KNOWLEDGE HYPERMARKET


Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Що і як вивчає історія Середніх віків.

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 7 клас>>Історія України: Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Що і як вивчає історія Середніх віків. Хронологічні межі та періодизація Середньовіччя. Середньовічна Україна.


Вчені під середньовіччям розуміють тривалу історичну епоху, початий якої в Європі збігаються із загибеллю Західної Римської імперії {476 р.), а її завершення - з великими географічними відкриттями (кінець XV ст.). Хоча ці хронологічні межі є умовними, більшість європейських й американських істориків дотримуються саме такої періодизації.Термін «середні віки» народився в Італії ще в XV ст., коли Європу охопила хвиля могутнього культурного піднесення. У сприйнятті італійських гуманістів доба, яка йому передувала, асоціювалася з варварством, невіглаством, мракобіссям, що запанували після загибелі античної цивілізації. Таке розуміння середньовіччя досить довго панувало в науці й суспільній свідомості.Справді, у середні віки мали місце прояви всіх названих вище людських і соціальних вад. Проте водночас духовний світ європейців наповнювався новим змістом, формувалася якісно нова людська особистість, викристалізовувався кодекси лицарської честі, закладалися підвалини сучасної університетської освіти, створювалися величні витвори архітектури, виробилися засади сучасного містобудування та парламентаризму. З виникненням книгодрукування відбувся справжній переворот у поширенні освіти та наукових знань. Нарешті, саме в середньовічну добу народилася і сформувалася європейська цивілізація, заклалися підвалини становлення сучасних європейських держав та народів.Середньовіччя - важлива епоха в розвитку Європи, епоха народження і становлення її народів і цивілізації.

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Pрозуміло, що середньовіччя не можна сприймати як цілісний, однорідний етап у розвитку європейської цивілізації. У кожному регіоні Європи воно мало свої особливості. Водночас середнім вікам притаманні й спільні характерні риси, що відрізняють їх як від античної доби, так і від пізнішого нового часу.Насамперед сутність середньовіччя виявляється в становленні нових форм соціального та духовного життя, політичних та правових систем, своєрідної суспільної ієрархії, заснованої на принципі сюзеренно-васальної залежності. Середньовічна доба - це доба военни: походів і міграції населення; політичної роздробленості; поєднанню політичної влади з власністю на землю; утвердження васальни: (феодальних-) відносин; формування основних суспільних станів духовенства, лицарства й селянства; становлення й розвитку дрібноті селянського господарства й посилення економічних визисків; розбу дови міст; формування християнського світогляду й культури.Сутність середніх віків визначається сукупністю політико правових, соціально-економічних і духовних характеристик. Органічною складовою європейського середньо віччя з властивими йому вадами й здобутками була середньовічна доба в історії України. Упродовж цієї доби відбувалися складні процеси, які зумовилі утворення та розвиток українського народу, йогс мови й культури. Тоді було запроваджено християнство, виниклг держава - Русь, що пережила періоди політичного, соціально-еконо мічного й культурного піднесення, занепаду і розпаду на окремі князівства та їх захоплення сусідами. Доба середньовіччя охоплює й часи бездержавного існування наших пращурів у складі різних країн, ще мало для них негативне значення. її вивчення дає змогу зрозуміти непрості стосунки українців із сусідніми народами й державами, які не завжди були мирними, а також оцінити важливість для історичної долі нашого народу боротьби за незалежність.Серед істориків немає єдиної думки про хронологічні межі українського середньовіччя. Ми дотримуємося того погляду, що доба середніх віків в українській історії розпочинається із середини І тис. н.е. -- часу існування ранньосередньовічних слов'янських культур і формування племінних політичних утворень - і завершується кінцем XV ст., коли були ліквідовані удільні князівства й усі українські землі потрапили до складу інших держав.В українському середньовіччі вирізняються періоди, що відповідають європейському ранньому, зрілому а пізньому середньовіччю:
— раннє середньовіччя (середина І тис. н.е. — перша половина XI ст.) - доба інтенсивних етнічних та політичних процесів, які зумовили виникнення Руської держави та її перетворення на середньовічну імперію"; прийняття християнства; зародження нових суспільних відносин;
— зріле (розвинуте) середньовіччя (друга половина XI — середина XIV ст.) - розквіт і загибель Руської імперії; початок утрати руськими князівствами самостійності; еволюція українського етносу та середньовічних суспільних відносин;
— пізнє середньовіччя (друга половина XIV ст. — XV ст.) - функціонування удільних князівств та припинення їхнього існування; розквіт феодальних відносин; утвердження іноземного володарювання на етнічних українських землях.

Середньовічна історія України - важливий етап у формуванні українського етносу та його культури; розквіту й загибелі Руської імперії; входження до європейської цивілізації через утвердження християнства.
Учені вивчають історію середніх віків України за  допомогою різноманітних джерел. Важливе значен-ня мають речові джерела - пам ятки матеріальної культури: замки, фортеці, храми, житлові будівлі, майдани міст, скульптура, інші твори мистецтва, знаряддя праці, предмети побуту, монети, зброя тощо. Частину з них віднайшли під час археологічних розкопок, інші зберігаються в музеях, колекціях. Вони є головними для з'ясування господарського, соціального, побутового й культурного життя наших пращурів періоду раннього середньовіччя.
Неможливо переоцінити значущість писемних джерел, відомості яких становлять основу історичних знань про епоху середньовіччя. Писемні джерела поділяються на дві великі групи: документальні, створені внаслідок діяльності владних установ, канцелярій, офіційних осіб (князівські акти, грамоти, збірки законів, договори, накази тощо), та розповідні - літописи, «житія» святих, праці тогочасних істориків, церковні проповіді, біографії, листи, художні твори тощо. З-поміж них особливу цінність мають «Руська правда», «Повість временних літ», «Галицько-Волинський літопис», «Повчання Володимира Мономаха», «Слово о полку Ігоревім». Чимало цінної інформації зберігають усні джерела: легенди, перекази, міфи, оповідання, пісні, билини, думи, прислів'я, приказки.

Вивчення різноманітних джерел дає змогу вченим відтворити цілісну картину середньовічної історії України.ЗАСВОЇМО ПОНЯТТЯІМПЕРІЯ - багатоетнічна держава, в якій панівні позиції посідає народ, котрий відіграв провідну роль у її утворенні, а всі інші перебувають у підлеглому становищі й втрачають можливість самостійного розвитку. Як правило, має велику територію, монархічну форму правління, проводить завойовницьку політику.ФЕОДАЛІЗМ - політична, ідеологічна і правова система, що склалася в середньовічній Європі на основі васальних взаємин.ЦИВІЛІЗАЦІЯ - сукупність матеріальних і духовних досягнень суспільства; історичний тип культури.ЗАПАМ'ЯТАЄМО ДАТИ
Середина І тис. н.е. - XV ст.   середньовічна доба в історії України.


ПЕРЕВІРИМО ЗНАННЯ


1. Які хронологічні межі історичної епохи середньовіччя?


2. Науковці якої країни вперше запровадили термін «середні віки»?


3. Вставте пропущені дати в речення: «Доба середніх віків в українській історії розпочинається з ... і завершується ...» .


4. Назвіть найважливіші писемні джерела вивчення історії середніх віків України.


5. Як тлумачили епоху середніх віків учені доби Відродження?


6. Розкрийте сутність поняття «цивілізація».


7. Охарактеризуйте зміст основних періодів середньовічної історії України.


8. У чому ви вбачаєте історичне значення українського середньовіччя?


9. Висвітліть значення речових джерел.


10. Доведіть, що епоха середньовіччя відіграла важливу роль у розвитку європейської цивілізації.
ПОПРАЦЮЄМО З ДЖЕРЕЛАМИ


Учені про середньовічну європейську державу - Київську Русь
Підсумовуючи сказане... про Київську Русь, є всі підстави стверджувати, що вона становила видатне явище європейської середньовічної історії. Цілком справедливою здається сентенція знаменитого київського митрополита Іларіона, згідно з якою Русь була країною, знаною в усіх чотирьох кінцях землі. Посідаючи географічне проміжне місце між Сходом і Заходом, Північчю і Півднем, вона була зоною важливих історико-культурних контактів, формувалася не лише на самодостатній внутрішній основі, а й за участі впливів сусідів...Віддаючи належне ролі іноземних впливів у ранній історії Русі, сп\р, відзначити, що вони потрапляли в добре підготовлений ґрунт східних слов'ян. Найрозвиненішим слов'янським регіоном із давніх часів було Середнє Подніпров'я, тому природно, що воно стало зосередженням ранньої руської державності, а потім і політичним стрижнем Київської Русі. Саме тут бився, часом нерівно, але безперервно, політичний пульс величезної середньовічної держави.Толочко О.П., Толочко П.П. Київська Русь. - К., 1998. - С. 348.ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
1 - Чим визначалася роль Руської держави в середньовічній історії Європи?
2. Який слов янський регіон належав до найрозвинутіших?
3. Чому саме Середнє Подніпров я стало осередком політичного життя середньовічної держави русів? Свою думку обґрунтуйте.РАДИМО ПРОЧИТАТИ
Довженко Олексиндр. Україні  в огні. Кіноповісті: Щоденник. - К.. 1990. - С. 135.


Ісаєвич Ярослав. «Не маємо права компрометувати нашу освіту і нашу науку...» // Історія в школах України. - 2003. - № 3. - С. 7-11. Кононенко Петро. Віха в історії духовності // Крисаченко В.С. Українознавство. Хрестоматія-посібник: У 2 кн. - К., 1996. - Кн. 1. - С. 5-10.

Історія України 7 клас В.А. Смолій, В.А. Степанков

Вислано читачами інтернет-сайту


Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, плани уроків із історії України 7 класу, книги та підручники із історії України


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.