KNOWLEDGE HYPERMARKET


Фізика 10 клас

Фізика 10 клас в ході інтерактивного навчання познайомить дітей з такими розділами як кінематика, динаміка, релятивістська механіка, властивості газів, рідин, твердих тіл , основи термодинаміки, фізичний практикум. Школярі не лише здобудуть теоретичні знання, а й практичні уміння розв’язувати завдання й задачі, проводити дослідження. Діти навчаться ставити мету дослідження, обирати відповідні методи і засоби дослідження, планувати й виконувати експеримент, обробляти його результати, робити висновки та ефективно користуватися набутими знаннями й уміннями. Гіпермаркет знань зібрав велику кількість конспекти уроків, реферати, презентації, кросворди, практикуми, лабораторні, кейси та ін. матеріали, що допоможе підготуватись до уроків, контрольних, заліків, екзаменів та ЗНО швидко й цікаво!


Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика 10 клас

Календарне планування з фізики 2010-2011 року

1.    Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання.


Кінематика
2.     Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку.
3.     Відносність механічного руху. Траекторія руху. Рівномірний прямолійний рухШлях і переміщення. Швидкість руху.
4.     Закон додавання швидкостей. Графіки руху.
5.     Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла і пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху.
6.     Л.Р.№1 «Визначення прискорення тіла при рівно- прискореному русі»
7.     Графіки рівноприскореного руху
8.     Розв’язування графічних задач
9.     Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння
10.    Розв’язування задач
11.    Рівномірний рух тіла по колу. Період і частота обертання. Кутова швидкість
12.    Узагальнення знань з теми «кінематика»
13.    Контрольна робота «Кінематика»


Динаміка
14.    Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці.
15.    Вимірювання сил. Додавання сил
16.    Л.Р.№ 2 «Вимірювання сил»
17.    Закони динаміки
18.    Межі застосування законів Ньютона. Розв’язування задач
19.    Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння
20.    Сила тяжіння. Вага і невагомість
21.    Розв’язування задач на силу тяжіння
22.    Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики
23.    Рух тіла під дією кількох сил
24.    Розвязування задач на рух тіла під дією кількох сил
25.    Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання
26.    Л.Р.№3 «Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил»
27.    Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу
28.    Реактивний рух. Розв’язування задач
29.    Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія.Закон збереження енергії
30.    Розв’язування задач на закон збереження енергії
31.    Узагальнення знань з теми «динаміка»
32.    Контрольна робота «Динаміка»


Релятивістська механіка

33.    Основні положення спеціальної теорії відносності. Швидкість світла у вакуумі
34.    Відносність одночасності подій
35.    Закон взаємозв’язку маси та енергії


Властивості газів, рідин. твердих тіл
36.    Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування.
37.    Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини
38.    Властивості газів. Ідеальний газ. Газові закони. Тиск газу
39.    Розв’язування задач
40.    Рівняння стану ідеального газу
41.    Розв’язування задач. Рівняння стану ідеального газу
42.    Ізопроцеси. Газові закони
43.    Розв’язування задач на ізопроцеси
44.    Л.Р.№4 «Дослідження одного з ізопроцесів»
45.    Контрольна робота «Основи МКТ І»
46.    Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара
47.    Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря
48.    Л.Р.№5 «Вимірювання відносної вологості повітря»
49.    Властивості рідин. Поверхневий натяг рiдини
50.    Змочування. Капілярні явища
51.    Розв’язування задач
52.    Кристалічні й аморфні тіла. Рідкі кристали та їх властивості. Полімери: їх властивості та застосування
53.    Узагальнення знань з теми «Основи МКТ ІІ»
54.    Контрольна робота «Основи МКТ ІІ»


Основи термодинаміки

55.    Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла
56.    Робота в термодинаміці. Перший закон термодинаміки
57.    Застосування І закону термодинаміки для ізопроцесів
58.    Розв’язування задач
59.    Теплові машини. Холодильна машина
60.    Узагальнення знань з теми «термодинаміка»
61.    Контрольна робота «Основи термодинаміки»


Фізичний практикум
62.    ТБ при проведенні лабораторного практикуму. Інструктаж. Л.Р.№1 «Дослідження руху тіла під дією сили тяжіння»
63.    Захист Л.Р.№1
64.    Л.Р.№2 «Вивчення одного з ізопроцесів»
65.    Захист Л.Р.№ 2
66.    Л.Р.№3 «Визначення модуля пружності речовини»
67.    Захист Л.Р.№3. Узагальнення з фізичного практикуму


Узагальнюючі заняття
68.    Сучасні погляди на простір і час. Взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки
69.    Узагальнення та систематизації знань з основ кінематики
70.    Узагальнення та систематизації знань з основ МКТ

Корисні теми з тематичного планування 2009-2010 року

Зародження розвиток фізики як науки

Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку

Методи наукового познання

Фізика і техніка в Україні

Механічний рух тіл.

Фізичне тіло і матеріальна точка. Поступальний рух. Система відліку.

Відносність механічного руху.

Вимірювання. Похибки вимірювань.

Векторні і скалярні величини. Дії над векторами.

Траекторія руху. Шлях і переміщення.

Рівномірний прямолійний рух. Швидкість руху тіла.

Графік залежності шляху від часу за умови прямолінійного рівномірного руху.

Графік залежності модуля від часу.

Середня швидкість.

Миттєва швидкість.

Ізопроцеси в газах.

Робота газу.

Семінар. Двигун внутрішнього згоряння. Парова і газова турбіни. Реактивний двигун. Холодильна машина. ККД теплового двигуна. Шляхи підвищення ККД теплових двигунів. Розв’язування задач.

Семінар. Роль теплових двигунів у народному господарстві. Екологічні проблеми використання теплових двигунів.

Електричний заряд, його дискретність, елементарний заряд.

Закон Кулона.

Напруженість електричного поля.

Розв’язування задач. Робота поля по переміщенню заряду. Потенціал, різниця потенціалів. Зв’язок між напругою і напруженістю.

Електричний струм. Умови, необхідні для існування електричного струму. Сила струму, напруга, опір. Електричні кола. Закон Ома для ділянки кола.

Робота і потужність струму.

Взаємодія струмів. Магнітне поле. Магнітна індукція.

Сила Лоренца.

Узагальнююче заняття: основні закони електродинаміки та їх застосування.

Контрольна робота-1 (10 клас)

Уроки фізики онлайн, уроки фізика, методичні розробки Фізика, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.