KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Тема 3. Виробництво та його фактори: земля, праця, капітал, здатність до підприємництва»

Конспект уроку економіки 10 класу
Тема. Виробництво та його фактори: земля, праця, капітал і підприємницький хист.


Мета: сформувати поняття про виробництво, з’ясувати, які існують фактори виробництва та їхні основні характеристики  розвивати пам'ять, вміння порівнювати та співставляти; виховувати економічне мислення.


Обладнання: задачі для роботи в групах, комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури, слайди
Базові поняття та терміни: виробництво, фактори виробництва, земля, праця, капітал, підприємницький хист.


Тип уроку: комбінований.


Хід уроку
I. Організаційний етап
II. Перевірка домашнього завдання


- Завдання
Визначте правильні чи неправильні наступні твердження:


1.    Якщо гранична корисність кожної наступної одиниці блага зменшується, то його сукупна корисність також зменшується. (-)
2.    Криві байдужості ніколи не перетинаються. (+)
3.    Гранична корисність – це зміна сукупної корисності, спричинена зміною споживання даного блага на одиницю. (+)
4.    Форма і нахил кривої байдужості відображають уподобання споживача. (+)
5.    Якщо ви купуєте більше якогось товару, то гранична корисність кожної наступної одиниці зростає. (-)
6.    Крива байдужості – це крива однакової корисності. (+)


III. Актуалізація опорних знань
- Бесіда


1. Хто такі споживачі?
2. Які є закономірності поведінки споживача?
3. Що є предметом споживання?


- Мотивація
- Слово вчителя


У попередній темі ми розглянули, які існують види потреб. Вони можуть бути задоволені лише там, де є виробництво. Найголовніша мета виробництва — це створення споживчих благ для якнайповнішого задоволення потреб людей. Вивчення економічного змісту виробництва необхідне для тих, хто працює чи готується до трудової діяльності. Проте процес виробництва завжди є результатом взаємодії відповідних ресурсів, або, як їх ще називають, факторів виробництва. Будь-який продукт чи послугу ми можемо отримати, поєднавши певним чином матеріальні ресурси з працею. Що таке виробництво та які ресурси використовуються у виробництві, ми сьогодні розглянемо на уроці.


IV. Вивчення нового матеріалу
1. Виробництво та його фактори
- Розповідь учителя


Будь-яка фірма як мікроекономічний суб’єкт бажає отримати максимальний розмір економічного прибутку за даний період. Проте для цього потрібно визначити відповіді на запитання: що виробляти, як виробляти, для кого виробляти.


Сфера економіки, у якій створюються життєві блага, призначені для задоволення людських потреб, називається виробництвом. Виробництво завжди відбувається в русі, є процесом створення благ. Виробництво включає власне працю, робочу силу, предмети й засоби праці. Процес виробництва завжди пов'язаний із певними елементами, без яких він відбуватися не може.


Отже, виробництво – це процес перетворення вхідного потоку затрат ресурсів у вихідний потік випуску. Випуск – це товари або послуги у грошовому або фізичному вимірі, виготовлені фірмою за певний  період часу.

Ekon6-366.jpg


Фактори виробництва розглядаються як блага, які повинна придбати фірма для забезпечення випуску інших благ – готової продукції. Фактори виробництва, залучені підприємством, називають вхідними ресурсами. До них відносять працю, землю, капітал, підприємницький хист. Деякі економісти виділяють також такі фактори виробництва, як час і технологію. Усі фактори виробництва поділяються на дві великі групи: матеріально-речові та особисті. У свою чергу, матеріально-речові фактори поділяються на засоби виробництва, створені людиною (капітал), і природні фактори, що об’єднуються поняттям «земля». Особистий фактор визначається поняттями «праця» та «підприємницький хист».


2. Фактори виробництва
а) земля:
- розповідь учителя


Факторами виробництва є земля, праця, капітал та підприємницький хист. Земля або природні ресурси – це речовини природи, а також предмети праці, які вже пройшли обробку (електроенергія, пластмаси тощо). Матеріальне виробництво без цього фактору зовсім неможливе. До нього зараховують землю і все, що розташоване на ній і в ній: орні площі, ліси, ресурси річок, озер, морів , океанів, корисні копалини, тобто все, що людина бере від природи. Це природне середовище, де відбувається життєдіяльність людини.


-завдання «Вибери потрібне»
Потрібно із переліку вхідних ресурсів виробництва хліба обрати ті, які належать до фактора виробництва – земля.
Перелік вхідних ресурсів: борошно, печі, адміністративний персонал, дріжджі, вода, упаковка для готових виробів, сіль, форми для випікання.


б) капітал:
- розповідь учителя


Капітал або фізичний капітал – це вироблені раніше блага, які використовуються як засоби виробництва інших благ, зокрема, споруди, устаткування, інструменти, складські запаси, тобто майно фірми тривалого користування.


в) праця:
Праця – кваліфіковані і некваліфіковані робітники, менеджери; іншими словами, це потенціал фізичної та розумової енергії людей, яка використовується в процесі виробництва, набуті знання і трудові навички. Цей фактор називається «людський капітал». Без праці неможливі ні використання природних багатств, ні виробництво товарів. Ефективність праці залежить від доцільного застосування тих здібностей, з якими ми народились, і знань, яких ми набули в навчанні. З певного віку всі працездатні люди, що мають належні фізичні та розумові здібності, є трудовими ресурсами.


г) підприємницький хист:
Четвертим, об’єднуючим фактором виробництва, його рушійною силою є підприємницький хист,  або підприємливість. Підприємницький хист передбачає наявність здорового глузду, вміння йти на ризик, використання всіх можливостей для досягнення певної мети, хист до управління.
Підприємець – новатор, який, прагнучи отримати додаткову вигоду, використовує винаходи, веде пошук шляхів удосконалення, поліпшення організації виробництва, запроваджує нові досягнення задля оптимального поєднання наявних ресурсів. Винагородою для підприємця є підприємницький прибуток – плата за його ризик. Діяльність у будь-якій сфері економіки називається підприємництвом.


- Завдання
Наведіть приклади до кожного із факторів виробництва.


V. Узагальнення та закріплення вивченого матеріалу
Задача 1. Радіозавод випускав 100 телевізорів на день. Після реконструкції головного конвеєра радіозаводу продуктивність праці зросла на 10%. Визначте скільки телевізорів на день випускає завод після реконструкції, якщо кількість працюючих протягом усього періоду залишалась постійною і становила 400 осіб.


Розв’язок. ПП=Q/L,
ПП=100:400=0,25(шт./ос.);
ПП1=ПП∙1,1=0,25∙1,1=0,275(шт./ос.);
Q= ПП∙L;
Q1=0,275∙400=110(шт.)


VI. Домашнє завдання
Опрацювати матеріал підручника.


Задача 1. Відомо, що у попередньому році взуттєва фабрика «Чобіток» випустила 4500 пар чобіт при використанні праці 60 робітників. Наступного року цей показник збільшився до 5060 пар, а кількість працівників зросла на 30%. Визначте, як змінилась продуктивність праці робітника взуттєвої фабрики порівняно з попереднім роком.


Розв’язок. ПП0=4500:60=75(п./ос.);
L1=60∙1,3=78(ос.);
ПП1=5060:78=64,87(п./ос.);
∆ПП=(64,87-75):75∙100=-13,51% - ПП зменшилась на 13,51%.


VII. Підбиття підсумків уроку
Виробництво – цілеспрямована діяльність людей, які мають на меті створити споживчі блага для задоволення своїх потреб. Факторами виробництва є земля, праця, капітал та підприємницький хист. Земля – це узагальнююче визначення всієї сукупності ресурсів, які людина, розпочинаючи виробництво, бере у природи. Праця - узагальнююче визначення людських ресурсів, залучених до виробництва. Капітал – майно, що належить підприємцям або іншим власникам і використовується для створення речей і послуг. Підприємницький хист – здатність до організації виробництва, ризику в момент організації чи перебудови.

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Виробництво та його фактори: земля, праця, капітал, здатність до підприємництва > Виробництво та його фактори: земля, праця, капітал, здатність до підприємництва. Конспект уроку і опорний каркас