KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 50. Складні прикметники на -лиций. Написання суфіксів

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 6 клас>>Українська мова: Складні прикметники на -лиций. Написання суфіксів


Складні   прикметники  з  другою  частиною  -лиций

(білолиций, повнолиций) не належать ні до твердої, ні до м'якої групи і мають мішану систему відмінкових закінчень.
Кінцевий приголосний основи таких прикметників у формах називного й орудного відмінків однини чоловічого й середнього родів твердий (круглолиций, круглолице, кругло¬лицим), а в інших відмінках чоловічого й середнього родів і в усіх відмінках жіночого роду — м'який (круглолицього, круглолицьому, круглолиця, круглолицьої).
 
Перепишіть, визначте відмінки виділених прикметників. Виділіть у них закінчення.
1. Звеселялась, потішалась білолицьою дочкою. (О. Корсун). 2. І тебе, смагляволицьої, я не можу не любить! (М. Рильський). 3. Ста¬левим громом вік ракетний стрясає хату білолицю. (Я. Перебийте).
Провідміняйте усно словосполучення: білолиций місяць; рум'янолиця дівчина; золотолице сонце; червонолиці люди.

Ознайомтесь із послідовністю розбору прикметника як частини мови. Прикметники з поданих речень розберіть у вказаній послідовності.

Творення прикметників.
 
Прочитайте. Від яких твірних основ чи твірних слів утворений кожен із прикметників? Визначте способи словотворення.
Земний, зимовий, прещирий, приміський, прикордонний, прибережний.
Який спосіб словотворення прикметників, на вашу думку, найпоширеніший?

 Перепишіть, уставте пропущені літери. Визначте прикметники, з'ясуйте, від якого слова і яким способом утворений кожний із них.
Твердуватий->твердий (суфіксальний).
З..ма пр..трусила землю срібним снігом. Дуби позодягалися у т..пленькі кожухи. Б..рези стоять пресвітлими свічками. Стовбури грабів вуглисто-чорні. Ґрона калини мер..хтять рубіновою кров'ю. Снігурі квітнуть на льодяних кущах. Сяє соснова глиця. Віт..р дихає пр..шпарким морозцем.
Д..тячі голоси спалахують у холодному повітрі, аж глянцева глиця сієт..ся на твердуватий сніжок. Ш..шкарі спурхують із ялин, бо такі голоси дзвінкі.
За Є. Гуцалом.
♦    Визначте стиль уривка, свою думку доведіть.

• Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-
Прочитайте. Укажіть прикметники зі зменшувально-пестливим значенням. Визначте в них суфікси.
1. Тихесенький вечір на землю спадає, і сонце сідає в темнесенький гай. (В. Самійленко). 2. Молоденька хмаринка шука в небі хатинку. (М. Вінграновський). 3. Де ота біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка? (Л. Костенко). 4. Ой стежечка манюсінька, мов ниточка тонюсінька. (А. Казка).
♦    У текстах яких стилів уживаються прикметники із суфіксами зменшувально-пестливого значення? Наведіть приклади.
У прикметникових суфіксах -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк- пишемо м'який знак.

Перепишіть, замість крапок уставляючи пропущені літери.
1. Цвіте, зел..ніє літо мален..ке в хаті на підвікон..і. (М. Доленго). 2. Ті квіти дрібнен..кі, мов дітки мален..кі, ро..біглись у гаю, я їх позб..раю. (Олена Пчілка). 3. Кущі жоржин, мокрісін..кі, мов кури, обтрушуються стиха від роси. (П. Засенко). 4. Яназб..рав повнісін..ку торбу гр..бів красноголовців. (М. Стельмах).
♦    Позначте в словах орфограму «м'який знак».

 До поданих прикметників доберіть іменники з твірними основами. Слова запишіть парами. Поясніть, які зміни приголосних відбулися при творенні. Підкресліть літери, що позначають звуки, які чергуються.
Зразок. Турецький <— турок.
Ткацький, ризький, чеський, товариський, козацький.

Утворіть і запишіть прикметники від поданих іменників.

Зразок. Ладога — ладозький.
Кавказ, Карабах, Прилуки, Запоріжжя, Світязь, Кременчук, Париж, Овруч, Абхазія.
♦    Позначте в словах орфограму «м'який знак».
♦    Назвіть звуки, які чергуються при творенні прикметників.
 
Прочитайте. Перепишіть, утворивши від поданих у дужках іменників прикметники та поставивши їх у потрібній формі.
 
1. У (Париж) окрузі живуть мої друзі. (П. Воронько). 2. (Волга) степ безкраїй, рудий та сивий. (А. Малишко). 3. Дрібочка солі (Сиваш) в торбі лежить. (Є. Гуцало). 4. Задзвонили в дзвони на шести (Вороніж) дзвіницях. (П. Куліш). 5. (Прага) дзвони скликають усі мої спомини. (В. Незвал). 6. Ніжно кличе в далечінь (юнак) мрія. (О. Лупій). 7. (Полісся) діброво, почуй моє слово! (О. Ковальчук).
♦    Визначте речення, ускладнене звертанням, поясніть розділові знаки у ньому.
♦    Позначте у словах вивчені орфограми.

• Літери о, е (є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев- (-єв-), -ичн-, -ічн- (-їчн-)
Суфікс -ов- пишеться у прикметниках після літер, що позначають тверді приголосні (крім шиплячих): квітковий, лозовий. Після літер, що позначають шиплячі [ж], [ч], [ш] суфікс -ов- пишеться якщо наголос падає на закінчення слова: борщовий, маршовий.
Суфікс -ев- пишеться у прикметниках після літер, що позначають м'який приголосний (яблуневий) та шиплячі [ж], [ч], [ш], якщо наголос падає на основу слова: смушевий.
Суфікс -єв- пишемо у прикметниках, утворених від іменника з основою на [й] або подвоєних літер, що позначають подовжений м'який приголосний: радієвий, миттєвий.
 
Прочитайте. Визначте орфограми у прикметниках. Обґрунтуйте написання прикметників.
I.    А я читав тобі рядки про калинову Україну. (М. Фішбейн).
2.    Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну. (В. Сосюра).
3.    Серед любисткової тиші дрімає хата чепурна. (Д. Луценко). 4. На деревах білі перуки, і метуть сніговії лютневі. (І. Качуровський). 5. Степ від снігу смушевий. (Є. Гуцало). 6. Від морозу лопнув лід, і свіжа тріщина заграла проти місяця павичевим пір'ям. (Григорій Тютюнник).
♦    Визначте прикметники, ужиті в переносному значенні. Розкрийте ці значення.
436.    Від поданих іменників утворіть прикметники. Запишіть слова парами. У прикметниках виділіть суфікси.
Зразок. Черемха — черемховий.
І. Барвінок, яблуня, криця, січ, песець, волошка, марш, борщ, цибуля, радій, алюміній.
II.    Обряд, гай, нуль, кущ, спаржа, мигдаль, фарш, вуглець, матч,
клей, магній.

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Поясніть написання прикметників.
1. В комиш..вій л..сич..иній хаті на ніч сходяться сни волохаті. Рип та рип ясен..ва колиска, л..сенят заколисує лиска. (О. Пар-хоменко). 2. Будуть сни оксамит..ві снит..ся, буде сонце гулять золоте. (І. Микитенко). 3. І дикі бджоли груш..вих урочищ у дупла дбають бурштин..вий мед. (Л. Костенко). 4. Ліщин..ві кущі поза¬дирали списи, по списах дощ стіка. (Є. Гуцало).
♦    Лексичне значення виділеного слова з'ясуйте за тлумачним словничком.

Розкрийте значення фразеологізмів, за потреби звернувшись до словника. З двома-трьома усно складіть речення.
Лавровий вінок. Дивитися крізь рожеві окуляри. Речовий доказ. Медові слова.
♦    Поясніть написання суфіксів у прикметниках.
Утворені від іншомовних слів прикметники із суфіксом -ичн- пишемо за правилом «дев'ятки».
Суфікс -ичн- пишемо після літер д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р:
патріотичний, а суфікс -ічн— після інших літер: циклічний. Суфікс -їчн- пишемо після голосних: мозаїчний.

Від поданих іншомовних слів утворіть прикметники. Позначте орфограму «літери и — і в іншомовних словах».
І. Демократ, титан, політика, катастрофа, графіка, проза. II. Атлетика, археологія, механіка, фонетика, класика, герой.

Перепишіть, уставляючи пропущені літери.
І    1. Гетьман мав маг..чну, надприродну силу. (М. Старицький).
2. Як страшно оре істор..чний плуг! (Л. Костенко). 3. Електр..чне світло раптом залило в..лику світлицю, наче махнуло срібним кр..лом. (М. Коцюбинський). 4. Вусатий писар гусячим п..ром каліграфічні літери виводить. (М.Доленго). ♦ Позначте в словах орфограму «літери и — і в іншомовних словах».

Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтівКалендарно-тематичний план згідно шкільної програми, безкоштовні підручники, конспекти уроків, твори з української мови, питання та відповідді.


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.