KNOWLEDGE HYPERMARKET


Міжнародні організації. Інтеграція України в світову економіку. Вплив процесів глобалізації на господарство України

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Міжнародні організації. Інтеграція України в світову економіку. Вплив процесів глобалізації на господарство України§ 32. Інтеграція України у світову економіку


Пригадаймо

1. Які загальні особливості геополітичного положення України?
2. Членом яких міжнародних організацій є Україна?
3. Які з міжнародних організації, з якими співпрацює Україна, мають економічну спрямованість?


Міжнародні організації. В останні десятиліття поглиблення міжнародного поділу праці спричинило особливо тісне зрощування національних господарств окремих країн. Так виникла міжнародна економічна інтеграція — об'єктивний процес розвитку особливо глибоких і стійких взаємозв'язків між окремими групами країн. Інтеграція проявляється у стиранні бар'єрів між економіками різних держав. Міжнародна економічна інтеграція — це такі міждержавні відносини, що базуються на відсутності будь-якої форми дискримінації іноземних партнерів у кожній з економік.


Одна з найважливіших в економічному плані міжнародних організацій, членом якої прагне стати Україна, — Європейський Союз. Перспективи вступу до неї нашої держави поки що не дуже чіткі. Проте на сьогодні Україна є членом та співпрацює з низкою інших міжнародних організацій економічного спрямування. Серед них передусім СОТ, СНД, ГУАМ.


Чи знаєте ви, що...
Україна співпрацює з Міжнародним валютним фондом. Міжнародний валютний фонд (МВФ, англійською ІМF) — це спеціальне агентство Організації Об'єднаних Націй (ООН), засноване 39-ма державами з метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм допомоги за дефіциту платіжного балансу шляхом надання коротко- і середньострокових кредитів іноземноюй валютою. Фонд має статус спеціалізованої установи ООН. Штаб-квартира МВФ розташована у Вашингтоні (США).


СОТ (Світова організація торгівлі) — це нова міжнародна організаційна структура, заснована в 1993 році. Це об'єднання держав, спрямоване на створення і підтримку системи юридичних норм міжнародної торгівлі. Членами СОТ є понад 150 країн, на які припадає понад 95 % обсягу міжнародної торгівлі. СОТ покликана виконувати чотири функції:

• сприяти реалізації угод, які укладатимуться в межах організації;
• служити міжнародним форумом для обговорення питань, тлумачення і застосування угод;
• виконувати функції арбітра;
• періодично збирати інформацію про торговий режим у країнах-членах з метою перегляду торгової політики.


Вищим органом СОТ є Конференція міністрів, яку скликають щонайменше раз на два роки. Вона приймає найважливіші рішення, наприклад, укладає нові міжнародні договори з питань торговельного режиму.


СНД (Співдружність Незалежних Держав) створена 8 грудня 1991 року як політичний та економічний союз Білорусі, Росії та України. 21 грудня 1991 року приєднались ще вісім колишніх республік СРСР (Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан). 23 жовтня 1993 року до СНД приєдналася Грузія. На сьогодні зі складу СНД вийшли Туркменістан і Грузія. Україна є співзасновницею СНД, але Статут організації Україною досі не ратифіковано, тому формально наша держава залишається спостерігачем.


ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова) — регіональне об'єднання чотирьох держав: Грузії, України, Азербайджанської Республіки та Республіки Молдова. В основі утворення цієї форми співробітництва лежить єдність позицій країн з подібними політичними й економічними зовнішніми орієнтаціями. Заснування політико-консультативного форуму ГУАМ відбулося в 1997 році.


Вплив процесії глобалізації на господарство України. Виникнення і діяльність міжнародних економічних об'єднань є проявом інтеграційних процесів у світовому господарстві, що здійснюються на рівні національних економік. Однак на сьогодні характерні інтеграційні процеси і на мікрорівні (окремих підприємств). Однією з форм їх прояву є злиття фірм. Це може стосуватися тих фірм, які виробляють подібні або однорідні товари. Об'єднання підприємств відбувається також на основі вузької спеціалізації підприємств на випуску комплектуючих та кооперування для випуску певної кінцевої продукції. У результаті поглиблення інтеграційних процесів на мікрорівні виникають транснаціональні корпорації (ТНК) — господарські об'єднання, до яких «ходять первинні (материнські) підприємства та їхні закордонні філії. Материнською називають ту компанію, що започаткувала створення компаній за кордоном.


Перші ТНК з'явилися ще на початку XX ст. Однак масовим явищем, що визначає хід економічного розвитку світу, ТНК стали у другій половині XX ст. Переважна більшість материнських компаній розміщується в розвинутих країнах. У даний час ТНК, за оцінками фахівців, контролюють від 20 % до 25 % світового ВВП, а на товарообмін між материнськими компаніями та їхніми закордонними філіями припадає 33 % світової торгівлі.


Чи знаєте  ви, що...
З 1997 р. в Україні простежується здебільшого зростання обсягів прямих іноземних інвестицій, але загальний обсяг їх незначний. Так, на одного мешканця України припадає тільки 14 дол. США іноземних інвестицій (Угорщини — 83 дол., Польщі — 107 дол.). До десятки основних країн-інвесторів, на яку припадає майже 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Австрія, Велика Британія, Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, Франція, Віргінські острови та Швеція.


Процеси міжнародної інтеграції на сьогодні вступили в найвищу стадію свого розвитку яку називають глобалізацією. Сприяв цьому переходу бурхливий розвиток науки, техніки, інформатики, що перетворило земну кулю в тісно переплетений клубок техніко-виробничих, торгових, фінансових та інших взаємозв'язків.


Чи знаєте ви, що...
Термін «глобалізація» вперше був запроваджений американським економістом Т. Левіттом у статті, опублікованій у 1983 р., для означення феномену злиття ринків окремої продукції. У 1990-х роках — на початку XXI ст. розуміння глобалізації наповнюється ширшим — змістом та охоплює всі сфери людської діяльності: економіку, політику, культуру тощо.


Становлення глобальної господарської системи посилює залежність національних економік від зовнішніх впливів, стирає роль державних кордонів, органів державної влади. На перший план у регулюванні взаємовідносин між країнами, людьми і суспільством виходять міжнародні організації, які використовують досвід управління, напрацьований різними державами.


Чи знаєте ви, що...
Україна посідає 42 місце у світі за рівнем глобалізації. Такого висновку дійшли автори щорічного «Рейтингу Глобалізації» за підсумками 2007 року. Укладаючи його, враховують ступінь економічної інтеграції, кількість користувачів Інтернет, участь у міжнародній політиці. Найбільш глобалізованою країною визнано Ірландію. На другому місці — Сінгапур, на третьому — Швейцарія.


Глобалізація розвивається нерівномірно в різних регіонах світу, а окремі держави відіграють у цьому процесі різну роль. Унаслідок процесів економічної та фінансової глобалізації сформувався очевидний соціально-економічний розрив між невеликою групою високорозвинутих країн («глобальними лідерами») та іншими країнами світу («глобальними аутсайдерами»). Так, на 20 % населення світу, яке живе в економічно розвинених країнах, припадає 86 % світового ВВП, а на 20 % найбіднішого — тільки 1 % ВВП. Під тиском глобалізації додаткового навантаження зазнають так звані «перехідні» суспільства, до яких належить і Україна. Проблеми, які супроводжують глобалізацію, додаються у них до численних інших проблем загальнодержавного значення.


Економічна глобалізація призводить також до низки негативних наслідків. Так, зменшується можливість окремих держав впливати на стан власних ринків, збільшується вірогідність виникнення криз, збільшується вплив світових криз на окремі країни. Проблемою є також те, що економіка багатьох держав поступово потрапляє під все більший вплив ТНК і міжнародних організацій. Вони мають свої цілі, які можуть суперечити національним інтересам суверенних держав. Найбільші ризики процесів глобалізації щодо економіки України пов'язані з меншою можливістю, порівняно з розвинутими країнами, скористатись глобальними фінансами, впливати на них, утримувати належний баланс експортно-імпортних операцій.


Для економіки України глобалізація створює й цілу низку важливих переваг, які полягають у можливостях розширювати зв'язки з основними учасниками глобального фінансового ринку, ТНК і міжнародними фінансовими організаціями, ширше використовувати іноземні інвестиції та нові технології.


Чи знаєте ви, що...
У світі помітно набуває сили тенденція до критичного сприйняття глобалізації внаслідок явного розмивання суверенітету держави. Окрім того, так звані «антиглобалісти» наголошують на негативних наслідках домінування у світовому масштабі ТНК та єдиної на сьогодні «наддержави» (США). Також вони звертають увагу і на інших численних недоліках глобалізації: різке зростання безробіття, посилення соціальної напруги, тероризм, «кримінальна глобалізація» тощо.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Що таке міжнародна економічна інтеграція?
2. Членом яких міжнародних організацій, у системі яких здійснюється економічна співпраця, є Україна?
3. На яких рівнях здійснюються інтеграційні процеси у світовому господарстві?
4. Що розуміють під процесами глобалізації?
5. Які переваги і недоліки процесів глобалізації НГК України?


Набуваємо практичних навичок

1. За картою шкільного атласу охарактеризуйте експортно-імпортні операції України з країнами — членами ГУАМ.
2. Користуючись додатковою літературою чи джерелами мережі Інтернет, підготуйте коротке повідомлення про ТНК, філії яких функціонують на території України.


Головне в цьому розділі

Транспорт — галузь НГК, яка забезпечує переміщення вантажів та людей. Складається із сухопутного, водного та повітряного видів. У сухопутному виділяють автомобільний, залізничний і трубопровідний; у водному — морський і річковий. Специфічною галуззю транспортного комплексу є міський пасажирський транспорт.


Для визначення ролі транспорту в НГК, частки кожного з його видів використовують такі специфічні показники, як обсяг перевезень, вантажо- та пасажирообіг. В Україні розвинуті всі види сучасного транспорту. Загальний вантажообіг в останні роки почав зростати.


Залізничний транспорт в Україні посідає перше місце за вантажообігом і друге — за пасажирообігом. Він забезпечує швидкий і регулярний рух незалежно від пори року.


Автомобільний транспорт має вагоме значення для перевезення на короткі відстані. За пасажирообігом в Україні він посідає перше місце.


Трубопроводи дають можливість транспортувати на великі відстані нафту, продукти її переробки, природний газ.


Морський транспорт характеризується малою собівартістю транспортування. Головний порт Чорного моря — Одеса.


У тісній взаємодії з морським і залізничним транспортом працює річковий. Він має важливе значення для внутрішніх перевезень.


Основна перевага повітряного транспорту — велика швидкість перевезень. Понад 60 % повітряних перевезень припадає на міжнародні авіарейси.


Одним із головних напрямів розвитку транспорту в Україні є організація та функціонування міжнародних транспортних коридорів.


Соціальна інфраструктура має економічне і соціальне значення для розвитку суспільства. Однією з провідних галузей соціальної сфери в Україні є освіта. Найбільше навчальних закладів зосереджено в Харкові, Києві, Одесі, Львові, Дніпропетровську та Донецьку. Одним із важливих самостійних напрямів господарської діяльності в галузі культури в Україні стає туризм.


Охорона здоров'я охоплює всю систему лікувальних, лікувально-профілактичних, санаторних, оздоровлювальних та інших медичних установ.


Наука як галузь НГК в Україні характеризується передусім значним науковим потенціалом. Проблеми культури, освіти, охорони здоров'я, науки насамперед пов'язані з недостатнім фінансуванням цих галузей із державного бюджету.


Спеціалізацію окремих країн на виробництві певних видів продукції та послуг, які реалізують в інші держави, називають міжнародним поділом праці (МПП). Галузями міжнародної спеціалізації для України є вантажні літаки, сталь, соняшникова олія тощо.


Міжнародні економічні зв'язки здійснюються у формі не лише зовнішньої торгівлі, а й міжнародної спеціалізації та кооперування, вкладення капіталів, обміну робочою силою, обміну науково-технічною інформацією, міжнародних послуг.


Експортує Україна переважно продукцію чорної металургії, хіміко-індустріального та агропромислового комплексів.


Поглиблення і розширення взаємовигідних міжнародних економічних зв'язків у різних формах позитивно позначається на розвитку НГК держави та рівні добробуту громадян.


В останні десятиліття поглиблення міжнародного поділу праці спричинило до особливо тісного зрощування національних господарств окремих країн. Процеси міжнародної інтеграції на сьогодні вступили в найвищу стадію свого розвитку, яку називають глобалізацією. Становлення глобальної господарської системи посилює залежність національних економік від різнонаправлених впливів, які спричиняють стирання ролі державних кордонів, органів державної влади. На перший план у регулюванні відносин між країнами, громадянами і суспільством виходять міжнародні організації, які використовують найкращий досвід управління, напрацьований у різних державах. Для економіки України глобалізація створює цілу низку важливих переваг, а також деякі ризики.


Перевіряємо свої знання

1. Які галузі сухопутного транспорту відзначаються найбільшим вантажообігом, пасажирообігом?
2. Чим визначається доцільність використання певних видів транспорту?
3. Яка частка вантажо- і пасажирообігу різних видів транспорту? Як вона змінювалася в часі?
4. Які переваги і недоліки мають окремі види транспорту?
5. Чи позначиться демографічна ситуація в Україні на перспективах розвитку сфери послуг?
6. Який існує зв'язок між розвитком транспорту і міжнародною торгівлею?
7. У якому напрямі має змінюватися структура українського товарного експорту? Чому?
8. Які проблеми існують на шляху глибшої інтеграції України у світову систему господарства?


Працюємо творчо

1. На основі тематичних карт шкільного атласу порівняйте рівень розвитку галузей соціальної сфери у двох областях України. Поясніть причини подібності та відмінності.
2. На основі тематичної карти шкільного атласу порівняйте структуру вантажних і пасажирських перевезень із двох найбільших транспортних вузлів в Україні. Поясніть причини подібності та відмінності.
3. На основі даних таблиці 10 визначте середню відстань пасажироперевезень різними видами транспорту. Розмістіть їх у послідовності зменшення, прокоментуйте отримані результати.
4. За 2008 р. експорт товарів з України становив 67 млрд дол. США. Порівняно з відповідним періодом 2007 р. експорт зріс на 35,9 %.Який обсяг експорту в грошовому вимірі був у 2007 році?


Книжкова полиця

1. Коценко К. Ф. Транспорт і його вивчення в курсі географії: Посібник для учителів. — К.: Рад. школа, 1983.
2. Нікітіна М. Г. Світове господарство та міжнародні економічні відносини: просторові аспекти розвитку: Навчальний посібник — К.: Центр навчальної літератури, 2004.
3. Соціально-економічна географія України: Навч. посібник / За ред. проф. Шаблія О. І. — Львів: Світ, 2000.
4. Україна і світове господарство взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. — К.: Либідь, 2002.
5. Філіпенко А. С. Економічний розвиток сучасної цивілізації: Навчальний посібник. — К: Знання, 2000.
6. http:www.ukrstat.gov.ua
7. http:www.worldbank.orgЙосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів


Матеріали з географії, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.