KNOWLEDGE HYPERMARKET


Неозначена форма дієслова (інфінітив) та особові форми дієслова

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Неозначена форма дієслова (інфінітив) та особові форми дієслова

76. Прочитайте текст, випишіть дієслова, що відповідають на питання що робити? що зробити? Чи вказують вони на особу, рід, число, час дії або стану?
  Увічливість — це мова людських взаємин. Правила ввічливості не вдасться просто завчити й використовувати час від часу. Бути ввічливим — означає бути доброзичливим і чуйним до людей, поважати їхню думку, оберігати гідність, бути терпимим до інших і вимогливим до себе. Справжня ввічливість — це внутрішній такт і почуття міри. Саме ці якості підкажуть, що можна, а чого не можна робити або говорити в тій чи тій ситуації.
  Такт виявляється у найбуденнішому: в умінні вибрати тему розмови, делікатно промовчати, не забути привітати близьких людей із днем народження. Це і є азбука ввічливості.
                                                                     За А. Єланською.

Доберіть п'ять дієслів, які, на вашу думку, визначають поведінку ввічливої людини.

Дієслова, що відповідають на питання що робити? що зробити?, називають дієсловами неозначеної форми. Наприклад:казати, перемогти, відчувати.
Неозначена форма дієслова називає дію, стан або процес, але не вказує ні на час, ні на особу, ні на число, ні на рід. На кінці вона має суфікс -ти (-ть).
Неозначена форма дієслова може бути будь-яким членом речення:
• підметом: Боротись з серцем — теж відвага (М. Стельмах ).
• присудком: Пізнати мову народу — зрозуміти. його душу (М. Бурмака).
• додатком: Не любив я (що?) ловити, птахів (П. Перебийніс).
• означенням: Бажання (яке?) творити добрі діла зосталось при мені на все життя (О. Довженко).
• обставиною: Виходить дівчина із хати (з якою метою? ) води з криниці набирати (А. Малишко).

Найчастіше дієслово в неозначеній формі виступає в ролі головного члена речення в односкладному безособовому реченні: Не здержать нам хвилі (Б. -І. Антонич). Назавтра знову вирушати в путь (М. Луків).
Дієслово в неозначеній формі може бути частиною присудка, що складається з двох і більше слів: Трудитись має кожен як бджола (Д. Павличко). Присудок, який складається з двох або більше слів, називають складеним.
Неозначена форма — початкова форма дієслова.

77. Від поданих дієслівних форм утворіть і запишіть неозначену форму. Дієслова в неозначеній формі розберіть за будовою.
Записує.jpg
Розуміє, цікавлять, заквітчала, вивчатиме, пишеш, перечитали.
• Поясніть, чому у вправах 73-74 пропоновані до вживання в репліках діалогів дієслова подано саме в неозначеній формі.

78. Перепишіть фразеологізми, на місці крапок уписуючи дібрані з довідки дієслова. Розкрийте значення кожного фразеологізму.
Байдики ... . П'ятами ... . Мало каші ... . Як у воду ... . Зуби ... на полицю. І у вус ... . Ніде голці ... .
Довідка: Дивитися. Не дути. Бити. Впасти. Накивати. Покласти. З'їсти.

79. Перепишіть прислів'я, уставляючи замість крапок вибрані з довідки дієслова в неозначеній формі.
1. Як почав ..., на сопілку ... . 2. Чужими руками добре вогонь ... . 3. Треба розумом ..., де сила не візьме. 4. Понюхав пирога, та не вдалось .... 5. Вола звуть у гості не мед ..., а воду ... .
Довідка: Пити. Возити. Загрібати. Не грать. Орать. Працювати. Покуштувати.

Значення одного з прислів'їв усно розкрийте у формі оповідання. Уживайте дієслова в неозначеній формі.

80. Перепишіть речення, у дужках перед кожним дієсловом у неозначеній формі запишіть питання. У кожному реченні підкресліть члени речення. Якими членами речення є дієслова в неозначеній формі?
Зразок: Радість (яка?) бачити й розуміти — то найкращий дар природи (А. Ейнштейн).
1. Ми в світ прийшли успадкувати славу, діла і думи, й чесі мозолі... (В. Симоненко). 2. Вчить мене Тарас вростати в землю жилавим корінням (Д.Луценко). 3. Дерево злізло на скелю погрітись (М. Доленго). 4. Мав кухоль звичку по воду ходити, аж поки йому вуха не відбили. 5. Дурний любить вчити, а розумний любі вчитися (Народна творчість).

81. Перепишіть речення. Визначте в кожному дієслово, ужите в неозначеній формі. З'ясуйте синтаксичну роль таких дієслів.
1. Життя прожити — не зливу перестояти (Народна творчість). 2. Ішов кобзар до Києва та сів спочивати (Т. Шевченко). 3. Найвище уміння — почати спочатку життя, розуміння, дорогу, себе (Л. Костенко). 4. Прийшов я сповідатися калині (І. Драч). 5. Скоро він пішов спочити, а чи, може, ґав ловити (І. Гнатюк). 6. Боюсь я словом тишу сполошити (М. Луків).
• Визначте речення, що містить фразеологізм. Розкрийте значення фразеологізму. Яким членом речення є фразеологізм? Поясніть.

82. Перепишіть. Підкресліть у реченнях головні члени речення, у  Визначте складені присудки (що складаються з двох слів), укажіть у їхньому складі дієслова в неозначеній формі.
1. Лихі приятелі можуть призвести до згуби. Розважливість має прикрасити життя твоєї душі (з Біблії). 2. Люди перестають думати, коли вони перестають читати (Д. Дідро). 3. Ніхто не стане дорікати глухим, що вони не Бетховени (П. Загребельний). 4. Я знов і знову йду до тебе, тату, питать поради, як на світі жить (В. Беля).
• До виділених слів доберіть антоніми. Складіть і запишіть речення з утвореними антонімічними парами.

  Особові  форми  дієслів  змінюються  за  особами, числами, часами (я знав, знаю, знатиму; ми знали, знаємо, будемо знати; ти знав, знаєш, знатимеш, ви знали, знаєте, будете знати; він знав, знає, знатиме; вони знали, знають, будуть знати).

  У формі минулого часу особові дієслова змінюються за родами і числами (знав, знала, знало, знали).
  У реченні особові дієслова є присудками: Голівкою хита (теперішній час, третя особа, однина) удодик (В. Сосюра). Синиця в шибку вдарила (минулий час, однина, жіночий рід) крильми (В. Симоненко).

83. Від поданих у неозначеній формі дієслів усно утворіть такі особові форми дієслів:
• першої особи однини теперішнього часу (наприклад: знаю);
• другоїособи множини майбутнього часу (наприклад: будете знати);
• третьої особи однини чоловічого роду минулого часу (наприклад: знав).
  Читати, могти, хотіти, відпочивати, написати, сказати, розуміти, піти, допомагати.

84. Перепишіть, знімаючи риски. Визначте дієслова, з'ясуйте їхні граматичні ознаки: особу, число, рід (якщо є), час.
1. Стоять граби прозоро/жовті в промінні ясно/золотім (М. Рильський). 2. Над килимом бурштинових левад кружляло листя, мов жар/птиці пір'я. Край хати тлів осінній тихий сад багаттям золотого надвечір'я (Д. Луценко). 3. Багряно/жовтий лист куди/сь за вітром лине. І в безвість падають і падають хвилини. 4. Я бачу зелень трав крізь золоту утому багряно/родної прощальної краси (В. Сосюра). 5. А прозорі вітри пшениці буйно/гриві колишуть (Д. Луценко).
• Визначте у словах двох останніх речень буквені та небуквені орфограми. Написання слів обґрунтуйте орфогра-фічними правилами.
• Лексичне значення виділеного слова з'ясуйте за тлумачним словничком. У прямому чи переносному значенні вжито це слово?

Роздивіться картину І. Кліси. Які почуття викликала вона у вас? Розкажіть про зображене, уживаючи дієслова в неозначеній формі.

Пейзаж.jpg
Намалюйте пейзаж «Моя вулиця восени» або складіть і запишіть розповідь на цю тему.
Усно розкрийте значення вислову Михайла Пришвіна «Берегти природу — значить берегти батьківщину». Уживайте дієслова в неозначеній формі і в особових формах.

Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.