KNOWLEDGE HYPERMARKET


Рівномірний прямолійний рух. Швидкість руху тіла.

Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика 10 клас>>Фізика: Рівномірний прямолійний рух. Швидкість руху тіла.


РІВНОМІРНИЙ ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ. ШВИДКІСТЬ РУХУ ТІЛА
Найпрстішим є рівномірний рух тіла вздовж прямої в одному напрямі. З курсу фізики 8 класу ви знаєте, що прямолінійним рівномірним рухом називають такий рух уздовж прямої, під час якого тіло за будь-які однакові інтервали часу проходить однакові шляхи. Дамо інше визначення такого руху і з'ясуємо певні відмінності.
Прямолінійним рівномірним рухом називають рух уздовж прямої", під час якого тіло за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення. Обидва визначення прямолінійного рівномірного руху значною мірою еквівалентні щодо його ознак, але у другому визначенні фігурує векторна величина переміщення, на відміну від скалярного шляху, тобто у ньому враховано напрям руху тіла і тому нове визначення більш змістовне, оскільки дає змогу повніше і детальніше описати рух.
Дуже важливими у визначеннях прямолінійного рівномірного руху є те, що рівність шляхів, або переміщень розглядається за будь-які рівні інтервали часу. Якби цієї умови не було, то можна було б підібрати для прикладу такі рухи, для яких ознака рівності шляхів виконувалася б для вибраних рівних інтервалів часу, а протягом цих окремих інтервалів умова рівності шляхів-переміщень не виконувалася б. У цьому разі рух безумовно не був би рівномірним, хоча ознака рівномірності формально і виконувалася б. Умова визначення вимагає, щоб рівності переміщень виконувались, наприклад, і для інтервалів 0,01 с, і для інтервалів 1 с, і для всіх довільних, що лежать поза межами цих значень.
Вимога рівності переміщень тіла за будь-які рівні інтервали часу є дуже жорсткою, тому на практиці рівномірні рухи бувають рідко. Проте на прикладі цього найпростішого виду руху можна дослідити більшість характеристик механічного руху і використати їх для вивчення складніших рухів. Значною мірою прямолінійним і рівномірним рухом можна вважати рух металевої кульки у воді, дощових крапель, парашутиста під куполом парашута, транспортних засобів на окремих ділянках шляху.
Порівнюючи рух різних тіл, користуються такими характеристиками, як повільно, швидко, які є якісними і відносними. Щоб порівняти різні рухи кількісно, треба порівняти, наприклад, переміщення різних тіл за одиницю часу. Якщо за і одиниць часу здійснено переміщення з то віднозі    .  
шення показує, яке переміщення здійснило тіло за одиницю часу. Це відношення називають швидкістю руху тіла і позначають малою латинською літерою V:

Fi1017.jpg
Швидкість прямолінійного рівномірного руху — це стала векторна величина, яка характеризує переміщення тіла за одиницю часу і визначається відношенням переміщення тіла до інтервалу часу, за який це переміщення відбулося.
Знаючи швидкість руху тіла V можна визначити переміщення тіла за будь-який час і:

Fi1018.jpg
Напрям швидкості рівномірного прямолінійного руху показує напрям руху тіла і збігається з напрямом переміщення тіла.
____________________________________________________________________

В. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий, Фізика, 10 клас
Надслано читачами інтернет-сайтів


ШВИДКІСТЬ ПРЯМОЛІНІЙНОГО РІВНОМІРНОГО РУХУ
Прямолінійним рівномірним рухом називають такий рух тіла, під час якого воно за будь-які рівні відрізки часу робить рівні переміщення.
Наприклад, таким є рух автомобіля по прямому шосе, коли стрілка спідометра (приладу, що показує швидкість автомобіля) «застигає» в одному й тому самому положенні.
Прямолінійний рівномірний рух — найпростіший для вивчення. Природа теж любить простоту: як ми невдовзі побачимо, тіло рухається прямолінійно і рівномірно, якщо на нього не діють інші тіла.
Швидкістю V прямолінійного рівномірного руху називають фізичну величину, що дорівнює відношенню переміщення 5 до відрізка часу і, за який відбулося це переміщення:
Fi1040.jpg
Як видно з означення, швидкість — величина векторна. Напрям швидкості 6 збігається з напрямом переміщення 5, а модуль швидкості
Fi1041.jpg
де s — модуль переміщення.
За умови прямолінійного рівномірного руху модуль переміщення s збігається зі шляхом І, тому в цьому випадку
можна записати, що Fi1042.jpg
Одиниця швидкості в 81 — 1м/с. Це швидкість неспішної прогулянки. Ідучи з такою швидкістю, людина проходить за одну годину 3 600 м, тобто її швидкість дорівнює 3,6 км/год. Швидкість автомобілів і потягів задають зазвичай у кілометрах за годину.
Швидкість ракет та штучних супутників Землі задають у кілометрах за секунду (км/с). Як ми побачимо в $ 10. Закон всесвітнього тяжіння, швидкість руху штучного супутника Землі навколоземною орбітою становить близько 8 (км/с).

________________________________________________________________________

Л. Е. Генденштейн, І. Ю. Ненашев, Фізика, 10 клас
Надіслано читачами інтернет-сайтів


Способи опису руху
Поступальний рух. Матеріальна точка. Тіло може рухатись так, що під час руху всі його точки описують однакові траєкторії. Такий рух називається поступальним.
Поступальний рух - це рух тіла, при якому пряма, яка сполучає дві будь-які його точки, при переміщенні тіла буде паралельною сама собі (мал. 13).

Fi1059.jpg
Оскільки при поступальному русі всі точки тіла описують однакові траєкторії, здійснюють однакові переміщення, рухаються з однаковими швидкостями, то, описуючи рух тіла, ми можемо розглядати його як точку. У фізиці прийнято говорити матеріальну точку.
Матеріальна точка - це тіло, розмірами і формою якого у певній задачі можна знехтувати, а всю масу тіла можна вважати зосередженою у точці.
Слід зазначити, що одне й те саме тіло не завжди можна вважати матеріальною точкою. Наприклад, велосипедиста, який рухається по дорозі і долає відстань 1 км, можна вважати матеріальною точкою, але не можна - якщо треба визначити, на який кут він нахиляється при повороті.
Можна чи не можна вважати тіло матеріальною точкою - залежить не від розмірів тіла, а від поставленої задачі.
Надалі, якщо ми розглядатимемо поступальний рух тіла або рух тіла, розміри якого малі, порівняно з довжиною пройденого шляху, то вважатимемо тіло матеріальною точкою.
Відносність руху. Система відліку. Основною ознакою механічного руху тіла є те, що воно змінює своє положення. Щоб фіксувати зміну положення тіла у просторі, необхідно встановити, відносно чого відбувається саме ця зміна.
Як ви, напевно, бачили, крім рухомих тіл є нерухомі. Не рухаються будинки, мости, дерева. Але не рухаються відносно чого? Відносно Землі, так - вони нерухомі, а відносно Сонця - вони обертаються навколо нього разом із Землею. Отже, відносність — важлива ознака механічного руху.
Поняття «рух» і «спокій» - відносні і залежать від обраної системи відліку.
Для розв'язання будь-якої задачі про рух необхідно передусім вибрати систему відліку, в якій досліджуватиметься рух тіла.
Наприклад, автомобіль їде по дорозі. Положення автомобіля змінюється відносно дерев, будинків, що стоять на узбіччі. У цьому випадку дерево чи будинок можна вважати за тіло відліку, відносно якого розглядається рух автомобіля. Тілом відліку може бути й інший автомобіль, що їде по дорозі. Тіло відліку можна обирати довільно.
Але для опису механічного руху тіла обрати тільки тіло відліку недостатньо. Ще необхідно фіксувати, як саме змінюється його положення відносно обраного тіла відліку. Для цього вибирають систему координат і прилад для вимірювання часу (найчастіше годинник).
Як правило, початок координат суміщають з тілом відліку. У цьому разі зміна положення рухомого тіла відносно тіла відліку визначатиметься зміною його координат у часі.
Кінематичні способи визначення положення тіла. Систему відліку в кінематиці вибирають, керуючись лише міркуваннями зручності для математичного опису руху.
Наприклад, нам необхідно дослідити рух тіла, кинутого вертикально вгору. У такому випадку за тіло відліку зручно обрати землю і розглядати рух тіла відносно однієї вертикально направленої координатної осі (рух уздовж прямої). А якщо, наприклад, тіло кинули під кутом до горизонту, то його рух описуватиметься двома координатами (рух у площині). Рух тіла у просторі зазвичай описується трьома його координатами.
Сукупність тіла відліку, пов'язаної з ним системи координат і приладу для відліку часу утворює систему відліку.
Рівняння, яке встановлює залежність координат тіла (матеріальної точки) від часу називається кінематичним рівнянням (законом) руху.
Кінематика поступального та обертального рухів матеріальної точки
Математично це записують так: х = х(і); у = у(і); г =
Дослідити рух тіла (зміну його положення у просторі з плином часу) можна і за його траєкторією.
Траєкторія — неперервна уявна лінія, яку описує тіло під час свого руху в обраній системі відліку.
Траєкторія руху деяких тіл може бути заздалегідь відомою, так само, як траєкторія руху потяга, що визначена залізничною колією, або траєкторія руху плота течією річки. Досить часто траєкторію руху тіла необхідно розрахувати, виходячи з інших характеристик руху. Наприклад, щоб запустити супутник, який обертатиметься навколо Землі, йому необхідно надати певної початкової швидкості.
Траєкторія руху може бути видимою (слід лижника, слід від пензлика на папері (мал. 14)) і невидимою (політ птаха).
Залежно від форми траєкторії розрізняють прямолінійний і криволінійний рух. Зрозуміло, що траєкторією прямолінійного руху тіла є пряма лінія. Траєкторії криволінійного руху можуть бути дуже складними і різноманітними. Але, як зазначалося, будь-який складний рух можна вивчити за допомогою простішого. Так, будь-який криволінійний рух можна подати як послідовність ділянок, що складаються з дуг кіл різних радіусів (мал. 15).
Оскільки тіло відліку можна вибрати довільно, то траєкторія руху одного і того самого тіла відносно різних систем відліку буде різною. Наприклад, усі точки колеса велосипеда відносно його осі описують кола. Проте в системі відліку, пов'язаній із землею, ця лінія складніша — її називають циклоїдою (мал. 16).
За траєкторією руху легко визначити шлях, пройдений тілом. Для цього необхідно виміряти довжину траєкторії між початковим і наступним положеннями тіла.
Шлях дорівнює довжині траєкторії, яку описує тіло за час руху.
Довжина пройденого шляху позначається латинською літерою І. Одиницею шляху є метр, [І] = 1 м.
Шлях - величина скалярна, тобто не визначає напрям і характеризується тільки числовим значенням довжини пройденого шляху.
Якщо відомо, де розташовано тіло на початку руху, його траєкторія і пройдений шлях, то можна визначити, де буде тіло у кінці руху.
Якщо траєкторія руху невідома і якщо не має значення, якою саме траєкторією рухається тіло, а важливо визначити зміну положення тіла у просторі з плином часу, тоді користуються поняттями «радіус-вектор» і «переміщення» (мал. 17).
Fi1060.jpg
Радіусом-вектором г точки називається вектор, що сполучає початок відліку з цією точкою.
Наприклад, у початковий момент часу тіло перебуває у точці 1, положення якої визначається радіусом-вектором г0. Протягом інтервалу часу Аі тіло перемістилось у точку 2, положення якої визначається радіусом-вектором г . Зміну положення тіла можна визначити за пройденим шляхом або за переміщенням.
Переміщення 8 - вектор, що сполучає початкове положення тіла з його положенням у вибраний момент часу.
________________________________________________________________

Т.М. ЗАСЄКІНА , М.В.ГОЛОВКО, Фізика, 10 клас
Надіслано читачами інтернет-сайтів


Рівномірний прямолінійний рух
Найпростішим видом механічного руху є рівномірний прямолінійний рух. Це такий рух, під час якого тіло, рухаючись уздовж прямої, за будь-які однакові інтервали часу здійснює однакові переміщення. Траєкторія такого руху - пряма лінія. Тому його можна описати зміною однієї з координат, наприклад х = х(і), якщо систему відліку обрати так, щоб координатна вісь збігалася з напрямом руху.
Нехай тіло в момент початку з >    руху знаходиться в точці з коорди натою х0 (мал. 1.8); через деякий  час, здійснивши переміщення 8,
воно матиме координату х. Переження тіла в просторі з часом, може відбуватися з різною швидкістю. Швидкість рівномірного руху - це фізична величина, що 20 дорівнює відношенню переміщення до часу, протягом якого воно відбулося:

Fi1068.jpg
Оскільки переміщення 8 - векторна величина, а час і - скалярна, яка завжди більша за 0, то швидкість та кож век тор на ве ли чи на, напрям якої збігається з напрямом переміщення (мал. 1.9). У разі рів-Мал. 1.9. Проекції переміщен- номірного руху значення швидкос-ня і швидкості на вісь ОХ ті залишається сталим, оскільки за
будь-які рівні інтервали часу здійснюються однакові переміщення.
Як відомо, основною задачею механіки є визначення положення тіла в просторі у будь-який момент часу. Отже, щоб її розв'язати, треба знайти координати тіла або їх зміну в часі: х = х(і). У механіці таке рівняння називається рівнянням руху. При розв'язуванні задач векторні фізичні величини, що характеризують рух тіла, записують у проекціях на відповідну вісь.
Fi1069.jpg

___________________________________________________________________________

Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко, Фізика, 10 клас
Надіслано читачами інтернет-сайтівуроки фізики, програма з фізики, реферати з фізики для 10 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.