KNOWLEDGE HYPERMARKET


Посилення великокнязівської влади за Володимира Мономаха, його внутрішня і зовнішня політика.

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 7 клас>>Історія України: Посилення великокнязівської влади за Володимира Мономаха, його внутрішня і зовнішня політика. Правління Мстислава Володимировича. Роздробленість Русі.

Після   смерті   16   квітня 1113 р. великого князя Свято- полка київський стіл, згідно з ухвалою Любецького з'їзду князів, мав перейти до його сина Ярослава. Однак кияни, невдоволені політикою Святополка, який за допомогою лихварів наживався на спекуляціях і відбирав майно у заможних людей, підняли повстання. В ньому взяли участь ремісники, торгівці, знедолені. Почалися грабунки й розправи. Бояри і міська верхівка звернулися до Володимира Мономаха з проханням посісти київський стіл. 20 квітня він з'явився до столиці, де «з честю великою» був зустрінутий духовенством, боярами, міщанами. Повстання припинилося.


Володимир Мономах зійшов на престол у; 60-річному віці (народився у 1053 р.). На цей час він мав досвід політичної боротьби, проявив себе вольовим і розсудливим державним діячем, талановитим полководцем, рішучим противником князівських міжусобиць. Він усвідомлював небезпеку розпаду Русі і вбачав вихід із ситуації у зміцненні великокнязівської влади - влади монарха. Він прагнув утвердити отчиннии принцип престолонаслідування, зосередити у своїх руках більшість руських земель, домогтися визнання своєї влади іншими князями і, врешті-решт, спромігся стати всевладним монархом. У своїх стосунках з підвладними князями Володимир Мономах дотримувався не принципу отчинності, а принципу сюзеренітету-васалітету, тому переміщував їх з одного столу а інший, а інколи відбирав їхні отчини. Перед ертю він поділив землі (воластії) між синами. У написаному ним «Повчанні дітям» він навчав синів піклуватися про рідну землю та під-них, дотримуватися християнських чеснот, являти милосердя, цінувати людське життя, постійно збагачувати власні знання.


Правління Володимира Мономаха ознаменувалося зміцненням одноосібної влади великого князя й централізацією держави.


ВНУТРІШНЯ І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

Прийшовши до влади, Володимир Мономах вирішив внести зміни до існуючих законів. У 1113 р. ус.Берестово му зібралася рада знаті, що затвердила новий «Устав» - збірник правових норм, який увійшов до «Руської правди». Він підтверджував усі права землевласників щодо підданих, передбачав поступки міській бідноті, обмежував лихварство. Заборонялося продавати купця у рабство, якщо той розорювався внаслідок війни, пожежі чи іншого лиха. Вперше визначалися права й обов'язки закупів-, обмежувалися свавілля їхніх власників.


Володимир Мономах цілеспрямовано проводив політику об'єднання під своєю владою земель імперії. Крім старих володінь - Переяславщини, Північно-Східної Русі, Смоленська і Новгорода, він оволодів Києвом, Турово-Пінською землею, Волинню, Пінськом. На кінець життя князь зосередив у своїх руках 75 % теренів Русі. Водночас він надзвичайно рішуче придушував прояви непокори князів. Так, у 1119 р. ув'язнив пінського князя Гліба Всеславича, усунув від влади волинського князя Ярослава Святополковича.


Помітно активізував Володимир Мономах зовнішню політику. На чільне місце в ній знову висувається південний напрямок, що зумовлювалося необхідністю захисту країни від половецьких нападів.; Великий князь діяв активно, намагаючись завдати противнику випереджального удару. Так, у 1113 р., зустрівши половців під Виром, змусив їх відступити. Його синив 1116 р. вчинили похід у Степ, зайняли половецькі міста на Дону й захопили багату здобич. Складними були взаємини з Візантією. У 1116 р. ледь не дійшло до війни через протистояння у Подунав'ї. Непросто складалися відносини із західними сусідами. У 1018-1023 рр. велися воєнні дії з Польщею; спалахували конфлікти з Угорщиною.


Великий князь намагався розширити межі держави. Зокрема, його син Мстислав здійснив похід проти чуді й захопив їхнє місто Ведмежа Голова. Інший син - Юрій - завдав удару по Волзькій Булгарії.


Політика великого князя спрямовувалася на правове врегулювання суспільних відносин, зміцнення державної єдності Русі та захист її територіальної цілісності й безпеки.

У травні 1125 р. Володимир Мономах помер і великокнязівський стіл перейшов до його сина Мстислава. Як і батько, це був владний, рішучий і мудрий державний діяч. Він зумів зберегти за сім'єю Мономаха ключові позиції в імперії. Поза впливом Мономаховичів залишалися тільки Чернігівська земля, Полоцькі дрібні волості в Галичині. Мстислав неухильно дбав про збереження одноосібної влади й централізацію країни; у неслухняних князів відбираї уділи, а самих проганяв за межі Русі.
За князювання Мстислава на Русі запанував суспільний спокій зумовлений припиненням кривавих міжусобиць. В одному з пізніших літописів зазначалося, що за його володарювання «всі князі руськ жили в цілковитій тиші і не сміли один одного скривдити». Ця  "тиша" тому так вражала нащадків, що невдовзі після смерт Мстислава у 1132 р. вибухнули небаченої сили усобиці, що згодод призвели до розпаду Русі на окремі князівства.


У зовнішній політиці великий князь відстоював державні інтересі Русі. Значну увагу він приділяв захисту її теренів від набігів половців 1125 р. їх полчища зазнали розгрому на берегах р. Сули. Блискучо» перемогою завершився й організований Мстиславом похід проті половців у 1129 р. За свідченням літопису, він «загнав половців за Дон і за Волгу, за [ріку] Яїк. І так ізбавив Бог Руську землю од поганих».


Великий князь прагнув розширити межі імперії у північно-захід ному напрямку. Зокрема, він підготував кілька походів проти литов ців, а його сини завдали поразок чуді і «наклали на них данину» Князь підтримував союзницькі відносини з Візантією, шукав порозу міння з Польщею й Угорщиною.

Правління Мстислава було продовженням політики Володимира Мономаха, спрямованої на утвердження одноосібної влади монарха й запобігання міжусобицям. Не випадково Мстислава називали Великим.

Однак навіть титанічні зусилля таких талановитих правителів, як Володимир Мономах і Мстислав Великий, не змогли запобігти роздробленості Русі на окремі удільні князівства. До цього призвели як відносна слабкість центральної влади та відсутність усталеного порядку престолонаступництва, так і насамперед те, що в межах великої імперії були насильницьки об'єднані території, які різнилися за кліматичними умовами та рівнем економічного й суспільного розвитку, були населені різними етносами, які мали власні культурні в ментальні традиції.


Поширення приватної власності збільшувало прошарок заможних землевласників, інтереси яких дедалі менше збігалися з інтересами центральної влади.


Уже в 30-х роках XII ст. розпочався процес відособлення земель- р князівств. З-під влади Києва вийшли, зокрема, Володимиро-Суздальське князівство і Новгород Псковська земля. У 40- 60-х роках фактично незалежною стає Полоцько Мінська земля. На теренах сучасної України утворилося шість удільних князівств: Київське, Переяславське, Чернігівське, Новгород-Сіверське, Волинське й Галицьке. їхня знать створювала свої органи влади, військо, проводила самостійну внутрішню й зовнішню політику, лише номінально визнаючи владу великого київського князя.


Утім, з утворенням удільних князівств існування Руської держави не припинилося. Відбулися лише зміни в управлінні нею. Так, замість одного великого князя тепер Руссю управляло об'єднання найсильніших князів. Такий порядок правління історики назвалі колективним сюзеренітетом, коли князі - спільні сюзерени - зо бов'язувалися захищати державу від ворогів і намагалися вирішувати найважливіші питання на князівських з'їздах.


Утворення удільних князівств і роздробленість Русі - законе мірний наслідок її політичного й соціально економічного розвитку.
Роздробленості Русі на удільні князівства не змогла протидіят централізаторська політика Володимира Мономаха і Мстисла Романовича.


ЗАПАМ'ЯТАЄМО ДАТИ
1113—1125 рр. - князювання Володимира Мономаха.
1125—1132 рр. - князювання Мстислава Великого.
30-60-ті роки XII ст. - роздроблення Русі на удільні князівства.


ПЕРЕВІРИМО ЗНАННЯ
Які наслідки повстання киян 1113 р.?

Вставте в речення пропущені слова: «У... р. у с. Берестовому зібралася рада .... що затвердила новий .... який увійшов до ... ».

Що таке Степ?
Яке твердження правильне: а) Володимир Мономах надав автономію окремим князівствам; б) Володимир Мономах управляв державою спільно з братами: в ) Володимир Мономах дбав про зміцнення одноосібної влади.

Коли розпочалося відокремлення князівств: а ) у X ст.: б) у 30-х роках XII ст.: в) у XIII ст.?
Назвіть заходи Володимира Мономаха. спрямовані на зміцнення великокнязівської влади.
У чому різниця між принципом отчинності й принципом сюзеренітету-васалітету?
Назвіть і віднайдіть на карті князівства і землі, які входили до володінь Володимира Мономаха.
Чому в зовнішній політиці Володимира Мономаха знову на чільне місце вийшов південний напрямок? Висвітліть зовнішню політику Мстислава.

Чому Мстислава називали Великим?
Які зміни відбулися в управлінні Русі у зв'язку з її роздробленістю?

На основі матеріалу підручника й опрацьованої додаткової літерату ри складіть історичний портрет Володимира Мономаха. На основі тексту підручника підготуйте доповідь «Повстання у Києві 1113 р.».
Чи була внутрішня політика Мстислава продовженням політики його батька? Свою відповідь аргументуйте.

Доведіть, що роздробленість Русі на удільні князівства не випадок, а результат закономірного розвитку держави.

ПОПРАЦЮЄМО З ДЖЕРЕЛАМИ
Невідомий літописець про Володимира Мономаха
№1
...і любили його всі навколишні і підвладні йому. Він не був гордим, не возносився у своїх добрих ділах, а славу і честь за всі побіди воздавав насамперед Богові, на нього одного надіявся, і за те Бог йому престол помимо інших дарував і багатьох супротивників покорив. До всіх він був милостивим і щедрим на пожертви, у правосудді додержував законів і хоча винних карав, але більше зменшуючи їх вину і прощаючи. З лиця був гарний, очі великі, волосся рудувате і кучеряве, чоло високе, борода широка, на зріст не вельми великий, але міцний тілом і сильний. У ра-тях вельми хоробрий і вмілий виладнувати війська.
           Літопис Руський / За Іпатіївським списком переклав Леонід Махновець. - С. 181.


№2
Невідомий літописець про Мстислава Великого
Він був великий правосудець, у ратях хоробрий і вмів тут наводити лад, усім сусідам його був страш-іий. до підлеглих милостивий і уважний. За його часу всі князі руські жили в цілковитій тиші і не сміли один одного скривдити. Через це його всі іменували Мстислав Великий. Податі при ньому хоч були великі, але всім урівняно, і через те всі це переносили без тяготи.
          Літопис Руський / За Іпатіївським списком переклав Леонід Махновець. - С. 187.
№3
Анонім. «Слово про князів»
Схаменіться, князі, ви, що чините опір старшим братам і піднімаєте військо своє і чужинецьке на братів своїх, аж поки не покликав вас Бог на страшний суд! А святі Борис і Гліб витерпіли від брата свого не лише позбавлення влади, а й життя. Ви ж і слова одного брату стерпіти не можете і за дрібні образи ворожнечу смертельну починаєте, допомогу проти братів своїх приймаєте від поган... Збагніть, князі, свою велич і честь свою!
          Тисяча років української суспільно-політичної думки: У 9 т. -К..2001. -Т. 1. -С.410.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
1. Віднайдіть в історичних портретах Володимира Мономаха та Мстислава Великого спільні риси.
2. Як ви розумієте ідею вислову Аноніма: "Збагніть, князі, свою велич і честь свою!»? Свою думку обґрунтуйте.

Історія України 7 клас В.А.Смолій, В.А. Степанков
Вислано читачами інтернет-сайту

Збірка конспектів уроків по усім шкільним предметам, книги та підручники згідно каленадарного плануванння із історії України 7 класу, історія України скачати

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.