KNOWLEDGE HYPERMARKET


Механічний рух тіл.

Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика 10 клас>>Фізика: Механічний рух тіл.


МЕХАНІЧНИЙ РУХ ТІЛ. ОСНОВНА ЗАДАЧА МЕХАНІКИ ТА ЇЇ РОЗВ'ЯЗАННЯ
Фізика розглядає різноманітні природні явища, з якими ви вже ознайомилися раніше, в основній школі: механічні, теплові, електричні, оптичні. У профільній школі будемо вивчати їх детальніше, враховуючи вже набуті вами знання з фізики і математики. Розпочнемо з розгляду механічного руху як одного з найважливіших для практики і найпростіших для сприйняття фізичних явищ.
Усі тіла навколо нас у будь-який момент часу мають певне розташування у просторі. Якщо з часом положення тіл змінюються, то кажуть, що тіла рухаються.
Механічний рух — це зміна з часом взаємного положення у просторі матеріальних тіл або взаємного положення частин даного тіла. Розділ фізики, в якому пояснюється механічний рух матеріальних тіл, а також взаємодії, які відбуваються при цьому між тілами, називають механікою. Термін «механіка» вперше ввів Арістотель, що в перекладі з грецької означає машина або пристрій.
Щоб вивчити рух тіла, треба дослідити, як змінюється його положення у просторі з часом, тобто вміти визначати його координати у будь-який момент. Так, астрономи, знаючи закони руху небесних тіл, можуть розрахувати з великою точністю, наприклад, появу в певний момент у певній ділянці неба комети.
Основна задача механіки полягає у визначенні положення тіла у будь-який
момент часу.
Така задача має єдиний розв'язок тільки за конкретних початкових умов, тобто коли відоме початкове положення (координати) тіла і початкова швидкість його руху. Розв'язок основної задачі механіки математично подається у вигляді певної функції (залежності) координат тіла від часу.
У цьому розділі ми будемо досліджувати тільки просторові (геометричні) характеристики механічного руху тіла, його траєкторію, координати та швидкість, не враховуючи масу тіла та причини, які змінюють стан його руху.
Розділ механіки, в якому вивчають рухи матеріальних тіл без урахування мас цих тіл і сил, що на них діють, називають кінематикою.
Отже, щоб розв'язати основну задачу механіки, насамперед треба з'ясувати, які існують різновиди руху та їх характеристики.
__________________________________________________________________________________

В. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий, Фізика, 10 клас
Надслано читачами інтернет-сайтів


ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ТА ЇХ ВИМІРЮВАННЯ

Як виміряти фізичну величину
■ фізична величина — це характеристика, яка є спільною для багатьох матеріальних об'єктів або явищ у якісному відношенні, але може набувати індивідуального значення для кожного з них. Шлях, час, маса, густина, сила, температура, тиск, напруга, освітленість — це далеко не всі приклади фізичних величин, з якими ви вже познайомилися в ході вивчення фізики.
Виміряти фізичну величину — це означає порівняти Ті з однорідною величиною, взятою за одиницю.
Вимірювання бувають прямі та непрямі. У разі прямих вимірювань величину порівнюють із Ті одиницею (метр, секунда, кілограм, ампер тощо) за допомогою вимірювального приладу, проградуйованого у відповідних одиницях. Основними експериментально вимірюваними величинами є відстань, час і маса. Їх вимірюють, наприклад, за допомогою рулетки, годинника та вагів (або терезів) (рис. 2.1) відповідно. Існують також прилади для вимірювання складніших величин: для вимірювання швидкості руху тіл використовують спідометри, для визначення сили електричного струму — амперметри і т. д.
У разі непрямих вимірювань шукану величину обчислюють за результатами прямих вимірювань інших величин, пов'язаних з вимірюваною величиною певною функціональною залежністю. Наприклад, щоб обчислити середню густину тіла, потрібно виміряти його масу та об'єм, а потім масу розділити на об'єм.
побудова системи одиниць
Завдання вибудувати систему одиниць на науковій основі було поставлене перед французькими вченими наприкінці XVIII ст., після Великої французької революції. У результаті було створено міжнародну систему одиниць СІ, яка згодом стала у світі основною. Еталоном для вимірювання відстаней обрали спеціальний відрізок, калібрований за довжиною. Довжину цього відрізка було визначено як 1 метр (рис. 2.2).
Час до 1960 р. вимірювали за допомогою еталонного годинника. За еталон був обраний маятниковий годинник, який зберігався в Палаті мір і ваг; у лабораторіях використовували його копії. За одиницю часу в СІ обрано інтервал часу 1 секунда.

Fi1020.jpg
Масу тіла визначали порівнянням із масою еталонного зразка (платиново-іридієвого циліндра, що має діаметр і висоту 39 мм), який також зберігається в Палаті мір і ваг. Масу цього зразка визначено як 1 кілограм. Порівняння з еталоном здійснюється за допомогою терезів.
Наведена схема побудови системи одиниць фактично належить до середини минулого століття. Після 1960 р. дедалі більше поширюються методи побудови системи одиниць, що ґрунтуються на випромінюванні, поширенні та відбиванні електромагнітних хвиль. Ці методи вирізняються високою точністю й базуються на тому, що швидкість світла у вакуумі є постійною.
Наведемо сучасні означення деяких фізичних величин та їхніх одиниць.
Час — фізична величина, яка характеризує послідовну зміну явищ і станів матерії, їхню тривалість. Одиниця часу — секунда (с). Секунда дорівнює 9 192 631 770 періодам електромагнітного випромінювання, яке відповідає переходу між двома надтонкими рівнями основного стану ізотопу Цезію-133.
Довжина — фізична величина, яка характеризує протяжність простору. Одиниця довжини — метр (м). Метр дорівнює довжині шляху, який проходить світло у вакуумі за проміжок часу 1/299 792 458 секунди.
Маса — фізична величина, яка характеризує інертні та гравітаційні властивості матеріальних об'єктів. Одиниця маси — кілограм (кг). Кілограм дорівнює масі еталонного циліндра.
______________________________________________________________________

В. Г. Бар'яхтар, Ф. Я. Божинова, Фізика, 10 клас
Надіслано читачами інтернет-сайтів


ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ МЕХАНІКИ
Почнемо з вивчення механіки — одного з основних розділів фізики.
Механіка вивчає механічний рух та взаємодію тіл.
 Механічним рухом називають зміну з часом положення тіла відносно інших тіл.
Часто для стислості ми називатимемо механічний рух просто «рухом».
Приклади механічного руху: рух зір і планет, потягів, літаків, автомобілів та космічних кораблів.
 Основне завдання механіки полягає в тому, щов визначити положення тіла в будь-який момент часу.
Для розв'язання основоного завдання механіки треба знати початкове положення тіла та його швидкість у поточний момент часу. Крім того, якщо швидкість тіла змінюється з часом, треба знати, як саме вона змінюється.
Як ми побачимо далі, швидкість тіла змінюється внаслідок дії на це тіло інших тіл. Закони, що визначають, як змінюються швидкості тіл, і є основними законами механіки. Але щоб сформулювати закони механіки й навчитися їх застосовувати, треба спочатку навчитися описувати положення тіла та його рух.
Опис руху тіл становить зміст першого розділу механіки, який називають кінематикою.

_________________________________________________________________________

Л. Е. Генденштейн, І. Ю. Ненашев, Фізика, 10 клас
Надіслано читачами інтернет-сайтів


Фізичні величини. Одиниці фізичних величин
Фізика належить до точних наук. Тому фізики намагаються кількісно визначити властивості фізичних тіл, явищ і процесів, які вони вивчають. Це вони роблять за допомогою фізичних величин, що їх характеризують. Наприклад, час - це фізична величина, що визначає тривалість певної події; швидкість - темп переміщення тіла в просторі з часом; сила характеризує взаємодію тіл тощо.
Щоб кількісно визначити фізичну величину, необхідно обрати одиницю, з якою її порівнюють. Вибір одиниці фізичної величини умовний. Наприклад, одиницею довжини можна обрати метрову лінійку або крок і виміряти відстань від дому до школи у метрах чи кроках відповідно. Проте результат вимірювання довжини за допомогою метрової лінійки буде вірогідніший за той, що одержано в кроках, оскільки довжина кроку в різних людей неоднакова, і тому кожний з нас отримає різні значення для однієї й тієї самої відстані.
У фізиці прийнято вказувати значення фізичної величини обов'язково з її одиницею. Воно складається з числового значення та одиниці фізичної величини: 7 м/с; 3 г; 0,8 с; 26 км/год тощо. Не можна записувати числове значення величини без зазначення її одиниці, оскільки тоді немає можливості сказати про її розмір - вона більша чи менша за інші. Наприклад, довжини 30 см і 0,3 м мають різні числові значення, але вони однакові за розміром; ми знаємо, що 5 кг більше за 300 г, хоча число 300 значно більше за 5.
З метою упорядкування одиниць фізичних величин їх об'єднують у системи. Нині більшість країн світу використовують Міжнародну систему одиниць (скорочено СІ). В її основу покладено сім основних одиниць-еталонів, за допомогою яких визначають інші одиниці фізичних величин. Це одиниця довжини метр, одиниця часу секунда, одиниця маси кілограм, одиниця кількості речовини моль, одиниця температури кельвін, одиниця сили струму ампер, одиниця сили світла кандела.
На практиці для зручності часто застосовують кратні і частинні одиниці. Назви кратних і частинних одиниць утворюють за допомогою префіксів, які приєднують до основних назв оди- 7 ниць: кілометр (км), декалітр (дал), мегаджоуль (МДж), санти- — метр (см), мілілітр (мл), мікрограм (мкг), нанометр (нм). Слід зауважити, що не можна одночасно використовувати два префікси (наприклад, «мілікілограм» або «мікросантиметр»).
Fi1061.jpg
____________________________________________________________________________

Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко, Фізика, 10 клас
Надіслано читачами інтернет-сайтів


Механічний рух. Траєкторія руху
Найчастіше в житті ми спостерігаємо явище, яке називається механічним рухом. Наприклад, автомобіль їде дорогою, у небі пливуть хмари, дитина гойдається, Місяць обертається навколо Землі тощо. В усіх цих випадках відбувається зміна положення одного тіла або його частин відносно інших. Щоб установити це, треба обрати тіло відліку, відносно якого
можна фіксувати положення рухомого тіла в будь-який момент часу. Тіло відліку обирається довільно. У наведених прикладах це може бути стовп або дерево біля дороги, будинок, поверхня Землі тощо. Щоб описати рух тіла, треба точно знати його місце перебування в просторі в будь-який момент часу, тобто вміти визначати зміну положення тіла в просторі відносно інших тіл з часом. Як відомо, найпростіше це можна здійснити за допомогою системи координат. Наприклад, зафіксувати «адресу» тіла як певне його положення в просторі, вимірявши відстані або кути в певній системі координат.
Так, у географії положення тіла на земній поверхні задається двома числами на перетині меридіана і паралелі, які називаються географічною довготою і широтою. У математиці «адресу» тіла найчастіше визначають за допомогою координат. Зокрема, у прямокутній (декартовій) системі координат на площині - це відстані х та у (мал. 1.1).

Fi1063.jpg
Систему координат, як правило, зв'язують з тілом відліку. Тоді рухоме тіло ха рак те ри зується змі ною положення тіла в просторі відносно тіла відліку, тобто зміною його координат у часі. Математично це записується так: х = х(і); у = у(і).
Щоб уста но ви ти та ку зміну в будь-який момент часу, з тілом відліку і системою координат необхідно пов'язати засіб вимірювання часу, наприклад годинник. Тоді тіло відліку, систему координат, пов'язану з тілом відліку, і годинник у сукупності називають системою відліку.
Як відомо, реальні фізичні тіла мають форму та об'єм, і тому задати їх положення в просторі не завжди можна однозначно, оскільки різні їх частини матимуть різні координати. Проте це завдання можна спростити, якщо не брати до уваги розміри тіла. Це можна робити лише за певних умов.
Щоб з'ясувати їх, розглянемо рух автомобіля. На значних відстанях, наприклад на шосе між Києвом і Харковом, розмірами автомобіля можна знехтувати, оскільки вони набагато менші за відстань, яку він проходить. Тому немає потреби розглядати особливості руху кожної з точок кузова автомобіля -во ни будуть од на ко ви ми. У та ко му ви пад ку йо го рух до стат ньо представити як рух однієї будь-якої його точки.
Отже, для спрощення опису руху фізичних тіл у випадках, коли їх роз міра ми за пев них умов мож на знехтувати, застосовують поняття матеріальної точки. Матеріальна точка - це умовне тіло, яке не має розмірів і визначає положення реального фізичного тіла в просторі координатами цієї точки. При поступальному русі, коли всі точки тіла пе ре мі щу ють ся однако во, будь-яке тіло можна вважати мате-ріаль ною точ кою.
Досить часто, крім рухомих тіл, ми спостерігаємо також і неру хомі, тоб то такі, що пе ре бу ва ють у стані спокою. Проте в природі абсолютно нерухомих тіл не існує.
Розглянемо такий приклад. У вагоні на столі стоїть пляшка води (мал. 1.2). Під час руху потяга різні спостерігачі - пасажир у купе і проводжаючий, що перебуває на пероні, оцінять
Матеріальна точка -це фізична модель, ідеалізація, за допомогою якої представляють реальне зичне тіло, нехтуючи його розмірами. Її геометричний образ - будь-яка точка тіла, яка не має розмірів.

Fi1064.jpg

Отже, стан спокою тіл є відносним, оскільки залежить від обраної системи відліку. Тому в подальшому ми в першу чергу визначатимемося з си с те мою відліку, оскільки від її обрання нерідко залежить складність рівнянь, що описують рух. Як ми переконаємося під час розв'язування задач, правильний вибір системи веде до спрощення рівняння руху.
Роз г ля не мо те пер ру хо ме тіло, послідо вно фіксу ю чи йо го положення в певні моменти часу. Якщо сполучити всі точки, в яких послідовно перебувало тіло під час свого руху, то отримаємо уявну лінію, яка називається траєкторією руху. Траєкторія руху мо же бу ти ви ди мою (слід від ре ак тив но го літа ка на небосхилі, лінія від олівця чи ручки під час запису в зошиті) і невидимою (політ пташки, рух тенісного м'яча тощо).
За формою траєкторії механічні рухи бувають прямолінійними і криволінійними (мал. 1.3). Траєкторія прямолінійного руху - пряма лінія. Наприклад, падіння кульки з певної висоти або рух візка по похилому жолобу. Під час криволінійного руху тіло переміщується за довільною кривою. Рух планет, політ м'яча, переміщення годинникової стрілки - це приклади криволінійного руху. Часто реальний рух тіл є комбінацією прямолінійно го і кри во лінійно го рухів. Так, пе реміщен ня ав то бу са за маршрутом є комбінованим: у ньому є і прямолінійні, й криво ліній ні ділянки.

Fi1065.jpg

_____________________________________________________________________

Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко, Фізика, 10 клас
Надіслано читачами інтернет-сайтів
уроки фізики, програма з фізики, реферати з фізики для 10 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.