KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська мова 6 клас

Українська мова 6 клас містить велику кількість  ексклюзивних уроків, важливих фактів щодо лексикології, словотвору, орфографії, та морфології , тут розміщені  пояснення  понять та термінів, необхідні для подальшого вивчення предмету. В ході інтерактивного навчання за допомогою Гіпермаркету Знань школярі здобудуть теоретичні знання  й практичні вміння з української мови.

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 6 клас

                           

1.   Вступ. Краса і багатство української мови


Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого
 2.   Словосполучення і речення. Головні члени речення; частини мови, якими вони виражені. Орфограми в значущих частинах слова.
3.    Звертання, вставні слова, однорідні члени речення. Розділові знаки в простому реченні.
4.     РЗМ № 1. Повторення вивченого про мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові, мета й місце спілкування (практично)   
5.     Складне речення. Розділові знаки в складному реченні. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові та діалозі.   
6.     Структура тексту. Тема і основна думка. Види зв'язку речень у тексті. Типи мовлення . Стилі мовлення  
7.     РЗМ №2. Повторення вивченого про текст, його складові ознаки. Структурні особливості тексту. Види зв'язку речень у тексті. Вибірковий усний переказ тексту наукового стилю.    
8.     Поняття про офіційно-діловий стиль мовлення. Засвоєння стандартних висловів, словосполучень в офіційно-діловому стилі.   


Лексикологія
9.     Лексикологія. Етимологія.Групи слів за їх походженням. Тлумачний словник. Книжна та розмовна лексика .Словник іншомовних слів. Вимова та написання слів іншомовного походження.
10.    Активна і пасивна лексика: застарілі слова (архаїзми та історизми), неологізми.
11-12. Групи слів за вживанням: загальновживані та стилістично забарвлені, діалектні, професійні слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми.
13      Тренувальні вправи. Доречне вживання вивчених пластів лексики
14.     Офіційно-ділова лексика.
15.     РЗМ№З. Ділові папери. План роботи. Оголошення. Особливості їх побудови.
16.     Тренувальні вправи
17.     Повторення вивченого з теми. Контрольна робота №1( тестові завдання). Лексикологія.


Словотвір. Орфографія
18.     РЗМ №4. Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису приміщення. Докладний (усний) переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення. Підготовка до усного контрольного переказу.
19.     РЗМ №5. Докладний письмовий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення. Складний план готового тексту.
20.     Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення. Словотвірний словник. Орфографія.
21.     Зміни приголосних при творенні слів: іменників з суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький, буквосполученням -чн (-шн-).
22.     Зміни приголосних при творенні відносних прикметників з суфіксами -ськ, -цьк, -зьк та іменників з суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о).
23.     РЗМ №6. Письмовий контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення (підготовча робота).
24.     РЗМ №7. Письмовий контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення (виконання роботи).
25.     Складні слова. Сполучні голосні о, е в складних словах. Вимова га наголошення складних слів; правильне вживання їх у мовленні.
26.     РЗММ 8. Робота над помилками, допущеними у контрольному переказі. Удосконалення писемного мовлення.
27.     Творення складноскорочених слів, їх правопис разом і через дефіс; написання слів з пів-.
28.     Правопис складноскорочених слів. Тренувальні вправи.
29.     Тренувальні вправи.
30.     Контрольна робота №2 (тестові завдання). Словотвір. Орфографія. Контрольне читання мовчки.


Морфологія. Орфографія
31.    Загальна характеристика частин мови.


Іменник
32.     Іменник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники — назви істот і неістот. Іменники загальні і власні. Власні назви.Велика буква і лапки у власних назвах.
33.     Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду. Запобігання помилкам у визначенні роду окремих іменників.
34.     Число іменників (повторення). Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини.
35.     Відмінки іменників, їх значення. Уживання відмінкових форм іменників; кличний відмінок при звертанні; синоніміка відмінкових закінчень.
36.     РЗМ № 9. Діалог, його розігрування відповідно до серії малюнків, запропонованої ситуації спілкування, пов'язаної з особистими враженнями від певних подій, спостереженнями, обміном думками, життєвим досвідом учнів, етикетного характеру. Підготовка до контрольної здачі діалогу.
37.     Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни.
38.     Відмінювання іменників І відміни.
39.     Відмінювання іменників II відміни. Особливості відмінювання іменників чол. роду в Р. в. Тема 37. Закінчення -а (-я) в родовому відмінку однини
Закінчення -а (-я) в родовому відмінку однини.
Закінчення -у (-ю) в родовому відмінку одниниЗакінчення -у (-ю) в родовому відмінку однини.
Давальний та орудний відмінки однини іменників II відміни.
Орудний відмінок множини іменників II відміни
40.   Відмінювання іменників III відміни.
41.   Відмінювання іменників IV відміни.
42.   Незмінювані іменники. Відмінювання іменників, що мають лише форму множини.
43.   Тренувальні вправи. Повторення вивченого у І семестрі.
44.   Контрольний диктант.
45.   Аналіз контрольного диктанту.
46.   Повторення основних відомостей з теми «Іменник, відмінювання іменників». Схема розбору іменника як частини мови
47.    Контрольна робота №З (тестові завдання). Іменник. Відмінювання іменників.
48.    РЗМ № 10. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі.
49.    РЗМ№ 11. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі
50.    Особливості творення іменників. Не з іменниками
51.    Букви е, и, і в суфіксах –ечок, -ечк, ичок, -ичк, -інн(я), -єнн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -єв(о)
52.    Написання та відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові
53.    РЗМ №12 Докладний усний переказ тексту художнього стилю з елементами опису природи
54.    РЗМ № 13 Вибірковий письмовий переказ художнього тексту з елементами опису природи


Прикметник
55.    Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
56.    Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні.

Перехід прикметників з однієї групи в іншу
57-58. Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення та правильне вживання в мовленні. Тренувальні вправи
59.    Відмінювання прикметників. Повні й короткі форми прикметників.

Відмінювання прикметників твердої групи.

Відмінювання прикметників твердої групи Відмінювання прикметників м'якої групи.
60-61. РЗМ № 14-15. Докладний письмовий переказ тексту художнього стилю із творчим завданням
62.    РЗМ № 16 Аналіз письмового переказу
63.    Творення прикметників, перехід прикметників в іменники
64.    Тренувальні вправи
65.    РЗМ № 17. Усний твір-опис природи на основі власних спостережень і вражень
66.    Написання прикметників із суфіксами –еньк, -есеньк, -ісіньк, -юсіньк, -ськ, -зьк, -цьк.
67.    Букви е, о, и в прикметникових суфіксах –ев- (-єв-), -ов- (-йов-, -ьов-),  -ин-, -ін-, -ичн-.
68.    РЗМ № 18 Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі
69.    Написання  не з прикметниками
70.    Написання прикметників із не -н- чи -нн-.

71.    Написання складних прикметників разом і через дефіс
72.    РЗМ № 19 Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей
73.    Написання прізвищ прикметникової форми.   Написання російських прізвищ.

74-75. Тренувальні вправи. Схема розбору прикметника як частини мови .
76.    Контрольна робота. Прикметник.


Числівник
77.    Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники у фразеологізмах.
78.    Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні і складені, роздільне написання складених числівників.

Написання разом порядкових числівників із -тисячний.

79-80. РЗМ № 20-21 Контрольний письмовий переказ тексту з різними типами мовлення
81.    Аналіз контрольного переказу. Відмінювання кількісних числівників на позначення цілих чисел.

Відмінювання числівника один
Відмінювання числівників два, три, чотири
Відмінювання числівників п'ять, шість, сім, вісім
Відмінювання числівників на позначення десятків
Відмінювання числівників на позначення сотень
82.    Відмінювання дробових та збірних числівників
83.    Правильне вживання кількісних числівників з іменниками у всіх відмінках
84.    Відмінювання порядкових числівників. Уживання числівників на позначення дат, часу(годин)
85.    РЗМ № 22 Усний твір-оповідання за жанровою картиною.
86.    Творення числівників.
87.    Тренувальні вправи.
88.    Контрольна робота. Числівник. Контрольне аудіювання.


Займенник
89.    Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Написання займенників із прийменниками окремо
90-91. Розряди займенників за значенням. Особові займенники, їх відмінювання.
92.     Зворотній займенник.  Відмінювання.
93-94. РЗМ № 23-24 Контрольний твір-оповідання на основі побаченого.
95.    Аналіз контрольного твору. Присвійні та вказівні займенники. Тема 72. Присвійні займенники
Присвійні займенники.   Тема 73. Відмінювання присвійних займенників
Відмінювання присвійних займенників.
Відмінювання вказівних займенників.
96-97. Питальні, відносні, заперечні займенники.    Тема 69. Відмінювання питальних і відносних займенників
Відмінювання питальних і відносних займенників.
Правопис заперечних займенників.      Тема 70. Заперечні та неозначені займенники
Відмінювання заперечних і неозначених займенників.
98.   Контрольний диктант.
99.   Неозначені займенники.  
Написання разом і через дефіс неозначених займенників.  Тема 70. Заперечні та неозначені займенники
Відмінювання заперечних і неозначених займенників.   
Означальні займенники, їх відмінювання.
100.   Тренувальні вправи.  Тема 77. Схема розбору займенника як частини мови
Схема розбору займенника як частини мови.
101.   Контрольна робота. Займенник


Повторення в кінці року
102.    Лексикологія.
103.    Словотвір і орфографія.
104-105. Морфологія й орфографія.

Уроки українська мова онлайн, уроки українська мова, методичні розробки українська мова, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.