KNOWLEDGE HYPERMARKET


Контрольна робота Творчість Шевченка Куліша Марка Вовчка

Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 9 клас>> Українська література: Контрольна робота. Творчість Т.Шевченка, П.Куліша, Марка Вовчка


Творчість Тараса Шевченка

•    Що символізують жінки у віршах Т. Шевченка? Чи не занадто жорстоку картину малює Т. Шевченко в кінці вірша «У нашім раї на землі...» (щоб собак дражнила, поки не загинеш межи псами)? Аргументуйте свою думку. Охарактеризуйте образи двох жінок із вірша «У нашім раї на землі...». Чому жінка, яка народила шлюбну дитину, така ж нещасна, як і покритка?
•    Визначте спільні мотиви у віршах «Сон» («На панщині пшеницю жала...») і «У нашім раї на землі...».
•    Прокоментуйте слова М. Рильського: «Нещасливий в особистому житті, Шевченко найвищу і найчистішу красу світу бачив у жінці, у матері».
•    Випишіть із поезій Т. Шевченка рядки, суголосні поданій репродукції картини.
•    Коротко перекажіть сюжет поеми «Катерина». У якому сюжетному елементі події розгортаються найдинамічніше? Чому?
•    Визначте головну думку поеми Т. Шевченка «Наймичка».
•    По-різному вчинили в подібних обставинах Катерина й наймичка в однойменних поемах Т. Шевченка. Чому ж тоді вони обидві викликають у читача переживання й співчуття?
•    Яку біблійну легенду взято за основу сюжету поеми «Марія»?
•    Визначте головну ідею поеми Т. Шевченка «Марія».
•    Як еволюціонує образ матері-покритки в поемах Т. Шевченка?
•    У якій із трьох аналізованих поем жіноча доля втілена романтично, у якій реалістично-побутово, а в якій — із символічним узагальненням? Обґрунтуйте свою відповідь.
•    Поміркуйте, що спільного в названих поемах, а що їх розрізняє.
•    Розгляньте репродукції картин Т. Шевченка. Що спільного в них? Яка з картин найемоційніша? Аргументуйте свою думку.
•    За яких умов життя Т. Шевченко написав поезію «Садок вишневий коло хати...»? Яка картина у вірші й чим саме вас найбільше вразила?
•    Яким є ідеал життєустрою української родини в цьому вірші?
•    Якими художніми засобами Т. Шевченко досягає високої образності у вірші «Садок вишневий коло хати...»?
•    У чому полягає відмінність між автором поетичного твору й ліричним героєм?
•    Розкажіть про ліричного героя триптиха Т. Шевченка «Доля», «Муза», «Слава».
•    Який автобіографічний момент наявний у вірші Т. Шевченка «Доля»?
•    Назвіть мотиви лірики Т. Шевченка останнього періоду поетичної творчості.
•    Розгляньте репродукції картин Т. Шевченка останніх років життя. Усно опишіть ту з них, яка вам найбільше сподобалася.
•    Визначте присудки в поезії «Росли укупочці, зросли...». З'ясуйте, яку художню роль вони відіграють.
•    Який із творів на релігійну тематику вам запам'ятався найбільше і чим саме?
•    Що таке переспіви! Що ви знаєте про цикл біблійних переспівів Т. Шевченка «Давидові псалми»?
•    Хто такий Ісаія? Які його пророцтва стали джерелом наслідування для Т. Шевченка?
•    За допомогою яких художніх засобів Т. Шевченко досягає урочистості й піднесення у творах із релігійними мотивами? Наведіть приклади.
•    Визначте провідний мотив переспіву Т. Шевченка «Ісаія. Глава 35».
•    Чому ще двадцять років тому офіційна критика називала Т. Шевченка атеїстом, а сьогодні ця думка кардинально змінилася?
•    Прокоментуйте думки Б. Степанишина щодо питання Шевченко й релігія.
•    Проведіть невелике мовне дослідження (у групах) 1 -го й 43-го псалмів із циклу Т. Шевченка «Давидові псалми», скориставшись матеріалом статті підручника, у якій ідеться про мовні особливості переспіву «Ісаія. Глава 35».
•    Проаналізуйте переспів 149-го псалма Т. Шевченка.

Творчість Пантелеймона Куліша

•    Розкажіть про тенденції розвитку історичного роману в європейських літературах, які мали вплив на створення першого українського історичного роману.
•    Розкрийте значення літературознавчих термінів: роман, роман-хроніка, історичний роман. З яким іменем пов'язане виникнення історичного роману в українській літературі?
•    Які романи ви читали? На конкретному прикладі розкрийте ознаки роману.
•    Розкажіть історію написання, видання роману П. Куліша «Чорна рада».
•    Охарактеризуйте жанрові особливості «Чорної ради», джерела твору, його історичну основу. Поясніть тематику та конфлікт твору.
•    У чому полягає специфіка композиції роману «Чорна рада»?
•    Прочитайте ліричний відступ: «Весело й тяжко згадувати нам тебе, старий наш діду Києве! Бо й велика слава не раз тебе осіяла, і великі злигодні на тебе з усіх боків збирались. Скільки-но князів, лицарства й гетьманів добуло, воюючи за тебе, слави; скільки-то на твоїх улицях, на тих старосвітських стогнах, на валах і церковних цвинтарях пролито крові християнської!» Сформулюйте його головну думку, стильові ознаки, засоби поетичного синтаксису (риторичні фігури, повтори).
•    Охарактеризуйте представників козацької верхівки — Івана Брюховецького, Павла Тетерю, ніжинського полковника Золотаренка, генерального писаря Вуяхевича.
•    Яким змальовано у творі гетьмана Якима Сомка? Чим цей герой приваблює? Зверніть увагу на портретні описи персонажа.
•    Дайте характеристику вигаданим П. Кулішем персонажам.
 

Творчість Марка Вовчка

•    Чому Марко Вовчок назвала свої оповідання народними?
•    Які фольклорні засоби використала Марко Вовчок в оповіданні? Наведіть приклади.
•    У чому виявляється романтичність оповідання Марка Вовчка «Максим Тримач»?
•    Яку композиційну роль відіграють пейзажі у творі?
•    Які особливості має сюжет оповідання?
•    Визначте тему й головну ідею твору.
•    Чому оповідання Марка Вовчка «Максим Тримач» називають баладним?
•    Чим близькі оповідання Марка Вовчка «Максим Тримач» і повість Г. Квітки-Основ'яненка «Маруся»? Обґрунтуйте свою відповідь.
•    Поміркуйте, чому Марко Вовчок назвала оповідання не ім'ям Катрі, а її батька.


Авраменко О. М., Дмитренко Г. К., Українська література, 9 клас
Надіслано читачами інтернет-сайту

Матеріали з української літератури, планування з української літератури, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з української літератури 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.