KNOWLEDGE HYPERMARKET


Як привернути увагу аудиторії до об’єктів на слайдах

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Як привернути увагу аудиторії до об’єктів на слайдах


Крім  анімаційних  ефектів  зміни  слайдів,  у  презентаціях  використову­ються анімаційні ефекти для окремих об’єктів, що розташовані на слайдах.

При цьому вирізняють два види анімацій: стандартні  та користувацькі.  Готові стандартні схеми анімації можна застосувати лише для таких об’єктів слайда, як заголовки слайда та текст у вигляді маркірованого списку. Крім того, схеми анімації, як правило, містять анімаційні ефекти, що відтворюються під час зміни слайдів. Користувацькі анімації дають змогу налагоджувати для обраних об’єктів як ефекти, так  і послідовність їх застосування.

Для  використання  стандартних  готових  схем  анімації  потрібно  в  меню Показ  слайдів  обрати  вказівку  Ефекти  анімації.  Відкриється  область  зав­дань Конструктор слайдів  (мал.  6.3).

У  списку Застосувати до виділених слайдів потрібно обрати одну зі схем анімації. Призначення об’єктів нижньої частини області завдань Конструк­то р  слайдів аналогічне до призначення відповідних об’єктів області завдань
Зміна слайдів.

Конструктор слайдів

Для  застосування  спеціальних анімаційних  ефектів  не  лише  до  тексто­вих об’єктів треба на слайді виділити об’єкт, до якого має бути застосовано анімацію,  та  виконати  вказівку  Показ  слайдів/Настройка  анімації.  В  області  завдань  Настройка  анімації  потрібно  натиснути  кнопку  Додати ефект.  У  меню,  що  відображається,  слід  обрати  одну  чи  кілька  дій послідовно:

  • Вхід  —  визначає  спосіб  появи об’єкта на слайді.  Серед  запропонованих ефектів  показано  ті,  які  найчастіше  використовуються.  Якщо  обрати вказівку Інші ефекти,  то  на екрані  відобразиться діалогове  вікно Дода­вання  ефекту  входу  (мал.  6.4).  Воно  містить  перелік  усіх  можливих ефектів, які можна обрати.
  • Виділення  —  дозволяє  акцентувати  увагу на конкретному об’єкті  слай­да.
  • Вихід  —  визначає  спосіб  зникнення  об’єкта  зі  слайда  в  процесі  демон­страції.
  • Шляхи  переміщення — дає можливість користувачеві створити власний шлях,  за  яким  об’єкт  буде  переміщуватися  на  слайді  (мал.  6.5).  Цей ефект  може  діяти  як   ефект  входу  (якщо  шлях  починається  за межами слайда),  виходу  (якщо  шлях  закінчується  за  межами  слайда)  та  переміщення  (якщо початок  і кінець створеного шляху містяться на слайді).

Слайд

Після  добору  відповідного  ефекту  потрібно  встановити  для  нього  зна­чення  параметрів:  спосіб  появи  (після  клацання  мишкою,  разом  із  попе­реднім  анімованим  об’єктом,  після  попереднього  об’єкта)  та  швидкість. Назви об’єктів,  до яких застосовані  анімаційні ефекти, відображатимуться у  списку  Настройка  анімації  в  тому  порядку,  в  якому  встановлювались ефекти  до  об’єктів.  Змінити  порядок  їх  відтворення  можна  за  допомогою
відповідних  кнопок,  розташованих  у  нижній  частині  області  завдань Настройка анімації.

Привернути  увагу  слухачів  до  презентації  можна  також  за  допомогою застосування звуків  і відео.

Анімацію  тексту,  графіків,  діаграм  та  інших  об’єктів  на  слайдах  вико­ристовують,  щоб  підкреслити  ті  чи  інші  аспекти  змісту,  урізноманітнити спосіб  подання матеріалу,  зробити презентацію більш  цікавою й видовищ­ною. При створенні анімаційних ефектів для своєї презентації можна вико­ристовувати  готові схеми анімації програми MS  PowerPoint.

Схема  анімації —  це  готовий  відеоефект,  який  додається  до  тексту  на слайдах.  У   кожній  схемі,  як  правило,  передбачається  ефект  для  заголовка слайда й ефект для всього тексту слайда.  Схеми анімації можна застосову­вати до всіх слайдів або лише до обраних, або  навіть до окремих елементів слайдів.

Вправа  6.2.1.   Установлення  спеціальних ефектів  анімації для   ок­ремих об’єктів  презентації слайда   презентації.

Завдання.  Д ля   зображення  велосипедиста  та  вантажівки  на другому слайді презентації Дорожнійрух.ppt, що зберігається на CD-диску, за допомогою спеціальних ефектів анімації встановити їхній рух так, щоб він відповідав правилам дорожнього руху.

1.  Відкрийте  файл Дорожній рух.ppt  із  папки  Презентації,  що  зберігається  на CD-диску. Збережіть презентацію в папці Презентації вашої структури папок.

2.  Виділіть другий слайд презентації  (мал.  6.6).

3.  Виконайте вказівку Показ слайдів/Настройка анімації.

Слайд презентації

4.  Виділіть  на  слайді  малюнок  велосипедиста  та  натисніть  кнопку Додати ефект в області завдань Настройка анімації.

5.  У меню,  що  відображається  на екрані  в  області  завдань,  виберіть  вказівку Шляхи  переміщення/Намалювати  шлях  користувача/Мальована  крива.

Вказівник мишки  набуде  вигляду олівця,  за допомогою якого,  утримуючи ліву  клавішу  мишки,  намалюйте  шлях  руху  велосипедиста  за  зразком (мал.  6.6).

6. Виділіть  вантажівку та натисніть кнопку Додати ефект.  У меню оберіть  вка­зівку Шляхи переміщення/Намалювати шлях користувача/Лінія. Аналогічно створенню лінії  в  графічному редакторі  зобразіть шлях руху  вантажівки  за зразком.

7.  У списку Настройка анімації встановіть порядок створених ефектів так, щоб він  відповідав правилам дорожнього руху.

8.  Перейдіть у режим  показу слайдів  із  поточного  слайда.  Перегляньте  ство­рені  анімаційні  ефекти,  клацнувши  мишкою  для  відтворення  ефекту.  За­вершіть показ слайдів.

9.  Збережіть внесені зміни у файлі з тим самим  іменем у папці Презентації ва­шої структури папок.

  • Узагальнюємо

1.  Опишіть  у  зошиті  елементи  області  завдань  Настройка анімацй,  зазначені на малюнку 6.7.

За  потреби скористайтесь прийомом  затримки мишки для ви значення  назв  кнопок,  розташованих в  області  завдань Наст­ройка анімації.

2.  З ’ясуйте, де розташовано такі елементи області завдань Зміна слайдів, як список  ефектів  зміни  слайдів  і  параметри  зміни  переходу  (швидкість, звук), параметри зміни слайдів  (після клацання мишкою, автоматично),
перегляд, показ слайдів. Установіть відповідність між елементами  інтерфейсу та номерами на малюнку 6.8 та заповніть таблицю у зошиті.

Зміна слайдів


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.