KNOWLEDGE HYPERMARKET


Одержання та використання радіоактивних ізотопів. Захист від випромінювання

Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика 11 клас>> Фізика: Одержання та використання радіоактивних ізотопів. Захист від випромінювання


ОДЕРЖАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РАДІОАКТИВНИХ ІЗОТОПІВ. ПОГЛИНЕНА ДОЗА ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ЇЇ БІОЛОГІЧНА ДІЯ. ЗАХИСТ ВІД ВИПРОМІНЮВАННЯ


РАДІОАКТИВНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ. ДОЗИМЕТРІЯ

Відкриття А. Беккерелем радіоактивного випромінювання урану дало поштовх до різнобічного вивчення цього явища іншими дослідниками. Зокрема, спочатку було експериментально встановлено склад радіоактивного випромінювання.

Радіоактивну речовину, що випромінювала загадкові промені, вміщували в контейнер А з вузькою щілиною (мал. 8.3). За контейнером на шляху променів знаходилася фотопластинка Ф, за допомогою якої можна було фіксувати їх проходження. На виході з контейнера, у просторі поширення променів створювали сильне магнітне поле, лінії індукції якого були перпендикулярні до напрямку поширення випромінювання.

Експериментально встановлено, що в магнітному полі пучок випромінювання розщеплюється на три промені: два з них під дією магнітного поля відхиляються в різні боки на різні кути, а один поширюється прямолінійно. Дослідження цього явища дало такі результати: радіоактивне випромінювання має складну структуру; два промені — це частинки із зарядами різних знаків, а один — електрично нейтральний. Складову радіоактивного випромінювання, що має позитивний заряд, названо альфа-променями; ту, що має негативний заряд — бета-променями, електрично нейтральне випромінювання — гамма-променями (мал. 8.3). Пізніше було встановлено, що альфа-промені — це потік ядер атомів гелію 42Не; бета-промені - потік електронів, гамма-промені — електромагнітне випромінювання (1-19-1.jpg.< 10-10м).

Альфа-, бета- і гамма-промені є різновидами радіоактивного випромінювання

Кожен із цих променів різниться за своїми властивостями, зокрема за іонізаційною і проникною здатністю, впливом на середовище, в якому поширюється, оскільки взаємодіє з електронними оболонками і ядрами атомів. Поширюючись у речовині, ці промені збуджують її атоми і молекули, викликають дисоціацію молекул, ядерні реакції, штучну радіоактивність.

Альфа- і бета-частинки мають малу довжину пробігу в речовині. Навіть щільна тканина одягу майже повністю поглинає бета-випромінювання і зовсім не пропускає альфа-промені. Проте за рахунок своєї енергії вони легко збуджують атоми, і тому дуже небезпечні при потраплянні в середину організму людини чи тварини — у легені, шлунок, на шкіру.

Гамма-промені, взаємодіючи з електронними оболонками атомів, сприяють утворенню швидких електронів, які іонізують середовище. Вони мають значну проникну здатність, і тому для людини найнебезпечніші.

У повітрі альфа-частинка з енергією 4 МеВ пробігає 2,5 см; бета-частинка з енергією 2 МеВ має довжину пробігу в алюмінію лише 3,5 мм

Гамма-випромінювання, що несе кванти енергії 0,5 МеВ, ослаблюється в 10 разів шаром води тов¬щиною 24 см, бетону— 12 см, свинцю — 1,3 см

Для характеристики впливу будь-якого виду випромінювання на речовину використовують дозиметричні величини. Відношення енергії Е, що надається речовині іонізуючим випромінюванням, до маси т речовини називають поглинутою дозою випромінювання:

265-1.jpg

Поглинуту дозу випромінювання в СІ вимірюють у греях (Гр): 1 Гр — це доза випромінювання, яка надає речовині масою 1 кг енергію іонізуючого випромінювання 1 Дж: 1 Гр = 1Джкг.

Поглинута доза випромінювання має властивість нагромаджуватися з часом: за інших однакових умов вона тим більша, чим триваліший час опромінення. Тому застосовують поняття потужності дози, тобто відносять її до одиниці часу:

266-1.jpg

Інтенсивність радіоактивного випромінювання оцінюють також за його іонізаційною здатністю, оскільки фізична дія будь-якого випромінювання пов'язана насамперед з іонізацією атомів і молекул речовини. Цю характеристику називають експозиційною дозою і в СІ вимірюють у кулонах на кілограм (Клкг). 1 Клкг дорівнює експозиційній дозі випромінювання, за якого в сухому атмосферному повітрі масою 1 кг утворюються іони, сумарний електричний заряд яких кожного знаку становить 1 Кл.

На практиці продовжують користуватися позасистемною одиницею експозиційної дози — рентгеном (Р):

266-2.jpg

Позасистемна одиниця поглину тої дози випромінювання — рад:
1 рад = 0,01 Гр

За дози в 1 Р в 1 см3 сухого повітря за нормальних умов утворюється 2,08 · 109 пар іонів

Біологічна дія різних видів радіоактивного випромінювання на живі організми неоднакова навіть за однакової поглинутої дози. Тому, щоб оцінити радіаційну небезпеку, слід ураховувати також вид іонізаційного випромінювання та його потужність. У дозиметрії прийнято порівнювати їх із рентгенівським чи гамма-випромінюванням, для цього введено одиницю біологічного еквівалента рентгена (бер). Залежно від виду випромінювання вводять коефіцієнт біологічної ефективності, який визначають експериментально з урахуванням енергії частинок.

Вплив радіаційного випромінювання на живі організми викликаний не стільки величиною енергії, яку воно передає речовині, скільки його іонізаційною дією на клітину. Внаслідок іонізації в ній відбуваються біохімічні зміни, спричинені утворенням нових радикалів, які не властиві звичайній клітині. Тому порушується її функція поділу, може статися злоякісне переродження клітини тощо.

Смертельною для людського організму вважається доза, еквівалентна 6 Гр гамма-випромінювання або 600 берам. При цьому слід враховувати час, протягом якого ця доза отримана, та якісні параметри випромінювання (вид променів, енергію частинок тощо). Ця доза буде меншою, якщо опромінення короткотривале і діє на весь людський організм.

Для рентгенівського і гамма-випромінювання

1 бер = 1 рад = 0,01 ГрДля населення гранично допус тимою дозою систематичного оп ромінення встановлена еквіва лентна доза 0,5 бер за рік

Проте таку дозу, отриману протягом усього життя, вважають безпечною, оскільки вона не веде до відчутних змін в організмі. Адже внаслідок природного радіаційного фону (космічних променів, радіоактивних ізотопів земної кори, радонового випромінювання в атмосфері, промислових радіаційних забруднень тощо) усе живе на планеті Земля постійно перебуває під впливом радіоактивного випромінювання. Так, радіаційний фон в Україні характеризується потужністю випромінювання від 0,1—0,3 мРгод.


Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко, Фізика, 11 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів  


Онлайн бібліотека з підручниками і книгами з фізики, плани-конспекти уроків по всім предметам, завдання з фізики для 11 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.