KNOWLEDGE HYPERMARKET


Фізика 11 клас

Фізика 11 клас  містить чимало ексклюзивних уроків, важливих фактів, понять та термінів, що сприятимуть швидкому засвоєнню знань по будь-якій  з тем з фізики. Школярі продовжать вивчення цієї цікавої і важливої науки й розглянуть детально такі розділи як електромагнітна індукція, механічні коливання і хвилі,  електромагнітні коливання, електромагнітні хвилі,  елементи теорії відносності,  світлові кванти  атом і атомне ядро. Завдяки матеріалам, розміщеним на Гіпермаркеті знань й доступному в режимі он-лайн, учні можуть підготуватись до уроків, контрольних, заліків, екзаменів та ЗНО швидко й цікаво!


Гіпермаркет Знань>>Фізика>>Фізика 11 клас


Календарний план 2011-2012 року з Фізики

1. Досліди Фарадея
2. Електромагнітна індукція в рухомому провіднику
3. EPC індукції в рухомому провіднику
4. Індукційне електричне поле
5. Магнітний потік
6. Правило Ленца-
7. Закон електромагнітної індукції
8. Електродинамічний мікрофон
9. Самоіндукція
10. Енергія магнітного поля провідника зі струмом
11. Гармонічні коливання тягаря на пружині
12. Енергія коливального руху
13. Вільні коливання
14. Математичний маятник
15. Фізичний маятник
16. Додавання гармонічних коливань
17. Вимушені коливання. Резонанс, його використання і І усунення в техніці
18. Автоколивання. Маятник годинника. Механічні хвилі. Елементи акустики
19. Поширення коливань у пружному середовищі. Хвилі
20. Стоячі хвилі
21. Інтерференція хвиль
22. Звукові й ультразвукові коливання та їх застосування
23. Ефект Допплера
24. Вільні коливання в коливальному контурі
25. Змінний струм
26. Активні і реактивні навнтаження в колах змінного струму
27. Пружність у колі змінного струму
28. Коло змінного струму з індуктивністю і ємністю- Закон Ома для повного кола змінного струму. Резонанс
29. Генератори незатухаючих електромагнітних коливань. Використання високочастотних струмів
30. Як доцільно передавати електричну енергію на відстань?
31. Трансформатор
32. Електромагнітне поле
33. Досліди Герца
34. Утворення електромагнітних хвиль
35. Енергія електромагнітної хвилі
36. Передача інформації за допомогою електромагнітних хвиль
37. Швидкість світла
38. Відбивання електромагнітних хвиль. Дзеркала
39. Радіолокація
40. Заломлення електромагнітних хвиль
41. Застосування явища заломлення
42. Сферичні лінзи
43. Повне відбивання
44. Інтерференція
45. Застосування інтерференції
46. Дифракція
47. Дисперсія
48. Поляризація електромагнітних хвиль
49. Шкала електромагнітних випромінювань
50. Радіохвилі
51. Інфрачервоне випромінювання
52. Ультрафіолетове випромінювання
53. Рентгенівське випромінювання
54. Принцип відносності Ейнштейна. Одночасність подій
55. Швидкість світла. Просторові та часові властивості фізичного світла
56. Взаємозв'язок маси та енергії
57. Світлові кванти. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла
58. Фотоефект. Рівняння фотоефекту
59. Ефект Комптона
60. Практичне застосування фотоефекту
61. Хімічна дія світла   
62. Будова атома. Досліди Резерфорда
63. Квантові постулати Бора
64. Оптичні спектри. Поглинання і випромінювання світла атомом
65. Спектральний аналіз та його застосування
66. Квантові генератори. Лазери та їх застосування
67. Склад атомних ядер
68. Ядерні сили та енергія зв'язку атомних ядер
69. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду
70. Радіоактивне випромінювання. Дозиметрія


Календарний план 2010-2011 року з Фізики

Електромагнітна індукція
1. Електромагнітна індукція. Магнітний потік. Закон електромагнітної індукції. Напрям індукційного струму. Правила Ленца.
2. Лабораторна робота № 1. Вивчення явища електромагнітної індукції.
3. ЕРС індукції в рухомих провідниках. Електродинамічний мікрофон.
4. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля струму.
5. Розв’язування задач.
6. Узагальнення та систематизація знань з теми „Електромагнітна індукція”.

Механічні коливання і хвилі
7. Коливальний рух. Вільні коливання. Амплітуда, період, частота. Математичний маятник. Коливання вантажу на пружині.
8. Лабораторна робота № 2. Визначення прискорення вільного падіння.
9. Перетворення енергії в коливальному русі. Вимушені коливання. Резонанс.
10. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Вібрація та її вплив на живі організми.
11. Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Луна. Інфра- та ультразвуки.
12. Узагальнення та систематизація знань з теми „Механічні коливання і хвилі”. Екологічні проблеми акустики.

Електромагнітні коливання
13. Гармонічні коливання. Період, частота, фаза коливань у контурі. Вільні електромагнітні коливання. Перетворення енергії у коливальному контурі. Власна частота коливань.
14. Автоколивання. Генератор незатухаючих коливань на транзисторі.
15. Розв’язування задач.
16. Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм. Генератор змінного струму. Діючі значення сили струму і напруги. Електричний резонанс.
17. Розв’язування задач.
18. Трансформатор. Розв’язування задач. Передача електроенергії на відстань та її використання.
19. Узагальнення та систематизація знань з теми „Електромагнітні коливання”.
20. Семінар. Проблеми пошуку та використання нових, екологічно чистих джерел енергії. Розвиток енергетики в Україні.

Електромагнітні хвилі
21. Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. Основні властивості електромагнітних хвиль.
22. Енергія електромагнітної хвилі. Густина потоку випромінювання. Винайдення радіо О.С. Поповим. Принцип радіотелефонного зв’язку.
23. Семінар. Радіолокація. Поняття про телебачення. Розвиток засобів зв’язку.
24. Розвиток поглядів на природу світла. Швидкість світла. Принцип Гюйгенса. Закони відбивання світла.
25. Повне внутрішнє відбивання.
26. Узагальнююче повторення з теми „Геометрична фабрика”. Розв’язування задач з теми „Геометрична оптика”.
27. Лабораторна робота № 4. спостереження інтерференції та дифракції світла. Дифракційна градка. Вимірювання довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної градки.
28. Поляризація світла. Дисперсія світла.
29. Електромагнітне випромінювання різних діапазонів довжин хвиль та застосування різних видів випромінювань. Рентгенівські промені. Праці Івана Пулюя.
30. Узагальнення та систематизація знань з теми „Електромагнітні хвилі”.
Контрольна робота-1 (11 клас)

Елементи теорії відносності
31. Принцип відносності Ейнштейна. Швидкість світла у вакуумі як гранична швидкість. Залежність маси від швидкості. Релятивістська динаміка.
32. Закон взаємозв’язку маси та енергії.


Світлові кванти
33. Фотоелектричний ефект. Закони фотоефекту. Кванти світла. Рівняння фотоефекту.
34. Фотон. Корпускулярно – хвильовий дуалізм.
35. Розв’язування задач. Семінар. Застосування фотоефекту в техніці.
36. Тиск світла. Досліди Лебедєва. Хімічна дія світла та її використання. Узагальнення та систематизація знань з теми „Світлові кванти”

Атом і атомне ядро
37. Досліди Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Поглинання та випромінювання світла атомом.
38. Неперервний і лінійчастий спектри. Спектри поглинання і випромінювання. Спектральний аналіз та його застосування.
39. Семінар. Лазер. Створення та застосування квантових генераторів. Узагальнення та систематизація знань з теми ”Будова атома”.
40. Склад ядра атома. Ізотопи. Ядерні сили. Енергія зв’язку атомних ядер.
41. Ядерні реакції. Енергетичний вихід ядерних реакцій. Розв’язування задач.
42. Радіоактивність. Альфа- , бета- , гамма-випромінювання. Закон радіоактивного розпаду.
43. Методи спостереження і реєстрації іонізуючих випромінювань. Лабораторна робота № 6. Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографіями.
44. Одержання та використання радіоактивних ізотопів. Поглинена доза випромінювання та її біологічна дія. Захист від випромінювання.
45. Семінар. Чорнобильська катастрофа та ліквідація її наслідків.
46. Поділ ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерні реакції. Семінар. Проблеми розвитку ядерної енергетики в Україні. Екологічні наслідки.
47. Елементарні частинки та їх властивості. Частинки та античастинки. Взаємні перетворення частинок і квантів електромагнітного випромінювання.
48. Узагальнення і систематизація знань з теми „Атом і атомне ядро”.

Узагальнююче заняття
49. Сучасна наукова картина світу.
50. Семінар. Фізика і науково-технічний прогрес.
Підсумкова контрольна робота (11 клас)

Уроки фізики онлайн, уроки фізика, методичні розробки Фізика, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.