KNOWLEDGE HYPERMARKET


ФРАЗЕОЛОГІЇ, СЛОВОТВОРУ ТА СТИЛІСТИКИ

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 10 клас>>Українська мова: ФРАЗЕОЛОГІЇ, СЛОВОТВОРУ ТА СТИЛІСТИКИ
                                   МІСЦЕ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СЕРЕД ІНШИХ СЛОВ'ЯНСЬКИХ МОВ
Українська мова належить до групи слов'янських мов. Усі слов'янські мови об'єднуються в такі підгрупи: східнослов'янську — мови українська, білоруська, російська; західнослов'янську — мови польська, чеська, словацька, верхньолужицька, нижньолужицька і мертва тепер полабська; п і в д е н н о с л о в ' я н с ь к у — мови болгарська, македонська, сербсько-хорватська і словенська. Слов'янські мови становлять одну з груп індоєвропейської сім'ї мов.
Генетично, тобто з походження, споріднені мови характеризуються значною спільністю лексики, близькістю морфологічної і синтаксичної будови, наявністю закономірних звукових співвідношень. У слов'янських мовах однаково називають основні родинні поняття, сільськогосподарські рослини, свійських тварин, явища довкілля тощо. Порівняйте: українське — брат, російське — брат, білоруське — брат польське — Ьгаі, сербсько-хорватське — брат. Слов'янським мовам властиві майже всі ті самі граматичні категорії (числа, роду, відмінка; особи, виду, стану, часу й інших), виняток становить лише болгарська мова, що втратила категорію відмінків. Споріднена у слов'янських мовах будова речення, хоча кожній із них властиві й певні особливості в синтаксичній структурі.
II. Виконайте завдання до тексту. / 1) Поясніть розділові знаки у другому абзаці.  2) Виконайте морфемний розбір слова сільськогосподарські. / 3) Обґрунтуйте написання складних слів.
4) Поясніть постановку тире в другому абзаці.
 Накресліть і доповніть схему, спираючись на текст. Перевірте одне одного.
Ump21.jpeg
36. Опрацюйте теоретичний матеріал. Випишіть спільні риси слов'янських мов. Наведіть власні приклади з української та російської мов.
Слов'янським мовам властиві як спільні, так і відмінні риси. До важливих звукових співвідношень слов'янських мов належать: 1) повноголосся -оро-, -оло-, -ере-, -еле- в східнослов'янських мовах відповідно до сполучень ра-, ла-, ре-, ле- в південнослов'янських та го-, Іо-, ге-, Іе- чи га-, Іа-, ге-, Іе- в західнослов'янських: українською — корова, голова, берег, молоко; сербсько-хорватською — крава, глава, брег, млеко; польською — кгома, діома, Ьгед, тіеко; чеською — кгама, Мама, ЬгеН, тіеко; 2) сполучення ра-, ла-, ро-, ло- (га-, Іа-, го-, Іо-) на початку слова перед приголосним у східнослов'янських та західнослов'янських мовах відповідно до ра-, ла- у південнослов'янських: українською — рало, ласка, робота, лобода; чеською — гайіо, Іазка, гоЬоіа, ІоЬойа; болгарською — рало, ласка, робота, лабода;
3) голосний [о] на початку слова в східнослов'янських мовах відповідно до [йе] в західнослов'янських та південнослов'янських: українською — один, озеро, осінь; чеською — ^еіїеп, ^е2е^о, ^е2еп; болгарською — єдин, єзеро, єсен;
4) звукосполучення [зв], [цв] перед [е] у східнослов'янських і південнослов'янських мовах відповідно до сполучень
(§м,км) у західнослов'янських: російською — звезда, цвет; сербсько-хорватською — звезда, цвет; чеською — Ньегйа, кьеі, польською — дтагйа, кміаі; 5) приголосний [л] у східнослов'янських і південнослов'янських мовах відповідно до [^1] і [£І] у західнослов'янських: українською — мило, крило, сало; сербсько-хорватською — мило, крило; чеською — туйіо, зайіо.
Характеризуючись багатьма спільними рисами, кожна зі слов'янських мов має і свої специфічні риси.
 Опрацюйте теоретичний матеріал у парах, проведіть взаємоперевірку. Наведіть власні приклади слів, які ілюструють характерні риси української мови.
Серед слов'янських мов українська виділяється як лексичним багатством, так і особливою милозвучністю.
Українська мова має такі фонетичні риси, характерні тільки для неї: 1) чітка вимова ненаголошених голосних [о], [у], [а], [і]: дорога, голова, сухий, літати; 2) уживання і в закритому складі: літо, кінь, піч; 3) початкові і та о зникають у деяких словах, спільних для інших слов'янських мов: грати, мати, Гнат, город (російською — играть, иметь, Игнат, огород); 4) тверда вимова приголосних перед [е], [и]: небо, синій, нива, лебідь; 5) кінцеві дзвінкі приголосні не оглушуються: зуб, лід, ніж, Бог; 6) перед початковими голосними у словах використовуються приставні [в] і [г]: вуса, вогонь, горіх, гострий (російською — уси, огонь, орех, острий);
7) уживання звука [и] відповідно до давніх [и], [и]: дим, нива (російською — дим, нива; білоруською — дим, ніва);
8) збереження м'якості [ц']: місяць, швець; 9) дзвінка вимова приголосних перед глухими у кінці складу: кладка, ложка.
Серед морфологічних особливостей слов'янських мов специфічними для української мови є такі: 1) іменники ІІ відміни в родовому, давальному та місцевому відмінках мають паралельні закінчення -а, -у; -у, -ові; -і, -еві: робітника, робітнику, робітникові; на коні, на коневі; 2) збереглася ІV відміна іменників: теля, ягня, орля; 3) зберігся кличний відмінок: Михайле, Катрусю, земле, Україно; 4) лише в українській мові закінчення орудного відмінка іменників -ою, -ею не має паралельної форми (-ой, -ей): з рідною сестрою, своєю землею; 5) вживаються інфінітиви на -ти після основи на голосний: робити, діяти, спати та після основи з кінцевим [г], [к]: могти, пекти (порівняйте: російською — мочь, печь; білоруською — магчи, пячи); 6) з праслов'янської мови збереглося дієслівне закінчення -мо в першій особі множини: беремо, берімо; 7) тільки в українській мові вживаються прикметникові суфікси -ськ-, -зьк-, -цьк- із м'якими зубними приголосними: сільський, запорізький, козацький.
Кожна слов'янська мова має певні особливості і в синтаксичній будові. Порівняйте: українською — дотримати слова — родовий відмінок; російською — сдержать слово — знахідний відмінок; українською — користуватися з нагоди — родовий відмінок; білоруською — каристацца випадкам — орудний відмінок.
У лексичному складі української мови наявні слова багаття, баритися, гарний, мрія, лелека, смуга, міркувати, цап та інші, яких немає в інших слов'янських мовах.
Деякі спільні для східнослов'янських мов слова мають різне значення. Їх називають міжмовними омонімами. Порівняйте: українською — неділя — день тжня; російською — неделя —тиждень.
Лм-
 Наведіть якомога більше прикладів міжмовних омонімів.
 Об'єднайтеся в групи. Випишіть із «Слова про похід Ігорів» приклади слів спільносхіднослов'янської мови та сучасних
східнослов'янських мов. Зачитайте слова, дібрані кожною групою. Сформулюйте висновки.
 Зіставте мову «Повісті минулих літ» з українським, російським і білоруським перекладами. Аргументовано доведіть
спорідненість спільносхіднослов'янської мови та сучасних східнослов'янських мов — української, російської, білоруської.
...И бьіша 3 брата, единому имя Кий, а другому Щекь, а третьому Хоривь, и сестра ихь Льібідь. Й сьдяше Кий на горі, кдь ньіне узвозь Боричевь, а Щекь сьдяше на горі, кдь ньіне зовется Щековица, а Хоривь на третьей горі, отнюду же про-звася Хоривица; створиша городок во имя брата ихь старьша-го, и нарекоша имя ему Киевь («Повість минулих літ»).
Український переклад
...І були три брати. Одному ім'я Кий, а другому — Щек, а третьому — Хорив, і сестра їхня — Либідь. І сидів Кий на горі, де нині узвіз Боричів, а Щек сидів на горі, що й нині зветься Щекавиця, а Хорив на третій горі, від нього ж прозвалася Хо-ревиця. В ім'я брата свого старшого заклали городок і назвали його Київ (В. Яременко).
Російський переклад
...И бьіли три брата: один по имени Кий, другой — Щек и третий — Хорив, а сестра их Льібедь. Сидел Кий на горе, где ньіне подьем Боричев, а Щек сидел на горе, которая ньіне зовется Щековица, а Хорив на третьей горе, которая прозвалась по нему Хоревицей. И построили городок во имя старшего своего брата и назвали его Киев (В. Пономарьов).
Білоруський переклад
...І бьілі три брать: адному імя Кій, другому — Ш^к і тр^ці — Харьіу, а сестра їх Льібедзь. Сядзеу Кій на гарьі, дзе цяпер пад'ем Барьічау, а Ш^к сядзеу на гарьі, якая цяпер назьіваецца Шчакавица, а Харьіу на тр^цяй гарьі, якая назвалася на ім Харавіцай. І пабудавалі гарадок у імя стар^йшаго свайго брата і назвали яго Кіеу (В. Пономарьов).
I. Прочитайте уривки з віршів. Знайдіть у словах уривків спільні риси, властиві всім слов'янським мовам.
1. Зійшла вода з дніпровських берегів, Збудивши в лозах челядь комарину. У різнотрав'ї займищ і лугів З-під хмар нахлюпано ультрамарину. І проситься запитання святе, Хоч, може, і звичайне до смішного: Чим ти подякував землі за те, Що цю красу тобі поклала в ноги?.. (М. Руденко).
2. А степ уже сивий на поминках літа. Осіннього неба останні глибини. І гілка суха, як рука кармеліта, Тримає у жмені оранж горобини. Як глянеш упростяж — дорога в намисті. Ці барви червлені і жовтогарячі, Ці щедрі сади у багряному листі! — А люди бредуть і бредуть, як незрячі (Л. Костенко).
II. Виконайте завдання до текстів.
1) Зробіть письмово фонетичний розбір слова челядь.
2) Виконайте морфемний аналіз слів різнотрав'я, упростяж.
3) Поясніть розділові знаки в реченнях.
Яка думка об'єднує уривки з віршів у вправі 43? Напишіть невеликий твір-роздум на цю тему.

 Зайдіть на сайт «Енциклопедія. Українська мова»  і доберіть
цікавий матеріал про походження української мови. Підготуйте повідомлення для однокласників.
Прочитайте уривок із вірша Дмитра Білоуса. Продовжіть поезію розповіддю про випадок, пов'язаний із міжмовними омонімами.
О, дуже легко помилиться — суцільні рифи навкруги: болгарське булка — молодиця, вонявка в Чехії —духи, а білоруське бульба — й зроду картопля. Он які діла! Та розкажу я вам пригоду...
  Побудуйте і розіграйте діалог на тему «Що ми знаємо про самобутність української мови?».
. Об'єднайтеся в групи. Використовуючи додаткову літературу, підготуйте лінгвістичне повідомлення (реферат) на тему «Українська мова в колі слов'янських мов». Звертайтеся до рубрики «До джерел знань» наприкінці розділу.
Мовленнєве спілкування. Офіційне й неофіційне, публічне й непублічне мовленнєве спілкування.
Вербальні та невербальні засоби спілкування
Прочитайте. Чому спілкування вважають різновидом діяльності? Схарактеризуйте типи спілкування. Який вплив учасників спілкування на його процес і результат? У чому причини комунікативних невдач?
Спілкування — це завжди, як зазначають філософи, «зустріч з іншим», комунікативний акт.
Спілкування — сукупність зв'язків і взаємодій людей, суспільств, суб'єктів (класів, груп, особистостей), у яких відбувається обмін інформацією, досвідом, уміннями, навичками та результатами діяльності. За різними критеріями є кілька типів спілкування:
1. За мірою офіційності: офіційне (начальник — підлеглий), неофіційне (спілкування друзів, приятелів, закоханих).
2. За кількістю співрозмовників: непублічне (спілкуються двоє або невелика група: 3—5 осіб) і публічне (прилюдне) (20—30 осіб і більше).
3. За використанням мовних засобів: вербальне (словесне, від лат. ьегЬит — слово) або невербальне (за допомогою міміки, жестів, постави).
4. За формою використання мови: усне і письмове (листування).
5. За темою спілкування: політичне, наукове, побутове, релігійне, філософське, навчально-педагогічне та ін.
6. За метою: ділове, розважальне, виховне.
Мовленнєва ситуація — обставини, за яких відбувається
спілкування: місце, час, особистість партнера (партнерів), соціальні ролі учасників.
Учасники спілкування залежно від мети, намірів можуть виконувати безліч р о л е й: порадник (готовий допомогти), «супермен», господар становища, жертва, контролер (усіх учить і контролює), бунтівник, ловелас, «правильний», діловий, турботливий, терплячий, свідомий, простак тощо. Наприклад: Начальник підлеглому: — У вас сьогодні стомлений вигляд. Чи не захворіли? (роль — турботливий керівник). Відвідувач офіціанту: — Здачі не треба (роль — «щедра натура»).
Комунікативний намір — це рух до комунікативної мети: констатувати факт, запитати, звернутися з проханням та ін.
Мовленнєва тактика зумовлена намірами. У різних ситуаціях спілкування використовують різні тактики. Наприклад, у діловому спілкуванні виокремлюють такі мовленнєві тактики: раптовість (використання невідомої слухачам інформації); провокація (на короткий час викликається реакція незгоди з інформацією); посилання на авторитети (учених, діячів культури тощо); залучення елемента неформальності (розповідь про свої помилки і їхні наслідки); гумор (парадокси, жарт для створення невимушеної атмосфери); «чорне» опанування (партнеру по спілкуванню ставляться декілька запитань, щоб на жодне з них він не відповів).
Провідну роль у мовленнєвій ситуації відіграють в е р б а л ь-н і (м о в н і) з а с о б и — це слова, словосполучення, речення, тексти, за допомогою яких передається інформація.
Успішність чи неуспішність комунікації, її результат залежить від багатьох умов, насамперед, від комунікативної і мовної компетенції учасників спілкування. Є різні причини комунікативних невдач. З-поміж них такі, яких можна за бажання уникнути. Це порушення підготовчих умов спілкування (небажання, неготовність адресанта почати спілкування). Наприклад: — Ви хотіли говорити зі мною? — Ну, да! — Для чого? — Не знаю! (М. Хвильовий); недоречність або несвоєчасність спілкування. Наприклад: — Про це ми поговоримо в іншому місці (недоречність місця комунікації); — Про це ми поговоримо в інший час (недоречність часу комунікації); створення адресантом незбалансованого спілкування: неправильно ідентифікував адресата ( — Здрастуй, Толя! — Я не Толя. — А хто ж ти тоді? — Я Сергій); розбіжність світоглядів (Заходжу в Лондоні до крамниці. Продавець питає: «Чи можна вам допомогти?» — «Може, й можна» — кажу. Він не розуміє (В. Бур-дик); неврахування фізичного стану, ментальності, ерудиції, рівня обізнаності з конкретною ситуацією (— І потім він не чахне над здобиччю, як цар Кощій над золотом... — Тут не зрозумів... Який цар? — А, це так, фольклор... (А. Кокотюха).
Причиною невдач у мовленнєвому спілкуванні може бути і сам адресат, якщо він не підготувався як слід до спілкування; надто заглиблений у свої думки і неуважно слухав адресанта; вбачає натяк або іронію там, де їх немає; вживає лексику, незрозумілу адресантові; порушує нормативні правила поведінки, нехтує етикетом спілкування (Ф. Бацевич).
ІІ. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання до тексту.
1) Яке поняття ширше: комунікація чи спілкування?
2) Поміркуйте, як уникнути невдач у спілкуванні.

3) Чи часто трапляються комунікативні невдачі у вас особисто?  Проаналізуйте і виявіть причини їх.
47. Дайте відповіді на запитання у вигляді розповіді-роздуму на тему «Чи вмію я спілкуватися?».
1. Що таке спілкування?
2. Чи читали ви що-небудь про культуру спілкування?
3. З ким ви спілкуєтеся найчастіше? Для чого ви спілкуєтеся?
4. Чи вважаєте ви, що спілкування необхідно вчитися?
5. Чи були випадки, коли вас не розуміли? Хто був винен у тому, що спілкування не відбулося?
6. Чи вважають вас цікавим співрозмовником? Чому?
 48. Визначте причини комунікативних невдач у прикладах із
художньої літератури.
1. [Альбіна Романівна] — Ти знову іронізуєш. Не набридло ще над усіма жартувати?
[Анжеліка] — Я і не збиралась іронізувати... Я ще ніколи не була такою серйозною (О. Миколайчук-Низовець).
2. Дядя Варфоломій хвилюється:
— Софістика! Софістика!
А Христина, що випадково зайшла сюди, каже:
— А ти б чого хотів?
— Як чого?
— Якого хвістика?
Христина — бабуся і мудрих слів не розуміє (М. Хвильовий).
Об'єднайтесь у пари і визначте причини мовних помилок у висловлюваннях. Як вони впливають на процес і результат спілкування?
1. Тепер добавить ще до цього лиця отого собацюру, дога по національності, на яку жодна наша псина сільська побоялась навіть пискнути... 2. Я прийму ванну, переодягнуся, трохи спочину, взагалі прийду в нормальне становище. 3. Утома коливає мене... (З тв. Б. Жолдака).
50. Прочитайте текст. Розгляньте схему. Які умови спілкування головні, а які — другорядні? Яке місце культури мовлення у спілкуванні? Складіть тези статті.
Д і л о в е с п і л к у в а н н я — це особливий і важливий засіб досягнення мети. Форми такого спілкування весь час змінюються залежно від віку, статі, індивідуальних, професійних особливостей, а також від психічного стану особистості. Важливе значення має інтонація бесіди. Вона повинна бути спокійною, рівною, переконливою. Співрозмовник має впевнитися, що пропоноване рішення сприяє задоволенню його потреб, інтересів.
Змусити інших визнати свою позицію може лише та людина, яка сама добре знає предмет розмови, переконана у своїй правоті, має високий рівень загальної культури і культури мовлення.
Великого значення у спілкуванні набуває і психологічна сумісність. Людина холеричного темпераменту, спілкуючись із флегматиком, повинна мати велику витримку і терпіння, щоб довести розмову до потрібного їй завершення.
Впливають на спілкування біоритми людини. Часто виникають конфлікти у «сови» з «жайворонком». Людина-«сова» любить працювати вночі, а зранку вона млява, сонна, дратівлива. Люди-«жайворонки», навпаки, намагаються працювати рано-вранці, в цей час вони жваві, енергійні, працездатні.
Особливе значення для спілкування має й емоційно позитивне ставлення, почуття симпатії, дружби, любові до співрозмовника. Таку симпатію можна викликати привітною, щирою усмішкою, повторенням імені співрозмовника і компліментами (З посібника).
Ump22.jpeg
. Складіть і розіграйте діалоги за ситуаціями.
1. Ви купуєте квиток до кінотеатру. Касир пропонує вам квиток на інший сеанс. Погодьтеся або обґрунтуйте відмову.
2. Ви хочете влаштуватися на роботу кур'єром на час літніх канікул. Змоделюйте співбесіду з роботодавцем.
Культура усного і писемного мовлення.
Питання культури мовлення в оцінці видатних громадських діячів, учених, письменників
 І. Прочитайте висловлювання китайського філософа Конфуція на с. 28. Сформулюйте його основну думку. Яке значення правильного, точного мовлення в житті людей? Як ви розумієте вислів культура мовлення?
Якщо мова неправильна, то вона не означає того, що має означати; коли ж вона не означає того, що має означати, то не буде зроблено того, що має бути зроблене; а тоді моральність і всяке мистецтво почнуть занепадати, справедливість зійде на манівці — і всі впадуть у стан безладного хаосу.
ІІ. Поясніть розділові знаки в реченні.
. Прочитайте висловлювання видатних українців про культуру мовлення. Сформулюйте основну думку всіх висловлювань.
1. Без поваги, без любові до рідного слова не може бути ні всебічної вихованості, ні духовної культури... Мовна культура — це живодайний корінь культури... (В. Сухомлинський). 2. Боротьба за чистоту мови й високу мовну культуру — це боротьба за культуру взагалі. Дбати про очищення мови від усякого засмічення й про дальше піднесення її культурного рівня — це обов'язок усього суспільства (За Б. Антоненком-Давидовичем). 3. Як парость виноградної лози, плекайте мову. Пильно й ненастанно політь бур'ян. Чистіша від сльози вона хай буде... (М. Рильський).
Пригадайте, що таке мова і мовлення. Чи може бути мова правильною чи неправильною, багатою чи одноманітною, логічною
чи нелогічною, точною чи неточною? Чи можуть ці характеристики стосуватися мовлення? Об'єднайтеся в групи та опрацюйте теоретичний матеріал, складіть план, випишіть ключові слова. Підготуйте усне лінгвістичне повідомлення за темою.
ф Культура мовлення — це система вимог, регламентацій Ц стосовно вживання мови в мовленнєвій діяльності (усній і писемній). Належна культура мовлення — це свідчення розвинутого інтелекту і високої загальної культури особис-Щ тості. Одним із завдань культури є подолання мовних сте-Ш реотипів: стереотипи мовлення — це стереотипи мислення.
Культура мовлення має велике національне і соціальне значення: вона забезпечує високий рівень мовного спілкування, ефективне здійснення всіх функцій мови, ушляхет-Р нює стосунки між людьми, сприяє підвищенню загальної ® культури особистості та суспільства загалом. Через культу-ж ру мовлення відбувається вдосконалення самої мови.
Культура мовлення проявляється в таких основних (І ознаках: нормативність, адекватність, есте-щ тичність, п о л і фу н к ц і о н а л ь н і с т ь, л о гі ч н і с т ь, <© доречність, виразність, багатство.
Нормативність — це дотримання правил усного і писем-\ ного мовлення: правильне наголошування, інтонування, слововживання, будова речень, діалогу, тексту, недопущення Ц стилістичної невідповідності.

Адекватність — це точність вираження думок, почуттів, волевиявлень засобами мови, ясність, зрозумілість викладу для адресата. Добирати слова і будувати речення треба так, щоб найточніше передати зміст висловлювання.
Логічність — це послідовний, обґрунтований, такий, що відповідає законам логіки, у якому є внутрішня закономірність, виклад думок.
Доречність — це відповідність ситуації мовлення, врахування особливостей (вік, стать, освіта, соціальне становище) адресата мовлення та обставин спілкування.
Виразність — це оволодіння виражальними засобами звукового і художнього мовлення: художніми засобами, емоційно-оцінною лексикою, логічним наголосом, паузами, видозмінами голосу, темпом мовлення, емоційною тональністю тощо.
Багатство — це оволодіння лексичним багатством мови й різноманітними способами вираження тієї самої думки.
Естетичність мовлення — це реалізація естетичних уподобань мовця шляхом використання естетичних можливостей мови. Оптимально дібраний темп і звучність мовлення, уникнення нагромадження приголосних, різноманітність синтаксичних конструкцій, доречність цитати, фразеологізму, прислів'я, приказки, тропів чи фігур, взагалі нестандартність мовлення — усі ці та інші резерви мови і засоби роблять мовлення естетично привабливим.
Культура мовлення суспільства — яскравий показник стану його моральності, духовності, культури взагалі.
 Опрацюйте таблицю. З'ясуйте, чим відрізняється усне і писемне мовлення. Запишіть правила культури мовлення, доповніть власними з урахуванням мовної ситуації у вашому місті (селі).
Види мовлення
Ump3.jpeg
Правила культури мовлення та етика спілкування
1. В у с н о м у мовленні потрібно:
— чітко вимовляти слова;
— виділяти логічним наголосом частини речення, що є важливими для висловлення думки;
— завершувати речення відповідною настанові інтонацією;
— правильно наголошувати слова;
— не замінювати слів мімікою і жестами;
— у спілкуванні з іншими людьми орієнтуватися на адресата й стиль мовлення, забезпечувати відповідну мелодику (гучність, темп, виразність та ін.);
— вміти вислухати співрозмовника до кінця, не перебивати без потреби, а за необхідності — вибачитися.
2. У писемному мовленні потрібно:
— послідовно, правильно, точно, без помилок оформляти думки на письмі;
— писати розбірливим почерком — це вияв поваги до адресата;
— оформляти написане охайно, без перекреслень і помарок;
— правильно розставляти розділові знаки.
 Опрацюйте таблицю. Доберіть приклади, що ілюструють норми літературної мови.
Норми української літературної мови
Назва норм Що регулюють
Ump4.jpeg
 Прочитайте. З якого твору взято уривок? Назвіть його автора. З'ясуйте, які норми літературної мови порушено у висловлюванні. Чим це спричинено? З якою метою письменники вдаються до порушення норм літературної мови у своїх творах?
Но серце моє замирає, начувається для себе великого горя... Братику Миколо, говорив мені, що ти їх родич, чи не можна
тобі довідатися о сватанні Наталки? Нехай буду знати свою долю... Коли вона свободна, то скажи за мене, а коли заручена, то лучче не говори...
 Поясніть значення слів. Кожне слово введіть у речення. Про дотримання яких норм мовлення йдеться?
Виключно — винятково, дружний — дружній, подовжений — продовжений, пам'ятка — пам'ятник, дбати — турбуватися, діючий — дійовий, довгий — тривалий.
Знайдіть помилки в побудові словосполучень. Які норми літературної мови порушено?
1. Віддавати перевагу. 2. Ні під яким виглядом. 3. Опинитися в такому матеріальному положенні. 4. Нанести шкоду. 5. Приймати участь. 6. Розробити міроприємства. 7. Заключи-ти договір. 8. Оголошується наступний порядок денний. 9. Тяжка біль. 10. З-за якоїсь причини.
 Перевірте правильність наголошення слів за словником. Які норми літературного мовлення порушено?
Беремо, бовтати, везти, верба, нести, випадок, гостей, граблі, дошка, дочка, дрова, ідемо, косйй, кроїти, легкий, не-навйдіти, новий, ознака, олень, отаман, Покрова, приятель, ринковий, середйна, тонкий, часу, шляху, одйнадцять.
 Побудуйте діалог на тему «Чи кожна людина може стати видатною?». Озвучте його, дотримуючись правил культури мовлення й етики спілкування.

                                       ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ
 І. Прочитайте. Складіть план статті. Випишіть ключові слова. Які факти підтверджують, що українська мова — одна з найстаріших індоєвропейських мов?
ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Більшість гіпотез щодо прабатьківщини слов'ян локалізує їх цілком або частково на території сучасної України, а за географічні орієнтири беруть Дніпро, Дністер і Карпати.
Відомий історик М. Грушевський зазначав: «За поріг історичних часів для українського народу можна прийняти IV століття нової доби, коли ми маємо вже відомості, котрі можна прикласти спеціально для нього. До цього часу ми можемо говорити про нього, як про частину слов'янської групи племен...» Зрозуміло, що також формування мови збігається з початком формування народу.
Внаслідок міграційної взаємодії людності дулібського та інших племінних об'єднань сформувався етнос, котрий на початку IX століття створив державу Київську Русь. Чи існувала єдина давньоруська мова, чи населення Русі користувалося діалектами, а за мову писемну правила запозичена разом із християнськими книгами церковнослов'янська мова? На ці запитання немає єдиної відповіді.
На думку відомого лінгвіста А. Кримського, у своїй фонетичній системі, граматичній будові і словниковому складі ще в XI столітті сформувалась як окрема східнослов'янська мова — мова української нації, українська національна мова. Так само вважають авторитетні вчені Ф. Міклошич, А. Шляйхер, О. Бо-дянський, П. Житецький, О. Потебня та інші. На запитання: «Як говорили в Київській Русі?» — академік В. Ключевський відповідав: «Так, як говорять малороси». Збирач фольклору
Плющ М.Я.,Тихоша В.І.,Караман С.О.,Караман О.В Українська мова 10 клас
Надіслано читачами з інтернет-сайту

                         СТИЛІСТИКА ТА ЇЇ ПІДРОЗДІЛИ: СТИЛІСТИКА МОВИ (практична) І СТИЛІСТИКА МОВЛЕННЯ (функціональна)

У кожній сфері суспільного життя існують свої правила і закони мовного спілкування. Молодь опановує їх у міру інтелектуального вдосконалення й громадянського зростання.
Між рівнем освіченості, загальної культури і рівнем мовної культури існує чітка співмірність і залежність. Формування мовної культури, тобто усного і писемного мовлення, навичок і поведінки мовного спілкування відбувається поступово й неухильно за умови, що мовець свідомо ставиться до свого вдосконалення і має на меті домогтися високої мовної та мовленнєвої культури.

За М. Стахів.
Як ви розумієте вислови інтелектуальне вдосконалення й ^Р громадянське зростання?
 Прочитайте. Поясніть лексичне значення слова стиль у кожному реченні. За потреби скористайтеся поданим у кінці підручника
тлумачним словничком.
1. Стиль життя людини найчіткіше проявляється в складних умовах (А. Адлер). 2. Необхідно розвивати впевненість у собі та вміння швидко обирати оптимальний стиль поведінки в будь-якій ситуації (З посібника). 3. Дизайнери впевнені: почуття стилю подібне до м'яза. Якщо тренувати регулярно — буде в чудовій формі (З журналу). 4. Новий стиль в Україні був уведений Центральною Радою 1 березня 1918 року. Різниця між старим і новим стилем літочислення становила 13 днів. Отже, після першого березня 1918 року настало чотирнадцяте (Із сайта «Острів знань»). 5. Вигляд будівлі, який викликає в нас почуття, відповідні до її призначення, — це і є архітектурний стиль (Стендаль).
Gk11.jpeg
 6. Мовний стиль — це сукупність засобів, вибір яких зумовлений змістом, метою та характером висловлювання. Стиль — основне поняття стилістики (О. Пономарів). Що означав у давнину вислів  повернути стиль? ♦ Що є предметом вивчення стилістики? Назвіть відомі вам стилі мовлення.
Ш Користуючись електронною енциклопедією або електронним словником, відшукайте і запишіть якомога більше значень слова стиль.
Доведіть, що слово стиліст багатозначне. Якими якостями має володіти письменник чи журналіст, щоб відповідати характеристиці «гарний стиліст»?
□ Порівняйте поняття стиль, образ та імідж. У чому їхня подібність і відмінність?
Роздивіться фотографії архітектурних споруд, що належать до різних архітектурних стилів. Визначте ці стилі. Які ще стилі архітектури ви знаєте?
Підготуйте матеріали до віртуальної екскурсії «Архітектура моєї малої батьківщини» або «Архітектурні перлини України: різнобарв'я стилів».
Gk12.jpeg
Собор Різдва Богородиці у Козельці Чернігівської області
Основні функції мови як складного суспільного явища — це формування думок та спілкування.
Особливості вживання мовних одиниць у різноманітних умовах спілкування вивчає розділ науки про мову стилістика. Іншими словами, стилістика обґрунтовано відбирає виражальні засоби мови для найефективнішого спілкування в різноманітних ситуаціях. Основне поняття стилістики — стиль.
Стиль мови — це сукупність мовних засобів (слів, граматичних форм, морфем, синтаксичних конструкцій), вибір яких зумовлений змістом, метою та характером висловлювання.
Стиль мовлення (інакше його називають функціональним стилем) — це доцільний добір та ефективне використання системи мовних засобів з певною метою, у конкретних умовах спілкування.
Терміни «стилістика мови» та «стилістика мовлення» треба розмежовувати так само, як і відповідні їм терміни «мова» й «мовлення».
Стилістичні
засоби: фонетичні; лексичні; словотвору; граматичні

Gk13.jpeg
Стилі мови
Стилі мовлення 1 Стилістичні функції мовних одиниць
Стилістика мови (практична) вивчає стилістичні засоби мови. Предмет її дослідження — стилістично забарвлені мовні засоби та їхні виражальні можливості, тобто мовні ресурси всіх мовних рівнів із погляду додаткових стилістичних значень елементів мовної системи.
Стилістика мовлення (функціональна) вивчає особливості функціональних стилів, жанрові різновиди мовлення. Вона визначає стилістичні можливості мови залежно від мети й завдань спілкування, змісту й типу мовлення співвідносно із ситуацією (умовами) спілкування. Завдання стилістики мовлення — вивчення найтонших емоційно-експресивних відмінностей між різними жанрами й видами усного і писемного мовлення.

Gk14.jpeg
 Перепишіть. У якому реченні йдеться про індивідуальний стиль письменника? Яким чином він пов'язаний зі стилем мови та стилем мовлення?
1. Цінність стилю полягає в ясності вислову (Аристотель). 2. Потрібне слово на потрібному місці — ось найточніше визначення стилю (Дж. Свіфт). 3. Те, що добре написано, ніколи не набридає. Стиль — це життя твору, це кров думки (Г. Флобер). 4. Стиль — як кришталь; його чистота — запорука блиску вислову (В. Гюго). 5. Стиль — це не лише автор, це й матеріал, він має пристосовуватися до предмета дослідження (В. Лібкнехт). 6. Стиль як ніс: двох однакових не буває (Б. Шоу). 7. Деяким статтям вікіпедії необхідно надати енциклопедичного стилю (З рецензії).
Розкрийте зміст афоризмів: «Стиль — це людина» (Г. Флобер) та «Стиль — одежа думки» (Д. Честерфільд).
Індивідуальний стиль якого сучасного українського письменника вам ЕїЯ подобається найбільше? Свій вибір обґрунтуйте. ^
Прочитайте мовчки. Визначте тему й головну думку тексту.
Як тільки людину не називали! І Ното заріепз (людина розумна), і Ното ^иЬет (людина, яка виробляє), і Ното НаЬіІіз (людина вміла), і Ното їийепз (людина-гравець). Проте Ното заріепз (людина розумна) існує та виявляє себе лише як Ното соттипісапз — людина, яка спілкується, або ж Ното иепз — людина, котра говорить. Не даремно давні греки називали людину істотою суспільною, адже як особистість вона реалізується не сама по собі, а лише в спілкуванні з собі подібними. Чим більше підвладне людині слово, тим яскравіше сяятиме світло її думки, тим освіченішою й мудрішою зможе вона стати, тим серйозніший вплив здійснюватиме на співрозмовників, тим більше гарних справ здійснить у житті.
Але в різних за сферами використання і жанрами висловлюваннях мовні засоби використовуються різні! Різні добираються слова, по-різному ці слова сполучуються, по-різному вибудовуються з них речення. Так, художній твір, наукова стаття, протокол написані однією мовою, але значно різняться добором мовних засобів і специфічними особливостями в мовному оформленні.
Там, де є мовленнєве спілкування, виробляються й обираються стилі: стиль мови і стиль мовлення.
З підручника.
♦ Які стилі мовлення вам відомі? Назвіть їх.
♦ Визначте стиль прочитаного висловлювання. За потреби зверніться до таблиці «Стилімовлення», поданої в «Довідковому бюро».
Представникам яких професій, на вашу думку, важливо мати індивідуальний стиль? Чи виробили ви вже свій індивідуальний стиль? З чого можна зробити такий висновок?
Прочитайте висловлювання. Визначте стиль кожного.
I. Стилістичний аналіз мови полягає у визначенні функцій мовних одиниць, які нерівноцінні комунікативно, неоднаково сприймані й використовувані мовцями. Стилістичний аналіз є своєрідним продовженням будь-якого іншого лінгвістичного аналізу (фонетичного, морфемного, морфологічного, синтаксичного та ін.), бо немає власне стилістичних одиниць мови — мовних одиниць, які були б тільки стилістичними. Стилістичні одиниці мови існують лише в єдності з іншими мовними одиницями — фонетичними, граматичними тощо.
З підручника.
II. Уболівання за мову — цінна людська якість, але її самої сьогодні недостатньо для конструктивної роботи у сфері мовних відносин. Не підкріплена широтою світогляду й чесністю аналізу, вона може породжувати й породжує то паралізуючий песимізм, то легковажний оптимізм, то різного роду верхоглядські прожекти, то спроби розв'язання мовного питання способом хапання за комір співрозмовника.
Мовно-культурна сфера нині перенасичена політичними й ідеологічними спекуляціями. Довільні журналістські версії й міфи подекуди витіснили наукову інтерпретацію явищ і коректність понять.
За І. Дзюбою.
ІІІ. У мене вмить заб'ється в грудях серце, Коли до болю щира й чарівна Десь наша рідна пісня розіллється І жайвором осіннім залуна. В її вінок вплелися кров і сльози, І запорожців славних грізна сталь. Важкі походи і весняні грози, І материнська ласка і печаль.
Д. Луценко.
♦ Лексичне значення виділених слів поясніть, добираючи до них синоніми.
13. Прочитайте. З'ясуйте стиль висловлювання. Свою думку доведіть.
Мова як тіло думки якнайповніше і найвиразніше символізує національний характер, душу народу, спосіб мислення певної спільноти. Сьогодні необхідно дбати про створення відповідної мовної атмосфери в дошкільних і шкільних закладах, підвищення привабливості й інформативної та інтелектуальної насиченості українського друкованого слова, впровадження української мови в комп'ютерні й інтернет-технології, які є реаліями уже не майбутнього, а сучасності.
Gk5.jpeg

Ключем до цілковитої нормалізації мовної ситуації в Україні є всебічний прогрес України як держави: саме він підносить почуття національної гідності громадян України, а отже, і їхнє почуття відповідальності за свою культуру й мову.
З газети.
♦ Визначте слова, вжиті в переносному значенні. Розкрийте ці значення. Текстам яких стилів властиве вживання слів у переносному значенні?
Чи існує, на вашу думку, індивідуальний стиль спілкування? Поясніть. Прокоментуйте слова Миколи Вінграновського: «Ти для людини в людяному слові».
□ Як ви розумієте поняття український стиль? Виконайте проект «Сучасна молодь і український стиль». в^ш Роздивіться репродукції малюнків сучасної української художниці Надії  Старовойтової. У чому виявляються ознаки українського стилю в цих зображеннях?
Стилістика співвідноситься з усіма розділами науки про мову: фонетикою, лексикологією, словотвором, морфологією та синтаксисом.
Основними поняттями стилістики й культури мовлення є синоніміка і варіативність.
Синоніми бувають:
• фонетичні (вітчизна — отчизна; Україна — Вкраїна);
• лексичні (родина — сім'я; безмежний — нескінченний, безкрайній, безконечний);
• фразеологічні (всипати перцю — дати березової каші; одним миром мазані — одного поля ягоди);
• морфологічні (навколо сніг/сніги; читай — читати — ти прочитав би);
• синтаксичні (братова книжка — книжка брата; батьки і діти — батьки з дітьми).
Спільність значення синонімів пояснювана тим, що вони називають одне поняття. Сутність синонімів визначається наявністю в них різних відтінків значення.
14. Прочитайте пари синонімів. Визначте серед них фонетичні, лексичні, фразеологічні, морфологічні та синтаксичні.
• Мовна культура — культура мови.
• Україна — Украйна.
• Звитяга — сміливість.
• Ім'я — наймення.
• В однакових формах — в однаковій формі.
• Перелітний птах — переїжджа сваха.
• Критикувати — розпікати.
• Половіє жито — половіють жита.
• Вразити ціль — уразити ціль.
• Дотепний — гостроязикий.
• Він заспівав — він як заспіває.
• Набити руку — з'їсти собаку.
• Я нетерпляче чекав початку навчального року, бо люблю свою школу. — Я нетерпляче чекав початку навчального року: люблю свою школу.
Які зі слів у виділених парах є стилістично нейтральними (уживаються в усіх стилях) і стилістично маркованими (уживаються в певних стилях мови)? У яких саме стилях їх потрібно вживати?

15. Прочитайте. Визначте стиль висловлювання. Перекажіть ЯІ його, дотримуючи стилю. продовжіть висловлювання, ілюструючи його назвами українських книжок, що репрезентують твори різних стилів — наукового, художнього, публіцистичного.
В умовах стрімкого розвитку науково-технічного прогресу всемогутній пан Комп'ютер посмів викликати тендітну пані Книжку на дуель. І що ж? Книжка вистояла, бо в ній закладено міць пам'яті століть, силу духу й трепет людського серця. Вона зберігає запах і тепло рук, які її творили...
ШЧи варто порівнювати та протиставляти Інтернет і книжку? Складіть про це роздум у публіцистичному стилі (усно).
□ Я — ЧИТАЧ. Чи пам'ятаєте ви свою першу дитячу книжку? Розкажіть про неї. Які книжки захочете прочитати своїм майбутнім дітям? Назвіть ці книжки. Свій вибір обґрунтуйте.
Роздивившись фотографії, що були представлені на конкурс дитячого книжкового ярмарку «Книгоманія», організуйте у класі виставку «Моя родина читає». Складіть сценарій шкільного родинного свята улюбленої дитячої книжки.

Gk16.jpeg
Прочитайте. Лексичне значення виділених слів з'ясуйте за іуу тлумачним словничком.
Культура мови починається із самоусвідомлення мовної особистості. Вона зароджується й розвивається там, де носіям літературної мови небайдуже, як вони говорять і пишуть, як сприймають їхню мову в різних суспільних середовищах, а також у контексті інших мов. Щодо формування мовної свідомості культура мови безпосередньо пов'язана із психологією та соціологією.
З підручника.
Розкрийте значення термінів мовна особистість та мовна свідомість. ^р Поясніть, чи вважаєте ви себе сформованою мовною особистістю. Свою думку підтвердіть прикладами.
♦ Складіть і запишіть висловлювання в публіцистичному стилі на тему «Мовна свідомість мого покоління» (обсяг — 8-10 речень).
ЗАПИТАННЯ. І. ЗАВДАННЯ. ДЛЯ. САМОКОНТРОЛЮ
►► Яким чином пов'язані мова та мовлення?
►► Як співвідносяться мова загальнонародна та літературна?
►► Що таке мовна норма? Чому необхідно дотримуватися мовних норм?
►► Які мовні норми ви знаєте? На які види поділяють мовленнєві помилки?
►► У яких значеннях уживають термін культура мови?
►► Сформулюйте кілька запитань щодо культури мовлення, які б Ви хотіли поставити фахівцеві-мовознавцю.
►► Доведіть, що слово стиль багатозначне. Розкажіть про походження цього слова.
►► Поясніть вислів «Стиль починається там, де є вибір».
►► Назвіть ознаки індивідуального стилю вашого улюбленого письменника.
►► Що вивчає стилістика мови? Чому друга її назва — практична стилістика?
►► Що вивчає стилістика мовлення? Чому стилістику мовлення називають функціональною стилістикою?
►► Які стилі сучасної української літературної мови ви знаєте? Назвіть особливості кожного з них.
►► 3 якими розділами науки про мову пов'язана стилістика? Яким чином?
►► Виберіть відомий усім казковий сюжет і відтворіть його в різних стилях.
►► Роздивіться шмуцтитули та загальне оформлення підручника й доведіть, що вони виконані в українському стилі.
Олексій МАКАРЕНКО. Легенда про волошку

Глазова О.П.,Кузнецов Ю.Б. Українська мова 10 клас
Надіслано читачами з інтернет-сайту
Онлайн бібліотека з підручниками та книгами на скачку безкоштовно, українська мова тести, планування української мови 10 класу
Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.