KNOWLEDGE HYPERMARKET


Економіка 11 клас

      

Економіка 11 клас містить усю необхідну інформацію щодо поведінки людей в процесі виробництва, розподілу і споживання матеріальних благ та послуг у сфері обмеженості ресурсів. Підготуйтесь до ЗНО з економіки в режимі он-лайн разом з Гіпермаркетом Знань. Саме тут ви знайдете  пояснення основних економічних термінів та  понять,  розширене тлумачення тем з економіки 11 класу, приклади розрахунків та багато іншого.

Гіпермаркет знань>>Економіка>>Економіка 11 клас

Календарний план 2010-2011 року з Економіки

1. Вступне заняття

2. Деякі прояви макроекономічної цілісності

3. Як забезпечується макроекономічна рівновага: три погляди

4. Валовий національний продукт та інші макроекономічні показники

5. Тематична атестація

6. Безробіття, як наслідок порушення макрорівноваги

7. Інфляція, як макроекономічне явище

8. Узагальнення і систематизація знань

9. Тематична атестація

10. Податково-бюджетна політика. Проблема дефіциту державного бюджету та державного боргу.

11. Як держава регулює грошовий обіг.

12. Світова торгівля. Торговельний баланс країни. Державне регулювання міжнародної торгівлі

13. Тематична атестація

14. Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші

15. Міжнародні валютно-фінансові організації

16. Форми міжнародного підприємництва та науково-технічного співробітництва

17. Узагальнення і систематизація знань

18. Тематична атестація

19. Підсумковий урок


Календарний план 2011-2012 року з Економіки

1. Підприємництво як особливий вид діяльності: функції підприємця. Доход і ризик у підприємництві.

2. Підприємництво і суспільний прогрес. Інтереси підприємця, громади та суспільства: відмінності та сучасні способи гармонізації

3. Види підприємництва: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове. Підприємництво у інформаційній сфері.

Підприємства різних форм власності. Приватна, колективна та державна власність.

4. Організаційні форми підприємств приватної власності: одноосібні володіння, партнерства, корпорації.

5. Організаційні форми колективних підприємств: виробничі, збутові, споживчі кооперативи, кредитні спілки. Організаційні форми підприємств державної власності: комунальні та загальнодержавні.

6. Переваги та обмеження різних організаційних форм підприємств приватної, колективної та державної власності.

7. Малі, середні та великі підприємства: переваги та обмеження. Сектор малого та середнього бізнесу у сучасній економіці Прибуткові та неприбуткові підприємства.

8. Структура національної економіки за формами власності та організаційними формами підприємств.

9. Виробнича функція. Двофакторна виробнича функція Кобба – Дугласа: економічний зміст та графічна інтерпретація.

10. Технологія і виробнича функція. Ефект від масштабу і виробнича функція.

11. Економічні витрати та їх складники: явні та неявні витрати. 

12. Зв'язок доходів та витрат. Валовий доход (загальний виторг) TR. Нормальний прибуток як елемент неявних витрат. Бухгалтерський та економічний прибуток.

13. Постійні (FC), змінні (VC) витрати: визначеність та структура. Загальні витрати (TC). Середні постійні (AFC), змінні (AVC) та загальні (ATC) витрати. 

14. Графічна ілюстрація динаміки постійних, змінних, загальних та середніх витрат. Граничні витрати (MC): кількісна визначеність та графічна ілюстрація динаміки. 

15. Максимізації економічного прибутку підприємства. Визначення максимального прибутку за порівняння загального виторгу (TR) та загальних витрат (TC).

16. Визначення максимального прибутку за порівняння граничного виторгу (MR) та граничних витрат (MC). Закон максимізації прибутку: MC= MR. Інші (крім змін обсягів виробництва) способи збільшення прибутку підприємства.

17. Фінансування підприємства. Фінансові ресурси

18. Баланс підприємства як джерело інформації про фінансові ресурси та майно підприємства. Зміст основних статей балансу.

19. Звіт про фінансові результати як джерело інформації про успішність діяльності підприємства.

20. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства: прибутковість капіталовкладень та рентабельність. 

21.  Взаємозв’язки підприємств та банків. Умови та порядок надання підприємству банківської позики. Явище застави. Обґрунтування економічної доцільності банківської позики.

22.  Сподіваний прибуток та ризик у діяльності підприємства. Мінімізація ризику і страхування. Види ризиків підприємства.

23.  Відносини між страховою компанією (страховиком) та підприємством (страхувальником). Страховий договір, страховий внесок та страхове відшкодування.

24.  Підприємство як емітент (продавець) на фондовому ринку. Переваги та обмеження випуску акцій і облігацій для підприємства – емітента. Підприємство як покупець на фондовому ринку. Формування портфелю цінних паперів.

25. Основні складники процесу управляння: управління виробництвом, персоналом, фінансами, збутом.

26. Функції управління підприємством: аналіз, планування, організація, мотивація, контроль.

27. Моделі організаційних структур управління: лінійна та функціональна

28. Бізнес – план: зміст та структура Еволюція поглядів та сучасні надбання теорії управління.

29. Основи управління проектами. Тип, масштаб, тривалість, вид проекту. Інноваційні проекти.

30. Маркетинг у діяльності підприємця. 

31. Функції маркетингу. Сегментація ринку за споживачами, продуктами, каналами збуту. Етапи маркетингового дослідження: мета, завдання, результат дослідження.

32. Складові маркетингу: продукт, продажна ціна, просування, позиція на ринку. Реклама: мета, засоби, форми втілення та основні вимоги.

33. Загальна рівновага національної економіки. Відповідність сукупних доходів і витрат, сукупного попиту і пропозиції.

34. Кейнсіанська та неокласична аргументація механізму формування загальної рівноваги.

35. Міжнародні принципи національного рахівництва. 

36. Визначення обсягу кінцевого продукту національного виробництва (валового внутрішнього продукту - ВВП) за різними методами. ВВП та валовий національний дохід (ВНД).

37. Національне споживання та національне заощадження.

38. Використання ВВП, інших показників у міжнародних порівняннях.

39. Номінальний та реальний ВВП: зміст і особливості розрахунку. Дефлятор ВВП як показник рівня цін.

40. Циклічність як форма руху національної економіки. Види циклів та основні причини економічних коливань. Криза у національній економіці.

41.Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці. 

42. Оцінка рівня безробіття. Види безробіття: фрикційне структурне, циклічне (кон’юнктурне). 

43. Повна зайнятість і природне безробіття. Пояснення безробіття на кейнсіанських та неокласичних засадах.

44. Наслідки безробіття для економіки та суспільства. Оцінка втрат від безробіття за законом Оукена.

45. Засоби обмеження безробіття.

46. Інфляція як результат порушення рівноваги товарного ринку. Оцінка рівня інфляції. Індекс цін та темп інфляції. Види інфляції за ознаками темпу та очікування.

47.  Інфляція за основною причиною виникнення: попиту, витрат, грошей.  Наслідки неочікуваної інфляції. Антиінфляційні заходи.

48. Зв'язок інфляції та безробіття. Модель кривої Філіпса.

49. Невдачі (обмеження) ринку як причина державного регулювання економіки.

50. Напрямки урядового регулювання економіки: корегування розподілу ресурсів, перерозподіл доходів і багатства, захист конкуренції, контроль за рівнем безробіття та інфляції.

51. Напрямки урядового регулювання економіки: корегування розподілу ресурсів, перерозподіл доходів і багатства, захист конкуренції, контроль за рівнем безробіття та інфляції.

52. Суспільні блага. Види суспільних благ та роль уряду у їх створенні.

53. Позитивні та негативні зовнішні ефекти та роль уряду у їх регулюванні. Уряд у системі економічного кругообігу як власник, виробник і споживач.

54. Невдачі (обмеження) уряду: брак інформації, інструментів контролю ринку, та впливу на бюрократію. 

55. Зміст фінансової політики уряду: цілі та інструменти.

56. Податкова система. Види податків, суб’єкти, об’єкти та принципи оподаткування. 

57. Податкові пільги.

58. Позитивні та негативні наслідки оподаткування. Об’єктивна межа оподаткування. 

59. Модель кривої Лафера.  Інші (крім податків) надходження до державного бюджету.

60. Видатки державного бюджету: основні елементи та їх призначення. Роль видатків у стимулюванні економіки.

61. Балансування державного бюджету. Дефіцит (профіцит) бюджету. Державний борг.

62. Безпечна межа дефіциту державного бюджету та державного боргу.

63. Роль міністерства фінансів, Казначейства у організації фінансової системи країни.

64. Зміст грошової політики уряду: цілі та інструменти. 

65. Попит на гроші та пропозиція грошей. 

66. Регулювання урядом пропозиції грошей. 

67. Грошовий мультиплікатор.

68. Банківська система країни як об’єкт урядового регулювання. 

69. Роль Національного (центрального) банку у регулюванні банківської системи країни. 

70. Урядова політика «дорогих» та «дешевих» грошей.

71. Сутність монетаристського підходу до грошової політики. Правила грошового регулювання.

72. Інструменти та урядові заходи з забезпечення стійкості національних грошей.

73. Світове господарство: зміст та основні етапи розвитку. Форми міжнародних економічних відносин: світова торгівля, міжнародний рух капіталів, міжнародна валютна система, міграція робочої сили, науково – технічне співробітництво та глобальна інформаційна мережа. Суб’єкти  світового господарства: розвинені країни, країни середнього рівня та країни, що розвиваються.

74. Закономірності поглиблення міжнародної економічної інтеграції: від угод про пільгову торгівлю до економічного союзу з єдиною політикою.

75. Наслідки економічної інтеграції для національної економіки. Місце української економіки у світовому господарстві. 

76. Глобалізація як явище кінця ХХ ст.: об’єктивні причини та наслідки.

77. Основні глобальні проблеми: вичерпання ресурсів, забруднення довкілля, поглиблення нерівності між країнами.  «Великі» та «малі» економіки у процесах глобалізації.

78. Переваги глобалізації: використання сучасних технологій, урізноманітнення споживання, вища темпи економічного зростання.

79. Основні загрози глобалізації: глобальні економічні (фінансові) кризи, втрата керованості національних економік та національної ідентичності. Способи протидії загрозам глобалізації.

80. Міжнародний поділ праці як передумова світової торгівлі. Сучасний стан світової торгівлі: світові лідери і аутсайдери Причини міжнародної торгівлі за теорією абсолютних та відносних переваг.

81. Торговий баланс країни. Основні чинники експорту та імпорту. Обмеження міжнародної торгівлі: основні причини та наслідки. Урядова політика протекціонізму та лібералізму. Форми торгівельних обмежень.

82. Етапи розвитку СОТ як прояв лібералізації зовнішньої торгівлі. Основні вимоги до членів СОТ. Переваги та обмеження членства в СОТ.

83.Європейська інтеграція. Етапи розвитку та сучасні тенденції у Європейському Союзі (ЄС)

84. Міжнародна валютна система: міжнародна ліквідність, валютні ринки, механізми встановлення валютних курсів, міжнародні інститути валютного регулювання.

85. Еволюція міжнародної валютної системи: система золотого стандарту, система золотовалютного стандарту, система регульованих плаваючих валютних курсів

86. Європейська валютна система у ХХІ ст. Форми міжнародних грошей: СДР та Євро.

87. Формування валютного курсу: режими плаваючих та фіксованих курсів.  Чинники впливу на курс валюти за плаваючого режиму. Вплив змін курсу національної валюти на умови зовнішньої торгівлі.

88. Необхідність міжнародного руху капіталів. Форми міжнародного руху капіталів: міжнародний кредит та іноземне інвестування. 

89. Міждержавні, міжнародних організацій та приватні міжнародні кредити. 

90. Прямі та портфельні іноземні інвестиції. Міжнародні компанії у іноземному інвестуванні.

91. Діяльність міжнародних організацій - МВФ, Світового банку, ЄБРР, Європейського інвестиційного банку тощо – у забезпеченні міжнародного руху капіталів. Платіжний баланс країни. Рахунок руху капіталу у платіжному балансі.

92. Причини виникнення та основні форми міжнародного підприємництва та науково – технічного співробітництва.


Уроки економіка, методичні розробки уроків, календарне планування, усі уроки
Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.