KNOWLEDGE HYPERMARKET


65. Найбільш чисельні народи світу.

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас. Повні уроки >>Географія: Найбільш чисельні народи світу.


Содержание

§57. Народи

Що таке народ?

Крім даних від природи, біологічних ознак, люди відрізняються й суспільними рисами, тобто такими, що сформувалися у зв'язку життям на певній території серед інших людей. Якщо раса належить до біологічних ознак, то мова, культура, релігія – ознаки суспільні. Вони не передаються за спадком, а формуються протягом життя. На основі суспільних ознак людей й виділяються народи.

В широкому розумінні, народ (етнос) – група людей, що історично склалася на певній території, і має свою мову, культуру, особливості менталітету (способу мислення). У вузькому розумінні під поняття “народ” мають на увазі все населення певної країни.

Сучасний національний склад населення світу є результатом тривалого історичного розвитку.

Етнічні групи людей

Найпершою формою етносу, що історично виникла, було плем'я. Воно складалося з кількох родів, споріднених за кровними узами. Зараз племена ще збереглися в лісах Амазонії, деяких країнах Африки, Азії, островах Тихого океану.

З плином часу кровна спорідненість замінялася спільністю території проживання й формувалася народність. Вона складалася з близьких за походженням та мовою племен. Під час формування народностей мова одного з племен ставала спільною для всіх. Разом з цим виникала спільність культури та господарської діяльності. Проте, спільні ознаки народності ще досить нестійкі. В Європі першими народностями були наприклад давньоруська, польська, давньонімецька, північнофранцузька та інші.

Коли спільні риси мови, культури, єдність території набувають стійкого характеру, народність перетворюється в націю – останню форму етносу. Для людей, що належать до однієї нації притаманні такі сталі, спільні ознаки: єдність території, мови, культури, господарської діяльності. Все це веде до усвідомлення людьми їх національної приналежності.

Не всі племена та народності формують нації. Дрібні групи людей не в змозі розвивати свою мову, культуру та власне господарство. З часом вони зливаються з сусідніми націями, засвоюючи їх мову та культуру, що врешті-решт веде до зміни національної самосвідомості людей.

Мови народів світу

Нації та народності об'єднують у споріднені групи, що дає можливість простежити їх походження. Найважливішою для цього ознакою є мова. Загальне число мов на Землі становить 4-5 тисяч. Здебільшого, кожній нації та народності притаманна своя мова. Проте, мов значно більше, ніж націй. Частими є й випадки, коли однією мовою говорить кілька народів. Наприклад, англійською користуються у спілкуванні не лише англійці, але й американці США, англоканадці, англоавстралійці, англоновозеландці. Іспанською говорять, крім жителів Іспанії, народи Південної та Центральної Америки; португальською, окрім португальців, – бразильці; французькою – франкоканадці.

Представники різних народів у національному одязі

Близькі за походженням, граматикою, словарним фондом мови об'єднують у великі мовні родини, а ті, в свою чергу, розпадаються на мовні групи.

Українська мова належить до слов'янської групи найчисельнішою в світі індоєвропейської мовної родини.

Що включає поняття “культура”?

Крім мови, для визначення нації та народності важливою є культура (з латинської – виховання). Її поділяють на матеріальну та духовну. До матеріальної культури належать тип житла, національний одяг та національна кухня. До духовної – мистецтво, свята, обряди. Всі ці ознаки є більш визначальними, навіть ніж мова. Ще й зараз живуть у юртах народи Півночі та кочівники Монголії, у чумах – народи Сибіру, у глиняних хатинках – народи Тропічної Африки. Хоча тепер такий тип житла притаманний лише сільській місцевості. Національний одяг все більше витісняється сучасним і використовується переважно на святах. Але й нині японці часто носять кімоно, жителі Індії сарі, мексиканці сомбреро, аргентинці пончо. Найстабільнішою залишаються специфічні національні страви. Наприклад, у Китаї вживають всі придатні для цього рослини та тварини, але не їдять нічого сирим. В Японії навпаки, надають перевагу тільки сирим продуктам, навіть якщо це риба та м'ясо. У Монголії неїстівними вважаються гриби та риба. З релігійних міркувань мусульмани не їдять свинину, а індуси яловичину. Деякі народи Океанії вживають м'ясо собак. Всі ці риси матеріальної культури є специфічними для кожної нації.

Завдання. Пригадайте характерні риси матеріальної культури української нації. Які вам відомі національні страви інших народів?

Важливою є духовна культура націй: національні пісні і танці, риси архітектури, література. Особливе місце у духовному житті людей посідає релігія.

Скільки народів живе на Землі?

Більшість вчених вважає, що у сучасному світі існує від 2 тис. до 4 тис. народів: від найдрібніших, чисельність яких складає десятки чи сотні осіб, до найбільших – понад 100 млн. чоловік.

Великим вважається народ, в якому нараховується понад 1 млн. чол. Їх відомо понад 300. Разом вони становлять майже 96% всього населення планети. Найбільшими за чисельністю народами в світі є китайці (понад 1 млрд. чол.), хіндустанці (живуть в Індії, понад 220 млн. чол.) та американці США (близько 200 млн. чол.). До великих також належить й українська нація, яка за кількістю представників посідає ХХІІ місце. У світі українців – понад 47 млн., в тому числі на території України їх проживає 37,5 млн. Близько 10 млн. українців живе за межами своїх історичних земель: в Росії, США, Канаді, Казахстані, країнах Європи.

Висновки


1.Народ (етнос) – це група людей, що історично склалася на певній території, і має свою мову, культуру, господарську діяльність. В історичному процесі етноси пройшли такі стадії розвитку: плем'я, народність, нація.

2.Характерними ознаками народу є мова та культура. В світі відомо 4-5 тис. мов. Споріднені мови об'єднують у мовні групи, а ті, в свою чергу, у мовні родини. Українська мова належить до слов'янської мовної групи індоєвропейської мовної родини. Культуру народу розрізняють матеріальну та духовну.

3.У світі відомо від 2 тис. до 4 тис. народів. Найчисельнішими народами світу є китайці, хіндустанці та американці США. Українська нація належить до великих: вона налічує понад 47 млн. чол., в тому числі на території 37,5 млн.

Питання для самоконтролю


1.Що таке народ (етнос)?
2.Які етнічні групи людей виникли протягом історії людства?
3.Які характерні ознаки має нація та народність?
4.Поміркуйте, чому не співпадає кількість народів з кількістю мов.
5.Що відносять до матеріальної та духовної культури нації?
6.Скільки народів живе на Землі? Назвіть найбільші народи світу.Загальна географія, 6 клас.

Надіслано викладачами Міжнародного ліцею Гранд

С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Географія > Географія 6 клас