KNOWLEDGE HYPERMARKET


Команда встановлення значення властивості об’єкта. Створення процедур, що змінюють значення властивостей об’єкта.

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 8 клас>> Інформатика: Команда встановлення значення властивості об’єкта. Створення процедур, що змінюють значення властивостей об’єкта.


Створення процедур, що змінюють значення властивостей об’єкта

На вкладці Unit1 є три вкладки:
• Соdе, на якій створюється текст програми;
• Design (англ.— схема, проект), на якій конструюється форма;
• Ніstory (англ. — історія), на якій зберігається історія створення тексту прогрими проекту.
Текст програми, який ви бачите на вкладці Соde на рис. 129, система створила автоматично при відкритті проекту, а також у процесі подальшої роботи над ним. У мові програмування Delphi процедура має таку структуру:
рrocedurе <ім'я> (список аргументів);
begin
<команди>
еnd;
Перший рядок процедури — рядок заголовка. Він складається зі стандартного слова ргосесіиге (англ. ргосеdurе — процедура), далі йде ім'я процедури і в дужках список аргументів процедури. Нагадаємо, що процедура може й не мати аргументів. Закінчується рядок заголовка крапкою з комою (;). Команди процедури записуються між двома стандартними словами begin (англ.— початок) і еndі (англ.  — кінець). Веgіn і еnd — це не команди, ці слова відіграють роль відкриваючої та закриваючої дужки. Після слова  еnd повинна стояти крапка з комою (;). Кожна команда процедури також повинна закінчувати крапкою з комою (;).
Якщо ми хочемо, щоб у результаті настання події ОnСІіск змінилися значення властивостей одного з об'єктів, процедура повинна містити команди встановлення значення властивостей об'єкта, їх загальний вигляд такий:
<ім'я об'єкта>.<назва властивості := <значення або вираз>;
Наприклад:
Form1.Соlor := сІGrееп; — встановити колір фону форми — зелений.
Form1.Left := 300; — встановити відступ лівого верхнього кута вікна вправо 300 пікселів.
Batton1 Caption := 'Змінити'; — встановити текст заголовка на кнопці — Змінити (якщо значенням властивості є текст, то його потрібно взяти в одинарні лапки).
LаbеІІ.Fоnt..Соlог :  сІRеd; — встановити колір шрифту, яким буде відображатися текст на написі, — червоний.

Засоби допомоги у Тurbо Dеlрhi 2006
Система Тurbо Dеlрhi 2006 має зручні засоби допомоги при написанні тексту програми:
• Після введення першої букви імені об'єкта можна натиснути сполучення клавіш ( Ctrl+Пропусk. і відкриється список, який містить імена об'єктів (рис. 130). Далі можна вибрати потрібне ім'я зі списку.
Після введення крапки, що розділяє ім'я об'єкта і назву властивості, автоматично відкривається вікно зі списком, який містить властивості даного об'єкта {рис. 131). Далі назву властивості можна не вводити з клавіатури, а знайти в списку і натиснути клавішу Епісг. Такий спосіб уведення запобігає допущенню синтаксичних помилок, особливо тими, хто не вчив англійської мови.
• Система не розрізняє великі й малі літери. Якщо слово утворене з кількох слів, прийнято (і зручно) писати великою першу літеру кожного слова. У ході написання тексту програми система слідкує за синтаксичними правила¬ми написання команд. Якщо ці правила порушуються, система підкреслює місця помилки червоною хвилястою лінією (рис. 131). Потрібно уважно слідкува¬ти за цим і вчасно виправляти всі синтаксичні помилки.
На початку виконання проекту система аналізує текст програми на синтаксичні помилки. Якщо вони наявні, то виконання проекту припиняється. Система фарбує червоним кольором фон першого з тих рядків тексту програми, де є помилка, або наступного за ним, а всі інші помилки підкреслює червоною хвилястою лінією.
Крім того, у вікні Structure  (англ.— структура) з'являються повідомлення-підказки про вид помилки. Так, на рис. 132 невірно написане слово Label, тому червоним фоном позначено саме цей рядок. А на рис. 133 пропущено символ — крапку з комою в кінці першої команди, у таких випадках червоним фоном позначається наступний рядок. Потрібно виправити в тексті програми всі синтаксичні помилки і знову запустити проект на виконання.


Приклади використання полів і написів
Наведемо тепер приклад можливого використання полів і написів.
Створимо простий калькулятор, який буде додавати два до¬вільних дійсних числа. Під час виконання проекту користувач буде вводити по одному довільному дійсному числу в кожне поле і вибирати кнопку із заголовком Додати. При виборі кнопки відбуватиметься подія ОnСІіск, в результаті настання якої виконуватиметься процедура Тform1.Вutton1Clck, завдяки чому ці числа будуть додаватися і їх сума буде виводитися у напис.
Для створення такого проекту потрібно (рис. 134):
1. Розмістити на формі об'єкти: два поля, напис і кнопку.
2. Змінити значення властивостей форми, наприклад, змінити її розміри, встановити текст заголовка — Додавання (ця дія не є обов'язковою; текст заголовка і значення інших властивостей форми можна зали-шити такими, як їх встановила система).
3. Змінити значення властивостей кнопки, наприклад, встановити текст заголовка — Додати (ця дія також не є обов'язковою; текст заголовка і значення інших власти-    востей кнопки можна залишити такими, як їх встановила система).
4. Змінити значення властивостей полів: встановити порожнє значення тексту (можна також змінити значення й інших властивостей).
5. Змінити значення властивостей напису: встановити порожнє значення заголовка (можна також змінити значення й інших властивостей).
6. Створити заготовку процедури Тform1.Вutton1Click, яка відбуватиметься пі¬сля вибору кнопки.
7. Створити текст процедури Тform1.Вutton1Click.
ргосесшге Тform1.Вutton1Click

Розглянемо призначення кожної команди наведеної процедури.
Хоча користувач уводить у поля числа, система, тим не менш, сприймає їх як текст. Ці тексти є значеннями властивості Техt полів з іменами Еdit1 та Еdit2, які система надала полям автоматично при їх розміщенні на формі (їх можна було змінити як значення властивості Name цих полів). Тому перші дві команди процедури за допомогою стандартної функції StrToFloat (англ. — рядок у плаваючий формат):
• переводять текстове представлення дійсних чисел у самі дійсні числа;
• присвоюють їх змінним   і у відповідно.

Третя команди додає ці числа і присвоює результат змінній z.
Четверта команда встановлює червоним колір шрифту, яким буде виводитися заго¬ловок у написі.

П'ята команда:
• переводить результат додавання з числа в текст за допомогою стандартної функції StrToFloat(англ.— плаваючий формат у рядок);
• присвоює цей текст значенню властивості Саption об'єкта напис з іменем Label1 (це ім'я система надала напису також автоматично при його розміщенні на формі; його можна було змінити як значення властивості Namе напису).
У мові програмування Delphi для будь-якої змінної повинен бути вказаний її тип.
Тип змінної вказує, які значення може приймати ця змінна і які операції над нею можна виконувати.
Тип змінних вказується в тексті програми після ключового слова  var   (англ.  - змінна) (рис. 135). Змінні х, у, z,
які ми використали в процедурі, за умовою зада можуть бути довільними дійсними числами. Таким значенням відповідає тип Real (англ. геаl — дійсний). Змінні цього типу можуть приймати цілі й дробові значення .

Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я. Інформатика 8 клас

Вислано читачаму з інтернет-сайту

Завдання та відповіді з інформатики по класам онлайн, планування уроків з інформатики 8 класу скачати, домашнє завдання та робота

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.