KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Тема 1. Що і для чого вивчає економічна наука. Її місце серед інших наук.»

Конспект уроку економіки 10 класу

Тема: “Що і для чого вивчає економічна наука. Її місце серед інших наук.”

Мета:
1    сформувати початкове уявлення учнів про сутність економічної діяльності людини та її роль у житті суспільства;
2    чітко визначити об’єкт і мету економічного дослідження;
3    показати значення економічних знань у житті окремої людини та суспільства в цілому;
4    закріпити й розширити знання учнів про предмет економічної науки;
5    показати зв'язок економіки з іншими науками;
6    формувати економічний спосіб мислення і розвивати творчу  активність з метою підвищення рівня навчальних компетенцій учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.

Тип уроку: комбінований

Структура уроку


I. Організаційний момент – 4 хв.


II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності - 2 хв.


ІІІ. Вивчення нового матеріалу - 21 хв.


IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів. - 13 хв.


V. Домашнє завдання - 2 хв.


VI. Підведення підсумків уроку - 3 хв.


Хід уроку.

I   Організаційний момент
(Вступне слово як розминка перед початком викладання теми)


      Економіка є досить складною, але водночас і цікавою наукою. Набуті економічні знання допоможуть вам не тільки в добре розбиратися в цій науці, але й ви зможете використовувати їх у житті.


     Відомо, що економіка розвивалася протягом тривалого часу. В економічній науці досить часто використовується народна мудрість. Наприклад, поради починаючому торговцю містяться у китайських прислів’ях:


•    «Не бійся, що не знаєш товару: треба тільки порівняти його з іншим»;
•    «У лісі не торгують дровами, на березі озера -- рибою»;
•    «Продавець гарбуза не каже, що гарбуз гіркий, продавець вина не говорить, що вино розведене».


Афоризми про економіку:
При вивченні економіки завжди виявляється, що найкращий час для купівлі був минулого року.
Хто такий економіст?
- Це людина, котра знає про гроші більше, ніж той, хто їх має.

ІІ  Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.

Запитання до учнів:
1.    Як ви розумієте термін «економіка»?
2.    Що ви пам'ятаєте з попередніх уроків про економіку?
3.    Що вивчає економічна наука?
4.    Які питання вирішують економісти?
5.    Яке значення економічних знань в житті людини, держави?
6.    Яка головна мета економічної науки?

ІІI   Нова тема – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу


План
1.    Економіка як наука.
2.    Предмет і об’єкт економічної науки.
3.    Економічні закони й методи дослідження
4.    Зв'язок економіки з іншими науками.


Розповідь учителя (використовуючи слайди)
Економічна наука – суспільна наука, яка за допомогою законів дає уявлення про сутність економічної діяльності людини. Вона вивчає вибір напрямків і засобів ефективного використання обмежених ресурсів для задоволення потреб суспільства і кожної людини. Завдяки економічній науці окремі люди, фірми, країни організовують свою діяльність з найбільшою вигодою для себе.


У Стародавній Греції під словом «економіка» розуміли ведення домашнього господарства, яким керує господар або найнята ним людина. Мабуть, це були перші турботи, з якими вони зіткнулися. Сьогодні керувати потрібно підприємством, галуззю, країною, а це не просто.


Зараз під терміном «економіка» розуміють:
•    Історично сформовану сукупність виробничих відносин;
•    Навчальну дисципліну, що вивчає сутність і розвиток економічних відносин, які виникають у ході діяльності людини.
            Об’єктом вивчення є процеси, пов’язані з виробництвом, розподілом, обміном і споживанням суспільних благ.


            Економіку можна розглядати як єдине ціле, а можна крізь призму діяльності окремих суб’єктів. У першому випадку – це макроекономіка, у другому – мікроекономіка. 


Економіка, як і кожна наука, має свої закони, правила, принципи, за якими розвивається. Вона розглядає усі сфери людського буття, так чи інакше відображає усі процеси, які відбуваються в суспільстві, — від політичних до культурних, тому вивчення її передбачає застосування здобутків практично всіх предметів, які вивчаються у школі. Найтісніше економіка пов'язана з такими науками, як математика, право, соціологія, географія, історія, політологія, психологія.


IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів.
Бесіда, дискусії і обговорення теми
Узагальнити матеріал, вислухати думки учнів, що вони знають про економіку, для чого вона потрібна, що вивчає теоретичний курс «Основи економіки».


1)    Дати відповіді: так або ні.
- Економіка вивчає продуктивні сили суспільства. (Ні).
- Споживання в економічному сенсі - використання доходів і реалізація тих корисностей, що їх мають речі та послуги. (Так).
- Основна ідея економічної теорії А. Сміта полягає в справедливому розподілі. (Ні).
- Чи сприяє економічна наука демократизації суспільства? (Так).
- Зв'язок між економічною теорією та економічною географією полягає в тому, що обидві науки досліджують один об'єкт - земельні, сировинні, людські ресурси. (Так).


- Чи необхідно було вивчати економіку персонажам казки про золоту рибку? (Так).
- Людина живе у світі необмежених можливостей. (Ні).
- Безмежні потреби людини можна задовольнити обмеженою кількістю ресурсів. (Ні).
- Три головні питання економіки полягають: що виробляти? коли виробляти? як виробляти? (Ні).


2) Економічна наука розробляється і розвивається економістами різноманітних течій і напрямів, відтак існують різні визначення її предмета. Найзагальнішим є таке: економіка — це наука про основи господарювання. Господарська діяльність — це діяльність людей, спрямована на забезпечення матеріальних умов життя. Для здійснення такої діяльності потрібно відповісти хоча б на такі ключові запитання.


1. Що з товарів та послуг має бути вироблено і в якій кількості, аби потреби людей були задоволені якомога повніше і виробництво при цьому було високоефективним?
2. Як виробляти товари й послуги, тобто які ресурси та які технології використовувати, щоб створений продукт був доступніший для споживачів?
3. Для кого виробляти, адже у кожної соціальної групи свої потреби, а для їхнього задоволення необхідні найрізноманітніші товари й послуги?
3) Вислів А.Сміта: «На основі аналізу дійсності економічна наука повинна запропонувати таку економічну політику, яка давала б людям щедрий прибуток або засоби до існування, а точніше, забезпечила б їм можливість самостійно здобувати їх». Вислухати думки  і погляди учнів щодо цього вислову.
4) Провести обговорення за схемою «Зв'язки економіки з іншими науками».                У ході обговорення звернути увагу учнів на те, що економіка досить тісно пов’язана з іншими науками. Робити це доцільно у вигляді питань-уточнень. Наприклад: з економікою пов’язана політологія. Яким чином наука, що вивчає політичні організації суспільства, проблеми внутрішньої і зовнішньої політики, пов’язана з економікою? Учні розповідають про постійний зв'язок політичних і економічних рішень; про те, що міжнародна торгівля між країнами допомагає країні економічно розвиватися; що політика, політична влада впливає на економічну систему, тощо. 
V. Домашнє завдання
Тема 1 з підр. Ковальчук Г.О., Мельничук В.Г., Огнев'юк В.О. Економіка 10 клас
VI. Підведення підсумків уроку
Як бачимо, економіка із самого початку ставить у центр свого функціонування потреби людини, задля якої все відбувається і навколо якої обертається вся ринкова система. Діє найголовніший принцип сучасного буття: «Задоволення інтересів і потреб людини — насамперед».

Контрольні завдання

1 рівень
Вкажіть, чи правильні такі твердження:
1. Вважається, що вперше термін «економіка» було вжито у Стародавній Грецїі;
2. Завдання економічної науки полягає в тому, щоб систематизувати й узагальнювати факти та явища господарської діяльності людей , раціонально її організовувати й управляти нею;
3. Економіка досліджує проблеми ефективного використання ресурсів для задоволення потреб людини.

2 рівень
4. Назвіть складові частини економічної науки.
5. Дайте визначення терміну «економіка».
6. Назвіть основні умови, які сприяють розвиткові економіки кожної країни, кожного суспільства.

3 рівень
7. Доберіть з економічної літератури вислови відомих економістів про необхідність вивчення економіки. Поясніть їх.
8. Поясніть міжпредметні зв'язки економічної науки.
9. Наведіть приклади, які ілюструють значення економічних знань у житті кожної людини і суспільства.

4  рівень
10. Покажіть на конкретних прикладах, які економічні проблеми необхідно вирішувати нашій державі сьогодні.
11. Назвіть елементи,  які є складовими господарського життя країни. Поясніть свою думку.
12. Поясніть твердження: «Метою економіки є досягнення економічної стабільності у країні».
         
Також можна провести урок у вигляді гри для більшої зацікавленості учнів у подальшому вивченні предмету.
Мета уроку: розширити, закріпити знання учнів. Розвивати логічне мислення, вміння узагальнювати, застосовувати набуті знання на практиці, використовувати додаткові джерела економічної інформації, швидко реагувати на зміну ситуації, форми роботи, творчо ставитися до навчання. Продовжувати формувати вміння оцінювати рівень своїх знань. Вимагати від учнів чітких, лаконічних, точних відповідей. Виховувати наполегливість у досягненні своєї мети.
Обладнання уроку: оформлені лоти, номерки для кожного учня, картки з завданнями, тести, кросворд, картка у зошитах учнів.


№ лоту | Результати торгів | Самооцінка


Підсумкова оцінка


І. Організаційний момент.
ІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів.


Учитель. Сьогодні ми з вами підводимо перші підсумки нашої спільної роботи на уроках економіки. Наша мета - узагальнити, закріпити набуті знання.
Пропоную вам стати учасниками аукціону знань. На подальших уроках з економіки ми будемо детально знайомитися з аукціоном, як складовою частиною ринкової інфраструктури. Сьогодні коротке повідомлення зробить _________________


Учень. Аукціон - форма продажу у визначений час і у визначеному місці товарів, попередньо виставлених для ознайомлення, на основі конкурсу покупців. Партія товару, частина товару, що складається з одного або декількох однорідних за якісністю предметів, називається лот. Кожен учасник аукціону має свій порядковий номер. Веде торги - брокер.


Учитель. Я вважаю, що ми з вами можемо проводити аукціон. Лоти представлені на дошці. Номери є у всіх. Плата за лот - ваші знання, максимальна оцінка лота - 12 балів. У кожного з вас є картка, куди ви будете записувати результати торгів, ставити оцінку в кінці уроку.
Я сьогодні не учитель, а брокер, а ви, пані і панове, - учасники аукціону.

ІІІ. Узагальнення знань учнів.
Учитель. Шановні пані і панове: Вашій увазі пропонується
Лот №1."Перевірка платоспроможності учасників торгів". У таблиці зліва - основні поняття. позначені там цифрами, справа - визначення, позначені літерами. Ваше завдання - установити відповідність між елементами правої і лівої частини, назвати цифру і літеру (1 - c, 3 - б і т. д.).


Оцінюємо перший лот
Лот №2
Учитель Наш лот №4 називається "Запитання - відповідь". Уважно прочитайте запитання і дайте відповідь на нього.
Лот №3
Учитель. Цей лот називається "З'єднай частини слів, поясни їхнє значення".
Тема: методи економічного дослідження. Знайди у правому стовпчику закінчення економічних термінів, початок яких розташовано у лівому стовпчику. З'єднай їхні частинки, поясни значення слів.
Підведення підсумків торгів.


Лот №4
Учитель. Він має назву "Логічність". Вам пропонується ряд тверджень. Ви повинні визначити правильність їхнього формулювання двома словами "Так" або "Ні". Пояснити хід своєї думки.
Оцінювання лоту


Лот №5
Пропоную вам для розв'язку задачі. Якщо хтось відчує ускладнення, може скористатися підказкою.
Оцінювання лоту
Підведення підсумків уроку.
Учитель. Панове!
Всі лоти товарів, виставлені на нашому аукціоні, продано! Підведемо підсумки торгів. Прошу вас, кожного, визначити підсумкову самооцінку, а я виставлю її у журнал.


Само оцінювання. Оцінки


Учитель. Ми повторили основні моменти теми. Кожен з вас знає свої недоліки. Залишилося опрацювати незрозуміле, повторити ще раз тему. Бажаю вам успіхів у вивченні цього цікавого, важливого, необхідного предмету.
Відповіді

Лот №1


Ekon6-341.jpg


Відповіді: 1-і, 2-є, 3-а, 4-з, 5-б, 6-в,7 -к, 8 -г, д -е, 10-д, 11-ж


Лот №2
Запитання:  " Що і для чого вивчає економіка?"
Як ви розумієте термін «економіка»?
Що ви пам'ятаєте з попередніх уроків про економіку?
Що вивчає економічна наука?
Які питання вирішують економісти?
Яке значення економічних знань в житті людини, держави?
Яка головна мета економічної науки?


Лот №3
Відповіді
Моде 1. Гування 1-4 моделювання
Абстра 2. гальнення 2-1 абстрагування
Класи 3. рання 4-2 узагальнення
Уза 4. лювання 3-5 класифікація
Зби 5. фікація 5-3 збирання (фактів)
Розроб 6. тування 6-7 розробка (теорії)
Обгрун 7. ка 7-6 обгрунтування (економічної теорії)


Лот №4 Так. Ні.
            Відповіді
-Економіка вивчає продуктивні сили суспільства. Ні.
-Споживання в економічному сенсі - використання доходів і реалізація тих корисностей, що їх -мають речі та послуги. Так.
-Основна ідея економічної теорії А. Сміта полягає в справедливому розподілі. Ні.
-Чи сприяє економічна наука демократизації суспільства? Так.
-Зв'язок між економічною теорією та економічною географією полягає в тому, що обидві науки досліджують один об'єкт - земельні, сировинні, людські ресурси. Так.
-Чи необхідно було вивчати економіку персонажам казки про золоту рибку? Так.
-Людина живе у світі необмежених можливостей. Ні.
-Безмежні потреби людини можна задовольнити обмеженою кількістю ресурсів. Ні.
-Три головні питання економіки полягають: що виробляти? коли виробляти? як виробляти? Ні.


Лот №5
Задача 1
Заповніть пропущені місця і розв'яжіть задачу: Яку суму має повернути в банк підприємець, якщо відомо, що він взяв кредит в сумі 40 000 грн на 9 місяців, а банк надає позики під 30% річних.
Розв'язок: Якщо річний банківський процент становить ____%, то місячний буде ______. Отже, підприємець через 9 місяців має повернути суму позики ______грн і за користування кредитом ______, що становитиме разом _____грн.
30%, 30:12=2,5%, 9 місяців, 40 000грн, 40 000х2,5х9:100=9 000грн. ,49 000 грн.


Задача 2
Під який річний процент надає кредити малому бізнесу комерційний банк, якщо надавши позику фірмі "Мрія" у розмірі 20 000грн, просить повернути через 10 місяців 24 000грн
Розв'язання: Дохід комерційного банку за 10 місяців складе ______, а за 1 місяць _____грн. Тоді процент, під який банк надає кредити, становитиме: _____ в місяць, або ______ на рік.
24 000-20 000 = 4000грн, 4000:10 = 4000грн, 400 : 20 000=2%, 2х12=24%


Задача 3
На який строк потрібно вкласти гроші в ощадний банк під 8% річних, щоб сума внеску подвоїлась.
Розв'язок: Нехай сума внеску становить 1000грн, а строк внеску позначимо X. Для подвоєння суми внеску потрібно, щоб проценти склали величину, рівну первинному внеску. Тоді, враховуючи величину ставки банківського процента, буде дійсним рівняння:
1000х(8:100)хX=1000, X=100:8=12,5%

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Що і для чого вивчає економічна наука. Її місце серед інших наук. > Що і для чого вивчає економічна наука. Її місце серед інших наук. Конспект уроку і опорний каркас