KNOWLEDGE HYPERMARKET


Математика 11 клас. Повні уроки

Математика 11 клас - найкращі повні шкільні уроки  з алгебри й геометрії 11 класу. Школярі матимуть змогу підготуватись до випускних іспитів та ЗНО на «відмінно» завдяки великої кількості конспектів уроків, рефератів, презентацій, кросвордів, практикумів, лабораторних, кейсів та багато інших цікавих матеріалів з математики. Вони дізнаються багато нового щодо похідної й інтегралу та їх застосування, познайомляться з теорією ймовірності й статистики.

Гіпермаркет Знань>>Математика

                                                 Календарно-тематичне планування з предмету Математика 11 клас

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

1. Повторення навчального матеріалу за основну школу

І. Похідна та її застосування
2. Модуль дійсного числа та його властивості. Границя функції неперервного аргументу
3. Основні теореми про границі. Неперервність функції в точці
4. Задачі, що приводять до поняття похідної. Похідна функції, її механічний та геометричний зміст
5. Похідні елементарних функцій. Похідні суми, добутку, частки функцій
6. Похідна складеної функції
7. Зростання та спадання функції. Екстремальні точки функції. Локальний екстремум функції
8. Найбільше і найменше значення функції
9. Дослідження функцій за допомогою похідної та побудова графіків функцій

ІІ. Інтеграл та його застосування
10. Первісна і невизначений інтеграл.Таблиця первісних
11. Основна властивість первісної. Правила знаходження первісних
12. Приклади задач, що приводять до поняття інтеграла. Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца
13. Застосування інтеграла до обчислення площ і об’ємів геометричних фігур

ІІІ. Елементи комбінаторики
14. Множина та її елементи. Числові множини (N, Z, Q, R). Способи задання множин. Поржня множина
15. Підмножина даної множини. Об’єднання і переріз множин
16. Віднімання і доповнення множин
17. Упорядкована множина.Перестановки.Розміщення
18. Комбінації      
19. Біном Ньютона та його застосування      

ІV. Початки теорії ймовірностей
20. Поняття про теорію ймовірностей. Основні поняття теорії ймовірностей
21. Класичне означення ймовірності. Розв’язування задач на обчислення ймовірностей подій з використанням формул комбінаторики
22. Статистичне і геометричне означення ймовірності події
23. Операції над подіями.Імовірність суми несумісних подій
24. Умовна ймовірність. Теорема множення ймовірностей
25. Імовірність добутку незалежних подій
26. Незалежні випробування. Схема Бернуллі

V. Вступ до статистики
27. Статистика та її методи. Набір експериментальних даних, вибірка
28. Наочне представлення статистичного розподілу. Точковий та інтервальний розподіли частот. Полігон і гістограма. Мода та медіана
29. Середні значення: середнє арифметичне, середнє пропорційне (геометричне), середнє квадратичне
30. Завдання математичної статистики

VІ. Повторення  навчального матеріалу
31. Тотожні перетворення тригонометричних виразів
32. Алгебраїчні рівняння, нерівності та їх системи
33. Тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи
34. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи
35. Елементарні функції, їх властивості та графіки
36.Похідна та її застосування. Інтеграл
ГЕОМЕТРІЯ

І. Многогранники
1. Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. МногограннІ кути
2. Многогранники та їх елементи. Призма. Зображення призми і побудова її перерізів. Пряма призма
3. Паралелепіпед. Властивості паралелепіпеда
4. Піраміда. Зображення піраміди і побудова її перерізів
5. Зрізана піраміда .Правильна піраміда
6. Площі бічної та повної поверхонь призми і піраміди
7. Правильні многогранники. Симетрія правильних многогранників

ІІ. Тіла обертання
8. Поняття про тіло і поверхню обертання. Циліндр. Перерізи циліндра. Вписана і описана призма
9. Конус. Перерізи конуса. Вписана і описана піраміди
10. Куля і сфера. Переріз кулі площиною. Дотична площина до кулі
11. Вписані та описані многогранники. Самостійна роб. робота

ІІІ. Об’єми тіл
12. Поняття об’єму. Властивості об’єму. Об’єм паралелепіпеда (прямокутного і похилого)
13. Об’єм призми. Рівновеликі тіла
14. Об’єм піраміди (повної та зрізаної)
15. Об’єми подібних тіл
16. Об’єм циліндра. Об’єм конуса (повного та зрізаного). Загальна формула об’єму тіл обертання
17. Об’єм кулі та її частин

IV. Площі поверхонь тіл  обертання

18. Бічна і повна поверхні циліндра, їх площі
19. Бічна і повна поверхні конуса, їх площі
20. Площа сфери
 
V. Комбінації геометричних тіл
21. Многогранники, вписані в циліндр, конус і кулю
22. Многогранники, описані навколо циліндра, конуса і кулі


Повний перелік предметів зі шкільної програми: англійська мова, українська мова та література, математика...


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення