KNOWLEDGE HYPERMARKET


Вставні слова й словосполучення, їх види за значенням

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Вставні слова й словосполучення, їх види за значенням


Про те, що таке вставні слова (словосполучення, речення), їхні групи за значенням та особливості виділення

Пригадайте! Які слова називаються вставними? Що вони виражають?


247 Прочитайте та порівняйте речення в кожній групі. Яке уточнення в основне повідомлення вносить у кожному випадку виділене вставне слово чи словосполучення?
1. Я був щасливий. - Я, мабуть, був щасливий. - Я, безумовно, був щасливий.
2. Линув дощ. - На радість, линув дощ. - Як на біду, линув дощ.
3. За вікном плакав вітер. - Бувало, за вікном плакав вітер. - Як завжди, за вікном плакав вітер.
4. Дівчата купили книжку. - По-перше, дівчата купили книжку. - Отже, дівчата купили книжку. - Таким чином, дівчата купили книжку.
5. Квіти були красиві. - По-моєму, квіти були красиві. - На думку відвідувачів, квіти були красиві.


Значення

Вставними є слова (словосполучення, речення), які граматично не пов'язані з членами речення і виражають ставлення мовця до висловленого, його оцінку, характеризують спосіб оформлення думки і т. д. Вставні слова не несуть нової інформації, а лише певним чином оцінюють, уточнюють основне повідомлення. І.Тина мене пилинці не дозволила б, мабуть, упасти (Є.Летюк). 2.Я дуже хочу, щоб в провулках дощ не йшов, а, як у Львові кажуть, падав... (О. Делеменчук).
Вставні конструкції не є членами речення.

Інтонація

Вставні слова, словосполучення і речення вимовляються зниженим тоном, у прискореному темпі. Перед ними і після них робиться пауза.

Розділові знаки

На письмі вставні слова, словосполучення і речення, як правило, виділяються комами.


Групи вставних конструкцій.  

Групи Приклади
Виражають упевненість, невпевненість, сумнів безумовно, безперечно, без сумніву, певна річ, правда, здається, видно, мабуть, може, очевидно, може бути, либонь, а може, правду кажучи, щоправда, сподіваюся
Виражають задоволення, незадоволення, радість, жаль, здивування на щастя, на диво, слава Богу, на жаль, як на зло, на сором, чого доброго, як навмисне, як на біду, дивна річ
Указують на джерело повідомлення по-моєму, по-твоєму, кажуть, як кажуть, мовляв, на мою думку, бачу, по-вашому, як відомо, на думку..., за словами...
Указують на зв'язок думок, послідовність викладу по-перше, по-друге, нарешті, до речі, між іншим, крім того, навпаки, отже, наприклад, інакше кажучи, таким чином, значить, виходить, однак, проте
Привертають увагу співрозмовника чуєте, бачиш, уяви собі, зверніть увагу, майте на увазі, між нами кажучи, зрозумійте, даруйте


Зверніть увагу!
Деякі дієслова (здається, кажуть, думаю), прислівники (звичайно, видно, можливо), іменники (правда, на жаль, на щастя) тощо в реченні можуть виконувати різні функції - бути членами речення і вставними словами. Якщо до слова в реченні можна поставити питання від інших слів, то воно не вставне і виділяти його комами не потрібно.
Ніколи не є вставними слова навіть, майже, приблизно, принаймні, нібито, все-таки, мовби, неначе, адже, тобто, особливо.
Порівняйте:
1. Там кажуть усю правду.           1. Там, кажуть, сонце спати лягає.
2. Максим може вам заспівати.    2. Я, може, вам заспіваю?
3. Здалеку видно плесо річки.      3. Будинок тут, видно, недавно збудовано.


Вставні речення

Значення, які властиві вставним словам, можуть виражатися і цілими реченнями. Наприклад:
1. Як ми вже знаємо, по дорозі з Харкова Гребінка зупинився в Кременчуці (П. Жур). 2. Ну а ви, я бачу, здружилися (М. Трублаїні). До основного речення вставне речення приєднується за допомогою сполучника або без нього.

Стилістичні особливості

Вставні слова (словосполучення, речення) вживаються в різних стилях мови. У науковому та публіцистичному здебільшого вживаються ті з них, що вказують на порядок висловлення думки, джерело інформації, достовірність висловленого тощо.


248  Мозковий штурм. Чому вставні конструкції не є членами речення?


249 І. Прочитайте вголос текст, виділяючи інтонацією вставні слова. Визначте стиль і тип мовлення. Що нового ви дізналися з прочитаного?
II. Випишіть вставні слова, визначте їхню групу за значенням. Поясніть роль вставних слів для зв'язку думок у тексті та вираження авторського ставлення до висловленого. Зверніть увагу на розділові знаки при вставних словах.

Підкова на щастя.

Кожен із вас, сподіваюся, знає вислів «підкова на щастя». Та не всім, далебі*, відоме його походження. Історія цього афоризму сягає глибокої давнини. Ще в Стародавньому Римі та Греції був звичай підковувати коней і волів. Якщо, скажімо, ратаї чи воїни робили це з практичних міркувань, то для заможної верхівки таке оздоблення тварини мало суто обрядовий характер. Кожен по-своєму намагався продемонструвати статки: власники коней чи волів узували їх у срібні, а то й золоті підківки, намагаючись цим підкреслити своє соціальне становище. Траплялися, однак, випадки, коли дорогоцінні вироби непомітно губилися, і той, кому щастило знайти з благородного металу підківку, неабияк дякував долі. Звідси, отже, й похідний вислів -«підкова на щастя».
Коли і де з'явилася підкова, хто той винахідник, що, розірвавши в горні шмат заліза, викував напівовальний каблучок і припасував його до копита коневі? На жаль, історія не зберегла імені далекого майстра (За В. Скуратівським).

* Далебі - уживається в значенні вставних слів: справді, дійсно і т. ін. III. Напишіть переказ, використовуючи виписані вставні слова.


250 Два-чотири - всі разом. Поміркуйте, у яких двох із поданих речень є вставні слова. Доведіть свою думку.
1. Може, я міг би вам допомогти? - довірливо запитав незнайомий (О. Гончар). 2. Ніхто не може світа пережити (Нар. творчість). 3. Генерал, видно, був чимось не вдоволений (О. Гончар). 4. Видно місто, далі поле у моєму вікні (М. Рильський).


251 Складіть і запишіть по два речення так, щоб в одному випадку подані слова були вставними, а в іншому - членами речення.
Може, видно, на щастя, правда.


252 І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Над вставними словами скорочено надпишіть, що вони виражають чи на що вказують.
1. Того можливо не знайду я слова, щоб наш прекрасний оспівати світ (М. Рильський). 2. Мені правда не хотілося говорити про Чепура на педраді, але іншого виходу справді не було (Ю. Збанацький). 3.1 я виходжу в гомін трав і припадаю до сліда, бо значить хтось мене чекав, а може й зараз вигляда (А. Малишко). 4. За східним звичаєм гості не сміють відмовлятися від дарунків, бо то була б господарям образа (Леся Українка). 5. Здавалося загримів десь на небі грім (С. Василь-ченко).6. Пізнати й оцінити Довженка один чоловік мабуть не в змозі (Д. Павличко). 7. Нащо бачте згадувать, що давно минуло (Т. Шевченко ). 8. Полювання як ви потім побачите потребує багато часу (Остап Вишня).
II. Зробіть письмовий синтаксичний розбір останнього речення.


253 Мікрофон. Чи згодні ви з такою тезою: «Суржик - це не взаємозбагачення, а взаємообкрадання мов»? У відповіді використайте вставні слова (словосполучення), які вказують на джерело повідомлення, привертають увагу співрозмовника, указують на послідовність викладу думки.


254 Прочитайте речення. Доповніть їх вставними словами (словосполученнями) тієї групи за значенням, яка вказана в дужках. За потреби скористайтеся довідкою. Утворені речення запишіть, розставте розділові знаки.
1. Гори [невпевненість] стояли тут поруч (О. Гончар).2. Перебування в Києві [привертає увагу співрозмовника] багато дало мені для п'єси (О.Довженко). 3. Чим більше темніло, тим вітер [невпевненість] дужчав (М. Коцюбинський).4. [Задоволення] її запросила до себе на село наша старша тітка (Леся Українка). 5. Звикне [джерело повідомлення] собака за возом бігти, то й за саньми побіжить (Панас Мирний). 6. Відступати нам [послідовність викладу] пізно, і [послідовність викладу] немає підстав (В. Собко).1. [Джерело повідомлення] люди жили табунами, спали покотом в млі печер... (В. Симоненко). 8. Старенька груша дихає на пальці, їй [невпевненість] сняться повні жмені груш (Л. Костенко).
Довідка. Здавалось, на щастя, по-перше, здавалося, кажуть, по-друге, кажуть, уяви собі, певно.


255 І. Прочитайте текст. Визначте мікротеми, доберіть до них заголовки. Запишіть заголовки у формі плану.
II. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть вставні слова (словосполучення). Які з них є стилістично маркованими? З'ясуйте особливості їх використання у різних стилях мовлення.

Українець, що здивував світ.
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.136.jpg
Робота-мініатюра Миколи Сядристого

У когорті відомих українців чільне місце безперечно посідає Микола Сяд-ристий, роботи якого об'їхали весь світ.
Майстра здебільшого цікавлять природні матеріали: метали, мінерали, насіння трав і дерев. За словами умільця будь-яка насінина по-перше є дуже гарною від природи по-друге довговічною.
З половини макової зернини як це не дивно маестро примудрився зробити чудове гніздечко для трьох золотих пташенят, а зі шматочка вишневої кісточки - портрет-барельєф* Соломії Крушельницької.
Деякі його твори такі дрібні, що можуть загубитися серед порошинок. Наприклад найменший у світі годинник, якого Сядристий уставив замість ока золотій бабці. Складається цей годинник уявіть собі зі ста тридцяти деталей. А золотий сервіз на цукровій піщинці навіть не можна покласти на хустинку, бо кавничок і бокальчики проваляться крізь волокна тканини (За О. Лань).

* Барельєф - скульптурна прикраса на пласких поверхнях, що виступає над площиною фону менше ніж на половину своєї товщини.


256 Напишіть твір-мініатюру (6-8 речень) на одну з тем: «Тополя в небо руки підійма», «Затьохкали травневі солов'ї», «Сиплються сутінки втишу села». Використайте слова в переносному значенні та щонайменше два речення зі вставними словами (словосполученнями, реченнями).


Висновки.
1. Вставні слова (словосполучення, речення) певним чином оцінюють, уточнюють основне повідомлення в реченні. Вони поділяються на кілька груп за значенням, на письмі виділяються комами.
2. Вставні конструкції не є членами речення.О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Підручники по всім предметам, українська мова 8 клас, розробка планів уроків для вчителів

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.