KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 15. Менеджмент у підприємницькій діяльності

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 10 клас>>Економіка: Менеджмент у підприємницькій діяльності.

Менеджмент

Поняття і цілі менеджменту. Складові діяльності менеджера. Рівні менеджменту. Особисті якості сучасного менеджера.


Поняття і цілі менеджменту
Підприємницький успіх залежить не лише від економічних можливостей фірми чи обсягу виконаних операцій, а й від мистецтва згуртування всього виробничого колективу підприємства для досягнення поставлених цілей, від уміння організувати ефективну реалізацію товарів, дієвого управління персоналом, фінансами, виробничими потужностями. Забезпечити це покликаний особливий вид управлінської діяльності, котрий називається менеджментом (англ. — управляти). У широкому розумінні менеджмент означає вплив на систему чи діяльність для досягнення певних цілей. У сучасній економіці поняття «менеджмент» широко вживається поряд із поняттям «управління».


Менеджмент здійснюється через послідовне виконання управлінських рішень керівника-менеджера.


Мистецтво менеджменту полягає передусім у налагодженні чіткої й ефективної організації роботи, за якої дотримується незаперечне підпорядкування (субординація) керівників різних рівнів, виконання їхніх обов'язків, функціонування системи в цілому.

 Складові діяльності менеджера
Кожен менеджер мусить чітко усвідомлювати і послідовно дотримуватися головних складових управлінської діяльності: планування, організації, мотивації і контролю.


Планування полягає у розробленні планів та забезпеченні їх реалізації. Воно визначає основні показники розвитку виробництва і способи їх досягнення, а також прийняття рішень, спрямованих на виконання запланованого.


Планування роботи зазвичай розраховане на певний період (місяць, сезон, рік), після чого проводять аналіз його ефективності, визначаються переваги н недоліки, які враховуються у подальшому плануванні.


Документ фірми, в якому викладено основні напрями подальшої діяльності підприємства, мета і очікувані результати, називається бізнес-планом.


Організація — складова частина діяльності менеджера, суть якої полягає в координації дій окремих структурних підрозділів та досягненні взаємної відповідності між ними.

Організація як процес передбачає також створення чи поліпшення структури самого підприємства.


Залежно від спеціалізації підприємства практикують створення різних організаційних структур, у яких підрозділи відрізняються варіантами підпорядкування і зв'язків між собою. Проте структурна досконалість повинна поєднуватися з належною мотивацією працівників до праці.


Мотивація є процесом цілеспрямованого формування у людей зацікавленого ставлення до праці та її результатів. В управлінській сфері, як відомо, мотивація є одним із вирішальних чинників підвищення ефективності діяльності. Заходи, до яких може вдаватися підприємець з метою мотивації, найрізноманітніші: поліпшення умов праці і всього виробництва, подяка, премія, підвищення по службі і відповідно догана, штраф, зниження робочого статусу як негативна мотивація.


Найбільшою винагородою для менеджера є досягнення високої результативності його діяльності, бо це сприяє його самоствердженню як управлінця. Виявляти цю результативність покликаний контроль.


Контроль — це елемент менеджменту, що передбачає встановлення прямого і зворотного зв'язку між керівником та виконавцем. Він — важливий фактор ефективної трудової діяльності і забезпечення реалізації заданої управлінської програми. Суть контролю полягає у перевірці відповідності наявного стану роботи на підприємстві, передбачуваному планом.


Ефективного контролю можна досягти, лише застосовуючи його на всіх стадіях виробничого процесу. Для коригування діяльності підприємства за планом використовується поточний контроль, а при оцінюванні отриманих результатів — підсумковий контроль, на основі якого роблять висновки про ефективність роботи.


Рівні менеджменту
Діяльність менеджера має два основних рівні — стратегічний і оперативний.


На стратегічному рівні визначаються мета і завдання організації менеджменту на тривалий період, засоби й методи досягнення поставленої мети, плануються основні напрями діяльності підприємства. Цей рівень діяльності передбачає визначення видів продукції, яка буде випускатись, та ринків, на яких вона продаватиметься, а також засобів та завдань менеджменту, що забезпечать передбачуваний випуск та збут продукції. Так формується стратегія фірми.


На оперативному рівні окремо з'ясовуються дії працівників протягом конкретного періоду. Визначаються окремі цілі підприємства та менеджменту й люди, відповідальні за їх реалізацію.

Особисті якості сучасного менеджера

Як керівник і організатор, менеджер повинен мати певні якості, які б дали йому змогу спрямовувати діяльність колективу у потрібне русло з максимальною ефективністю. Розглянемо деякі з них.


Вміння реалізувати індивідуальний підхід до працівників.


Кожна людина — це особистість з притаманними лише їй рисами. Одним із завдань менеджера є розпізнавання нахилів своїх співробітників для найповнішого використання їх у повсякденній діяльності. Когось цікавить швидкий заробіток, інших — великий, декому — постійний заробіток важливіше, ніж великий, когось влаштовує стабільність становища фірми, інших цікавить кар'єра або просто потреба у спілкуванні. Використання в інтересах фірми здібностей і прагнень кожного працівника є головною метою індивідуального підходу менеджера.


Комунікабельність. Уміння спілкуватися — один із ключів до успіху, мк підлеглі, так і керівництво чи ділові партнери прихильніше ставляться до людей, які вміють спілкуватися. Здатність переконувати, шукати компроміси, згладжувати суперечності — найголовніші характеристики керівника.


Інтелект. Необхідною умовою управлінського успіху є високі розумові здібності менеджера. Уміння всебічно аналізувати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки і приймати на основі цього правильні рішення є запорукою підприємницького успіху.


Здатність навчати і навчатися. Менеджер мусить бути талановитим учителем для своїх підлеглих. Адже формування знань, умінь та навичок у персоналу — це, зрештою, підвищення їхнього фахового рівня, ефективності роботи всього колективу. Сам керівник теж повинен постійно орієнтуватися у нових ситуаціях, щоб ознайомити з ними найближчих підлеглих і нести ці знання іншим співробітникам своєї фірми, підприємства чи установи.


Вимогливість. Кожна поставлена мета має бути досягнута, інакше авторитет керівника може бути втрачений.


Здатність до виваженого ризику, особливо в управлінських рішеннях, гарантує уникнення багатьох проблем, пов'язаних із підприємницькою діяльністю.


Текст для додаткового читання

Роберт Оуен — провісник раннього менеджменту

Роберт Оуен (1771-1856) був успішним фабрикантом, виробником текстилю. На початку XIX століття його фабрика була великим підприємством у шотландському місті Нью-Ланарку. Колишній її власник збанкрутував, і Р. Оуен найперше спробував було найняти нових працівників, щоб швидко забезпечити фабрику робочою силою. Однак на початку Промислової революції кандидати у наймані робітники мали або невеликий досвід роботи, або взагалі його не мали. Фабрикант виявив, що робітники були здебільшого безініціативними, некмітливими і нечесними.


Р. Оуен започаткував нову практику управління. Вона передбачала щоденний чи щотижневий облік запасів сировини, незавершеного виробництва та готової продукції. Крім того, фабрикант ввів систему контролю за працею найманих робітників. За підсумками дня на робочих місцях для загального огляду установлювалися знаки відповідної оцінки праці працівників — дерев'яні дощечки різних кольорів. Чорний визначав погану роботу. Виставляли й вели облік «оцінок» майстри і контролери.


Р. Оуен був фанатичним поборником дисципліни і прагнув протидіяти беззаконню, що зароджувалося, однак його робітники поставилися до нововведень без ентузіазму.


Р. Оуен активно керував зовнішніми зв'язками свого підприємства. Він увійшов до складу ділової еліти Глазго, брав участь у соціальному й політичному житті міста. Фабрикант використовував свої зв'язки у верхніх ешелонах влади І для підготовки документів про реформи в економічній системі. Він критично оцінював вплив індустріалізації на становище робітничого класу, вважаючи, що придбання корисних навичок допомогло б вихідцям з робочих родин подолати убогість. Оуен організував при фабриці дитячі садки для дітей робітників старше одного року, щоб дати змогу працювати обом батькам, пропагував необхідність освіти.


Метою теоретичних і практичних експериментів Р. Оуена було виявлення нових способів організації економічної системи заради підвищення заробітної плати робітників і гарантування їм зайнятості навіть під час криз перевиробництва. Наприклад, він переконав своїх однодумців у парламенті про ухвалення у 1815 р. Закону про дитячу працю, відповідно до якого заборонялося б використовувати на фабриках працю дітей віком до 10 років, пропонував обмежити робочий день десятьма годинами. Однак його пропозиції не були сприйняті тодішніми фабрикантами. І це незабаром обернулося соціальними катаклізмами й революціями.

Контрольні завдання


1 рівень
1. Виберіть правильну відповідь: менеджмент — це:
а) виконання розпоряджень;
б) діяльність підприємства;
в) організація ефективної роботи;
г) форма виробничих зв'язків.
2. Які з названих елементів є складовими управлінської діяльності:

а) продаж; б) планування;
в) організація виробництва;

г) встановлення ринкової рівноваги;

ґ) мотивація; д) контроль?
3. Функція організації — це:
а) координація дій окремих структурних підрозділів;
б) різні види зв'язків підприємства;
в) управлінська піраміда;
г) формування інтересу до діяльності;

ґ) зв'язок між керівником і виконавцем;
д) координація дій окремих структурних підрозділів?

2 рівень
4. Укажіть, що є головною метою менеджменту:
а) одержання максимального прибутку;
б) задоволення потреб споживачів — клієнтів організації;
в) одержання максимального прибутку та вирішення загальносуспільних завдань.
Поясніть свою думку.
5. Охарактеризуйте рівні менеджменту: а) стратегічний;        б) оперативний; в) управлінський.
6. Дайте визначення понять: «менеджмент», «контроль», «планування», «управління».

3 рівень
7. Назвіть і охарактеризуйте необхідні особисті якості менеджера.
8. Проаналізуйте значення мотивації праці в сучасному виробничому процесі.
9. Поясніть на конкретних прикладах, чому контроль є важливою складовою управлінської діяльності.

4  рівень
10. Покажіть на конкретних прикладах, які ролі потрібно виконувати керівникові-менеджеру на підприємстві.
11. Назвіть, які види праці на підприємстві вам подобаються найбільше. Як ви оцінюєте свої здібності як виконавця? Як менеджера?
12. Поясніть, як пов'язані менеджмент і продуктивність праці.


Ковальчук Г.О., Мельничук В.Г., Огнев'юк В.О. Економіка 10 клас

Вислано читачами з інтернет-сайтуВся шкільна программа онлайн, безкоштовні підручники, реферати з економіки, конспекти уроків, питання та відповідді.


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.