KNOWLEDGE HYPERMARKET


Основні проблеми економіки та їх ринкове розв'язання. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 10 клас. Повні уроки>> Економіка: Основні проблеми економіки та їх ринкове розв’язання. Повні уроки


Содержание

Тема

  • 11. Основні проблеми економіки та їх ринкове розв’язання

Мета

  • дізнатися, які основні проблеми треба розв'язувати в економіці кожної країни, в який спосіб ці проблеми розв'язують в різних економічних системах та чому обирають певний спосіб виробництва благ.

План

1. Головні питання економіки:
1.1. Що виробляти?
1.2. Як виробляти?
1.3. Для кого виробляти?
2. Типи економічних систем:
2.1. Традиційна економічна система
2.2. Командна економіка
2.3. Ринкова економіка
2.4. Змішана економіка.


Головні питання економіки


Ефективність функціонування національної економіки — задоволення поточних потреб суспільства, нагромадження національного багатства і стан довкілля — вирішальною мірою залежить від типу економічної системи. Економічна система — це спосіб організації національної економіки.

Основними елементами економічної системи є, по-перше, спосіб узгодження діяльності суб'єктів господарського життя, або спосіб розв'язання основних проблем організації економіки; по-друге, власність на виробничі ресурси та виготовлені життєві блага.

Господарське життя будь-якого суспільства передбачає узгодження і розв'язання безлічі проблем. Серед них є три, які називають основними, або фундаментальними, проблемами організації економіки: що виробляти ? як виробляти ? для кого виробляти ?

Економічна система


Що виробляти?


Наприклад,в твоєї сім’ї є ділянка землі. На ній можна вирощувати овочі, плодові дерева; на ній можна побудувати будинок и здавати в оренду; або просто залишити для відпочинку. За фінансової скурти, напевно, доцільно щось на ній вирощувати і продавати на ринку. Але для цього слід спочатку дослідити, що користується попитом на ринку, чого там бракує. Будь-якого виробника хвилює багато питань: Які блага та в якій кількості виробляти? Скільки кожного з товарів має виробити економіка і скільки кожної з послуг варто запропонувати? І коли це зробити? Що сьогодні слід виробляти — одяг чи взуття, небагато високоякісних дорогих сорочок чи багато дешевих? Чи виробляти багато предметів споживання й небагато товарів виробничого призначення, чи навпаки? Проблема полягає і в тому, що виробник має обмежену кількість ресурсів, що можна одночасно використати для виробництва конкретного товару. Тому треба визначитись, що виробляти зараз, а що згодом.

Як слід виробляти блага?


Розв’язуючи першу проблему, виробники обираєть найкращі способи виготовлення того чи іншого комплексу благ. Наприклад, ваша родина вирішила вирощувати овочі. Для цього вам необхідно проорати землю. Як? Плугом чи лопатою? А, може, варто придбати/орендувати трактор? Отже,ви починаєте вирішувати,яку технологію краще обрати.

Також виробники,вирішуючи питання, як виробляти товар, мають відповісти на питання :? Які технології та ресурси слід використовувати для виробництва продуктів? Із чого краще виробляти електроенергію — з нафти чи з вугілля? Хто має обробляти землю, а хто навчати учнів та студентів? Як доцільніше виробляти блага — за допомогою машин і механізмів чи ручної праці? На приватних чи державних підприємствах?

Для кого виробляти блага?


Кому пожинати плоди економічних зусиль, тобто як розподіляти виготовлені блага між різними індивідами та домогосподарствами? Яке ми хочемо мати суспільство — де мало багатих і багато бідних, чи в якому переважає середній клас, а багатих і бідних обмаль?

Типи економічних систем


Кожна економічна система має розв’язати три головні економічні питання(що?як?для кого?) і залежно від того, в який спосіб суспільство вирішує ці питання, формується певний тип еокномічної системи: традиційна,командна, ринкова (рис.2.1.).
 
Характерні риси основних типів економічних систем

Традиційна економічна система


Традиційна економічна система – це спосіб організаціїекономічного життя, за якого всі ресурси перебувають у власності громадян і розподіляються відповідно до давніх традицій.

На питання ЩО ВИРОБЛЯТИ?  - відповідь: те, що виробляли предки.

Наприклад,якщо весь рід виготовляв глиняний посуд, то питання що виробляти? не викликає сумнівів: глиняний посуд. Способи обробітку землі,вирощування овочевих культур, приготування страв - все це можна зберігати незмінним багато років. Традиційні технології змінюються дуже повільно. Тому на питання ЯК ВИРОБЛЯТИ? – відповідь: як це робили предки.

Такі системи існвали давно,проте і в сучасному світі можна знайти приклади країн з традиційною економічної системою:  Бенін, Бангладеш, Гаїті, Гамбію, Малі, Танзанію, Сомалі, Чад, Судан, Ефіопія.

Основні характеристики такої системи:
1. Панування приватної власності.
2. Низький рівень економічного і соціального розвитку.
3. Багатоукладність економіки.
4. Залежний характер соціально-економічного розвитку.
5. Виробництво, розподіл і обмін базуються на звичаях, традиціях, культових обрядах.
6. Технічний прогрес різко обмежений.
7. Неписьменність населення, перенаселеність, високий рівень безробіття, низька продуктивність праці.
8. Темпи росту населення перевищують темпи росту промислового виробництва.
9. Велика зовнішня фінансова заборгованість.
10. Виключно висока роль держави і силових структур в економіці і політиці.

Командна економіка


За умов командної економіки всі 3 питання розв’язує певний центральний орган, який спершу визначає що і в якій кількості виробляти, й неодмінно контрлює виконання своїх розпоряджень. У такий самий спосіб вирішуються і питання ЯК і ДЛЯ КОГО виробляти.

Командна економіка, або адміністративно-господарська система має такі характерні риси:
1. Суспільна власність на фактори виробництва.
2. Панування централізованого планування і розподілу економічних ресурсів.
3. Колективне прийняття господарських рішень шляхом централізації планування економічної діяльності.
4. Відсутність будь-якої конкуренції і монополізм виробників.
5. Відсутність ринкової системи стимулювання і мотивації виробників.
6. Панування виробника над споживачем. На ринках при такій системі купується тільки те, що виробляється. Вибору у споживача немає.

Така система має переваги і недоліки (див.рис.2.2.).


Переваги та недоліки командної системи


Рис.2.2. Переваги та недоліки командної системи

Ринкова економіка


Для ринкової економіки характерне вільне розв’язання головних економічних проблем через встановлення ринкових пропорцій між виробництвом і споживанням за допомогою цін. Ринкова система – це система господарювання, що базується на приватній власності, ринковому ціноутворенні та конкуренції.

Переваги та недоліки такої системи зображені в таблиці 2.3.

З першого погляду, ринкова економіка ввижається найдоцільнішою і найефективнішою еокномічною системою. Проте послухайте про недоліки цієї системи, які наводить нам В. В. Орлов (відомий доктор філософських наук та заслужений діяч наук): 

Переваги та недоліки ринкової економіки

Змішана економіка


Принципи "змішаної економіки" розробляли А.Вагнер, С.Чейз, Дж.М.Кейнс, Е.Хансен, П.Самуельсон та інші.

Характерними рисами змішаних систем є:
1. Приватна власність у її різноманітних формах.
2. Переплітання, взаємопроникнення і взаємодоповнення колективного, приватного і державного господарств, а також взаємний перехід одного типу господарства в інший.
3. Соціальна орієнтація економіки, підвищення на її основі життєвого рівня людей. Людина стає головною цінністю в такій системі. Досягти цього можна лише на основі зростання регулюючої ролі держави, а з іншого боку, повинні проявлятись умови ринкового саморегулювання. У такому випадку держава не повинна втручатися в діяльність господарських структур. Для змішаних систем характерне поєднання саморегулювання і державного регулювання економіки.
4. Демократична форма управління спроможна забезпечити економічні, політичні та духовні гарантії для найбільш повної реалізації можливостей кожної людини.

Необхідно підкреслити те, що жодна з названих вище основних економічних систем не існує нині в чистому вигляді.

Питання для самоконтролю


1. Що таке економічна система?
2. На які 3 основні питання вона має відповісти?
3. Як відповідає на питання ЩО ВИРОБЛЯТИ традиційна економічна система? Де ця система зустрічається в сучасному світі?
4. Які ще типи економік ви знаєте?
5. Що таке змішана економічна система?
6. Які переваги має ринкова економіка? А недоліки?
7. Перерахуйте переваги та недоліки командної економіки.

Список використаної літератури

1. Урок на тему : « Економічні системи та  їх характеристики» викладача УГЛ КНУ ім. Т. Шевченка Карпюк Г. І.
2. Лекція на тему: «Сутність і види економічних систем» викладача КНУ ім. Т. Шевченка Вітренка А. О.
3. Моя економіка: Підруч. Для уч. 10-хкл./ Л.М. Кириленко, Л. П. Крупська, І.М. Пархоменко, І. Є. Тимченко. – К.: «А.П.Н.», 2004. – 320 с.
4. Економічна теорія: Комарницький І.Ф., Чернівці, 2006. - 334 с.
4. С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р.Шмалензи Экономика – Москва: Дело, 1993, гл. 5, с 74-96.
5. Роберт С. Піндайк, Декіел Л. Рубінфелд. Мікроекономіка – Київ: Основи, 1996, розділ 4, с. 96-127.
6. Олександр Ястремський, Олена Гриценко. Основи мікроекономіки. Підручник – Київ: Знання, 1998, розділ 2, с. 50-65.
7. Степан Дзюбик, Ольга Ривак. Основи економічної теорії – Київ: Основи, 1994, с. 195-208.
8. Мікроекономіка: Підручник / за ред. В. Д. Базилевича – К.: Знання, 2005. – 679 с. – (Класичний університетський підручник).
Відредаговано і надіслано Мазуренко М.С.Над уроком працювали

Вітренко А. О.

Карпюк Г. І.

Толочко Г.О.

Прокопенко Ю.А.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас