KNOWLEDGE HYPERMARKET


Підготовка презентацію до роздачі

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Підготовка презентацію до роздачі


У  багатьох  випадках  презентація  є  не  тільки  супроводом  виступу  до­повідача,  але й  роздатковим матеріалом  для  попереднього ознайомлення  з матеріалами  виступу,  опорним  конспектом  під  час  слухання лекцій,  робо­чим шаблоном для обговорення та планування спільних виступів, розробки бізнес-планів тощо.  В  кожному з цих випадків презентацію слід підготува­ти  до  роздачі.  При  цьому  можна  встановити  чи  змінити  такі  параметри презентації:  вибравши  вказівку меню  Файл/Параметри  сторінки,  змінити Розмір,  нумерацію та  Орієнтацію  (книжкова чи альбомна)  слайдів;  додати нотатки доповідача та додати колонтитули.

За умови, що принтер під’єднано до комп’ютера безпосередньо або за до­помогою мережі  та налагоджено  параметри  його  роботи, можна  здійснити друкування  презентації  аналогічно  до  друкування  документів,  створених засобами текстового процесора MS Word.

У   програмі  MS  PowerPoint  передбачено  гнучкі  можливості  для  друку: можна друкувати слайди,  нотатки доповідача, роздаткові матеріали  (вида­чі),  структуру  документа,  колонтитули.  Вказівка  меню  Файл/Попередній перегляд дозволяє перейти до відповідного режиму, в якому можна ознайо­митися  із тим, як виглядатиме друкована версія презентації.

Вправа 4.8.1.   Зміна зразка  презентації.

Завдання.  Змінити  колірну  схему  презентації  Фото   задля  економії фарби під час друкування.

1.  Доберіть  інший  шаблон  оформлення  презентації  Фото  чи  змініть  наявну колірну  схему  так,  щоб  під  час  друкування  витрачалось  менше  фарби  за умови збереження зручності сприйняття  її змісту.

2.  Перегляньте презентацію в режимі демонстрації та збережіть внесені зміни у файлі з тим самим  іменем.  Не закривайте  вікно презентації.

Вправа 4.8.2.  Друкування  презентації.

Завдання.  Роздрукувати  слайди  презентації  Фото   разом  з  видачами як роздатковий матеріал для проведення перевірочної роботи.

1.  Відкрийте  презентацію  Фото,  що  зберігається  в  папці  Презентації  вашої структури  папок.

2.  Оберіть  вказівку  Файл/Попередній  перегляд  та  у  вікні,  що  відкриється, встановіть такі значення  параметрів:

 • Надрукувати: Видачі (3 слайди  на сторінці);
 • масштаб:  75%;
 • книжкова орієнтація  сторінки;
 • Параметри/Колір або відтінки сірого/Чорно-білий без сірого;
 • Параметри/Вмістити до розміру аркуша;
 • в колонтитулах аркуша  на вкладинці Нотатки та видачі встановіть режим автоматичного оновлення дати  й  часу, додайте  нумерацію сторінок та  в нижньому  колонтитулі  вкажіть дату здавання  роботи  (її  вам  повідомить учитель);
 •  у нотатках запишіть завдання:  «На фото,  поданих на слайдах,  визначте, де застосовувалось правило золотого перетину та позначте кольоровим олівцем».

3.  Оберіть  вказівку меню Файл/Друк та  в  однойменному вікні, що  відкриєть­ся,  перевірте  встановлені  вами  параметри  друкування,  оберіть  потрібний принтер та роздрукуйте одну копію слайдів з третього по дев’ятий.

 • Узагальнимо

Опишіть вказівки меню  Файл  та  Формат,  подані  на малюнку 4.8, у зошиті.

Меню Файл та Формат

 • Обговоримо

1.  Що таке структура слайда? Чи можна вважати поняття макет та структура слайда синонімами? Відповідь аргументуйте.

2.  За яких умов під час створення презентації слід використовувати вкладинки Структура та Слайди?

3.  Чим  відрізняються  запропоновані  в  програмі  MS  PowerPoint  стандартні макети слайдів? Яке їх основне призначення?

4.  Що називають шаблоном оформлення презентації?

5.  Що називають стилем презентації?

6.  Що розуміють під поняттям дизайн слайдів?

7.  Що може бути фоном слайда?

8.  Як зробити малюнок фоном слайда?

9.  До яких об’єктів слайда можна застосувати колірні схеми?

10.  Назвіть особливості збереження презентації у різних форматах.

 • Працюємо в парах

А. 1.  Сформулюйте  послідовність дій,  які  потрібно  виконати  для  зміни  ди­зайну слайдів презентації. Обговоріть у парах.

2.  Чи завжди слід встановлювати розмітку кожного слайда презентації на етапі  розробки  її  структури?  А  під  час  редагування?  Наведіть  описи відповідних життєвих ситуацій. Обговоріть у парах.

3.  Чому спочатку потрібно створювати структуру презентації,  а не відра­зу заглиблюватися  в її деталі?  Наведіть приклади застосування струк­тур під час навчання шкільних предметів. Обговоріть у парах.

B.  4.  Оцініть  презентації Жінки  і політика  та Жінка  в  політиці,   які зберігаються в папці Презентації на СD-диску, за розробленими  критеріями.  Результати  оцінювання  обговоріть  у  парах.

5.  Які  взаємозв’язки  існують  між  поняттям  «розмітка  слайда»  та  «макет слайда»? Обговоріть у парах. Побудуйте діаграму.

6.  Обговоріть  у  парах  ситуації,  коли  доцільним  е  друкування презентацій разом із видачами,  із нотатками, по 2 слайди на аркуші,  по  4?  Обговоріть  у  парах.  Складіть  узагальнюючу таблицю.

C.  7.  Методом мозкової атаки складіть якомога більший  перелік засобів, задопомогою  яких можна  відрізнити  презентацію  серед шаблонних.  Чи всі засоби пов’язані із застосуванням комп’ютера? Обговоріть у парах.

 • Працюємо самостійно

А. 1. Визначте  структуру  презентації  Жінка  в  політиці,  що зберігається в папці Презентації на СD-диску.

2 . Відкрийте презентацію Фото з папки Презентації на вашому комп’ютері. До цієї презентації застосуйте різне оформлен­ня слайдів.

В.  3. Відкрийте  презентацію  Перекладач  з  папки  Презентації  на  вашому комп’ютері.  Відповідно до  визначеної структури,  на основі даних,  що містяться у файлі Перекладач.doc, подайте відомості, використовуючи
обрані макети слайдів.

4. Створіть  презентацію Державний устрій для  певної країни, що  вивчається  в  курсі  географії  (наприклад, Франції).  Ско­ристайтеся  презентацією  Етнічні  землі,  що  зберігається  в папці Презентації на СD-диску.

С.  5. Створіть  власний  шаблон  змісту для  відображення  особливостей  на­ціональної  кухні  України  (Великобританії  тощо).  Підготовлений  вами шаблон можна використати для створення однойменної презентації на підтримку навчання з  іноземної мови.

6. Знайдіть в Інтернеті та закачайте на комп’ютер шаблони  для створення  презентацій  на  підтримку  навчання  шкільних предметів.  Яким  може  бути  призначення  цих  презентацій? Де  взяти  потрібні  матеріали?  Заповніть  таблицю  4.3  у зошиті.

Таблиця  4.3

  №    Назва шаблону    Навчальний предмет   Опис презентації (призначення, структура, розмітка)
  
    
  
   


 • Досліджуємо

1.  Створіть  власний  шаблон  презентації  Перекладач.   Для  цього  знайдіть  в Інтернеті приклади презентацій фірм чи компаній та дослідіть, які елементи є обов’язковими.

2.  Збережіть  презентацію  Подорож.ppt,   що  зберігається  на  СD- диску,  у  форматі  веб-сторінки.  Відкрийте  створений  файл.

Порівняйте вигляд презентації зі сторінкою на сайті Визначні пам’ятки Кри­му,  2005-2007  роки  (http:/ /klymenko.data-tec.net/Other_World/ Ukraine.Crimea.htm).

3.  Дослідіть  елементи  діалогового  вікна Друк програми MS Power­ Point та  текстового  процесора MS Word.  За  результатами  порів­няння  побудуйте діаграму Венна.

4.  Перегляньте додатковий  матеріал  на диску та  створіть  презентацію  на  ос­нові  шаблону автовмісту Навчання персоналу,  де  розмістіть  поради  щодо дизайну  презентацій.  Для  цього  змініть шаблон,  видаливши  з  нього  деякі непотрібні слайди.

 • Працюємо над проектом

1.  Для  створеної  презентації  «Моя  майбутня  професія»  доберіть  ди­зайн, який допоможе найкращим чином сприйняти  її особливості.

2.  Напишіть  примітки  для  двох  створених  слайдів:  першого  і  остан­нього.

3.  Вставте  в  презентацію  колонтитули  для  відображення  прізвища  та імені автора, назви школи, в якій ви навчаєтесь, та дати створення.

4.  Створіть власний шаблон-презентацію для подання професіограми, у якій мають міститися такі відомості:

 • назва професії;
 • спосіб мислення, який в  ній має домінувати;
 • галузь базових теоретичних знань та їхній рівень;
 • галузь базових практичних вмінь  та їхній рівень;
 • міжособистісна взаємодія;
 • інтерес;
 • умови праці.


 • Професіограма —  це повний опис особливостей  певної професії, що  розкриває  зміст  професійної  праці,  а  також  вимог,  які  вонаІ  ставить перед людиною.

5.  Знайдіть в  Інтернеті відомості про навчальні заклади вашого регіону, що  навчають  професії,  яка  є  для  вас  цікавою.  Створіть  відповідний список та вставте його в  презентацію.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.