KNOWLEDGE HYPERMARKET


4. Молярна маса

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас>>Молярна маса


Між масою m і кількістю речовини v існує певний зв'язок. Щоб його виразити, скористаємося поняттям молярна маса (позначається М).
Молярна маса — це фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини до відповідної кількості речовини.
M = m/v.

Одиниця молярної маси — кілограм на моль (кг/моль) або грам на моль (г/моль). Виходить, що маса 1 моль речовини і є її молярною масою

Числове значення молярної маси дорівнює відносній атомній або відносній молекулярній (формульній) масі речовини. Наприклад, потрібно з'ясувати, яка молярна маса кисню. Оскільки Мr(02) = 32, то
М(02) = (32 г)/(1 моль) = 32 г/моль.

А яка молярна маса заліза?
Ar(Fe) = 56;
M(Fe) = 56 г/моль.

Молярну масу складної речовини можна обчислити, виходячи з молярних мас хімічних елементів, які входять до її складу, наприклад:
Mr(H2S04) = 1 • 2 + 32 + 16 • 4 = 98;
M(H2S04) = 98 г/моль.
m(1 моль H2S04) = 98 г, тобто 98 г сульфатної кислоти H2S04 — це її маса, що відповідає кількості речовини 1 моль.

Отже, молярна маса — це стала характеристика кожної окремої речовини. Вона виражає залежність між масою і кількістю речовини, а тому дає змогу визначати одну величину за відомою іншою, наприклад масу за кількістю речовини і навпаки, кількість речовини за масою:
m = M • v (г);       v = m/M (моль)
m = M (г/моль) • v (моль) = Mv(r);
v = m(г) : М (г/моль) =  m/M (моль).

Приклад 1. Яка маса відповідає магній оксиду MgO кількістю речовини 6 моль?
Дано:
v(MgO) = 6 моль
m(MgO) — ?
Розв'язування:
m = M • v;
M(MgO) = 24 + 16 = 40 г/моль;
m(MgO) = 40 г/моль • 6 моль = 240 г.
Відповідь. Кількості речовини магній оксиду MgO 6 моль відповідає його маса, що дорівнює 240 г.


Приклад 2. Яка кількість речовини ортофосфатної кислоти Н3Р04 відповідає її масі 392 г?
Дано:
m(Н3Р04) = 392 г
v(Н3Р04) — ?
Розв'язування:
v = m/M;
М(Н3Р04) =1 • 3 + 31 + 16 • 4 = 98 г/моль;
v (Н3Р04) = (392 г)/(98 г/моль) = 4 моль
Відповідь. Ортофосфатній кислоті масою 392 г відповідає кількість речовини 4 моль.

Поняття «молярна маса» можна використати і для обчислення масової частки елемента в речовині за формулою:

формула. фото


Приклад 3. Обчислити масові частки елементів у сульфур(VI) оксиді S03.
Розв'язування.
M(S03) = 32 + 16 • 3 = 80 г/моль;
W(S) = (32 г/моль)/(80 г/моль) = 0,4 або 40 %.
W(0) = 100 % - 40 % = 60 %.
Відповідь. Масова частка Сульфуру в його оксиді становить 40 %, а Оксигену — 60 %.

Поняття «молярна маса» використовується й тоді, коли хімічну формулу речовини встановлюють на підставі експериментальних даних.


Приклад 4. Зразок хімічної сполуки масою 2,61 г містить 1,65 г Цинку та 0,96 г Сульфуру. Яка формула цієї сполуки?

Дано:
m(ZnxSy) = 3,01 г
m(Zn) = 1,65 г
m(S) = 0,96 г
ZnxSy — ?
Розв'язування:
Знайди відношення кількості речовини Цинку до кількості речовини Сульфуру за формулою:
v = m/M
За періодичною системою Д. І. Менделєєва визнач молярні маси елементів:
M(Zn) = 65 г/моль; M(S) = 32 г/моль. Знайди кількість речовини Zn і S у зразку:
v(Zn) = (1,65 г)/(65 г/моль) = 0,03 моль;
v(S) = (0,96 г)/(32 г/моль) = 0,03 моль.
Відношення знайдених величин становить (Zn) : (S) = = 0,03 : 0,03 моль = 1 моль : 1 моль.
Отже, на один моль атомів Цинку в сполуці припадає один моль атомів Сульфуру.
Відповідь. Формула сполуки ZnS — цинк сульфід.


Висновки
Молярна маса — це маса 1 моль речовини. Молярна маса чисельно дорівнює формульній масі речовини. Одиницями молярної маси є кілограм на моль (кг/ моль) або грам на моль (г/моль).
Молярна маса виражає залежність між масою і кількістю речовини: масу можна визначити за кількістю речовини і, навпаки, кількість речовини за масою:
m = M • v;      
v = m/M.


Завдання для самоконтролю
1. Зважили 2,7 г алюмінію. Якій кількості речовини відповідає дана порція алюмінію?
2. Для реакції потрібно взяти сірку й цинк кількістю речовини по 0,5 моль. Яку масу кожної з речовин потрібно зважити?
3. Обчисли, яку кількість речовини становить метан СН4 масоюі г.
4. Столова ложка вміщує 18 г води. У склянку налили три столові ложки води. Скільки молекул води міститься в склянці?


Додаткові завдання
5. Як показав аналіз, зразок хімічної сполуки масою 160 г містить 128 г Купруму і 32 г Оксигену. Знайди формулу сполуки.
6. Обчисли масу 15•1023 молекул кисню.
7. Яку кількість речовини натрій хлориду NaCI містить пачка кухонної солі масою 1 кг?
8*. Визнач масу руди, в якій масова частка домішок становить 30 %, що необхідна для добування заліза масою 50 т.
9*. Зразок хімічної сполуки масою 32,5 г містить 21,3 г Хлору, решта припадає на Ферум. Визнач формулу цієї сполуки і зазнач її назву.
10*. Виведи формулу сполуки Сульфуру з Оксигеном, якщо масові частки елементів становлять, відповідно, по 50 %. Зазнач назву сполуки.

      

Н.М. Буринська, Хімія, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту.


Безкоштовні підручники по всім предметам, уроки хімії 8 клас онлайн, конспекти уроків

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.