KNOWLEDGE HYPERMARKET


Культурний розвиток Київської Русі у другій половині ХІ- першій половині ХІІІ ст. Повний урок

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 7 клас. Повні уроки>> Історія України: Культурний розвиток Київської Русі у другій половині ХІ- першій половині ХІІІ ст. Повний урок

Содержание

Тип уроку

Комбінований

Мета

Дізнатися про культурний розвиток Київської Русі, встановити значення культури Русі для української культури загалом.

Цілі уроку

  • характеристика умов зародження культури Русі;
  • розгляд основних тенденцій розвитку і досягнень давньоруської культури в досліджуваний період.

Дати уроку

996 р. – перший літописний звід
1113 р. – завершення „Повісті врем′яних літ
Кінець XII ст. – написання „Слова о полку Ігоревім

Терміни і поняття уроку

Глаголиця - одна з давньослов'янських абеток, розташована так само, як і кирилиця, але відрізняється від неї накресленням літер. Походить, на думку вчених, з грецького скоропису VIII-IX ст.

Кирилиця - одна з двох слов'янських абеток. Названа по імені слов'янського просвітителя середини IX ст. Кирила (до прийняття чернецтва - Костянтин), який у 863 році створив першу слов'янську абетку і за допомогою брата Мефодія переклав з грецької на слов'янську мову християнські богослужбові книги.

Літописи – записи подій по рокам.

Мозаїка (буквально «складена зі шматочків») – зображення або візерунок, виконані з кольорових каменів, смальти, керамічних плиток і т. д. Один з найдавніших видів образотворчого мистецтва.

Фреска - форма мальовничій розпису стін, коли фарби наносяться на сиру штукатурку.

Основні дати та події уроку

988 р. - прийняття християнства.
1037 р. - закладено Софійський собор у Києві.
1045-1050 рр.. - Будівництво Софійського собору в Новгороді.
IX-X ст. - Виникнення кирилиці.
Біля 1113 р. - складання Нестором «Повісті временних літ».
X ст. - Виникнення героїчного билинного епосу.

Обладнання уроку

Відеофільми, картки з датами (повинні бути розвішані на дошці з початку уроку), ілюстрації (бажано повісити на дошці разом з датами або роздавати учням для розгляду під час пояснення матеріалу вчителем), презентація уроку.

Хід уроку

Варіант 1. Лекція вчителя з елементами бесіди.

План лекції

1. Основи культурного розвитку Давньоруської держави.
2. Початок руської писемності. Зародження літератури. Літописи.
3. Фольклор: билини, усна поезія.
4. Архітектура.
5. Прикладне мистецтво, живопис.
6. Особливості давньоруської культури.

У вступному слові вчитель звертає увагу учнів на фактори, які вплинули на формування давньоруської культури. До них можна віднести: багату культурну спадщину східних слов'ян (закріпленню і передачі досвіду сприяла язичницька релігія); багатоетнічнуоснову; різноманіття культурних контактів (Візантія, Центральна і Західна Європа та ін.)

Розгляд пунктів 2-5 плану бажано організувати з опорою на підготовлену заздалегідь презентацію. Можна доручити учням підготувати презентацію самостійно, розбивши їх на групи для роботи з окремими пунктами плану. У цьому випадку можна запропонувати класу прослухати доповіді за обраними темами.

Для організації бесіди можна використовувати наступні питання і завдання:

1. Підтвердіть конкретними прикладами думку про те, що Давня Русь була країною високого рівня розвитку культури.
2. Назвіть причини християнізації Русі. Яку роль вона зіграла в історії країни?
3. Який вплив на руську культуру зробила Візантія? Чи можна говорити про самобутність руської культури? Свою відповідь обгрунтуйте.
4. В. Л. Янін вважає, що давньоруське мистецтво - це надбання XX ст., частина сучасної культури. Чи згодні ви з думкою історика? Аргументуйте свою відповідь.


Формуючись на основі культурних традицій східних слов'ян, давньоруська культура в той же час активно взаємодіяла з культурою інших народів. Особливе місце у формуванні культури Київської Русі займає література, яка виступала як форма суспільної самосвідомості.

У цілому, особливостями давньоруської культури були поєднання язичницьких і православних елементів і відсутність кордонів між культурою соціальних верхів і низів.

Домашнє завдання

1. Повторити матеріал за підручником, письмово відповісти на запитання у кінці параграфу.
2. Підготувати повідомлення на тему «Велика спадщина: здобутки культури Київської Русі».


культура Русі


Нікон, ігумен Києво-Печерського монастиря

Нікон, ігумен Києво-Печерського монастиря


Софійський собор у Києві

Софійський собор у Києві


Софійський собор

Софійський собор


Фреска Софіївського собору у Києві

Фреска Софіївського собору у Києві


Ілля Муромець, герой давньоруських билин

Ілля Муромець, герой давньоруських билин


Микула Селянинович, герой билин

Микула Селянинович, герой билин


Алімпій Печерський

Алімпій Печерський

Варіант 2. Заслуховування та обговорення доповідей учнів.

Як теми доповідей можуть бути запропоновані наступні:
      1. Билинний епос Давньої Русі.
      2. Християнізація Русі – поєднання язичницької і православної культури.
      3. Міста Стародавньої Русі.
      4. Розвиток руської літератури в X - початку XIII ст.
      5. Руське зодчество X - початку XIII ст.
      6. Прикладне мистецтво і живопис в Стародавній Русі.
      7. Внесок культури Київської Русі до скарбниці світової культури.
      8. Культура Київської Русі як відображення рівня розвитку давньоруського суспільства і держави.
      9. Видатні досягнення давньоруської культури і сучасність.

Обговорення доповідей можна організувати, запропонувавши учням відповісти на запитання та виконати завдання (див. варіант 1).

Варіант 3.
Перший урок - лекція. Другий урок - групова робота учнів по тексту підручника (виконання групових завдань). Як завдання можуть бути використані як питання так і завдання, наведені у варіанті 1, або питання та завдання, наведені в підручнику після відповідних параграфів, і для підсумкового узагальнення за темами.


Поглиблення знань

Галицько-Волинський літопис

Пауткін А. А.

Давньоруські літописи – надбання як цивільної, так і літературної історії, свідчення високого рівня розвитку мистецтва епохи середньовіччя. Ще в 1852 р. дослідник новгородського літопису Д. Прозоровський писав з цього приводу: «Літописи наші складають дорогоцінний матеріал для історії руської словесності: це незаперечно. Можна навіть сказати: літописи належать історії красного письменства, бо в них містяться не одні голі факти, але нерідко зустрічаються істинно одухотворені рядки, що відрізняються силою і стислістю виразів, глибиною і ясністю думки, простотою і сердечністю почуття - якостями, які і нині вважаються кращими перевагами словесних творів». Саме такий твір було створено в XIII ст. на південному заході Русі. За місцем написання цей дивовижний твір іменують Галицько-Волинської літописом.

Цей пам'ятник дійшов до нас у складі Іпатіївського зведення (поч. XVст.) Поряд з «Повістю минулих літ» та Київської літописом він охоплює події XIII ст. і розташований у заключній частині великого зводу. Читається Галицько-Волинський літопис і в більш пізніх списках, близьких за своїм складом до Іпатіївських. Дослідники одностайно визнають високі художні достоїнства літопису. Так, К.Н. Бестужев-Рюмін говорив про «значний успіх в мистецтві писання», якого досягли книжники цього регіону. А.С. Орлов називав Галицький літопис «найбільш поетичним». Д.С. Лихачов зазначав, що «літописець свідомо ставить перед собою художні завдання, вносить у свою розповідь елемент емоційності».

Як виявляється з прийнятої в науковій літературі назви, пам'ятник складається з двох частин, написаних у однойменних князівствах. Кордон двох літописів непомітний для необізнаного читача. Він визначається на підставі змін у манері викладу і політичних симпатіях давньоруських книжників. Вважається, що волинська розповідь відкривається відомостями, розміщеними під 1261.

Галицько-Волинське князівство, об'єднане Данилом Романовичем, займало великі простори на схід від Карпатських гір. У ті часи Карпати іменувалися угорськими (тобто угорськими) горами. Географічне положення, близькість до західної Європі визначили особливості культурно-історичного розвитку цих земель.


Відео до уроків 1-3

Домашнє завдання для варіанту 2 і 3

1. Підготуватися до уроку повторення з теми «Русь XI-XII ст.»
2. Опрацювати питання після підручника та вміти давати усну відповідь.
3. Записати у словничок нові терміни та дати уроку.


Список використаних джерел:

1. Урок на тему "Культурний розвиток Київської Русі" учителя історії Сизон В.Б., м.Боярка

2. Урок на тему "Культура Київської Русі" (авторський сайт: valyakodola.ucoz.ru)

3. Історія України. Документи. Матеріали / Упоряд. І. М. Скирда. — Х.: Вид-во «Ранок», 2009

4. Яковенко Н. Нарис історії України. – К.: Критика, 2006


Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.


Над уроком працювали

Любименко В.В.

Король Б.Ю.

Сизон В.Б.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 7 клас