KNOWLEDGE HYPERMARKET


8. Відносна густина газів

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас>>Відносна густина газів


З курсу фізики ти знаєш, що для порівняння маси й об'єму різних тіл, використовують фізичну величину — густину, яка чисельно дорівнює відношенню маси тіла до його об'єму (позначається грецькою літерою р — читається «ро»). Одиниця густини — кілограм на кубічний метр (кг/м3) або грам на кубічний сантиметр (г/см3):
ρ = m/V.

Наприклад, для кисню 02, молярна маса якого 32 г/моль, а молярний об'єм (для будь-якого газу за нормальних умов) дорівнює 22,4 л/моль, густина становить:
ρ = M/Vm;
ρ(O2) = (32 г/моль)/(22,4 л/моль) = 1,43 г/л.

Часто буває важливо знати легший чи важчий один газ від іншого чи від повітря (суміш газів). Це необхідно, аби визначити застосування газу в практичній діяльності людини чи зрозуміти, в яких шарах атмосфери він концентрується, а може, вирішити, як розмістити циліндр для збирання даного газу — догори дном чи отвором догори. З цією метою користуються поняттям «відносна густина газу».
Відносна густина газу — величина, що показує, у скільки разів відносна молекулярна маса одного газу більша або менша від відносної молекулярної маси іншого газу, взятого для порівняння.
D = Mr1/Mr2.

Оскільки в однакових об'ємах різних газів за однакових умов міститься однакова кількість молекул, то відносна густина газу показує, у скільки разів молекула одного газу важча або легша від молекули іншого газу.
Наприклад, відносна молекулярна маса кисню 32, а водню — 2. Це означає, що кисень у 16 разів важчий від водню, тобто його відносна густина за воднем дорівнює 16.
Найчастіше густину різних газів визначають саме відносно водню як найлегшого з усіх газів або відносно повітря. В станньому разі потрібно ділити на 29 — середню молекулярну масу повітря:
DH2 = Mr/2;   Dпов. = Mr/29.
Відносну густину газу можна визначити і як відношення маси певного газу до маси такого самого об'єму іншого газу, взятих за однакових умов:
D = m1/m2.

Наприклад, маса 1 л С02 дорівнює 1,98 г, а маса 1 л Н2 за таких самих умов — 0,09 г. Звідси відносна густина карбон(ІV) оксиду С02 за воднем становить 1,98 : 0,09 = 22, тобто вуглекислий газ СO2 у 22 рази важчий від водню або водень у 22 рази легший від вуглекислого газу С02.
Знаючи густину одного газу відносно іншого, можна визначити молекулярну, отже, й молярну масу газу за формулами:
M = 2DH2;  M = 29Dпов.
Молярна маса газу дорівнює його густині відносно іншого газу, помноженій на молярну масу останнього.
Знаючи густину газу, можна обчислити його молярний об'єм за відношенням молярної маси газу до його густини:
Vm = M/ρ (л/моль).


ВИСНОВКИ
Відносна густина газу показує, у скільки разів один газ важчий або легший від іншого.
Відносну густину газу можна обчислити за будь-яким іншим газом. Найчастіше порівнюють гази з воднем або повітрям. Знаючи густину, можна визначити молярну масу невідомого газу.


Завдання для самоконтролю
1. Густина сульфур(IV) оксиду за воднем дорівнює 32, отже, його відносна молекулярна маса становить (а) 8; (б) 16; (в) 32; (г) 64.
2. Густина карбон(IV) оксиду за воднем дорівнює (а) 10; (б) 22; (в) 20; (г) 25.
3. Молярна маса газуватої речовини, густина якої 1,96 г/л, дорівнює (а) 11 г/моль; (б) 22 г/моль; (в) 44 г/моль; (г) 88 г/моль;
4. Якщо густина пари деякої речовини за воднем дорівнює 4, то її густина за гелієм становить(а) 8; (б) 2; (в) 4; (г) 1.


Додаткові завдання
5. Які з названих газів — вуглекислий газ СO2, метан СН4, сульфур(IV) оксид SO2, гелій Не — можна використати для наповнення дитячих повітряних кульок? Чому?
6. Формула газу, для якого відносна густина за повітрям становить 1,586, це (a)N2O; (б) NO; (в) NO2; (г) SO2.
7. 1 л деякого газу за н. у. має масу 3,17 г. Густина цього газу за гелієм дорівнює (а) 17,00; (б) 17,75; (в) 18,00; (г) 18,45.
8*. Хімічним аналізом встановлено, що газ має склад: 27,27 % С і 72,73 % О. Яка формула газу?
9*. Обчисли молярну масу газу, якщо його густина за воднем становить 8,5. Визнач формулу газу, знаючи, що масова частка Нітрогену в його складі становить 82,35 %, а Гідрогену — 17,65%.


Н.М. Буринська, Хімія, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту.


Книги та підручники безкоштовно скачати, шкільна програма з хімії, домашнє завдання з хімії для 8 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.