні, а людина має міцніти в труді.
                                                              Народна творчість.

У якому реченні присудок виражений двома дієсловами?
• Підкресліть у дієсловах орфограму «м'який знак». Поясніть уживання м'якого знака.

Дієслова на -ть, -ться пишуть із м'яким знаком: навчають, пишаються.
Дієслова на -ться вимовляють так: сміються [с'м'ійуц':а], граються [грайуц':а].
Дієслова на -ш, -шся пишемо без м'якого знака: навчаєш, пишаєшся. Вимовлюють їх так: [навчайеиш], [пиешайеис':а].

68. Перепишіть, на місці крапок уставте там, де потрібно, м'який знак.
І. 1. Діло розумом починаєт..ся, а руками робит..ся. 2. Коли за все візьмеш..ся, то нічого не зробиш.. . 3. Кому місяць світит.. , тому й зорі всміхают..ся. 4. Всяка іржа очищаєт..ся, та сліди лишают..ся. 5. Раз обпечеш..ся, то другий раз побережеш..ся. 6. Краще бит..ся з орлом, ніж мирит..ся з вороном. 7. Помилиш..ся, запізнитеся — щастя не спізнаєш.. .
                                                                                            Народна творчість.
II. 1. День, як зошит новий, розгортаєт..ся. Час минає, слідів не лишаєт..ся (Р. Мазій). 2. Ти дивиш..ся на вицвілі картини, перегортаєш.. в пам'яті життя і не повернеш.. жодної хвилини (М. Луків). 3. Час не забарит..ся, замкнетеся коло, знову все здійснит..ся (Т. Хоменко). 4. Коли по буднях ти пройдеш.. , чи ж обійдет..ся без подряпин? (Ю. Андрухович). 5. Нічого кращого в усьому світі не знайдеш.. за любов і працю (М. Стельмах).
• Виділені слова передайте звукописом.

Роздивіться картину О. Фещенка.
Спокій.jpg
Розкажіть про зображене на ній, уживаючи дієслова на -ть, -ться.

69. Перепишіть, передані звукописом дієслова запишіть літерами.
1. [п'ід'іймайеиц':а] місяць над містом, заглядає до мене в вікно (В. Сосюра). 2. І віє вітер у лице, в гілках [полошчеиц':а]. І геть промокле деревце в світлицю [просиец':а] (М. Луків). 3. І ніжно [горнеиц':а] до мене крило вербиченьки зелене (К. Лесьєв-Лесь). 4. У криниці голуба вода [с'в'ітиец':а] глибинними вогнями (Д. Луценко).
• Підкресліть у словах вивчені орфограми.


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.