KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 14. Підприємство і власність. Організаційні форми приватних підприємств.

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 10 клас>>Економіка: Підприємство і власність. Організаційні форми приватних підприємств.

 Організаційні типи підприємств


Залежно від кількості працівників, обсягу продукції, що випускається, суми доходів підприємства поділяють, як уже зазначалося, на малі, середні та великі.


Малі підприємства переважають своєю чисельністю у структурі господарств в усьому світі. За українським законодавством, такі підприємства можуть нараховувати від 15 до 200 постійно зайнятих працівників. їх перевагою є здатність швидко переорієнтовувати свою діяльність залежно від потреб ринку та змін у законодавстві. Тому й функції їхніх працівників не завжди чітко розподілені, часто практикується взаємозамінність працівників.


Середні підприємства володіють ширшими можливостями діяльності на ринку через більші обсяги виробництва і більші капіталовкладення у бізнес.   Як   правило, на середніх підприємствах працює від 200 до 1000 працівників ів чііко розмежованими посадовими обов'язками.


Великі підприємства виділяються масовим характером виробництва товарів. Вони мають власну техніко-конструкторську базу, що розробляє нові види продукції, відділи продажів, їласді центри навчання персоналу. Завдяки потужним джерелам фінансування і виробничим можливостям великі піркриєсссгва можуть без катастрофічних втрат переживати кризові явища. Щоправда, швидко пере-профілювати виробництво на великому підприємстві складніше через необхідність витратити значні кошти на зміну чігко налагоджених технологічних процесів. Великі підприємства досип» часто мають філіали та дочірні підприємства 5 інших регіонах або країнах.

Підприємство і власність

На діяльність підприємства великою мірою впливає його форма власності. За цією ознакою всі підприємства поділяються на приватні, колективні, державні. Розглянемо особливості кожного з них.


Приватне підприємства передбачає ведення бізнесу від імені однієї особи, яка є повним його власником. Приватний підприємець несе повну відповідальність перед споживачами, діловими партнерами і державою за боргові зобов'язання, якість товару, завдані збитки не лише майном підприємства, а й власним майном, яке за рішенням суду може бути конфісковане у разі банкрутства чи неповернення боргів, кредитів тощо. Проте ці недоліки успішно компенсуються повною свободою дій, швидкою їх реалізацією і одноосібним отриманням прибутку. Саме через це приватне підприємство к найпоширенішою формою у світі.


Фермерське господарство належить до приватного підприємства в аграрному секторі економіки, діяльність якого спрямована на вирощування сільськогосподарської продукції тваринного або рослинного походження на власній   чи   орендованій   землі.  Приватна   власність   і одноосібне отримання прибутку стимулюють виробничий потенціал фермера і його бажання вдосконалювати виробництво.


Колективне підприємство здійснює підприємницьку діяльність через об'єднання капіталів приватних осіб і створеного таким чином підприємства. Воно характеризується колективною відповідальністю і колективним доходом, який розподіляють між співвласниками. До таких підприємств належать товариства з обмеженого відповідальністю, акціонерні товариства, кооперативи.


Товариство (партнерство) — добровільна юридична асоціація двох і більше осіб з метою спільного ведення бізнесу. Кожен партнер у товаристві з обмеженою відповідальністю має певні права й несе відповідальність пропорційно його частці у статутному фонді. На відміну від приватного підприємця партнер відповідає лише часткою свого майна у підприємстві. У товаристві розподілені повноваження кожного партнера і обумовлений відсоток від спільного прибутку.


Акціонерне товариство — фірма, що існує як незалежна юридична одиниця, власність якої поділена на окремі частини — паї. Кожному паю відповідає документ, цінний папір, що випускається акціонерним товариством для засвідчення внеску її власника у загальний статутний фонд, тобто акція. Акція дає право на отримання дивідендів — частини доходів корпорації.


Кооператив є добровільним об'єднанням громадян з метою ведеввя спільної господарської діяльності. Кожен член кооперативу має свій пай у спільній власності. На відміну від товариства і акціонерного товариства члени кооперативу яесугь необмежену відповідальність за свою сукупну діяльність, тобто у разі судового позову відповідає увесь колектив.


В умовах рішнсіол економіки виникають підприємства лмішаної форми апслпості. У них може поєднуватися на основі угод чи зшілгігам придбання акцій або пайових внесків державній капітал, приватний чи комерційний капітал певнії к. ої'сдлань або організацій, скажімо, релігійних, громадськкз, політичних (партій).


Державне підприємство. Державні підприємства в умовах ринкової економіки діють переважно у стратегічно важливих сферах економіки — військово-промисловому комплексі, паливно-енергетичному, металургійному та ін. Власником  і  рсбстодавцем  на  таких підприємствах  є держава. Перевагою державних підприємств є те, що вони отримують держзамовлення на виготовлення продукції, мають підтримку (субсидії) і стабільний дохід.


Некомерційні організації не всі створюються з метою отримання прибутку. У кожній розвиненій, соціально орієнтованій ринковій економіці існують організації, які діють у суспільних інтересах або виступають за якусь ідею і не прагнуть одержувати прибутки. До них належать професійні спілки, природоохоронні, релігійні організації, клуби за інтересами, установи соціального захисту, комітети захисту прав споживачів, благодійні фонди тощо.


Фінансування таких установ здійснюється за рахунок державних видатків, членських внесків учасників певних добровільних об'єднань і їхньої виробничої діяльності, а також пожертвувань громадян та інших організацій. Усі кошти, які надходять на рахунок таких організацій, мають використовуватися на здійснення цілей самої організації. На відміну від інших підприємств некомерційні організації не мають ні конкретних власників, ні акціонерів. їхнім управлінням займаються особи, що отримують фіксовану заробітну плату.


Неприбуткові організації можуть утримуватися також за рахунок державного бюджету. Це навчальні і виховні установи, заклади соціального забезпечення, просвітницькі організації.


Доходи некомерційннх організацій не оподатковуються. У деяких випадках законодавством у різних країнах передбачені значні пільги щодо оподаткування осіб і підприємств, які роблять внески на рахунки неприбуткових установ. Це стимулює вкладення коштів у благодійництво.

Контрольні завдання


1 рівень
1. Вкажіть, як розрізняють підприємства за формою власності:
а) приватні;       в) державні;
б) колективні;    г) змішаної форми власності.
2. Назвіть основні типи підприємств за кількістю працюючих:

а) малі;       б) середні;       в) великі
3. Наведіть приклад підприємств, які працюють у вашому населеному пункті.

2 рівень
4. За рахунок яких коштів створюють;
а) одноосібне володіння —
б) товариство(партнерство) —
в) корпорацію (акціонерне товариство) —
5. Вкажіть, чим відрізняється товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) від одноосібного володіння (приватного підприємства -~ ПП). Наведіть приклади таких підприємств.
6   Назвіть, які функції виконує підприємство в економіці. 7. Назвіть організації, що не є підприємствами (фірмами), та розкажіть про їхню основну діяльність.

3 рівень
8. Проаналізуйте й охарактеризуйте основні риси кожного типу підприємств. Заповніть таблицю:

Тип підприємств Основні риси Переваги Недоліки Відповідальність
Одноосібне володіння
Партнерство (товариство)
Акцілонерне товариство


              9. Як відомо, перші корпорації про які збереглися писемні згадки в історії, буллстворені в Амстердамі й Лондоні у XVII ст. Охарактеризуйте причини і переоаіи. що зумовили виникнення такої ферми бізнесу.
10. Відомо, що інновації є важливою складовою підприємницької діяльності. Однак в Україні у 2000-2001 рр. інноваційною діяльністю займалися лише близько 15 % підприємств. Поясніть при-чіши, які стримують розвиток і запровадження інновацій у діяльності підприємств у нашій державі.

4 рівень
11. Підготуйте розповіді про діяльність підприємств різних типів у вати місцевості (місті, районі).
12. Власники великих підприємств часто самі не управляють бізнесом, а намічають для цього спеціально підготовлених професіоналів. Проаналізуйте причини і переваги відмежування власності від управління виробництвом.
13. За матеріалами іиісиєвої преси визначте, які акціонерні товариства с у вашому місті, районі. Проаналізуйте їхню діяльність, візьміть інтерв'ю у працівників і виконайте комплексну характеристику підприємства за планом:
1) де розташоване;
2) основні види діяльності;
3) хто є власниками;
4) переваги акціонерної форми організації;
5) проблеми і перспективи розвитку.

14. Доберіть матеріали про правила організації обраної вами форми підприємства.


Ковальчук Г.О., Мельничук В.Г., Огнев'юк В.О. Економіка 10 клас

Вислано читачами з інтернет-сайтуШкільний план, конспекти економіки, відкритий урок з економіки. Реферати, домашня робота, підготовка до уроків і все це безкоштовно скачати чи готуватись онлайн.


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.