KNOWLEDGE HYPERMARKET


Відокремлені уточнюючі члени речення. Розділові знаки в реченнях з уточнюючими членами

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Відокремлені уточнюючі члени речення. Розділові знаки в реченнях з уточнюючими членами


Про те, які члени речення є уточнюючими, їхню роль у мовленні та умови відокремлення


318 Прочитайте речення. Визначте члени речення, які уточнюють (конкретизують) значення попередніх членів. Простежте, значення яких із них є ширшим, а яких - вужчим. Зробіть висновок про роль уточнюючих членів речення у мовленні.
1. Тут, на березі зеленім, ллються пахощі чудові, шелестять казки осоки, роси сиплються вночі (Олександр Олесь). 2. Це сталося торік, восени (Ю. Мушкетик). 3. Сиве волосся падало кружком, по-козацьки (М. Коцюбинський).Роль у мовленні


Уточнюючими є члени речення, які конкретизують, пояснюють зміст попередніх членів речення, звужуючи або обмежуючи їхнє значення. Уточнюючі члени речення відповідають на питання а де саме? а коли саме? а як?
У цьому реченні обставина між кучугури уточнює обставину угору у звужуючи її значення.
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.164-1.jpg


Особливості структури


Відокремлені уточнюючі члени речення можуть вводитися в речення також за допомогою слів тобто, цебто, або (тобто), чи (тобто), а саме, наприклад, зокрема, у тому числі, особливо та ін. Ці слова від уточнюючих членів оечення комою не відділяються. Наприклад:
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.164-2.jpg


Синтаксичні синоніми


У деяких випадках члени речення можуть бути або не бути уточнюючими, що залежить від того, який зміст вкладає автор у своє висловлювання. Порівняйте:
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.164-3.jpg


Відокремлення


На письмі уточнюючі члени речення відокремлюються комами, а в усному мовленні - інтонацією.

Зверніть увагу!
Уточнюючий член речення стоїть безпосередньо після слова, яке він уточнює.


319І. Прочитайте речення. Доведіть, що виділені члени речення є уточнюючими. З'ясуйте їхню синтаксичну роль. Назвіть слова, які вони уточнюють. З якою метою вживаються у мовленні уточнюючі члени речення?
II. Прочитайте речення вголос, виділяючи інтонацією уточнюючі члени речення.
1. Гук лісорубів і пил передзвін - все мені любе отут, в Закарпатті (К. Дрок). 2. Під Києвом, на березі Дніпра, хлопча стояло в мареві світанку... (Б. Стельмах). 3. Вдалині, між телеграфними стовпами, мріли рожеві крейдяні гори (Гр. Тютюнник). 4. Старий чабан, дід Свирид, показав та розказав мені, як із тієї солом'яної стрічки бриля шити (Ю. Збанацький). 5. У всьому треба знати міру, навіть у скромності (А. Франс). 6. Голоси під липами тепер звучали м'якше, по-вечірньому (М. Булгаков). 7. Раніше, бувало, не знає парубок дівчину, то зараз же скаже батькові та матері, а ті підуть на розглядини, роздивляться (Г. Тютюнник). 8. Сядеш на цю софу, і яка б не була хитавиця - чи кільова, тобто подовжня, чи бокова, поперечна, впасти не було куди (І. Гончаров).


320І. Прочитайте текст. Визначте тему і мікротеми. Складіть план тексту й докладно перекажіть.
II. Знайдіть уточнюючі члени речення, поясніть їхню роль у тексті. Доповніть усно текст коротким описом зображеного на картині І. Рєпіна, використовуючи уточнюючі члени речення.
Сад наш на визначному, історичному, місці. За свідченнями всіх переказів і легенд, колись тут, на нашому острові, стояла деякий час Запорозька Січ, вирувало хоробре веселе козацтво. Дуже вдало обрали наші предки собі місце для табору. Вже тоді, кілька століть тому, вони розумілися на тактиці та стратегії. Найдрібнішу кінноту дикої татарви звідси можна було помітити за десятки кілометрів. Мій приятель, викладач історії Роман Романович, запевняє, що саме тут, на нашому острові, писали козаки свою знамениту відповідь турецькому султану Магомету.
Приїжджими археологами на острові було знайдено рештки козацьких доменних печей. А ще пізніше, під час копання льохів для вина, знайшли ми і самого хазяїна Січі - запорожця.
Я, Микита Братусь, від них походжу. В глибині серця ношу переконаність, що листа турецькому султану було написано не без прямої участі одного з моїх пращурів. Ви запитаєте, які в мене дані? Свідків, звичайно, важко встановити, але коли дивлюся я на тих мальованих запорожців, що стоять собі, з'юрмившись довкола писаря, і від душі регочуть, то почуваю, які ми з ними близькі вдачею, характером і навіть поглядами (За О. Гончаром).
Поясніть лексичне значення виділених слів. За потреби скористайтеся тлумачним словником.
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.166.jpg
І. Рєпін. Запорожці пишуть листа турецькому султану


321Доведіть, що в поданих реченнях виділені обставини не є уточнюючими членами речення. Свою відповідь звірте з міркуванням, поданим нижче.
1. В Україні на початку червня достигають вишні. 2. Батьківські збори відбудуться завтра в актовій залі.


МІркуйте!
У першому реченні конструкція на початку червня є обставиною часу, а в Україні - обставиною місця. Логічно, що за допомогою поняття, яке означає час, не можна конкретизувати, уточнити поняття, яке означає місце. Отже, обставина на початку червня не є уточненням до обставини в Україні. Порівняйте: В Україні влітку, на початку червня, достигають вишні.


322 І. Випишіть речення з уточнюючими членами, розставляючи розділові знаки. Визначте синтаксичну роль і морфологічне вираження уточнюючих членів. З якою метою вони введені у речення?
1. Влітку в спраглому небі гойдається вітер одвічних лип (О. Гаран). 2. Тут двоє матерів твоя і Божа. Хай нас на шлюб вони благословлять (Л. Костенко). 3. На тім боці затоки під самим городом юрмилося на льоду багато люду (П. Загребельний). 4. Живуть там довкола маминої і батькової хати вітри і птахи і сонце і земля твоя і твій рід і твої перші кроки (О. Сизоненко).5Л жаль мені малому стало того сірому сироту (Т. Шевченко). 6. А в верхів'ях по шовкових струнах дзвеніла тепло-лагідна й поважно-сувора музика, як молитва храму лісовому... (М. Івченко).
II. Доберіть антоніми до виділених слів.
 

323 Два-чотири - всі разом! Поміркуйте, скільки і яких саме відокремлених членів є у поданому реченні.

Там, на зеленій лавці, обкладеній дерниною, сперши голову на руки, сидить білява панночка (М. Коцюбинський).


324 Складіть і запишіть речення, використовуючи подані слова і словосполучення в ролі уточнюючих членів речення.
Десь за річкою, до схід сонця, один за одним, несподівано, зокрема ведмеді.


325 Складіть і запишіть речення з уточнюючими членами речення, які приєднувалися б словами навіть, головним чином, у тому числі, зокрема.


326 І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть уточнюючі члени речення та слова, які вони уточнюють, відповідно до їхньої ролі в реченні.
1. Там межи високими вербами дзюрчить струмочок, і за струмком помежи кущами гадюкою в'ється на Шевченкову гору стежка (М. Коцюбинський ). 2. Сонця на землі не було, але вгорі у небі жайворонки були вже золотими (М. Вінграновський). 3. Внизу десь під самими вікнами почувся гомін чужих голосів (О. Гончар). 4. їхали довго понад десять діб... (О. Гончар). 5. На околиці села біля самого байраку живе Йосип Вихор (Г. Тютюнник). 6. Хлопець досить успішно склав екзамени з усіх предметів у тому числі з української мови (Г. Тютюнник). 7. Тоді ми річку перейшли вузьку й зарослу ледве видну (П. Усенко).
II. Поясніть написання виділених слів. Доберіть аналогічні приклади.


327Напишіть невеликий твір-опис місцевості. У тексті твору використайте: а) називне речення; б) речення зі вставним словом (словосполученням, реченням); в) речення з відокремленими уточнюючими членами.


Проект.
Об'єднайтеся в групи по 3-5 учнів. Створіть проект власної гри (лото, вікторина, брейн-ринг, комп'ютерна гра, гра з м'ячем тощо ) на тему «Відокремлені члени речення».
Мета гри: узагальнити знання з визначеної теми. Підготуйтеся до захисту проекту перед учнями класу (5 хвилин) за поданим планом.
План захисту проекту гри.
1. Назва гри, її мета, на кого зорієнтована.
2. Обґрунтування корисності й доцільності вашої гри для вивчення відповідної теми.
3. Правила гри (тривалість, кількість учасників тощо).
4. Демонстрація гри чи її частини.
5. Відповіді на запитання представників інших груп. За одним із проектів проведіть гру в класі.О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайтуБібліотека з підручниками та книгами на скачку безкоштовно, українська мова для 8 класу, шкільна програма з української мови, плани конспектів уроків


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.