KNOWLEDGE HYPERMARKET


Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речення

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речення


     Усі речення залежно від мети висловлювання поділяються на розповідні, питальні, спонукальні.

Розповідне речення

Розповідним називається речення, у якому міститься повідомлення про якісь факти, події чи явища дійсності.
Інтонація розповідного речення характеризується зниженням тону наприкінці речення.
Наприклад: Золоте свічадо розливає теплі ноти дня (О. Довгоп'ят ).

Питальне речення

Питальним називається речення, яке містить запитання, що спонукає співрозмовника до відповіді, до роздуму над відповіддю. У таких реченнях тон підвищується на тому слові, що містить смислове запитання. У кінці питального речення ставиться знак питання.
Наприклад: Чом верба свої віти над водою так уклінно нагиба? (П. Усенко).
На початку питального речення можуть стояти питальні займенники (хто, що, котрий тощо), питальні прислівники (як, де, звідки, навіщо, відколи тощо) і питальні частки (хіба, невже, чи, що за). Питання виражається також за допомогою питальної інтонації.

Риторичне речення

Риторичні речення - це речення, які не вимагають відповіді, бо вона вже міститься в самому питанні.
Наприклад: Хіба можливо матір посварити із немовлям? (М. Рильський).

Спонукальне речення

Спонукальним називається речення, що виражає спонукання до дії у формі прохання, поради, наказу, заборони, вимоги, заклику, перестороги тощо.
Наприклад: 1. Хай доля матері всміхнеться і рушником застеле слід (В. Москвич ). 2. Розкажи мені казку теплим голосом ночі, срібним променем дня (Н. Одинець). Спонукання найчастіше виражається дієсловами наказового способу, інфінітивом, різноманітною за своїм виявом спонукальною інтонацією. Більш піднесеним тоном вимовляються речення, що виражають наказ, заклик, застереження.

Види речень за інтонацією

Розповідні, спонукальні та питальні речення можуть вимовлятися з підсиленою інтонацією, тобто вони стають окличними. Оклична інтонація на письмі передається за допомогою знака оклику. Відсутність знака оклику свідчить про те, що речення є неокличним.
Наприклад: 1. Ліси мої, хто вас убереже?! (О. Пахльовська). 2. І сонце яре з глибини небес сипнуло світанкову позолоту! (М. Боровко).
Інтонаційне забарвлення окличних речень залежить від змісту речення. Позитивні емоції виражаються рівною висхідною інтонацією. Негативні емоції передаються висхідно-нисхідною інтонацією.
Поріняйте: Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.27.jpg


31 І. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Правильність написання перевірте за орфографічним словником.

II. Визначте види речень за метою висловлювання та інтонацією. Яке з поданих речень є риторичним?
1. З в..ликим пензлем у в..ликих капцях фарбує гном оранжевий дашок (Л. Костенко). 2. Ти від куща червоної калини свою пригаслу душу засвіти (М. Грищенко). 3. З темного моря білявая хвил..чка до прибережного каменя горн..ться (Леся Українка). 4. Вклоніться, люди, майстрові старому, володареві слова й р..месла! (П. Перебийте). 5. Дороги нищимо, завалюєм стежки, хоча ніхто за нами не
ж..неться (М. Боровко). 6. Хай в маленьких очах відбиваються світ од маленьких ромашок до стартів великих... (В. Симоненко). 7. Хіба є хто на Землі крилатіший за людину? (О. Гончар).


Із секретів мовознавства.

Інтонація (від лат. intono - голосно вимовляю) є складною єдністю висоти, сили, темпу й тембру мовлення. Цими засобами встановлюються значення слів у реченні, відбувається поділ речень на частини, досягається їхня внутрішня єдність. Кожне речення в мовленні має свій інтонаційний малюнок, який відображає думку мовця та емоційно-вольове ставлення до змісту висловлення.


32 І. Прочитайте вірш. Який настрій домінує в ньому? Чого більше у вірші: захоплення, суму, подиву, безнадії? Визначте вид кожного речення за метою висловлювання та інтонацією. Поясніть, з якою інтонацією потрібно вимовляти кожне з них.
Двори стоять у хуртовині айстр. Яка рожева й синя хуртовина! Але чому я думаю про Вас? Я Вас давно забути вже повинна. Це так природно - відстані і час. Я вже забула. Не моя провина, -То музика нагадує про Вас, То раптом ця осіння хуртовина. Це так природно - музика і час, І Ваша скрізь присутність невловима. Двори стоять у хуртовині айстр. Яка сумна й красива хуртовина!
(Л. Костенко)

II. Прочитайте вірш удруге, дотримуючись визначеної вами інтонації.


33 Два - чотири - всі разом! Поміркуйте, чому спонукальні речення невластиві науковому стилю, але широко вживаються в побутовому і художньому.


34 Попрацюйте в парах. Прочитайте по черзі речення, дотримуючись їх правильного інтонування.
1. Зацвіли вишні. 2. Зацвіли вишні? 3. Хай цвітуть вишні. 4. Зацвіли вишні! 5. Зацвіли вишні?!
Синтаксичний розбір простого речення
Послідовність розбору
1. Указати, що речення просте.
2. Визначити граматичну основу та другорядні члени речення.
3. Односкладне чи двоскладне.
4. Поширене чи непоширене.
5. Вид речення за метою висловлювання.
6. Вид речення за інтонацією.
Зразок письмового розбору
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.29.jpg


35 І. Зробіть письмовий синтаксичний розбір двох поданих речень (на вибір).
1. Багряне листя під ногами покірно й тепло шелестить (Б. Сосюра). 2.1 вийшов Колумб на берег Америки вранці, ступив на траву не відомої досі землі (Л. Костенко). 3. Вересень сипле сині загати, листям багряним шлях застила (А. Малишко). 4. Джерелами дзвінкими повняться криниці (М. Шмаль).

II. Переробіть подані розповідні речення на питальні й спонукальні, використовуючи питальні прислівники і частки, дієслова наказового способу. Прочитайте утворені речення з відповідною інтонацією.


36 Виконайте завдання одного із запропонованих варіантів.
Варіант А. Напишіть твір-розповідь з елементами опису на тему «Листопад у саду», використавши всі типи речень за метою висловлювання та інтонацією.
Варіант Б. Складіть і запишіть діалог (8-10 реплік) на тему «Зустріч після канікул», використавши питальні, розповідні та спонукальні речення.


Висновки.
1. Щоб бути реченням, сполучення слів чи окреме слово мають виражати певну думку, бути інтонаційно оформленими, а самі слова - граматично пов'язаними (за допомогою закінчень і службових слів).
2. За метою висловлювання речення бувають розповідними, питальними і спонукальними, за інтонацією - окличними і неокличними.


О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Плани уроків з української мови, підручники та книги шкільної програми онлайн, українська мова 8 клас

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.