KNOWLEDGE HYPERMARKET


Географія 6 клас. Повні уроки

Географія 6 клас розпочне знайомство з чарівним світом природи. Конспекти уроків, реферати, презентації,  кросворди, практикуми, кейси та багато інших цікавих матеріалів з полегшать підготовку до уроків та  тематичної атестації з тем або розділів курсу. Під час інтерактивного навчання школярі дізнаються про таємничі, загадкові й незвичайні факти з світу живої природи та життя людей. Ці та інші теми зібрані на Гіпермаркеті знань й доступні в режимі он-лайн!


Гіпермаркет знань>>Географія>>Географія 6 клас


Загальна географія

Вступ
1. Географія – наука про природу Землі та її різноманітність, про населення і його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства в межах всієї планети. Що вивчає загальна географія в школі. Джерела географічних знань, методи географічних досліджень.       
2. Практична робота (на місцевості): 1. Спостереження за висотою сонця над горизонтом, погодою, сезонними змінами в природі.      


Географічне пізнання Землі
3. Стародавня епоха пізнання Землі. Як люди уявляли Землю в давнину. Поява географічної літератури і карт. Спеціальне навчання географії. Карта світу Птоломея. Глобус Бехайма.

4. Географія середньовіччя. Подорожі Марко Поло та Ібн Баттута. Розвиток країнознавства і картографії. Перші географічні відомості про українські землі.

5. Епоха Великих географічних відкриттів. Подорожі португальців, їх роль у відкритті нових земель Відкриття Америки X.Колумбом.
Перша кругосвітня подорож Ф.Магеллана. Походи піратів


6. Перша кругосвітня подорож Ф.Магеллана. Походи піратів, їх негативні наслідки та географічне значення.  Відкриття південного материка (А. Тасман). Походи землепрохідців.

7. Географія Нового часу. Кругосвітні експедиції (Дж. Кук, І.Крузенштерн і Ю. Лисянський). Діяльність  географічних товариств  в різних країнах світу.

8. Сучасні географічні дослідження. Освоєння полярних широт (Р. Пірі, P. Амундсен, О. Шмідт). Міжнародні дослідження Землі в XX – на початку XXI ст. Вітчизняні вчені географи (С.Рудницький, П. Тутковський, К.Воблий, К.Геренчук).    

9.    Узагальнення з розділу “ГЕОГРАФІЧНЕ  ПІЗНАННЯ  ЗЕМЛІ”.  
 

Земля на плані та карті


Тема 1. Способи зображення Землі


10. Зображення Землі на глобусі, плані, карті, аерофотознімку, космічному знімку.

11. План, його основні ознаки. Масштаб, умовні знаки, особливості створення, практичне значення.

12. Карти, різноманітні способи картографічного зображення. Картографічні спотворення. Класифікація карт за масштабом. Види масштабів.
Визначення напрямів на місцевості, плані і карті. Орієнтування на місцевості. Поняття про азимут


13.    Практична робота: 4. Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням.  

14. Визначення напрямів на місцевості, плані і карті. Орієнтування на місцевості. Поняття про азимут.

15. Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті: відносна висота і абсолютна висота точок місцевості.
Зображення нерівностей поверхні місцевості горизонталями. Шкала висот і глибин.


Тема 2. Градусна сітка Землі. Координати точок


16. Градусна сітка на глобусі й географічній карті

17. Поняття про географічні координати – широта (південна, північна) та довгота (західна і східна).

18. Правила відліку географічної широти, і довготи 

19.    Практична робота: 5. Визначення географічних координат та відстаней за географічною картою.    

20. Географічні координати свого населеного пункту і його висота над рівнем моря
21.    Узагальнення з розділу “ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ”.


Географічна оболонка та її складові


Тема 1. Літосфера

22. Внутрішня будова Землі. Поняття "земна кора", "літосфера". Будова земної кори та її склад. Типи земної кори

23. Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори. Рухи земної кори. Землетруси. Вулканізм і вулкани. Джерела, гейзери

24. Літосферні плити, їх рухи. Стійкі і рухомі ділянки земної кори. Сейсмічні пояси Землі

25. Походження материків і океанів. Геологічний час

26. Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори: вивітрювання, текучих і підземних вод

27. Робота вітру, морів та льодовиків

28. Мінерали і гірські породи, що складають земну кору.

29. Основні форми рельєфу Землі: гори і рівнини. Форми рельєфу суходолу. Зміна гір та рівнин під впливом внутрішніх та зовнішніх процесів.


Охорона унікальних форм рельєфу та надр Землі. Рельєф дна Світового океану

30.    Практична робота: 6. Встановлення взаємозв'язків між будовою земної кори та формами рельєфу, визначення їх геологічного часу.      

31. Рельєф дна Світового океану.

32.    Практична робота: 7. Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин.


33.    Узагальнення з теми “ЛІТОСФЕРА”.


Тема 2. Атмосфера
34. Атмосфера, її склад та будова.      

35. Температура земної поверхні та повітря, її зміни з висотою, розподіл залежно від кута падіння сонячних променів. Теплові пояси Землі.

36. Атмосферний тиск і вітер. Основні пояси атмосферного тиску на Землі.

37. Рух повітря, закономірності переміщення повітряних мас. Постійні та змінні вітри. Циклони та антициклони.

38. Водяна пара, вологість повітря.

39. Хмарність. Види опадів та закономірності їх розподілу на земній кулі.

40. Погода, її елементи, типи, зміна в часі.

41. Клімат Землі, фактори його формування. Зміни клімату. Люди і клімат.

42. Кліматичні пояси і головні типи клімату Землі: екваторіальний, тропічний, помірний, полярний.


Охорона атмосфери
43. Практична робота: 9. Опис одного з головних типів клімату за кліматичними картами.  

44. Охорона атмосфери: причини і наслідки забруднення атмосферного повітря, способи очистки повітря. 

45. Узагальнення з теми “Атмосфера”.


   
Тема 3. Гідросфера

46. Гідросфера, її основні частини. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Острови в Океані.
Властивості вод Світового океану

47.    Практична робота: 10. Позначення на контурній карті гідрологічних об'єктів.      

48. Властивості вод Світового океану.
Рух води в Океані


49. Рух води в Океані. Вітрові хвилі, припливи, відпливи, цунамі, течії. Закономірності поширення течій в океанах.
Багатства вод Світового океану. Океан та людина


50. Багатства вод Світового океану. Океан та людина.
51. Води суходолу. Річки. Річкова система, річковий басейн, вододіл. Елементи річкової долини. Пороги і водоспади.

52. Живлення та режим річок, робота річок.
53. Озера, озерні улоговини та їх утворення.

54. Штучні водойми: канали, водосховища, ставки.

55. Болота, їх типи, поширення. Льодовики, особливості їх утворення та поширення.
56. Підземні води, їх типи. Використання вод суходолу людиною.

57. Узагальнення з теми “Гідросфера”.


Тема 4. Біосфера

58. Складові біосфери. Географічні закономірності поширення ґрунтів, рослин і тварин.
Вплив господарської діяльності людини на біосферу


59. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий та рослинний покриви, тваринний світ суходолу і океану. Охорона біосфери.


Тема 5. Географічна оболонка

60. Географічна оболонка, її властивості. Загальні закономірності географічної оболонки: цілісність, кругообіг речовини та енергії, ритмічність, зональність. Взаємодія компонентів географічної оболонки. Взаємодія атмосфери, океану та суходолу, її наслідки.


61. Поняття про природні комплекси. Географічні пояси та природні зони. Екологічні  проблеми географічної оболонки.

62. Практична робота: 13. Ознайомлення з компонентами природи своєї місцевості, виявлення взаємозв’язків між ними.      


Земля – планета людей


Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі

63. Зміна кількості населення  впродовж історичного часу, цих змін. Густота населення Землі. Розміщення населення. Найбільш заселені території земної кулі.       

64. Людські раси, рівність рас.

Тема 2. Народи і держави

65. Найбільш чисельні народи світу. Найбільші держави та держави-сусіди України на політичній карті світу.       
66. Населені пункти. Свій населений пункт. Господарська діяльність і побут населення, тип житла, традиційні промисли.       

67. Практична робота: 14. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав на всіх материках та їх столиць.      


Людина і географічна оболонка


Тема 1. Зміни природи під впливом господарської діяльності людини
68. Види господарської діяльності людей. Зміни компонентів природи в результаті діяльності людей. Зміни природних комплексів Землі.


Тема 2. Населення і природокористування

69. Використання природних багатств, проблема їх вичерпності. Населення і навколишнє середовище, проблеми його забруднення і охорони.

70. Узагальнення з тем “Біосфера”, “Географічна оболонка” та розділів “Земля – планета людей”, “Людина і географічна оболонка”.      Повний перелік шкільних предметів: географія, українська мовата література, математика...

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.