KNOWLEDGE HYPERMARKET


Кількість речовин. Моль. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас. Повні уроки>>Хімія: Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро. Повні уроки

Содержание

Тема

  • Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро.

Мета уроку

  • Ознайомитись з поняттями: кількість речовини, моль, число Авогадро,
  • навчитися використовувати їх на практиці.

Задачі уроку

1.Зрозуміти зміст поняття: кількість речовинини; навчитися використовувати його на практиці.   
2. Називати одиницю вимірювання кількості речовини -моль та характеризувати ії;
3.Ознайомитись з поняттям « число Авогадро», навчитися здійснювати розрахунки з використанням зазначених понять.

Хід уроку

Поняття "кількість речовинини"

Ви вже знаєте все що є у Всесвіті, склад. з матерії, яка існує у двох формах: речовина і поле.

Людина сприймає не все що є у природі. Ми бачимо різні предмети, сприймаємо їх на слух, дотик, смак, нюх, але не сприймаємо поля, які існують навколо них.

Людина не сприймає, наприклад, електричні чи магнітні поля, проте може виявити їх за допомогою дослідів.

Речовиною назив. матерію, з якої склад. різні предмети на Землі, сама Земля, Сонце, зорі, тобто всі фізичні тіла.

Вам вже відомі три стани речовини: твердий, рідкий, газоподібний.

Усі фізичні тіла складаються з речовини, яка може бути у різних станах, зокрема, твердому, рідкому, газоподібному.

Кількість речови́ни — фізична величина, що характеризує кількість однотипних структурних одиниць (частинок). Під структурними одиницями розуміються будь-які частинки, з яких складається речовина (атоми, молекули, іони, електрони, протони, нейтрони або будь-які інші частинки). В міжнародній системі одиниць СІ кількість речовини поряд з масою (яка теж фактично корелює з кількістю частинок) належить до основних одиниць окремого типу. Таким чином, кількість речовини в системі СІ не може бути виражена через інші базові одиниці.

Кількість речовини

Малюнок 1.Кількість речовини

В цьому відео ви побачите як можно використовувати поняття «кількість речовини» при вирішенні завдань.


Відео 1.Находження маси речовини за кількістю речовини і об’єму газу за масою продукта реакції.

Контролюючий блок № 1

1. Скільки атомів Гідрогену й Оксигену міститься у воді Н20 кількістю речовини 1 моль?
а) 6,02•1023 атомів Гідрогену та 6,02•1023 атомів Оксигену;
б) 12,04•1023 атомів Гідрогену та 6,02•1023 атомів Оксигену;
в) 12,04•1023 атомів Гідрогену та 12,04•1023 атомів Оксигену.
2. Скільки атомів містить мідь кількістю речовини 3 моль;
а) 12,04•1023 атомів;
б)  6,02•1023 атомів; 
в) 18,06•1023 атомів.
3.  Скільки атомів містить  залізо кількістю речовини 0,5 моль?
а)  3,01•1023 атомів;
б)  6,02•1023 атомів; 
в) 18,06•1023 атомів


Моль - одиницю вимірювання кількості речовини. Її характеристика

Важливим поняттям хімії є поняття «моль». Моль – така  кількість речовини, яка містить 6,02*1023 структурних  одиниці  /атомов,  молекули, іони, електрони і т.д./. Моль атомів, моль молекул, моль іонів і так далі     Маса  одного  моля  даної  речовини  називається  його  молярною  /ілі мольной/ масою. Вона вимірюється в г/моль або кг/моль і  позначається  буквою «М». Наприклад, молярна маса сірчаної кислоти МН2so4=98г/моль.

Це відео допоможе краще и глибше зрозуміти поняття «моль» .


Відео    2.Моль-одиниця    кількості    речовини

У цьому відео ви побачите  цікаві факти про складову різних речовин та їх найдрібніші складові.


Відео 3. Найдрібніші способи вимірювання речовин. Нанотехнології.

Контролюючий блок № 2

1.Скільки моль і молекул кисню міститься в кисні масою 96 г?

Поняттям «число Авогадро», розрахунки з використанням зазначених понять

Амадео Авогадро

Малюнок 3. Амадео Авогадро

Італьянскій фізик і хімік Амедео Авогадро (1776-1856) за освітою був юристом, а математику, фізику та хімію вивчив самостійно і настільки добре, що викладав їх в університеті. Авогадро встановив точний склад безлічі хімічних речовин і відкрив закон, що носить його ім'я. Відповідно до закону Авогадро, в однакових обсягах будь-яких газів при однакових температурі і тиску міститься однакове число молекул.

Авогадро вів правильний і розмірений спосіб життя, він був батьком восьми дітей, глибоко зневажав розкіш і був байдужий до своїх заслуг і популярності.

У 1814 році з'являється друга стаття Авогадро «Нарис про відносні масах молекул простих тіл, або передбачуваних плотностях їхнього газу, і про конституцію деяких з їхніх сполук». Тут чітко формулюється закон Авогадро: «... рівні об'єми газоподібних речовин при однакових тисках і температурах відповідають рівному числу молекул, так що щільності різних газів представляють собою міру мас молекул відповідних газів ». Далі в статті розглядаються програми цього закону для визначення складу молекул численних неорганічних речовин.

Так як молярна маса (Маса одного моля речовини) пропорційна масі окремої молекули, то закон Авогадро можна сформулювати як твердження, що міль будь-якої речовини в газоподібному стані при однакових температурах і тисках займає один і той же об'єм. Як показали експерименти, при нормальних умовах (р = 1 атм, t = 0 ° С) він дорівнює 22,414 л. Число молекул в молі будь-якої речовини однаково.  Воно отримало назву числа Авогадро. Його прийнято позначати буквою NA. За сучасними даними

NA = 6,022094 • 1023 моль-1.

Це число - одна з найважливіших універсальних постійних сучасної фізики і хімії. Вона використовується при визначенні ряду інших універсальних постійних, наприклад, постійної Больцмана, постійної Фарадея і т. п.

Число Авогадро можна визначити багатьма незалежними один від одного методами. Прекрасне збіг отриманих при цьому значень є переконливим доказом реальності молекул і справедливості молекулярно-кінетичної теорії.

Авогадро постійна

Малюнок 4. Авогадро постійна

Фізичні методи визначення числа Авогадро

Малюнок 5. Фізичні методи визначення числа Авогадро.

Атомники уточнили число Авогадро

Малюнок 6. Атомники уточнили число Авогадро


Цікаво знати,що …

Науково-конструкторське підприємство ЗАТ «Центротех-Спб» паливної компанії Росатома «ТВЕЛ» успішно завершило роботи в рамках міжнародного проекту щодо уточнення числа Авогадро, повідомляє прес-служба Росатому. Основна мета проекту полягає у визначенні числа Авогадро з мінімальною похибкою 2х10-8, що в 15 разів точніше існуючого фізичного еталона.

В даний час в якості фізичного еталона використовується циліндр платино-іридієвого сплаву, що має відносно нестабільні показники, мінливі з часом, так що вченим фізикам і хіміками доводиться постійно коригувати свої розрахунки. Звідси випливає, що зменшення похибки у визначенні числа Авогадро дозволить підвищити точність у визначенні одиниці маси і спростить розрахунки для фахівців багатьох областей прикладної науки.

Центротех-Спб був обраний виконавцем ключового етапу робіт з визначення константи не випадково. Фахівцями інституту була обґрунтована наукова і економічна доцільність рішення поставленого завдання через підрахунок маси певного числа атомів ізотопу кремнію-28 (Si-28). Створити такий матеріал можливо шляхом збагачення тетрафториду кремнію природного ізотопного складу. Фахівцями інституту було спроектовано та виготовлено унікальне обладнання - центрифуги для розділення стабільних ізотопів і на виході було отримано ізотопно чистий кремній-28. Його досягнута ізотопна і хімічна чистота виявилася на 50% вище передбаченої завданнями. Після цього, кристал був переданий зарубіжним учасникам проекту для остаточних аналізів, обробки та подальшого дослідження.

За прогнозами фахівців, до кінця 2010 року можна чекати затвердження та впровадження нової константи Авогадро Міжнародною радою директорів державних інститутів Єврокомісії з вимірювання маси (CIPM)

Контролюючий блок № 3

1.Визначення закону Авогадро:
А. За сталого об’єму тиск газу змінюється прямо пропорційно абсолютній температурі.
В. За однакових умов об’єми газів, що вступають в реакцію, відносяться між собою як невеликі цілі числа.
С. В однакових об’ємах різних газів за одних і тих самих умов міститься однакова кількість молекул.
D. Кожна хімічна сполука має сталий якісний і кількісний склад незалежно від способу її добування.
2.Плотность деякого газу по повітрю складає 1,1. Розрахуйте молярну масу газу, визначите, який двоатомний газ має таку щільність?

Список використаних джерел

1.    Урок на тему «Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро» Басько Світлана Юріївна, вчитель СЗОШ №26 м. Вінниці
2.    Габриелян О.С. Химия 8 класс (учебник). М: - Дрофа, 2009
3.    Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 8 кл. М: - Дрофа, 2007
4.    Ярошенко О. Г.Хімія 8 клас(підручник) М: - Освіта,2008Відредаговано і вислано Макаринською Я.Ю.Над уроком працювали

Макаринська Я.Ю.

Басько С. Ю.

Лоренко Л.П.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Хімія > Хімія 8 клас