KNOWLEDGE HYPERMARKET


Хімічний зв’язок і будова речовин

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 9 клас>> Хімічний зв’язок і будова речовин 

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИН


Хімічний зв'язок і будова речовин

Аби відповісти на запитання: що називають хімічним зв'язком? Яка його природа? Що таке електронегативність? Як змінюється електронегативність у періодах і групах? Яким чином утворюються ковалентний та йонний зв'язки? Чим відмінні та подібні різні типи хімічного зв'язку? У який спосіб описують внутрішню будову кристалів? Для чого використовують знання про хімічний зв'язок і будову речовини? - пригадайте курс хімії 8-го класу, проаналізуйте малюнки та схеми й виконайте тестові завдання.

Виберімо правильні твердження.

Для утворення хімічного зв'язку між двома атомами необхідно, щоб енергія системи з двох атомів:

А Була нижчою за енергію окремо взятих атомів; Б Була вищою за енергію окремо взятих атомів; В Дорівнювала енергії окремо взятих атомів; Г Була б спочатку нижчою, а згодом - вищою за енергію окремо взятих атомів.

Відповідь. А.

Ковалентним зв'язком сполучені атоми:

А Металічних елементів; Б Неметалічних і металічних елементів; В Неметалічних елементів; Г Інертних елементів.

Відповідь. В.

Йонним зв'язком сполучені атоми:

А Металічних елементів; Б Неметалічних і металічних елементів; В Неметалічних елементів; Г Лужних елементів.

Відповідь. Б.

Крива зміни потенціальної енергії під час взаєиодії двох атомів Гідрогену з утворенням молекули водню. фото

Типи хімічного зв'язку. фото

Завдання
1. Виберіть формули речовин із ковалентним зв'язком:
А NaCI; Б Н20; В N2; Г НВr; Д 02; Ж Вr2.

2. Виберіть формули речовин із ковалентним полярним зв'язком:
А KCl; Б S02; В 03; Г НІ; Д І2; Ж СаВr2.

3. Виберіть формули речовин із ковалентним неполярним зв'язком:
А Н20; Б 02; В CF4; Г СІ2; Д NH3; Ж 03.

Під час утворення молекул у хімічних реакціях атоми хімічних елементів прагнуть утворити стійку зовнішню оболонку (мал. 2.3).

Утворення хімічного зв'язку в молекулах. фото

Завдання
Виберіть правильне твердження. Під час утворення молекул у хімічних реакціях атоми хімічних елементів намагаються набути стійкої зовнішньої оболонки з:
А Шістьох електронів; Б Вісьмох електронів; В Трьох електронів; Г Чотирьох електронів.

Завдання

човин і типами хімічного зв'язку у них:

Назва речовини

1 Кисень
2 Карбон(ІV) оксид

Тип хімічного зв'язку

А Ковалентний неполярний
Б Ковалентний полярний
В Йонний

Завдання

Встановіть відповідність між типами хімічного зв'язку у бінарних сполуках і хімічними елементами, які входять до їхнього складу:

Тип хімічного зв'язку

1 Ковалентний неполярний
2 Ковалентний полярний
3 Йонний

Елементи у складі бінарної сполуки, їхня електронегативність

А Неметалічні, однакова
Б Неметалічні, різна
В Металічний і неметалічний
Г Металічні, однакова

Електронегативність хімічного елемента — це властивість його атома притягувати спільні з іншим атомом електронні пари.

Завдання
1. Виберіть правильне твердження. У підгрупах зі збільшенням протонних чисел електронегативність елементів:
А Не змінюється; Б Збільшується; В Зменшується; Г Спочатку збільшується, потім зменшується.

2. Виберіть правильне твердження. У періодах зі збільшенням кількості електронів в атомах електронегативність елементів:
А Не змінюється; Б Збільшується; В Зменшується; Г Спочатку зменшується, потім збільшується.

3. Розташуйхе хімічні елементи за зростанням їхньої електронегативності:
А С, Б О, В Sі, Г F

4. Розташуйте хімічні елементи за зменшенням їхньої електронегативності:
А Са; Б Al; В Sі; Г К.

5. Виберіть правильні записи (х - електронегативність):
А х(Н) < х(Сl); Б х(Н) > х(О); В х(F < х(Вr); Г х(N) > х(Н); Д х(Н) < х(С).

Виберімо характеристику речовин з йонними кристалічними ґратками:

А Високі температури плавлення; Б Низькі температури кипіння; В Молекули у вузлах кристалічних ґраток; Г Різкий запах.

Відповідь, А.

Виберімо характеристики речовин з молекулярними кристалічними ґратками:

А Невисокі температури плавлення; Б Невисокі температури кипіння; В Молекули у вузлах кристалічних ґраток; Г Висока твердість; Д Атоми у вузлах кристалічних ґраток.

Відповідь. А, Б, В.

Залежність електронегативності хімічних елементів від їхнього положення у періодичній системі. фото

Завдання

Виберіть характеристики речовин з атомними кристалічними ґратками:
А Невисокі температури плавлення; б Не розчиняються у воді; В Йони у вузлах кристалічних ґраток; Г Висока твердість; Д Приємний запах.

Стисло про головне

Хімічним зв'язком називають сили, які утримують атоми в молекулах або кристалах. Він має електронну природу.

Зв'язок між атомами за рахунок спільних електронних пар називають ковалентним. Його зображують за допомогою електронних і графічних формул молекул.

Якщо двохатомна молекула утворена атомами одного неметалічного елемента, то негативний заряд спільних електронних пар розподілений між ними порівну. Такий зв'язок називають ковалентним неполярним.

Типи кристалічних граток. фото

Електронегативність хімічного елемента - це властивість його атома притягувати спільні з іншим атомом електронні пари. Зі зростанням протонного числа електронегативність хімічних елементів зростає у періодах і зменшується у підгрупах.

Ковалентний зв'язок, у якому одна чи кілька спільних електронних гар зміщені у бік більш електронегативного атома, називають полярним зв’язком.

Йонний зв'язок - це зв'язок між катіонами та аніонами. Його можна розглядати як граничний випадок ковалентного полярного зв'язку. Якщо різниця в електронегативності атомів хімічних елементів дуже велика, спільні електронні пари практично повністю зміщуються до атома більш електронегативного елемента. За цих умов атоми перетворюються на йони, завершуючи у такий спосіб зовнішній енергетичний рівень.

Межа між ковалентним полярним та йонним зв'язком дещо умовна. Різниця електронегативностей хімічних елементів дає змогу визначити, і в : кільки хімічний зв'язок у сполуці відрізняється від чисто ковалентного.

Кристалічні ґратки - модель, за допомогою якої описують знутрішню будову кристалів. Точки кристалічних ґраток, у яких розташовані частинки, називають вузлами кристалічних ґраток. Природа частинок у вузлах кристалічних ґраток та сили взаємодії між частинками визначають тип ґраток: йонні, атомні, молекулярні.

Молекулярні речовини мають низькі температури плавлення й кипіння, адже молекули слабко зв'язані між собою. Речовини, що маютьатомні кристалічні гратки, плавляться за високих температур, практично нерозчинні у будь-яких розчинниках, мають низьку реакційну здатність. У йонних кристалах зв’язки між йонами міцні, тому такі кристали зазвичай мають високі температури плавлення. Вони тверді, але крихкі.

Властивості сполук залежать від їхньої будови і зумовлюють застосування речовин.

Застосуйте свої знання й уміння

1. Виберіть хімічний елемент, атоми якого під час утворення молекул у хімічних реакціях намагаються набути стійкої зовнішньої оболонки з двох електронів:
1 Хлор; 2 Натрій; 3 Гідроген; 3 Карбон.

2. У молекулі брому тип хімічного зв’язку:
1 Ковалентний неполярний; 2 Ковалентний полярний; 3 Йонний.

Він утворений за  рахунок:
А Однієї спільної електронної пари; Б Двох спільних електронних пар; В Трьох спільних електронних пар; Г Чотирьох спільних електронних пар.

3. У молекулі гідроген сульфіду тип хімічного зв’язку:
1 Ковалентний неполярний; 2 Ковалентний полярний; 3 Йонний.

Він утворений за рахунок:
А Однієї спільної електронної пари; Б Двох спільних електронних пар; в Переходу електрона від атома Сульфуру до атома Гідрогену; Г Зміщення електрона від атома Сульфуру до атома Гідрогену.

4. У кристалічних ґратках алмазу містяться:
1 Йони; 2 Молекули; 3 Атоми.

Вони зв’язані між собою:
А Ковалентними зв’язками; Б Електростатичними силами

5. Опишіть зображені на малюнку 2.6 зміни, які відбуваються з йодом за слабкого нагрівання. Зробіть висновок про тип кристалічних ґраток цієї речовини.

Дослід з йодом. фото

6. Спрогнозуйте тип кристалічних ґраток у речовинах за описом їхніх властивостей і застосування: а) камфора (компонент мазей, крапель та інших лікарських форм) - безбарвні леткі кристали з характерним запахом; б) ванілін (ароматизатор кондитерських  виробів)  -  безбарвні, з приємним запахом; в) бор нітрид ВN (боразон) за твердістю наближається до алмазу, водночас стійкіший до високих температур, його використовують для виготовлення надтвердих абразивних матеріалів.

7. Обчисліть об'єм газу (н. у.), який утвориться під час сублімації сухого льоду (карбон(ІV) оксиду) масою 220 г.

Г. А. Лашевська, Хімія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Збірка конспектів уроків по всім класами, домашня робота, скачати реферати з хімії, книги та підручники згідно каленадарного плануванння з хімії для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.