KNOWLEDGE HYPERMARKET


Ліна Костенко. Яскравий світ художнього слова поетеси. Теми, мотиви і проблеми поетичної творчості. Тести

Українська література 11 клас

Тема "Ліна Костенко. Яскравий світ художнього слова поетеси. Теми, мотиви і проблеми поетичної творчості"

Тести до теми "Ліна Костенко. Яскравий світ художнього слова поетеси. Теми, мотиви і проблеми поетичної творчості" 


Завдання для підготовки до зовнішнього тестування

1.Книгою книг називають:
А) літопис;
Б) Біблію;
В) збірник народних пісень;
Г) «Велесову книгу».
2. «Слово о полку Ігоревім» розповідає про події
А) 1183р.;
Б) 1061р.;
В) 1185р;
Г) 1165.
3. «Золоте слово» у «Слові о полку Ігоревім» промовив князь:
А) Святослав;
Б) Володимир;
В)Ігор;
Г) Мстислав.
4.Основні жанри, до яких вдавався Іван Вишенський:
А) послання та полемічні трактати;
Б) драма та повість;
В) вірш та поема;
Г) поеми та оповідання.
5.Звертання до конкретного адресата з роздумами на суспільно-політичну, світоглядно-етичну тему- це:
А) заклик;
Б) послання;
В) проповідь;
Г) псалом.
6.Збірник ліричних поезій Григорія Сковороди називається:
А) «Етика»;
Б) «Жайворонок»;
В) «Сад Божественних песней»;
Г) «Алфавіт або буквар світу».
7.Ідея «сродної праці» розкрита Сковородою у творі:
А) «Бджола та Шершень»;
Б) «Вовк і Кіт»;
В) «Зозуля і Дрізд»;
Г) «Кто серцем чист і душею».
8.Змалювання й вириття кріпосницької системи подано Сковородою у творі:
А) «Всякому городу нрав і права»;
Б) «Ой ти пташко жовтобока»;
В) «De libertate»;
Г) «Бджола та Шершень».
9.Коли відбулася Берестейська унія, з якою пов`язаний полемічний зміст «Послання до єпископів» Івана Вишенського:
А) у 1569р.;
Б) у 1596р.;
В) у 1654р;
Г) у 1678р.
10.Яку назву має збірка байок Г.Сковороди:
А) «Байки полтавські»;
Б) «Байки харківські»;
В) «Байки київські»;
Г) «Байки слобожанські».
11. «Енеїда» Котляревського за жанром:
А) поема;
Б) роман;
В) повість;
Г) драма.
12. Упорядковване чергування наголошених і ненаголошених складів у віршуванні- це:
А) силабічне віршування;
Б) авторське віршування;
В) силабо-тонічне віршування;
Г) верлібр.
13.Укажіть, скільки частин в «Енеїді» Котляревського:
А) 3;
Б) 6;
В) 14;
Г) 8.
14.Які події зображені в 3-й частині «Енеїди» Котляревського:
А) готювання Енея і троянців у Карфагені;
Б) перебування Енея і троянців на острові Сицилія;
В) мандрівка Енея до пекла і раю;
Г) битва троянців і рутульців.
15.Як називається мовна гра, що її використав Котляревський у наведених рядках:
Енеус ностер магнус панус
І славний троянорум князь...
А) макаронічна мова;
Б) дипломатична мова;
В) езотерична мова;
Г) діалектна мова.
16. Як назиавється художній прийом, який використав Г.Квітка-Основ`яненко, подавши на початку кожного розділу «Конотопської відьми» подібні формули: «Смутний та невеселий...», «Смутно і невесело», «Смутна і невесела»:
А) епіфора;
Б) літота;
В) анафора;
Г) метафора.
17.В якому місті народився Котляревський:
А) у Харкові;
Б) у Полтаві;
В) у Києві;
Г) у Чернігові.
18.На твір якого античного письменника орієнтувався Котляревський, працюючи над своєю «Енеїдою»:
А) Гомера;
Б) Вергілія;
В) Овідія;
Г) Езопа.
19.Які народні твори використав Квітка-Основ`яненко в повісті «Маруся»:
А) весільні пісні;
Б) думи;
В) історичні пісні;
Г) казки.
20.До якого гуртка належав М.Шашкевич:
А) Кирило-Мефодіївське товариство;
Б) Братство тарасівців;
В) «Руська трійця»;
Г) Празька школа.
21. Яким рядком починається «Енеїда» Котляревського:
А) «Смутний і невеселий...»;
Б) «Еней був парубок моторний...»;
В) «Еней од радості нестямивсь...»;
Г) «В тім городі жила Дідона...».
22.Де відбуваються події п`єси Котляревського «Наталка Полтавка»:
А) у Полтаві;
Б) у селі на Полтавщині;
В) у Харкові на Гончарівці;
Г) у селі на Київщині.
23.Який персонаж п`єси «Напалка Полтавка» виконує переробку пісні Сковороди «Всякому городу нрав і права»:
А) Наталка;
Б) Горпина Терпилиха;
В) возний Тетерваковський;
Г) Микола.
24.Тарас Шевченко у дитинстві виявляв здібності до:
А) малярства;
Б) складання віршів;
В) співу;
Г) декламування.
25.Шевченка викуплено з кріпацтва:
А) у 1837р.;
Б) у 1841р.;
В) у 1838р;
Г) у 1845р.
26.Перша книжка творів Шевченка називалась:
А) «Заповіт»;
Б) «Мальовнича Україна»;
В) «Кобзар»;
Г) «В казематі».
27. Шевченка було заарештовано:
А) за написання поеми «Сон»;
Б) за участь у Кирило-Мефодіївському товаристві;
В) за написання поеми «Кавказ»;
Г) за написання поеми «Гайдамаки».
28.Головна героїня поеми «Наймичка»:
А) Марія;
Б) Галина;
В) Ганна;
Г) Горпина.
29. «Заповіт» було написано:
А) 1845р.;
Б) 1859р.;
В) 1867р;
Г) 1841р.
30.Сатиричною поемою є:
А) «Єретик»;
Б) «Кавказ»;
В) «Сон»;
Г) «Варнак».
31 «І мертвим, і живим...» за жанром:
А) поема;
Б) вірш;
В) послання;
Г) містерія.
32.Яким рядком починається балада Шевченка «Причинна»:
А) «Вітре буйний, вітре буйний...»;
Б) «Реве та стогне Дніпр широкий.»;
В) «Думи мої, думи мої...»;
Г) «Садок вишневий коло хати...»
33.У якій поемі Шевченко вперше звернувся до теми материнства:
А) «Наймичка»;
Б) «Княжна»;
В) «Катерина»;
Г) «Сова».
34.Які історичні події покладено в основу поеми «Гайдамаки»:
А) національно-визвольна війна 1648-1654р.;
Б) Коліївщина 1768р.;
В) польське повстання 1830-1831р;
Г) Переяславська рада 1654р.
35.Провідна тема поеми «Катерина»:
А) історична тема;
Б) громадянська тема;
В) тема материнства;
Г) екологічна тема.
36.Дайте визначення жанру поеми «Сон»:
А)бурлескно-травестійна поема;
Б) сатирична поема;
В) героїчна поема;
Г) лірична поема.
37.Який образ з античної міфології використав Шевченко в поемі «Кавказ»:
А) Гефеста;
Б) Геракла;
В) Прометея;
Г) Зевса.
38.Який навчальний заклад закінчив Шевченко у 1845р.:
А) церковно-приходську школу;
Б) Харківський університет;
В) Академію художеств;
Г) Київський університет.
39.Визначте ім`я одного з персонажів поеми Шевченка «Гайдамаки»:
А) Ярема Галайда;
Б) Перебендя;
В) Назар Стодоля;
Г) Ян Гус.
40.У якому з наведених формулювань виражено ідейний зміст послання «І мертвим, і живим...»:
А) «Свою Україну любіть...»;
Б) «У всякого своя доля...»;
В) «Розкуйтеся, братайтеся...»;
Г) «Якби ж то те сталось, щоб ви не вертались...»
41.Який український гетьман згадується в поемі Шевченка «Іржавець»:
А) І.Виговський;
Б) І. Мазепа;
В) І.Брюховецький;
Г) Б. Хмельницький.
42.Визначте вірш Шевченка, що входить до циклу «В казематі»:
А) «Молитва»;
Б) «Мені однаково, чи буду...»;
В) «Зацвіла в долині...»;
Г) «Заповіт».
43.Яка тема є провідною в поезії Шевченка «Я не нездужаю, нівроку...»:
А) історична;
Б) антикріпосницька;
В) фольклорно-побутова;
Г) інтимна.
44.Як довго Шевченко пробув на засланні:
А) 3 роки;
Б) 10 років;
В) 7 років;
Г) 5 років.
45.Як прийнято називати записники, до яких Шевченко вносив поезії періоду заслання:
А) кишенькові книжечки;
Б) захалявні книжечки;
В) мемуари;
Г) особисті книжечки.
46.Яка історична подія осмислюється Шевченком в поемі «Іржавець»:
А) Полтавська битва 1709р.;
Б) національно-визвольна війна 1648-1654р.;
В) Коліївщина 1768р.;
Г) Переяславська рада 1654р.
47.Визначте провідну тему поезії Шевченка «Мені однаково, чи буду»:
А) історична;
Б) патріотична;
В) антикріпосницька;
Г) інтимна.
48.У якому році Шевченка було звільнено із заслання:
А) у 1850;
Б) у 1857;
В) у 1860;
Г) у 1862.
49.Який художній прийом використано в наведених рядках шевченка:
Не тополю високую
Вітер нагинає,
Дівчинонька одинока
Долю зневажає...
А) гіпербола;
Б) синекдоха;
В) паралелізм;
Г) метафора.
50.До якого різновиду ліричних творів можна віднести поезію Шевченка «І широкую долину...»:
А) громадянська лірика;
Б) інтимна лірика;
В) філософська лірика;
Г) медитативна лірика.
51.Які історичні події зображені в романі Куліша «Чорна рада»:
А) Ніжинська рада 1663р.;
Б) Коліївщина 1768р.;
В) Переяславська рада 1654р.;
Г) Полтавська битва 1709р.
52.Визначте провідну тему повісті Марка Вовчка «Інститутка»:
А) тема освіти;
Б) антикріпосницька тема;
В) історична тема;
Г) екологічна тема.
53. У якому українському регіоні відбуваються події повісті Ю.Федьковича:
А) на Слобожанщині;
Б) в Галичині;
В) на Буковині;
Г) на Полтавщині.
54.Які персонажі української історії претендували на гетьманство у романі Куліша «Чорна рада»:
А) Хмельницький і Барабаш;
Б) Брюховецький і Сомко;
В) Скоропадський і Дорошенко;
Г) Хмельницький і Брюховецький.
55.Які історичні матеріали використав Куліш при роботі над романом «Чорна рада»:
А) «Галицько-Волинський літопис»;
Б) козацькі літописи Самовидця та Грабянки;
В) Київський літопис;
Г) «Історія русів».
56.Кому присвячена повість Марка Вовчка «Інститутка»:
А)Т.Шевченку;
Б) І.Франку;
В) П.Кулішу;
Г) І.Тургенєву.
57.Які соціальні сили, з погляду автора «Чорної ради», відіграли фатальну роль у ході козацьких виборів 1663р.:
А) городове козацтво;
Б) запорожці та простолюд;
В) міщани;
Г) селяни.
58.Укажіть справжнє ім`я письменниці, що працювала під псевдонімом Марко Вовчок:
А) Олександра Білозерська;
Б) Марія Вілінська;
В) Лариса Косач;
Г) Ольга Кобилянська.
59.У чому автор «Чорної ради» вбачає причину історичних прорахунків українців:
А) у нападах зовнішніх ворогів;
Б) у стихійних лихах;
В) в анархії та роз`еднанні;
Г) у кріпосному праві.
60.Який фольклорний жанр найбільше вплинув на художню своєрідність повісті Федьковича «Три як рідні брати»:
А) казка;
Б) анекдот;
В) історична пісня;
Г) побутова пісня.
61.Назвіть справжнє ім`я І.Карпенка-Карого:
А) Іван Гнатович Тобілевич;
Б) Іван Панасович Карпенко;
В) Іван Гнатович Карий;
Г) Іван Карпович Тобілевич.
62.Народився Карпенко-Карий:
А) на Київщині;
Б) на Херсонщині;
В) на Єлисаветградщині;
Г) на Полтавщині.
63.Вкажіть рік написання п`єси «Хазяїн»:
А) 1905;
Б) 1900;
В)1899;
Г) 1901.
64. «Хазяїн» за жанром:
А) бурлескно-травестійна комедія;
Б) соціально-побутова комедія;
В) соціально-сатирична комедія;
Г) сатирична комедія.
65. «Правою рукою» Пузиря був:
А) Калинович;
Б) Ліхтаренко;
В) Зеленський;
Г) Феноген.
66. Пузир був:
А) дворянином;
Б) українським землевласником;
В) поміщиком;
Г) капіталістом-землевласником.
67.Назвіть історичну драму Карпенка-Карого:
А) «Сто тисяч»;
Б) «Мартин Боруля»;
В) «Сава Чалий»;
Г) «Суєта».
68.Драматургія-це:
А) один із родів художньої літератури;
Б) драматичний твір з гострим життєвим конфліктом;
В) сукупність драматичних творів певного письменника;
Г) драматичний твір, в якому відображається смішне в житті.
69.Де народився І.Франко:
А) м.Харків;
Б) м.Дрогобич;
В) с.Нагуєвичи;
Г) с.Ясениця Сільна.
70.Коли народився І.Я.Франко:
А) 1855;
Б) 1856;
В) 1865;
Г) 1860.
71.Назвіть першу збірку поезій І.Франка:
А) «З вершин і низин»;
Б) «Баляди і розкази»;
В) «Мій Ізмарагд»;
Г) «Зів`яле листя».
72. Визначте жанр твору М.Коцюбинського «Тіні забутих предків»:
А) оповідання;
Б) повість;
В) новела;
Г) роман.
73.Темою повісті «Тіні забутих предків» є:
А) тема кохання;
Б) зображення єдності людини і світу природи;
В) тема збереження пам`яті роду;
Г) зображення звичаїв, побуту, фольклору, життя гуцулів, їх єдності зі світом природи.
74.Новела- це:
А)прозовий твір, переважно про якусь одну незвичайну подію, що стала поворотною в долі персонажа;
Б) драматичний твір із загостреним сюжетом;
В) прозовий твір із великою кількістю персонажів та сюжетних ліній;
Г) прозовий твір малого обсягу з динамічним розвитком сюжету.
75.Про події революції 1905-1907р. Розповідається у творі Коцюбинського:
А) «Подарунок на іменини»;
Б) «Тіні забутих предків»;
В) «Земля і воля»;
Г) «Intermezzo».
76.Слово «імпрессіонізм» означає:
А) контрастність;
Б) враження;
В) детальність;
Г) дійсність.
77.Темі ролі поета в суспільному житті присвячений твір:
А) «Коні не винні»;
Б) «Тіні забутих предків»;
В) «Земля і воля»;
Г) «Intermezzo».
78. М.Коцюбинського називають:
А) Каменярем;
Б) Гірським орлом;
В) Великим сонцепоклонником;
Г) Кобзарем.
79.Який творчий метод зображення пейзажу вимагає не відомостей про ландшафт, а звукових вражень від нього:
А) реалізм;
Б) класицизм;
В) футуризм;
Г) імпресіонізм.
80. Назвіть справжнє ім`я Лесі Українки:
А) Ліна Василівна Костенко;
Б) Марія Олександрівна Вілінська;
В) Наталія Іванівна Кобринська;
Г) Лариса Петрівна Косач.
81.Назвіть літературний псевдонім матері Лесі Українки:
А) Ганна Барвінок;
Б) Олена Теліга;
В) Олена Пчілка;
Г) Дніпрова Чайка.
82.Як називалася перша збірка Лесі Українки:
А) «Подорож до моря»;
Б) «Давня весна»;
В) «На крилах пісень»;
Г) «З вершин і низин».
83. Який із перелічених творів не друкувався за життя поетеси:
А) «Бояриня»;
Б) «Давня казка»;
В) «Напис в руїні»;
Г) «Одержима».
84.Біблійні теми лягли в основу творів Лесі Українки:
А) «Лісова пісня»;
Б) «Оргія»;
В) «Давня казка»;
Г) «Одержима».
85.Вершина драматичної майстерності Лесі Українки- твір:
А) «В катакомбах»;
Б) «Кассандра»;
В) «Лісова пісня»;
Г) «Бояриня».
86.Цикл поезій «Сльози-перли» присвячений:
А) Т.Шевченку;
Б) М.Драгоманову;
В) І.Франку;
Г) С.Мержинському.
87.Уславлення творчого генія народу звучить у вірші:
А) «Слово, чому ти не твердая криця»;
Б) «Напис в руїні»;
В) «Зоря поезії»;
Г) «Давня весна».
88.Рядки:
Мій давній друже! Мушу я з тобою
Розстатися надовго...- з поезії:
А) «Давня весна»;
Б) «Співець»;
В) «Татарочка»;
Г) «До мого фортепіано».
89.Оспівування краси рідного краю- тема циклу:
А) «Сльози-перли»;
Б) «Подорож до моря»;
В) «Ритми»;
Г) «Пісні про волю».
90.Заклик «Хай згине цар!»- звучить:
А) у поемі «Бояриня»;
Б) у поемі «Давня казка»;
В) у вірші «Напис в руїні»;
Г) у драмі-феєрії «Лісова пісня».
91. «О, не журися за тіло!»- так починається монолог:
А) Русалки польової;
Б) Лісовика;
В) Мавки;
Г) Лукаша.
92.Бояриню з однойменної драматичної поеми Лесі Українки звали:
А) Олена;
Б) Оксана;
В) Устина;
Г) Марія.
93.У «Боярині» згадується:
А) Ніжинська рада;
Б) Полтавська битва;
В) Переяславська рада;
Г) битва під Берестечком.
94.Поезія «До мого фортепіано» за жанром:
А) елегія;
Б) послання;
В) медитація;
Г) пісня.
95.Що характеризує драматичну поему як жанр:
А) поєднання драматичного, епічного, ліричного начал;
Б) широкий фон подій;
В) глибока психологічність конфлікту;
Г) смерть головного героя.
96.Хто з письменників належав до літературної групи «неокласиків»:
А) Ю.Клен, М.Хвильовий, Олена Теліга, Є.Маланюк;
Б) М.Рильський, М.Зеров, М.Драй-Хмара, П.Филипович;
В) М.Рильський, П.Тичина, В.Сосюра, В.Винниченко;
Г) О.Вишня, Ю.Яновський, П.Панч, М.Рильський.
97.Хто автор поезії «Так ніхто не кохав»:
А) Є.Маланюк;
Б) М.Рильський;
В) В.Сосюра;
Г) П.Тичина.
98.Хто є автором збірки «Сонячні кларнети»:
А) М.Зеров;
Б) П.Тичина;
В) М.Рильський;
Г) В.Сосюра.
99.Поема «Мазепа» належить перу:
А) В.Сосюри;
Б) Ю.Клена;
В) М.Рильського;
Г) П.Тичини.
100.Хто є автором крилатого вислову: «У щастя людського два рівних є крила: Троянди й виноград, красиве і корисне:
А) Леся Українка;
Б) В.Сосюра;
В) М.Рильський;
Г) П.Тичина.
101.Поемою називається:
А) одна з великих форм епічного роду літератури;
Б) великий поетичний твір із сюжетом;
В) прозовий твір невеликого обсягу з напруженим сюжетом про якусь незвичайну подію;
Г) мала епічна форма художньої літератури.
102.Який твір називається сонетом:
А) поезія з 8 рядків;
Б) поезія з 10 рядків;
В) поезія з 12 рядків;
Г) поезія з 14рядків.
103.Який твір є автобіографічним?
А) «Зенітка» Остапа Вишні;
Б) «Вершники» Яновського;
В) «Третя рота» Сосюри;
Г) «Слово про рідну матір» Рильського.
104.Вірш «Любіть Україну» написав:
А) І.Франко;
Б) Т.Шевченко;
В)П.Тичина;
Г) М.Рильський.
105.У поемі «Розстріляне відродження» В.Сосюра пише:
А) про зруйнування Запорізької січі;
Б) про голодомор 1932-33р;
В) про діячів культури, яких знищила сталінська система;
Г) про наслідки аварії на ЧАЕС.
106. Хто є автором роману-утопії «Сонячна машина»?
А) Ю.Яновський;
Б) М.Хвильовий;
В) В.Стефаник;
Г) В.Винниченко.
107. У якому році розпочалася літературна дискусія ХХ століття?
А) 1922р.;
Б) 1925р.;
В) 1926р.;
Г) 1928р.
108.Хто розпочав літературну дискусію?
А) М.Хвильовий;
Б) Ю.Яновський;
В) Сергій Пилипенко;
Г) Ю.Смолич.
109.Яке літературне угрупування створив М.Хвильовий?
А)ВАПЛІТЕ;
Б) «Плуг»;
В) «Марс»;
Г) «Гарт».
110.Яке справжнє прізвище Миколи Хвильового?
А) Клен;
Б) Губенко;
В) Фітільов;
Г) Досвітній.
111.Яке справжнє прізвище Остапа Вишні?
А) Драй-Хмара;
Б) Яновський;
В) Губенко;
Г) Довженко.
112.Який жанровий різновид літературного твору увів Остап Вишня?
А) послання;
Б) памфлет;
В) гумореска;
Г) усмішка.
113.Як називається перша збірка Є.Маланюка?
А) «Земля і залізо»;
Б) «Стилет і стилос»;
В) «Земна мадонна»;
Г) «Перстень Полікрата».
114.Який орган влади очолює центральний персонаж новели Хвильового «Я(Романтика)»?
А) сільраду;
Б) «чорний трибунал комуни»;
В) військовий трибунал;
Г) виборчу комісію.
115.Визначте жанр роману «Вершники» Ю.Яновського:
А) роман у віршах;
Б) роман у новелах;
В) історичний роман;
Г) психологічний роман.
116.Укажіть фольклорний жанр, що найбільше позначився на своєрідності «Мисливських усмішок» Остапа Вишні:
А) анекдот;
Б) казка;
В) балада;
Г) історична пісня.
117.Яке явище розвінчується в новелі М.Хвильового «Я(Романтика)»?
А) дезертирство;
Б) більшовицький фанатизм;
В) культ особи;
Г) колективізація.
118.Укажіть, чого навчав старий Половець своїх синів(роман «Вершники»):
А) «Рід розпадається, а клас стоїть»;
Б) «Не треба нам роду, не треба держави, а вільне співжиття»;
В) «Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду»;
Г) «Дві людські руки- це кільце, за яке ухопившись можна зрушити землю».
119.Укажіть, яке визначення найбільш точно характеризує твір Остапа Вишні «Моя автобіографія»:
А) сатиричне оповідання;
Б) мемуарний твір;
В) гумористичний життєпис;
Г) автобіографічна новела.
120.Визначте, який із засобів комічного переважає в «Мисливських усмішках» Остапа Вишні:
А) гумор;
Б) сатира;
В) іронія;
Г) сарказм.
121.Де відбуваються події новели «Шаланда в морі» з роману «Вершники»?
А) під Одесою;
Б) під Харковом;
В) під Києвом;
Г) під Севастополем.
122.Укажіть назву першої поетичної збірки Є.Маланюка:
А) «Влада»;
Б) «Стилет і стилос»;
В) «Земля й залізо»;
Г) «На крилах пісень».
123.Який з процесів українського життя 20-хр.ХХст. відображено в п`єсі М.Куліша «Мина Мазайло»?
А) колективізація;
Б) індустріалізація;
В) голодомор;
Г) українізація.
124.Яке прізвище хоче взяти собі центральний персонаж п`єси «Мина Мазайло»?
А) Мазенін;
Б) Єсєнін;
В) Золотарьов;
Г) Алмазов.
125.У якому столітті відбуваються події драматичної поеми І.Кочерги «Ярослав Мудрий»?
А) 15ст.;
Б) 10ст.;
В) 11ст.;
Г) 13ст.
126.За що було звільнено з посади центрального персонажа п`єси Куліша «Мина Мазайло»?
А) за опір українізації;
Б) за конфлікт з керівництвом;
В) за антидержавну діяльність;
Г) за службові зловживання.
127.Укажіть головного героя роману І.Багряного «Тигролови»:
А) Григорій Многогрішний;
Б) Гнат Кухарчук;
В) Мирон Катранник;
Г) Гриць Летючий.
128.Який персонаж роману В.Барки «Жовтий князь» стає уособленням антинародного комуністичного режиму?
А) Іван Дідух;
Б) Гриць Летючий;
В) Григорій Отроходін;
Г) Максим Половець.
129.Укажіть справжнє прізвище письманника, який обрав літературний псевдонім І.Багряний:
А) Губенко;
Б) Фітільов;
В) Лозов`ягін;
Г) Очерет.
130.Який українький гетьман згадується на початку роману І.Багряного «Тигролови»?
А) Дем`ян Многогрішний;
Б) Богдан Хмельницький;
В) Іван Мазепа;
Г) Іван Брюховецький.
131.Що стало причиною загибелі українських селян ( за романом В.Барки «Жовтий князь)?
А) війна;
Б) неврожай;
В) стихійне лихо;
Г) комуністичні репресії.
132.Які події української історії зображено в романі «Жовтий князь»?
А) голодомор 1932-33рр;
Б) Велика Вітчизняна війна 1941-1945рр;
В) Перша світова війна 1914-1918рр;
Г) революція 1917р.
133.Укажіть справжнє прізвище письменника, який обрав літературний псевдонім В.Барка:
А) Лозов`ягін;
Б) Губенко;
В) Кандиба;
Г) Очерет.
134. З яким образом у романі І.Багряного «Тигролови» порівнюється поїзд, що везе ув`язнених?
А) з образом каравану;
Б) з образом тигра;
В) з образом дракона;
Г) з образом птаха.
135.Укажіть основне заняття родини Сірків з роману «Тигролови»:
А) землеробство;
Б) тваринництво;
В) полювання;
Г) теслярство.
136.У якій сфері мистецтва, окрім літератури, виявився талант О.Довженка?
А) у малярстві;
Б) у музиці;
В) у кінематографі;
Г) у скульптурі.
137.Визначте глобальну проблему роману О.Гончара «Собор»:
А) екологічна проблема;
Б) націоналіна проблема;
В) проблема духовності;
Г) соціальна проблема.
138.Визначте жанр твору Довженка «Україна в огні»:
А) оповідання;
Б) кіноповість;
В) роман;
Г) новела.
139.Укажіть тему вірша А.Малишка «Палають огні при долині»:
А) філософська тема;
Б) тема кохання;
В) громадянська тема;
Г) історико-патріотична тема.
140.За який твір О.Гончар зазнав переслідувань з боку комуністичної влади:
А) «Циклон»;
Б) «Собор»;
В) «Людина і зброя»;
Г) «Тронка».
141.У якому селищі відбуваються події роману «Собор»?
А) Зачіплянка;
Б) Троянівка;
В) Семигори;
Г) Васюківка.
142.У який період була написана «Україна в огні» Довженка?
А) під час Громадянської війни;
Б) під час голодомору 1932-1933рр;
В) у період Великої Вітчизняної війни;
Г) у післявоєнний період.
143.Який фольклорний жанр позначився на художній своєрідності поезії Симоненка «Лебеді материнства»?
А) історична пісня;
Б) обрядова пісня;
В) балада;
Г) колискова пісня.
144.Визначте жанр твору Г.Тютюнника «Три зозулі з поклоном»:
А) новела;
Б) повість;
В) ліричний вірш;
Г) роман.
145.Яку пору року зображено в оповіданні Г.Тютюнника «Зав`язь»?
А) зиму;
Б) весну;
В) літо;
Г) осінь.
146.Визначте тему поезії В.Симоненка «Вона прийшла»:
А) громадянська тема;
Б) філософська тема;
В) історична тема;
Г) тема кохання.
147.Що мало вплив на художню своєрідність поезії Б.Олійника «Пісня про матір»?
А) література романтизму;
Б) література модернізму;
В) український фольклор;
Г) Біблія.
148.Який вирок було винесено героїні оповідання Ю.Мушкетика «Суд»?
А) конфіскація майна;
Б) примусова праця в колгоспі;
В) позбавлення волі;
Г) штраф.
149.Де перебуває батько оповідача з твору Г.Тютюнника «Три зозулі з поклоном»?
А) на фронті;
Б) ув`язнений у таборах;
В) у відрядженні;
Г) за кордоном.
150.Визначте жанр твору Ю.Мушкетика «Суд»:
А) оповідання;
Б) новела;
В) повість;
Г) роман.
151.Який етап української історії зображено у творі Ю.Мушкетика «Суд»?
А) період Великої Вітчизняної війни;
Б) період панування комуністичного режиму;
В) період утвердження незалежності України;
Г) період громадянської війни 1918-1921рр.
152. Яку проблему порушує В.Симоненко в поезії «Кривда»:
А) екологічну проблему;
Б) збереження національних цінностей;
В) роль митця у житті народу;
Г) проблему сирітства.
153.Визначте тему поезії Ліни Костенко «Життя іде, і все без коректур...»:
А) філософська тема;
Б) історична тема;
В) психологічна тема;
Г) громадянська тема.
154.Визначте основне джерело, до якого зверталася Л.Костенко під час роботи над романом «Маруся Чурай»:
А) фольклор;
Б) зарубіжна література;
В) літописи;
Г) Біблія.
155.Де відбуваються основні події роману Л.Костенко «Маруся Чурай»?
А) у Полтаві;
Б) у Києві;
В) уХаркові;
Г) у Чернігові.
156.Якого персонажа характеризують слова з роману «Маруся Чурай»: «Це-голос наш.Це-пісня.Це-душа.»
А) Галю Вишняківну;
Б) Марусю Чурай;
В) Гриця Бобренка;
Г) Івана Іскру.
157.Як можна пояснити смарть Гриця Бобренка (за романом «Маруся Чурай»)?
А) помстою Марусі;
Б) помстою Галі;
В) підступністю ворогів;
Г) трагічною випадковістю.
158.За що Марусю Чурай любили і цінували у Полтаві?
А) за вміння володіти зброєю;
Б) за багатство;
В) за працьовитість;
г) за вміння складати пісні.
159.Визначте тему поезії Л.Костенко «Пастораль ХХ сторіччя»:
А) екологічна тема;
Б) історична тема;
В) стосунки батьків і дітей;
Г) тема війни та її трагічних наслідків.
160.З якого вірша Л.Костенко взято рядки: «Поезія-рідна сестра моя.Правда людська-наша мати»:
А) «Доля»;
Б) «Життя іде, і все без коректур...»;
В) «Мандрівки серця»;
Г) «Княжа гора».
161.Інакомовне відображення абстрактного поняття, передане за допомогою конкретного образу називається:
А) метафора;
Б) синекдоха;
В) алегорія;
Г) символ.
162.Повторення у віршованій формі однаковіх приголосних звуків для підсилення виразності художньої мови називається:
А) алітерація;
Б) анафора;
В) епіфора;
Г) еліпсис.
163.Натяк на загальновідомий факт називається:
А) анонім;
Б) архаїзм;
В) асонанс;
Г) алюзія.
164.Трискладова стопа з наголосом на другому складі називається:
А) ямб;
Б) амфібрахій;
В) дактиль;
Г) анапест.
165.Повторення слова або групи слів на початку декілікох фраз чи строф називається:
А) епіграф;
Б) асонанс;
В) анафора;
Г) алітерація.
166.Віршований розмір, з трьох складів з наголосом на останньому:
А) ямб;
Б) хорей;
В) дактиль;
Г) анапест.
167.Протиставлення людських характерів, обставин, композиційних елементів тощо:
А) асонанс;
Б) асоціація;
В) афоризм;
Г) антитеза.
168.Коротке лаконічне судження, яке в стислій формі містить глибоку думку:
А) цитата;
Б) байка;
В) афоризм;
Г) анекдот.
169.Невеличкий, здебільшого віршований повчально-гумористичний чи сатиричний твір з алегоричним змістом:
А) казка;
Б) байка;
В) анекдот;
Г) афоризм.
170.Ліро-епічний твір з драматично напруженим сюжетом:
А) балада;
Б) байка;
Г) казка;
Д) історична пісня.
171.Трискладова стопа з наголосом на першому складі:
А) анапест;
Б) дактиль;
А) ямб;
Б) хорей.
172.Художнє визначення, яке підкреслює певну властивість предмета або явища:
А) означення;
Б) епітет;
В) метафора;
Г) порівняння.
173.Порушення загальноприйнятої граматичної послідовності мови; перестановка частин фрази, яка надає їй особливої виразності:
А) анафора;
Б) метафора;
В) інверсія;
Г) еліпсис.
174.Смішні побутові сценки з народного життя, які виконувались артистами в перервах між діями на серйозні, переважно релігійні теми:
А) інтермедія;
Б) анекдот;
В) казка;
Г) балада.
175.Літературний напрямок, заснований на світогляді раціоналінму (культі розуму). В основі естетики- принцип раціоналізму та «наслідування природі»:
А) класицизм;
Б) реалізм;
В) сентименталізм;
Г) натуралізм.
176.Художнє применшення величини, сили, значення явища:
А) іронія;
Б) гіпербола;
В) літота;
Г) сарказм.
177.Термін, який характеризує мистецтво початку-середини ХХст.:
А) абстракціонізм;
Б) авангардизм;
В) футуризм;
Г) модернізм.
178.Близька до оповідання жанрова форма, яка відзначається чіткістю зображуваних подій, несподіваністю їх розвитку та розв`язки.
А) новела;
Б) нарис;
В)етюд;
Г) лист.
179.Прозовий твір малого обсягу з динамічним розвитком сюжету:
А) повість;
Б) оповідання;
В) новела;
Г) роман.
180.Прозовий жанр описово-розповідного типу, в якому життя подається у вигляді ряду епізодів з життя героя, середня епічна форма, яка показує етап життя героя:
А) оповідання;
Б) новела;
В) повість;
Г) роман.
В І Д П О В І Д І
1-б; 2-в;3-а;4-а;5-б;6-в;7-а;8-а;9-б;10-б;11-а;12-в;13-б;14-в;15-а;16-в;17-б;18-б;19-а;20-в;21-б;22-б;23-в;24-а;25-в;26-в;27-б;28-в;29-а;30-в;31-в;32-б;33-в;34-б;35-в;36-б;37-в;38-в;39-а;40-в;41-б;42-б;43-б;44-б;45-б;46-а;47-б;48-б;49-в;50-б;51-в;52-б;53-в;54-б;55-б;56-а;57-б;58-б;59-в;60-а;61-г;62-б;63-б;64-г;65-г;66-г;67-в;68-в;69-в;70-б;71-б;72-б;73-г;74-а;75-в;76-б;77-г;78-в;79-г;80-г;81-в;82-в;83-а;84-г;85-в;86-в;86-в;87-б;90-в;91-в;92-б;93-в;94-а;95-в;96-б;97-в;98-б;99-а;100-в;101-б;102-г;103-в;104-г;105-в;106-г;107-б;108-а;109-а;110-в;111-в;112-г;113-б;114-б;115-б;116-а;117-б;118-в;119-в;120-а;121-а;122-б;123-г;124-а;125-в;126-а;127-а;128-в;129-в;130-а;131-г;132-а;133-г;134-в;135-в;136-в;137-в;138-б;139-г;140-б;141-а;142-в;143-г;144-а;145-б;146-г;147-в;148-б;149-б;150-а;151-б;152-г;153-а;154-а;155-а;156-б;157-г;158-г;159-г;160-а;161-в;162-а;163-г;164-б;165-в;166-г;167-г;168-в;169-б;170-а;171-б;172-б;173-в;174-а;175-а;176-в;177-г;178-а;179-б;180-в.


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею Гранд Горецька І.Й.


Предмети > Українська література > Українська література 11 клас > Ліна Костенко. Яскравий світ художнього слова поетеси. Теми, мотиви і проблеми поетичної творчості > Ліна Костенко. Яскравий світ художнього слова поетеси. Теми, мотиви і проблеми поетичної творчості. Тести