KNOWLEDGE HYPERMARKET


В. Стус. Методи аналізу поетичного твору

Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 11 клас>> Українська література: Василь Стус. Біографія поета. Сила волі та стійкість духу.

Додаткова інформація до предмету Українська література 11 клас.

Тема «Василь Стус. Біографія поета. Сила волі та стійкість духу».
Додаток 1
МЕТОДИ АНАЛІЗУ ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ


№ п/п
Назва методу
Мета Засновник методу В основі методу
Приклади
1.
Біографічний
Розуміння суті творчості через  світосприйняття  митця 
Шарль-Огюстен
Сен-Бов (1804-1864)
1.Зосередження уваги на:
а) життєписі автора;
б) щоденникових записах;
в) спогадах сучасників.
 2.З’ясування впливу обставин жит-тя митця на його твори.
Трагічний пафос інтимної лі-рики Лесі Українки -  безпо-середній зв’язок з її життям: смерть коханого чоловіка Сергія Мержинського.
2.
Культурно-історичний Формування історичної пам’яті. Іпполіт-Рудольф Тен (1828-1893)
1.Ознайомлення з історичною епохою:
а) у яку жив і творив автор;
б) яка є темою твору.
 2.Відновлення історії нації та цивілізації через конкретні деталі.
 3.Сприйняття поетичного твору через відтворені історичні факти та події.
Тему голодомору у поетич-ному творі П.Тичини “Заст-кали в двері прикладом” тра-ктуємо у зв’язку з конк-ретиними історичними подія-ми  - голодомором 1932-1933 р.р.
3.
Еволюційний Визначення місця поетичного твору в часі і самороз-витку мистецтва.
курс «Про еволюцію жанрів у історії літератури» Ф.Брюнетьєра (1849-1906
1.Знайомство з теорією Ч.Дар-віна, яка була перенесена на істо-рію літератури.
 2.Проведення паралелі між розви-тком літературних жанрів та певною історичною епохою.          3.Визначення еволюції жанру конк-ретного поетичного твору.
Фольклорна балада, перей-нята героїчним пафосом, відбиває драматизм існуван-ня українців та України;
балади Шевченка – романти-чні (”Причинна”);
 балади І.Драча – модерніс-тські (“Балада ДНК”)
4.
Компаративний  Розвиток та вдосконалення вміння порівняння. Теодор Бенфей (1809-1881). 1.Ознайомлення з  поетичним тво-ром з метою порівняння:
а)сюжетів; б)мотивів; в)образів.
2.Конструювання первісних (вихід-них) форм літературних компо-нентів.
Порівняння ідейно-тематич-ного характеру, історичної основи, часу написання, осо-бливості образів поеми “Мойсей” І.Франка та поеми “Мойсей” В.Сосюри. 


 
   

№ п/п Назва методу Мета Засновник методу В основі методу Приклади
5.
Формальний 
З’ясування поетики твору.
 1.Зосередження уваги на головних і складових елементах поетики: 
а)конкретного художнього твору;
б) конкретної історичної епохи.
 2.З’ясування :
а)специфіки образів (образ-по-ртрет, пезаж, емоція, символ);
б)художньої ролі виражальних засобів мови (тропів, стиліс-тичних фігур, звукопису, лек-сичних засобів).

6.
Структуральний
Розгляд  твору як структури, пошук внутрішніх закономірностей його побудови.
1.Схильність до жорсткої логіки, математичних формул, поясню-вальних схем і таблиць – “нак-реслювального літературознавства”.
2.Поділ твору на блоки, побу-дова детального плану, окрес-лення моделі.
3.З’ясування причиново-наслід-кових зв’язків у сюжеті твору.
4.Накреслення лінії трансфор-мації сюжету.
  “Заповіт” Т.Шевченка:
любов (“поховайте... на Вкраїні милій”) перехо-дить у ненависть (“поне-се у синєє море кров ворожу”), яка посилює-ться  і вибухає (“вражою злою кров’ю волю окро-піте”), та у вибухові не-нависті до ворогів транс-формується  знову у лю-бов до України.
Лінія трансформації:
7.
 Деконструктивістський  Виявлення внутрі-шньої суперечно-сті тексту, відшу-кування залишко-вих” смислів. Ж.Деррід
1.Пошук лакуни - прогалини у тексті, які слід заповнити, бо розуміння буде неповними.
2.Відчитування маргінесів – чужого, що не відповідає нор-мі.
“Заповіт” Т.Шевченка:
Лакуна “...А до того// Я не знаю Бога”може бути заповнена як мить відчаю, на який здатна лише глибоко віруюча людина. Слід віри у – у метафорі “полину до самого Бога”.
8.
Феміністичний 
Розгляд образів та стереотипів жіночого мислення у творі.
  Дві течії у феміністичній критиці (за Елланом Шовалтером):
а) ідеологічна:
- розгляд образів та стереотипів жінок у художньому творі;
б) радикальна:
 – охоплення будь-яких образів і мотивів з точки зору жіночої природи художнього відтворен-ня дійсності.
1.Ніцшеанська краса ге-роїнь О.Кобилянської.
2.Спроба побачити у Шевченковій героїні –наймичці Ганні  сакраль-ність Богоматері, іі само-жертовність, бо віддала свого Сина людям, а в Марії, святій і непороч-ній, риси української дів-чини покритки, її пережи-вання, клопоти й долання  суспільної моралі. 
9.
Міфологічний Вишукування міфу чи його елементів
у творі.
Філософська основа – теорія
К.-Г.Юнга.
1.Тлумачення міфу, який ле-жить в основі  твору, – спільні образи для людства чи нації.
2.Знаходження мономіфу (пер-вісного міфу, архетипу) у худо-жніх  творах.
Мономіф (первинний міф):
“Лісова пісня” Лесі Українки – “умирання – відродження”;
“Хіба ревуть воли, як яс-ла повні?” Панаса Мир-ного та І.Білика–“падіння або злочин”;
“Енаїда” І.Котляревського – “мандрівка”.


                                                                                                                                                           Додаток 2

РІЗНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУп/п 
ТЕКСТУАЛЬНИЙ МЕТОД
(за методикою Р.Барта)
“КЛАСИЧНА” ТЕОРІЯ
(в основі –  “Поетика”Арістотеля)

ТЕКСТ ЯК ШИФР
ТВІР
1.
Поле методологічних операцій. Речовий фрагмент.
2.
Міститься у мові й “оживає” лише в процесі роботи, інтерпретації.
Може міститися в руці.
3.
Існує поза жанром.
Робить проблематичною будь-яку кла-сифікацію.
Парадоксальний.
В основі – класична теорія аналізу:
а)змістовий;
б)формальний;
в)жанровий.
4.
Варіювання елементів.
Взаємонакладання.
Множинність зміщення.
Замкнутий.
Обмежений.
Функціонує як знак.
5.
Символічність. Малосимволічний.
6.
Множинність смислу –
розсіювання тексту.
Логічна послідовність змісту –
одне явище є наслідком іншого.
7.
Сітка “пізнання”; довільний поділ тексту, незважаючи на обставини і авторство. Обумовлено дійсністю (історія, етнос); співставлення творів даного періоду, сукупність чинників, пов’язаних з особою автора.
8.
Обумовлено дійсністю (історія, етнос); співставлення творів даного періоду, сукупність чинників, пов’язаних з особою автора. Продукт споживання.
9.
Вимога співпраці з читачем (“партитура  нового типу”).
Розуміння забезпечує критик.
10.
Тлумачення передбачає входження в структуру письма, в ситуацію вироб-ництва, у мовне буття знаків.
Не вимагає від дослідника тотожності щодо структури письма в критичному аналізі.


                                                                                                                                                               Додаток 3
ТЕКСТУАЛЬНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ  (ЗА Р.БАРТОМ)


Акціональний код
(АКЦ) –
розгортання сюжету.
Герменевтичний код (ГЕРМ) –
виділення формальних оди-ниць, за допомогою яких мож-на сконцентрувати увагу, сфо-мулювати, розгадати загадку.
Семантичний код
(СЕМ) –
виділення сем (фрагментів) без прагнення прикріпити їх до явища чи персонажа, право на хаотичність.
Культурний або
референтний код
(РЕФ) –
витяги з певних галузей знань і людської мудрості.


СИСТЕМА ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОЦЕДУР – РОБОЧИХ ПРИЙОМІВ ПРИ ТЕКСТУАЛЬНОМУ АНАЛІЗІ ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ


”Розсипаний текст”
Поділ тексту на сегменти (фрази, частини фрази), які номеруються цифра-ми. Це смислові блоки – “лексії” (за Р.Бартом). Текст звільняється від ідеології цілісності.
”Конотація”
 Спосіб асоціювання, що зді-йснюється дослідником у межах власного світобаче-ння, що випливає з кожної лексії. Під смислом слід розуміти не лескичне значе-ння слів, а конотації лексії, її вторинні смисли.
”Крок за кроком”
Розгортання тексту повіль-но, членування на маленькі сегменти, поступовість і по-слідовність аналізу (як у сповільненій зйомці).
”Комбінаторна безконечність”
Головне – продемонструвати опорні моменти смислоутво-рення, а не його кінцеві резу-льтати. Не важливо, що у про-цесі аналізу пропускаються якісь смисли. Текст існує лише завдяки міжтекстовим відноси-нам. Основу тексту становить не його внутрішня закрита структура, а вихід в інші знаки, в інші коди. У дослідженні повинні  узгоджуватися дві ідеї –  структури та  комбінаторної безконечності.


                                                                                                                                                                Додаток 4

                                                              ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ СЕНКАНА

Kart-01.jpg


Kart-02.jpg


Надіслано вчителем української мови та літератури Семчук Д.Б. ліцею №3 м.Чернівці

Матеріали з української літератури за 11 клас скачати, конспект з української літератури, підручники та книги скачати безкоштовно, шкільна програма онлайн

Предмети > Українська література > Українська література 11 клас > Василь Стус. Біографія поета. Основні мотиви поезій В. Стуса > Василь Стус. Біографія поета. Основні мотиви поезій В. Стуса. Інше