KNOWLEDGE HYPERMARKET


Робота в проекті

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Робота в проекті


Під час навчання за матеріалами підручника  вам було запропоновано взяти участь у проекті «Обираємо майбутню професію».

Якщо ви  виконували  всі завдання проекту  «Обираемо майбутню професію», то зараз вже маєте такі матеріали: список корисних інформаційній джерел, власну колекцію зображень та фото, звуковий файл  та відеоролик,
текстові  документи:  діаграми,  таблиці,  анотації,  форми  для  опитування, публікації: блог, буклет та  інформаційний бюлетень, а також презентацію та комп’ютерний фотоальбом.

Заключним етапом цього проекту може стати круглий стіл  - Професію обирають, професіоналом потрібно стати», де ви разом  із своїми товаришами, які  також працювали над проектом, матимете змогу презентувати  результаги своєї роботи, обговорити можливі критерії вибору професії та способи досягнення професійного успіху, а також пересвідчитись у перевагах застосування  сучасних  інформаційно-комунікаційних  технологій  як  для організації проектної діяльності, так і в інших сферах життя людини.

Під час підготовки до цього заходу вам потрібно узагальнити всі папрацювання, підготувати слайдову презентацію для супроводу вашого виступу та інформаційний буклет з короткою анотацією обраної вами професії. Для
інформування запрошених на круглий стіл гостей (учнів інших класів, учителів, батьків таін.) щодо тематики, програми та регламенту його проведення доцільно створити групою інформаційний буклет.

Для допомоги у розробці такого буклета, як приклад, можна  розглянути  буклет  Ток шоу.pub, що зберігається  на  СD-диску  в папці Публікації (мал. 31.1). 

Крім того, вам пропонується протягом кількох уроків, співпрацюючи  в малих групах, дослідити різні проблеми та створити презентації, текстовий документ та публікацію для однієї із запропонованих або інших проектих ідей:

Буклет  Ток шоу.pub


«Інформаційні товари і послуги».

Проблемне  питання:  Який  рівень  інформаційних  послуг  у  вашому місті (районі, селищі)?

Мета дослідження:  проаналізувати структуру інформаційних послуг та  динаміку  їх  змін;  виявити,  які  інформаційні  послуги  і  в  якому обсязі можна отримати у вашому мікрорайоні; проаналізувати струк­туру  ринку  інформаційних продуктів  і  послуг  та динаміку  змін  на ньому;  виявити  найбільш  значущі  для  учнів  Інтернет-ресурси  та оцінити можливості задоволення навчальних потреб учнів.

«Спільна діяльність у мережі Інтернет».

Проблемне питання: як можна організувати спільну діяльність у ме­режі Інтернет?

Мета дослідження: виявити найбільш значущі для учнів Інтернет-ре­сурси;  проаналізувати  їхню  структуру  та  динаміку  змін;  з’ясувати можливості  та  потреби  учнів  у  використанні  соціальних  сервісів Веб 2.0; сформулювати рекомендації щодо ефективного використан­ня  Інтернету для  спілкування та спільної  творчої роботи,  генерації ідей, обговорення плану їх реалізації та отриманих результатів.

«Інформаційна безпека особистості».

Проблемне питання: як гарантувати  інформаційну безпеку та дотри­мання авторських прав?

Мета дослідження:  з’ясувати кому та від кого слід захищатися під час організації та проведення інформаційної діяльності, зокрема в мережі Інтернет;  як  гарантувати  власну  інформаційну  безпеку;  визначити способи  захисту  авторських  прав  в  Інтернеті,  правила  коректного поводження  з  авторськими правами  інших;  відшукати  ресурси,  які краще використовувати у навчальних дослідженнях, щоб не поруши­ти авторських прав.

«Бізнес-планї:  планування успіху»

Проблемне питання: учні  та бізнес - це реальність?

Мета  дослідження:   ознайомитися з правилами  складання  бізнес -планів,  дізнатись,  які  фонди та організації проводять  конкурси  на кращий  бізнес-план  серед  молоді;  проаналізувати  потреби  нашого регіону  (міста,  селища),  створити  власний  бізнес  план  та  написати аргументованого листа до зацікавлених  осіб з  проханням  прийняття його до розгляду і дозволити презентувати власні  ідеї.

Тема:  «У здоровому тілі здоровий дух»

Проблемне питання: як впливає здоровий спосіб життя на успішність людини?

Мета  дослідження:   дослідити  історії  успішних  людей  різних  професій та визначити критерії успішності; оцінити роль здорового способу  життя  як  фактора  успіху  людини  у  соціальній,  професійній сфері та сімейному житті; обговорити  способи організації здорового способу життя та сформулювати рекомендації «10 правил життєвого успіху».

Тема:  «Добро починається з тебе».

Проблемне питання. Що я можу зробити для покращення життя  вже сьогодні?

Мета  дослідження:  дослідити  проблеми  вашого  регіону:  соціальні, екологічні,  культурні;  визначити  шляхи  їх  вирішення  силами  учнів вашого  класу,  школи,  громади;  спланувати  та  пронести  соціальну акцію: благодійний концерт чи ярмарок, екологічний рейд, фестиваль соціальної реклами тощо.

Починаючи роботу над проектом:

1. Розгляньте  запропоновані  навчальні  проекти.  Оберіть  проект,  який відповідає вашій обізнаності,  інтересам, а також інтересам  наших  товаришів, оскільки передбачається робота в команді.

2.  Визначтесь із темою, обговоріть у малій  групі своїх однодумців  рольовий  розподіл  (можливо,  серед  вас  будуть  фахівці  різних  професій, наприклад редактор, дизайнер, фотокореспондент, менеджер т ощо), назначте шляхи пошуку відповідей на проблемні питання відповідно до зазначеної  мети  дослідження;  сформулюйте  завдання  для  дослідження проблеми; створіть план реалізації проекту; сплануйте  передбачуваний результат реалізації проекту та спосіб його презентації.

3.  У процесі виконання проектних завдань потрібно розглянути  такі запитання:

3.1. Які основні ідеї ви розглядатимете у своїй презентації? Які  ідеї  вам потрібно буде дослідити та вивчити додатково?
3.2. Де ви візьмете потрібні відомості? Які відомості ви можете відшукати у газетах, у книжках або в Інтернеті? З якими людьми ви, можливо, захочете і зможете зустрітися і обговорити проблему?

3.3.  Що буде результатом  вашого проекту? У який  спосіб  ви  плануєте провести презентацію результатів дослідження?

3.4.  Яких ресурсів (інформаційних, матеріальних, людських) вам бракує для  виконання завдань проекту  і яким чином можна  розв’язати  цю проблему?

В оформленні  інформаційних матеріалів для оприлюднення краще ви­користовувати  єдиний  стиль оформлення,  який  можна  розробити  самос­тійно чи скориставшись одним із стандартних макетів програми підготовки публікацій Microsoft  Publisher. Що стосується критеріїв оцінювання окре­мих електронних документів, то їх можна знайти, переглянувши відповідні уроки підручника.

Взаємооцінювання та рефлексію роботи над проектом краще проводи­ти на всіх етапах його реалізації. Методи та інструменти для такого оцінювання подано у таблиці 31.1.

  • Слово  рефлексія походить від  латинського  reflexio  —   звернення  назад.  Словник  іншомовних  слів  визначає  рефлексію  як  роздум про  свій  внутрішній  стан,  самопізнання.  Тлумачний  словник трактує  рефлексію  як  самоаналіз.  У   сучасній  педагогіці  під  рефлексією розуміють самоаналіз діяльності  і  її результатів.


                                              Карта оцінювання проекту

Таблиця 31.1

  До початку проекту   Під час роботи над проектом   По завершенні проекту
 1 Вступна презентація —  планування діяльності  1 Блоґи —  «журнали учасників проекту»  1 Буклет —  візитка проекта
 2 Список тем для досліджень  2 Обговорення  проміжних результатів діяльності в процесі неформального спілкування з  іншими учнями  2 Експертне оцінювання
 3 Мозкова атака  3 Консультації з фахівцями,  зокрема за допомогою тематичних форумів та електронного листування  3 Підсумковий захід (акція,  круглий стіл, фестиваль тощо)
 4 Завдання для виконання творчих робіт  
 4 Рефлексія  (журнали, блоґ,  стаття)
 5 Бланки з критеріями оцінювання в ході проекту та підсумкове оцінювання  5 Генерація  ідей щодо продовження роботи
 6 План проведення підсумкового заходу Бажаємо успіхів!


Інтернет - ресурси


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.