KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 2 до теми: Підприємництво як особливий вид діяльності: функції підприємця

Презентація уроку до предмету Економіка, 11 клас
Тема: Підприємництво як особливий вид діяльності: функції підприємця

Підприємництво як особливий вид діяльності передбачає наявність у суб’єктів цієї діяльності особливого стилю і типу господарської поведінки, певного напряму думок. Виявляється це передовсім у пошукові нетрадиціних рішень і можливостей, розширенні масштабів і сфери діяльності і, що надто важливо, постійної готовності до ризику та пошуку способів його подолання, у вільному прояві ініціативаи, постійному прагненні до новаторства, в особливому творчому ставленні до справи.
Забезпечення ефективного функціонування фірми чи діяльності індивідуального підприємця – найважливіше завдання підприєницької діяльності. Це передбачає вміння залучати і використовувати для вирішення поставлених завдань ресурси з найрізноманітніших джерел, орієнтацію на інновації та створення інноваційного середовища.
 
Підприємництво як самостійний на діяльність пропонує свбоду й самостійність суб’єктів цієї діяльності. Це передбачає:

 • вибір напрямів і методів діяльності;
 • формування виробничих програм, вибір джерел одержання трудових ресурсів, джерел фінансування, постачальників продукції і послуг;
 • вибір виду і сфери підприємницької діяльності;
 • прийняття господарських рішень і вибір засобів для їх реалізації;
 • розпорядження прибутками (доходами) від підприємницьклї діяльності, що залишаються після сплати податків та інших обов’язкових платежів;
 • встановлення системи і розмірів оплати праці й інших видів доходів осіб, які працюють за наймом;
 • встановлення рівня цін і тарифів на продукцію та послуги;
 • вибір каналів і методів збуту.

Підприємницька діяльність здійснюється фізичними і юридичними особами.
Індивідуальні підприємці – це фізичні особи, правове становище яких регулюється відповідними законами. Згідно з ними вони наділяютьсядієздатністю і правоздатністю: до наділення правами і обов’язками, до несення майнової та іншої відповідальності, до провадження юридичних актів (укладання угод).
Носієм майнових прав і обов’язкоів є юридична особа. Вона виступає в господарському обороті від свого імені; несе самостійну майнову відповідальність по обов’язках, у які вона вступає; існує незалежно від осіб, які входять до її складу.

Функції підприємця є підставою для виділення підприємницької діяльності у самостійний фактор виробництва. Ось чому ми стверджуємо, що існує чотири фактори виробництва: земля, праця, капітал та здатність до підприємницької діяльності. Кожний фактор виробництва дістає винагороду. Так, земля — земельну ренту, праця — заробітну плату, капітал — відсоток, а підприємець за здатність до підприємництва — підприємницький дохід.
Дохідність підприємства є одним із найголовніших показників, що відображають фінансовий стан підприємства.
Крім керівництва фірми і колективу, він цікавить вкладників капіталу (інвесторів, кредиторів), а також державні органи, і передусім — податкову службу, фондові біржі, що здійснюють купівлю-продаж цінних паперів.
Під доходом розуміють фінансовий показник, що визначається як різниця між виручкою, отриманою від підприємницької діяльності, та матеріальними і прирівняними до них витратами.
Дохід класифікується по наступним групам:

 •   Дохід від реалізації;
 •   Інші операційні доходи;
 •   Дохід від участі в капіталі;
 •   Інші фінансові доходи;
 •   Інші доходи;
 •   Надзвичайні доходи.


Ризик у підприємництві вимірюється абсолютною сумою — сумою збитків і втрат та ступенем ризику — мірою ймовірності нездійснення наміченого заходу або недосягнення рівня прибутку, доходу, ціни, що намічається. Ці два показники є необхідними і несуть відповідну інформацію — абсолютного або відносного ризику. Абсолютний ризик оцінюється в гривнях, доларах та ін. Відносний ризик — у частках одиниці або у відсотках.

Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Підприємництво як особливий вид діяльності: функції підприємця > Підприємництво як особливий вид діяльності: функції підприємця. Презентація уроку