KNOWLEDGE HYPERMARKET


Хто такий підприємець? Риси підприємця.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 6 клас. Повні уроки >> Економіка: Хто такий підприємець? Риси підприємця.Повні уроки


Содержание

Тема

 • Хто такий підприємець? Риси підприємця.
Економіка

Тип уроку

 • комбінований

Задачі уроку

 • Сформувати в учнів поняття про сутність підприємництва і підприємницької діяльності.
 • Дати учням розуміння, які характерні риси притаманні людині, схильній до підприємницької діяльності;  з’ясувати, які основні функції виконує підприємець.Хід уроку

 • Вивчення нового матеріалу. Бесіда. Розповідь. Читання матеріалу класом. Перегляд відео.
 • Дискусія, робота по групам. Висновок по темі.

Хто такий підприємець?

У науковий обіг поняття «підприємець» увів банкір-економіст Р. Кантільйон на початку XVII ст. До підприємців він зараховував людей з нефіксованими прибутками (ремісників, селян), тобто тих, хто був зайнятий економічною діяльністю в умовах нестабільності та непередбаченості цін. Головною рисою підприємця він вважав готовність до ризику. А.Сміт, один з тих, хто заклав теоретичні підвалини підприємництва, розглядав підприємця як власника. Саме цим визначаються його дії в економічному житті, мотивація, поведінка, психологія.

Річард Кантільйон

Рис 1. Річард Кантільйон (1680-ті - 1734) — ірландський економіст, автор Essai sur la Nature du Commerce en Général (Есеї про природу торгівлі взагалі), книжки, яку британський економіст кінця XIX ст. В.Джевонс вважав «початком політичної економії».

Враховуючи інтереси, вигоду як невід`ємний атрибут підприємця, не можна лише ним визначати мотиви його діяльності. Адже в умовах ринкового середовища суб`єктів підприємницької діяльності багато і між ними точиться конкурентна боротьба за кращий результат - прибуток. Отримати останній можна лище за умови застосування найбільш ефективного варіанта використання ресурсів, оцінки економічного ризику, новаторських ідей. Це спонукає підприємця йти непротореним шляхом, застосовувати найкращі якості працівника: творчість, сумлінну працю, організаторські здібності.

Намагання проявити себе як особистість у певній сфері діяльності, реалізувати свої ідеї та результати праці, зробити їх надбанням суспільства - це також інтерес підприємця, якому належить значна роль у житті суспільства, є його рушієм. Усе це і робить підприємця піонером, який веде вперед  у своїй справі, а підприємництво - локомотивом економічного, соціального і культурного розвитку людського суспільства.

Поняття “підприємець” часто вживають як синонім такого поняття, як “господар”, “бізнесмен”. Людину, яка організувала своє діло і веде його, називають саме одним з цих понять. Але виникає запитання: суб`єкта, який має свою ферму або майстерню, де виробляється нова продукція, реалізація якої дає йому змогу лише існувати, можна назвати підприємцем, бізнесменом? Якщо так, тоді й великий власник, багатство якого зростає високими темпами, і дрібний товаровиробник, який ледь-ледь животіє від своєї діяльності, тому й стає банкрутом - підприємці. Обидва вони, як і всі інші, хто самостійно на свій страх і ризик займаються певним ділом, мають від нього певний дохід, є господарюючими суб`єктами . Це поняття більш широке, ніж підприємець.


Підприємницька діяльність


Підприємницька діяльність — праця індивіда, заснована на розвитку особистих якостей, розширенні знань щодо своїх можливостей, спрямованих на досягнення найкращого результату у господарській діяльності, реалізацію власної мети, отримання економічної вигоди і насамперед привласнення додаткового продукту.

Підприємництвом не можна вважати виконання будь-якого завдання, отриманого від іншої особи, якщо у виконавця був відсутній хоча б один особистісний фактор і не було права на свободу такої діяльності.

Розпочинаючи свою діяльність, підприємець повинен здійснити вибір щодо:

1) сфери і масштабів діяльності;
2) місця розташування підприємства, фірми;
3) форми підприємницької діяльності і назви фірми;
4) способів і джерел фінансування та інвестування.

При виборі форми підприємництва до уваги насамперед беруть масштаб діяльності, форму відповідальності підприємця, можливості отримання кредитів, існуючий рівень оподаткування, можливий обсяг реалізації продукції та інші фактори.

Особистісними факторами підприємництва є особиста власність, фізичні, розумові здібності, знання і досвід, становище в суспільстві, права тощо.

Рис 2. Особистісними факторами підприємництва є особиста власність, фізичні, розумові здібності, знання і досвід, становище в суспільстві, права тощо.

Обираючи сферу діяльності майбутній підприємець повинен заздалегідь проаналізувати потреби ринку у певних видах товарів і послуг, доцільність залучення коштів ззовні, визначитись з партнерами у постачанні сировини, комплектуючих виробів тощо, з торговельними організаціями та ін. Після цього складають бізнес-план, обирають організаційно-правову форму підприємства, добирають кадри, укладають угоди з підприємствами-субпідрядниками і постачальниками, залучають (у разі необхідності) зовнішні джерела фінансування, розпочинають процес будівництва тих чи інших об'єктів.


Основні функції підприємця

Саме ініціатива, самостійність, творчість та динамізм, дозволяють енергійним людям, якими і є підприємці, перетворювати цікаві ідеї на реальність. Які ж основні функції виконує підприємець? Він виконує чотири функції, властиві саме цьому виду діяльності:

- ресурсну,
- управлінську,
- інноваційну,
- ризикову.
Ресурсна функція полягає у тому, що підприємець бере на себе ініціативу поєднання фінансових, виробничих, матеріальних, сировинних, людських, інформаційних, інтелектуальних та інших ресурсів у процесі виробництва товару чи надання послуги, організовує виробництво, розподіляє засоби виробництва і трудову діяльність.

Управлінська функція підприємця полягає у прийнятті управлінських рішень на всіх стадіях виробничої та збутової діяльності, здійснення організації, планування, мотивації та контролю виробництва.

Управлінська функція є чи не найголовнішою в підприємницькій діяльності

Рис 3. Управлінська функція є чи не найголовнішою в підприємницькій діяльності.

Інноваційна функція передбачає здійснення інновацій (нововведень), освоєння нової продукції, нових технологій та нових форм організації виробництва і праці, пошук нових ринків збуту, нових засобів задоволення потреб споживача, перехід від традиційних до нових форм господарювання, які не мають аналогів у господарській діяльності.

Ризикова функція полягає в необхідності прийняття рішень, які спрямовані на досягнення успіху, але не гарантують його через невизначеність та мінливість економічної ситуації. Підприємець ризикує не лише своєю власністю, вкладеними коштами, а й своєю працею, часом діловою репутацією.

Характерні риси підприємця


Характер підприємницької діяльності висуває певні вимоги до особистості підприємця. Тому підприємець повинен мати не лише бажання або нахил до підприємництва, а й певні ділові якості й риси характеру. За даними п’ятирічного проекту виявлення “профілю підприємця ”, організованого американською фірмою “Мак-Бер енд Компаніі, виділено 21 найважливішу рису “оптимального типу підприємця”. Найбільш важливі серед них:

1. організаційно-господарське новаторство;
2. готовність та здатність до ризику;
3. пошук нових можливостей та ініціативність;
4. орієнтація на ефективність та якість продукції і обслуговування;
5. майнова відповідальність та цілеспрямованість;
6. висока інформованість та постійне спостереження;
7. здатність до жертв в інтересах справи;
8. чіткість, планомірність у роботі;
9. здатність переконувати людей, комунікабельність, чесність, надійність тощо.

Підприємець повинен мати такі найважливіші якості, що групуються навколо відповідних функцій:

1) здатність бачити в людині основне джерело підвищення ефективності роботи підприємства, генератора нових ідей; проводити політику формування лідерів і новаторів, стимулювати у них виправданий ступінь ризику; формувати економічне мислення; постійно здійснювати пошук нових можливостей, бути ініціативним та ін.;

Однією з характерних рис підприємця є чіткість та планомірність в роботі.

Рис 4. Однією з характерних рис підприємця є чіткість та планомірність в роботі.

2) уміння об'єднати людей для досягнення спільної мети, здатність переконувати їх, приділяти увагу прагненням людей, їх духовним якостям, домагатись, щоб цінності фірми підтримували всі працюючі тощо;
3) професійна підготовленість для пошуку оптимальних варіантів розвитку підприємства, інтенсифікації його діяльності; здатність постійно орієнтуватись на ефективність та якість, здійснювати систематичне планування, прагнути до всебічної інформованості, йти на розумний ризик; впроваджувати такі форми і системи заробітної плати, які сприяють економії ресурсів (сировини, електроенергії, палива, праці); надавати підрозділам певну автономію в поєднанні з жорстким централізмом щодо досягнення стратегічних цілей та ін.;

4) постійне орієнтування на потреби споживачів; сплата податків відповідно до чинного законодавства; прагнення не забруднювати довкілля; добиватись оптимального поєднання індивідуальних, колективних та суспільних інтересів; відповідати за свої дії;
5) уміння діяти цілеспрямовано, енергійно, вірити в успіх справи, бути наполегливим і гнучким, розвивати свої творчі, організаторські здібності тощо.

Розвиток суспільної форми капіталу має певні історичні межі, сутність яких розкривається в історичній тенденції капіталістичного нагромадження.

Серед важливих якостей підприємця вміння діяти цілеспрямовано, енергійно та вірити в успіх справи

Рис 5. Серед важливих якостей підприємця вміння діяти цілеспрямовано, енергійно та вірити в успіх справи.

Висновок


Отже підприємець - суб`єкт,  що поєднує у собі новаторські, комерційні та організаторські здібності для пошуку і розвитку нових видів, методів виробництва, нових благ та їхніх нових якостей, нових сфер застосування капіталу. А звідси і підприємництво - це тип господарської поведінки підприємців з організації розробки, виробництва і реалізації  благ  з метою отримання прибутку і соціального ефекту.

У вияві ініціативної, новаторської, самостійної діяльності акумулюється сутність підприємництва. Його мета зводитьься, з одного боку, до отримання прибутку або особистого доходу, в результаті не якихось кон`юнктурних справ, а передбачення точного розрахунку, а з іншого - до найбільш ефективного використання факторів виробництва, прагнення реалізувати творчі потенції  людини.

Тест на здатність до ведення підприємницької діяльності

1.    Чи поводитесь Ви наодинці так, як тоді, коли за Вами спостерігають?
2.    Чи вважаєте Ви себе здатним стати головою сім`ї?
3.    Чи вважаєте Ви хитрість хорошою і корисною рисою?
4.    Чи можете Ви розпочати розмову на вулиці з незнайомою людиною?
5.    Чи знаєте Ви, який колір сьогодні в моді?
6.    Чи їдете в транспорті без квитка, якщо забули вдома проїзний?
7.    Чи заздрите успіху Ваших знайомих?
8.    Чи звертаєтесь на «Ви» до Ваших старших за віком родичів?
9.    Чи здатні Ви усно швидко обчислити скільки буде 3% від 3%?
10.    Чи приходите вчасно у кіно?
11.    Чи приходите вчасно на побачення?
12.    Чи вважаєте за потрібне давати «чайові»?
13.    Переживаєте, якщо Вас обрахували на 1 грн?
14.    Чи пам’ятаєте дату народження свого вчителя?
15.    Чи сідаєте у міському транспорті на будь – яке вільне місце?
16.    Чи сідаєте в таксі тільки на заднє сидіння?
17.    Чи любите робити записи у книгу скарг?
18.    Чи вважаєте, що завжди достатньо лише одного попередження?
19.    Чи знаєте, які грошові одиниці існували в Стародавньому Римі?
20.    Чи зможете залишити валізу на вокзалі під наглядом зовсім незнайомої людини?

Повністю позитивна відповідь на кожне запитання дає 10 балів, повністю негативна – 0 балів. Проміжні відповіді оцінюються «на око» між 0 і 10 балами. Наприклад, якщо Ви з 10 своїх вчителів пам’ятаєте дату народження лише одного, відповідь – 1 бал. Якщо відповідь на яке – небудь питання для Вас є складною – 5 балів. Склавши всі Ваші бали, Ви звертаєтесь до ключа тесту.  

 Ключ до тесту                
 120 – 200 балів – Ви вроджений бізнесмен. Якщо ви отримали ці бали в результаті підглядування у відповіді, вирахуйте 80 балів і орієнтуйтесь на новий результат.
110 – 119 балів – Ви володієте не всіма потрібними якостями бізнесмена, але у Вас є реальні шанси досягти успіху в бізнесі; деяку допомогу при цьому вам нададуть роздуми про причини втрати балів.
50 – 90 балів – видно, в бізнесмени Вам не вибитись, але судячи з усього, Ви правдива, порядна людина, у вас непоганий характер, так що не все втрачено в житті.

Кожен учень підраховує бали, отримані ним, під час тестування і виявляються групи учнів по кожній градації здатності до занять бізнесом.


Основні терміни

 • Підприємець — особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю — приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг.
 • Підприємницька діяльність — праця індивіда, заснована на розвитку особистих якостей, розширенні знань щодо своїх можливостей, спрямованих на досягнення найкращого результату у господарській діяльності, реалізацію власної мети, отримання економічної вигоди і насамперед привласнення додаткового продукту.
 • Підприємство — самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торгівельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Контрольні завдання

 • Перерахуйте найважливіші якості, які повинен мати підприємець.
 • Назвіть основні функції підприємця.
 • Що таке підприємницька діяльність?
 • Розкрийте суть ресурсної функції підприємця.
 • Який вибір повинен здійснити підприємець, розпочинаючи власну справу?

Список використаних джерел

 • Кэмпбелл Р.Макконнелл, Стенлі Л.Брю - Экономикс, М, 1996.
 • Основи бізнесу: Навчальний посібник. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчук. — 2-е вид., доп. і перероб. — Житомир: ПП “Рута”, 2004. — 364 с.
 • Загальна економіка –10-11 класи – за ред. Радіонової І.Ф.
 • Мочерний С. Основи економічних знань. -  К.: Феміна, 1995.- т.14, 2.
 • Грузинов В., Грибів В. Підприємництво: форми і методи організації підприємницької діяльності - М., 1996.Над уроком працювали

Савчук Н.В., викладач ,

Добронецька Т.Б., викладач ,

Прокопенко Ю.А.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

 

Предмети > Економіка