KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 4. Безробіття, як наслідок порушення макрорівноваги

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 11 клас>>Економіка: Безробіття, як наслідок порушення макрорівноваги

Безробіття як наслідок порушення макрорівноваги

Безробіття — соціально-економічне явище в суспільстві, за якого частина активного працездатного населення не може знайти роботу, яку вона здатна виконувати, що обумовлено перевищенням пропозиції праці над попитом на неї.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про зайнятість населення» безробітними визнаються працездатні громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших, передбачених чинним законодавством, доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.

Графічне відображення зв'язку між рівнем заробітної плати та безробіттям

Qwe.jpg


При більш високій заробітній платі W1 кількість бажаючих працювати становить що значно перевищує попит на цих працівників — QА. Звідси виникає безробіття (відрізок АВ).
Е — точка, що відображає кількість тих працівників, які бажають працювати при рівні заробітної плати We.
Ставка заробітної плати та її негнучкість с однією з причин, що спричиняють безробіття.
Економічно активне населення (ЕАН) (від англ. — робоча сила) — сукупність зайнятих та безробітних, іцо активно шукають роботу.
Причини безробіття
1. Глибокі структурні зрушення в економіці
2. Спади і кризи в економіці
3. Упровадження нових технологій
4. Нерівномірне розміщення продуктивних сил
5. Зміни в демографічній структурі населення
6. Сезонні коливання рівня виробництва окремих галузей економіки
Види безробіття
1. Фрикційне
Пов'язане з пошуком нового місця роботи з різних причин:
• зміна місця проживання
• тимчасова втрата сезонної роботи
• звільнення
• пошук більш вигідної роботи
2. Технологічне (структурне)
Пов'язане зі змінами в технології виробництва з причин:
• ліквідація застарілих технологій
• поява нових професій, обумовлених технічним прогресом
• зміна споживчих смаків
3. Циклічне (сезонне)
Виникає в періоди економічного спаду та обумовлене зниженням сукупного попиту на робочу силу
4. Застійне
Породжується тривалою відсутністю роботи
5. Приховане
Виражається в режимі неповного робочого дня (тижня)

Рівень безробіття — показник відсоткового відношення кількості безробітних до кількості економічно активного населення.
Природній рівень безробіття — сума рівнів фрикційного та структурного безробіття.
Фактичний рівень безробіття=  (Кількість безробітних/ Кількість ЕАН (робоча сила))*100%
Рівень зайнятості = (Зайняте населення/ Кількість ЕАН (робоча сила)) *100%
Наслідки безробіття
1. Економічні
а) Втрата частини ВВП
б) Скорочення податкових надходжень до державного бюджету
в) Зростання державних витрат на виплату допомоги з безробіття та фінансування установ, що займаються питаннями праці
2. Соціальні
• Зниження рівня життя населення
• Зниження рівня народжуваності та підвищення рівня смертності
• Від'їзд інтелектуальної еліти за кордон
• Зростання соціальної напруженості
Закон Оукена: перевищення фактичного рівня безробіття над його природним рівнем на 1 % призводить до зменшення потенційного ВВП (при повній зайнятості) на 2,5-3%.
Регулювання безробіття
Державні програми зайнятості
1. Активні (сприяння зайнятості)

а) Виділення субсидій на стимулювання зайнятості окремих груп населення (наприклад, молоді) або на збереження робочих місць для працівників, яких мають звільнити

б) Підтримка підприємств, які створюються безробітними (соціальна, грошова допомога або інші безкоштовні послуги)

в) Безпосереднє створення робочих місць у державному або комерційному секторі
2. Пасивні (підтримка доходів)
• Надання допомоги у зв'язку з втратою роботи (допомога з безробіття, вихідна допомога та ін.)

• Надання пільг безробітним при виплатах у соціальні фонди

• Компенсація витрат на професійну підготовку й підвищення кваліфікації

• Зниження ставки оподатковування підприємств при створенні нових робочих місць

• Створення ефективної системи професійного навчання

• Адміністративні стягнення (штрафи) за порушення керівниками підприємств трудового законодавства

У 1919 р. було створено Міжнародну організацію праці (МОП). Першу прийняту нею Конвенцію було присвячено обмеженню робочого часу на промислових підприємствах до 8 годин на день. Друга Конвенція містила питання щодо боротьби з безробіттям. Ці документи започаткували нові відносини між держаною, роботодавцями і працівниками.

За даними Державного центру зайнятості України, на 1 травня 2004 р. в країні зареєстровано 1,026 млн безробітних, у 2002 р. цей показник , становив 1,128 млн осіб.
Особливості безробіття в країнах із перехідною економікою
Проблеми:

1. Структурна перебудова економіки, що призводить до вивільнення робочої сили

2. Невисока мобільність робочої сили

3. Високі ціни на ринку житла

4. Повільний розвиток недержавного сектору економіки

5. Недостатньо розвинена система інформування щодо можливості працевлаштування
Шляхи вирішення

1. Розвиток сфери послуг

2. Державна підтримка розвитку малого та середнього бізнесу, фермерства

3. Реорганізація державних підприємств зі збереженням робочих місць

4. Подальший розвиток та удосконалювання діяльності служб зайнятості

5. Створення умов для можливого переходу працівників до нових видів діяльності на інших територіях

Довгань Г.Д., Основи економіки 10-11 класи

Вислано читачами з інтернет-сайту
Плани уроків з економіки, конспекти, підручники онлайн, електронні видання безкоштовно, реферати

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.