KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тестові завдання до теми «Словотворчі засоби стилістики»

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 10 клас>> Українська мова: Словотворчі засоби стилістики


Тестові завдання з курсу «Українська мова 10 клас»

Тема «Словотворчі засоби стилістики»       Словотворчі засоби стилістики

І.Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

1.Завершіть подане твердження.
Словотвір – це розділ мовознавчої науки, який вивчає...
а) лексичне значення і вживання слів;
б) особливості слововживання;
в) правильну вимову слів;
г) способи творення слів;
ґ) стійкі одиниці мови.

2.Визначте неморфологічні способи творення слів:
а) складання основ, суфіксальний, префіксальний;
б) префіксально-суфіксальний, безафіксний, субстантивація;
в) морфолого-синтаксичний, лексико-семантичний, складання основ;
г) лексико-синтаксичний, префіксально-суфіксальний, безафіксний;
ґ) лексико-семантичний, лексико-синтаксичний, морфолого-синтаксичний.

3. У чому найяскравіше виявляються стилістичні можливості словотвору?

а) У нагромадженні емоційних суфіксів у словах;
б) у синонімії словотвірних афіксів;
в) у використанні слів, утворених безафіксним способом;
г) у використанні складноскорочених слів у текстах різних стилів мовлення;
ґ) у використанні у словах суфіксів книжного походження.

4. Укажіть рядок, у якому в усіх словах є префікси книжного походження:
а) відтинок, міні-сівалка, вітрище, якнайкраще, відзвітувати;
б) нардеп, адмінресурс,  злющий, переродитися, наддашшя;
в) ультрафіолетовий, псевдонародний, антитеза, екстраординарний;
г) антитіло, щонайвище, попоїв, переодягся, прискорення;
ґ) архіваріус, рокпопсовий, пристосовується, життєпис.

5. Визначне  рядок слів із запозиченими префіксами:

а) антропологія, щонайвище, ультразвуковий, суцвіття;
б) антитіла, мікросвіт, слов’янофільство, краєвид;
в) контррозвідка, антициклон, псевдонародний, архідиякон;
г) меломанія, співавтор, паморозь, антиреволюційний;
ґ) антитеза, екс-міністр, архідавній, широкополий.

6.Укажіть рядок слів, які носять розмовний характер утворень:
а) лісник, визволитель, перекладачка;
б) організаторка, директорка, викладачка;
в) артистка, завгосп, відвідувачка;
г) учителька, менеджер, садівник;
ґ) вихователька, слухач, замісник.

7. Визначне рядок, у якому всі слова із зменшено-пестливими суфіксами:
а) білесенький, малюсінький, пеньок, дубище, вітрисько;
б) берізонька, донечка, узбіччя, рукописний, весельчак;
в) тонюсінький, гайочок, воріженьки, екс-чемпіон, ніччю;
г) веснонька, маленький, рядочок, вірнесенький, пушинка;
ґ) смачненький, справжнісінький, бабище, серденько, бочок.

8.Визначте рядок слів емоційно-експресивного забарвлення з суфіксами негативної оцінки:
а) зимонька, рибище, дубочок, лігвище;
б) ставище, подорожник, сіруватий, птаство;
в) кореневище, здоровило, злюка, ножичок;
г) хмарка, звірятко, дипломатик, піднебесся;
ґ) злющий, вітрище, лапища, паруб’яга.

9.Укажіть рядок слів з суфіксами здрібнілості, які надають об’єктові зображення зневажливих, іронічно-гумористичних відтінків значень:

а) веснонька, квіточка, річечка, ніженьки;
б) ідейка, партійка, копійчина, ширка;
в) голівонька, ниточка, сонечко, хмарка;
г) корівка, молочко, пиріжок, смішок;
ґ) рідненький, донечка, ручка, дощик.

10.Вкажіть найбільш стилістично виразні словотворчі засоби:
а) префікс;
б) постфікс;
в) суфікс;
г) закінчення;
ґ) корінь.

11.Укажіть, яким способом утворені слова сузір’я, прадавній:

а) складанням основ;
б) префіксальним;
в) суфіксальним;
г) поєднанням частин слів;
ґ) безафіксним.

12.Доповніть твердження.
Суфікси книжного забарвлення (-ізм-, -ів-, -іц- ) утворюють…
а) загальні назви та діалектизми;
б) лише абстрактні назви й оказіоналізми;
в) назви опредмеченої дії, загальні та абстрактні назви;
г) термінологічну лексику та архаїзми;
ґ) неологізми й авторські новоутворення.

13. Укажіть рядок, у якому в усіх словах є суфікси експресивного забарвлення:
а) соловейко, ідейка, тонюсінький, перерозподіл, дідусик;
б) бурмило, вітруган, сонечко, віченька, яснесенький;
в) промінець, буревій, морозище, ніжненький, світлий;
г) найулюбленіший, рідненький, котик, квіточка, ліс;
ґ) упертюх, зміїще, водовоз, кониченько, козачка, темно.

14. Визначте, яким способом утворені слова нардеп, лікбез:

а) спосіб складання у поєднанні із суфіксальним;
б) складання слів без сполучних голосних;
в) складання двох повнозначних слів;
г) поєднання частин слів;
ґ) складання залежних слів, поєднаних сполучними голосними о, е.

15.У якому рядку спосіб словоскладання виступає як стилістичний засіб?

а) Технік-механік;
б) вчений-мовознавець;
в) школа-гімназія;
г) кіловат-година;
ґ) смуток-жаль.

16. Укажіть рядок, у якому слова, утворені способом складання, можна замінити семантичними відповідниками:
а) бібліотека, життєдайний, екс-чемпіон, ампер-виток;
б) малоземелля, меломанія, таксопарк, лікар-терапевт;
в) суспільствознавство, хата-читальня, кульбаба;
г) біографія, краєвид, водограй, книгозбірня, бібліофіл;
ґ) лексикограф, цар-жайворонок, кросворд, громовідвід.

17. Укажіть рядок, у якому всі слова утворені морфолого-синтаксичним способом:

а) усміхаючись, коло, минуле, палаючий, ватра;
б) пара, віддалений, сонце, сон це, перекотиполе;
в) лютий, поранений, край, минуле, черговий;
г) перебинтоване, мука, крило, листок, три;
ґ) навкруги замок, близько, Орел, орел.

18. Визначте, який спосіб творення характерний для слів нашвидкуруч, перекотиполе:

а) складання основ;
б) субстантивація;
в) морфолого-синтаксичний;
г) лексико-синтаксичний;
ґ) лексико-семантичний.

19. Укажіть рядок, у словах якого наявна стилістична синоніміка морфем:
а) забагато, замало, завидна, задощило;
б) урожай, врожай, внук, онук;
в) праліс, пролісок, ліс, лісник;
г) зайшов, увійшов, прийшов, перейшов;
ґ) білити, біліти, оббігти, відбігти.

20. Визначте спосіб творення виділеного слова, вжитого у реченнях:
Книга – мій надійний супутник у бурхливому життєвому морі. Супутник Землі успішно приземлився на поверхні Місяця (З часопису).
а) лексико-синтаксичний;
б) складання основ;
в) морфолого-синтаксичний;
г) словоскладання;
ґ) лексико-семантичний.


ІІ.Тестові завдання на встановлення відповідності

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

1. Установіть відповідність між способами творення слів та  прикладами до них.

1)Лексико-синтаксичний спосіб творення;
2) лексико-семантичний спосіб творення;
3) безафіксний спосіб творення;
4) префіксальний спосіб творення;
5) складання слів. 
А) Інженер-технолог;
Б) добра ніч –добраніч;
В) операційна;
Г) показ;
Ґ) корінь (у рослини) – корінь (у математиці);
Д) контраргумент.


2. Установіть відповідність між способами творення слів та  прикладами до них.

1) Лексико-синтаксичний спосіб творення;
2) лексико-семантичний спосіб творення;
3) безафіксний спосіб творення;
4) префіксальний спосіб творення;
5) складання основ і слів.
А) Землевласник;
Б) три (числівник) – три (дієслово у наказ. формі);
В) співавтор;
Г) рута;
Ґ) ломи камінь – ломикамінь;
Д) хворий.

  
3.Установіть відповідність між  суфіксальним способом творення слова та  різновидом суфікса.

1) Упертюх;
2) малюсінький;
3) злющий;
4) тоненько;
5) воріженьки.
А) Прикметник із зменшено-пестливим суфіксом; емоційно-експресивне забарвлення слова;
Б) прикметник із суфіксом згрубілості; емоційно-експресивне негативне забарвлення;
В) прислівник із здрібнілим суфіксом;
Г) іменник в однині з суфіксом згрубілості;
Ґ) дієслово з суфіксом  згубілості;
Д) іменник у множині із здрібнілим суфіксом; гумористично-іронічний відтінок слова.

   
4. Установіть відповідність між  словом та різновидом його творення.

1) Натуралізм;
2) людство;
3) хлопище;
4) донечка;
5) мишва.
А) Суфікс здрібнілості, пестливий відтінок;
Б) суфікс греко-латинського походження;
В) суфікс старослов’янського походження;
Г) суфікс згубілості;
Ґ) здрібніло-зневажливий суфікс;
Д) запозичені афікси.

 
5.Установіть відповідність між  словом, утвореним способом основоскладання, та його семантичним відповідником.

1) Книгозбирач;
2) водограй;
3) життєпис;
4) книгозбірня;
5) краєвид.
А) Фонтан;
Б) пейзаж;
В) бібліотека;
Г) бібліофіл;
Ґ) колекціонер;
Д) біографія.


6. Установіть відповідність між словом, утвореним способом словоскладання, та джерелом застосування.

1) Ампер-виток;
2) цар-жайворонок;
3) молила-просила;
4) лист-рекомендація;
5) учитель-методист.
А) публіцистичний стиль мовлення;
Б) образний народнопоетичний вислів;
В) науковий стиль мовлення;
Г) фольклор;
Ґ) художній та розмовний стилі мовлення;
Д) офіційно-діловий стиль мовлення.


ІІІ. Робота з текстом

Прочитайте уважно текст. Виконайте завдання до нього (з п’яти варіантів відповідей виберіть одну правильну).

                  Настільна книга українця
      З-поміж безлічі книг, із якими має справу історія світової літератури, поодиноко виділяються ті, що ввібрали в себе науку віків і мають для народу значення заповітне. До них належить «Кобзар», книга, яку український народ поставив на перше місце серед успадкованих із минулого національних духовних скарбів.
      Дивовижна доля цієї книги. Поезії, що входять до неї, складалися на тернистих дорогах поетового життя, писалися то в мандрах, то в казематах, мережились при світлі білих ночей півночі й у пісках закаспійських пустель, під самотнім сонцем вигнання.
Хоча більшість поезій написано поза межами рідного краю, наскрізно струменить у них світлий образ Дніпра і мріє синя далеч українських степів. На випадкових аркушиках паперу та в захалявних книжечках поетова рука прихапцем, покрадьки записувалися рядки, що стануть дорогими для цілого народу, донесуть до нього крізь усі перепони віщі й вічні слова.
      Книга формувалася поступово, рік за роком, формувало її саме поетове життя, і все найістотніше з цього життя, з великого життя українського кріпака Тараса Шевченка від його юності й до останнього подиху –  ввібрав у себе цей класичних розмірів томик, збірник поезій, що його в хвилину творчого осяяння було найменовано «Кобзарем». Відтоді, упродовж багатьох десятиліть, книга ця буде і настільною книгою кожного українця.
      У «Кобзарі» поет висловив насамперед самого себе, свою особистість. Від першого й до останнього рядка книга  наповнена індивідуальним поетовим почуттям. Тут його, Шевченків, темперамент, його щира й беззахисна у своїй і відкритості душа. Тут думки –  ним вистраждані, кривди – ним пережиті, тут картини саме його, Тарасового, дитинства. І мова його, і тільки йому властивий тембр голосу. Тут не позичені знання, а його власний, у розвитку відтворений розум мислителя, могутній інтелект, що спрагло дошуку¬ється істини, простежує людське життя у в конкретній долі сестри-кріпачки і в історичній долі цілих народів. Усе своє, особисто шевченківське, індивідуально забарвлене. Одначе мистецтво тому й мистецтво, що воно здатне творити чудо: особистий, внутрішній світ Тараса Шевченка, переллятий у литво митецьких синтезів, постав у ліриці й поемах «Кобзаря» в таких художньо-образних виявах, у такій правдивості й глибині індивідуальних пере¬живань, що в них і сам народ упізнав свою душу, прочитав свою історію, зазирнув у своє майбутнє.
      Найгостріші соціальні драми й найтонші нюанси ін¬тимного, гнівний біль безправства, неволі, хвилини роз¬пачу, що їх теж знав поет, смутки-жалі знівеченого життя, голос потоптаної і пробудженої людської гідності, сила непокори, що не раз переходить у скрик прокляття, у грізні вибухи прометеївського титанізму, – все клекоче, все скипілося в художню цільність книги-сповіді, від початку й до кінця перейнятої вогнем, може, найсильнішого поето¬вого почуття:
      Я так її, я так люблю
      Мою Україну убогу,
      Що проклену святого Бога,
      За неї душу погублю!
      Саме з цієї любові виросла правдива, вогненна поезія «Кобзаря», саме це, ніякими стужами не остуджене си¬нівське почуття й живило той дух протесту, бунтарства, яким наснажена Шевченкова книга  (За О. Гончарем, 445 сл.) .

1. Укажіть, до якого типу мовлення належить даний текст:
а) розповідь з елементами опису;
б) опис з елементами роздуму;
в) розповідь з елементами роздуму;
г) оцінка;
ґ) роздум.

2. Яка теза найточніше передає основну думку тексту?
а) «У «Кобзарі» поет висловив насамперед самого себе, свою особистість… Тут його, Шевченків, темперамент, його щира й беззахисна у своїй і відкритості душа. Тут думки –  ним вистраждані, кривди – ним пережиті, тут картини саме його, Тарасового, дитинства. І мова його, і тільки йому властивий тембр голосу…»
б) «…саме поетове життя, і все найістотніше з цього життя, з великого життя українського кріпака Тараса Шевченка від його юності й до останнього подиху –  ввібрав у себе цей і класичних розмірів томик, збірник поезій, що його в хвилину творчого осяяння було найменовано «Кобзарем».
в) «Кобзар», книга, яку український народ поставив на перше місце серед успадкованих із минулого національних духовних скарбів».
г) «…особистий, внутрішній світ Тараса Шевченка, переллятий у литво митецьких синтезів, постав у ліриці й поемах «Кобзаря»…
ґ) «...народ упізнав свою душу, прочитав свою історію, зазирнув у своє майбутнє».

3. Вкажіть рядок, у якому наявні слова з суфіксами, що надають лексемам експресивного забарвлення.

а) «…на аркушиках паперу та в захалявних книжечках поетова рука і прихапцем, покрадьки записувалися рядки, що стануть дорогими для цілого народу, донесуть до нього крізь усі перепони віщі й вічні слова».
б) «...наскрізно струменить у них світлий образ Дніпра і мріє синя далеч українських степів».
в) «Поезії, що входять до неї, складалися на тернистих дорогах поетового життя, писались то в мандрах, то в казематах, мережились при світлі білих ночей півночі …»
г) «Від першого й до останнього рядка книга  виповнена індивідуальним поетовим почуттям».
ґ) «Одначе мистецтво тому й мистецтво, що воно здатне творити чудо...»

4. Визначте, яким способом утворено виділене слово у реченні:
 «Кобзар» – книга, яку український народ поставив на перше місце серед успадкованих із минулого національних духовних скарбів.
а) Лексико-синтаксичним;
б) лексико-семантичним;
в) морфолого-синтаксичним;
г) складанням основ;
ґ) безафіксним.

5. Який художній засіб використано у висловлюванні:

«..внутрішній світ Тараса Шевченка переллятий у литво митецьких синтезів…»?
а) Епітет;
б) метафора;
в) тавтологія;
г) інверсія;
ґ) анафора.

6. Визначте, до якої форми красномовства належить наведений текст:

а) церковно-богословської;
б) розмовно-побутової;
в) парламентської;
г) академічної;
ґ) художньо-публіцистичної.

ІV. Власне висловлювання


Перед тим, як складати власне висловлювання, уважно прочитайте завдання. Особливу увагу зверніть на жанр майбутнього твору та пригадайте основні його ознаки

Напишіть твір-роздум дискусійного характеру на одну з тем, використовуючи  стилістичні засоби словотвору.
«Тільки родина у прикру хвилину схилить надію тобі на плече» (В.Крищенко).
«Як криниця без дна, моя мова пісенна» (В.Лелек).
 «Послуга в дружбі – річ свята» (Народна мудрість).


Словотворчі засоби стилістики
Відповіді.


І. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

1.    г    5.    в    9.    б    13.    б    17.    в
2.    ґ    6.    б    10.    в    14.    г    18.    г
3.    б    7.    г    11.    б    15.    ґ    19.    г
4.    в    8.    ґ    12.    в    16.    г    20.    ґ


ІІ. Тестові завдання на встановлення відповідності
1.    1.Б. 2.Ґ. 3.Г. 4.Д. 5.А.    4.    1.Б. 2.В. 3.Г. 4.А. 5.Ґ.
2.    1.Ґ. 2.Б. 3.Г. 4.В. 5.А.    5.    1.Г. 2.А. 3.Д. 4.В;.5.Б.
3.    1.Г. 2.А. 3.Б. 4.В. 5.Д.    6.    1.В. 2.Г. 3.Ґ. 4.Д.  5.А.

ІІІ. Робота з текстом
1в. 2в. 3а. 4в. 5б. 6 ґ.

Надіслано вчителем української мови та літератури Чернівецької гімназії №3 Семчук Д.Б.


Календарно-тематичне планування з української мови, завдання та відповіді школяру онлайн, курси учителю з української мови скачати

Предмети > Українська мова > Українська мова 10 клас > Одиниці мови: основні звуки, значущі частини слова, слово > Одиниці мови: основні звуки, значущі частини слова, слово. Зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)