KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку: Складні речення без сполучників, з сурядним і підрядним зв'язком

Конспект уроку до предмету Українська мова, 9 клас
Тема: «Складні речення без сполучників, з сурядним і підрядним зв’язком»


Мета. Поглибити знання учнів про складне речення, його ознаки, будову, інтонаційні особливості; формувати поняття про складні речення без сполучників, із сурядним та підрядним зв’язком, учити знаходити їх у текстах; розвивати творчі вміння моделювати складні речення, реконструювати прості речення в складні, складати речення за схемами, використовувати складні речення в усних та письмових висловлюваннях; виховувати патріотичні почуття, любов до природи, бережне ставлення до неї.

Обладнання. Робочі зошити, посібники.


Хід уроку


Перша 30-хвилинка

І. Організація учнів до навчання

ІІ. Актуалізація опорних знань Прийом «Мозковий штурм» - Що називаємо «реченням»? (Речення – це синтаксична одиниця, оформлена за законами даної мови, що виражає закінчену думку; найменша комунікативна одиниця.) - Які ви знаєте речення за будовою? (Прості і складні). - Яке речення називається простим? (Що має одну граматичну основу).

- Складне речення – це…(Речення, яке має дві або більше граматичних основ).

- Із якими видами складних речень ви вже знайомилися в попередніх класах? (ССР).

- Пригадайте й назвіть сполучники сурядності.

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів - Сьогодні на уроці ми будемо поглиблювати знання про складне речення, його будову, ознаки, інтонаційні особливості; учитися знаходити в тексті складні речення із сполучниковим та безсполучниковим зв’язками; будувати схеми речень і т.п. Ці знання знадобляться вам при оформленні, повідомленні й вираженні своїх думок, вольових почуттів та емоцій, під час складання тестів ЗНО. За допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу уроку спробуємо розібратися з вами в екологічній ситуації України в цілому й нашого міста зокрема, спонукати вас до збереження навколишнього середовища, проведення природоохоронних акцій.

ІV. Епіграф до уроку:

Природа – такий же унікум, як картина Рафаеля. Знищити її легко, відновити неможливо.

І. П. Бородін

V. Сприймання й засвоєння нових знань, умінь, навичок учнів

1. Спостереження за мовним матеріалом

(Розгляд та аналіз таблиці 9-11, стор.26 посібника).

2. Коментар учителя

- Запишемо чотири речення й спробуємо визначити їх вид:

Червону книгу України засновано в 1976 році.

Червону книгу України засновано в 1976 році, а світ вона побачила в 1980 році.

Червону книгу України засновано в 1976 році, у якій описано 85 видів тварин і 151 вид рослин.

Червону книгу України засновано в 1976 році, вона була надрукована в 1980 році.

- Як ви гадаєте, чому виникла потреба у створенні Червоної книги України?

- Запам’ятайте найперше, «золоте» правило синтаксису – починай аналізувати речення з визначення граматичної основи.

- Тому визначимо граматичні основи в даних реченнях.

- У складному реченні зазначимо межі частин.

- Спробуємо зобразити схеми до цих речень. (Див. табл.8, стор.25).
- Давайте визначимо вид кожного речення.

- Із яким видом складного речення ви не зустрічалися в попередніх класах?

Отже, складне речення – це речення, що складається з двох або кількох частин, об’єднаних в одне синтаксичне ціле за змістом, інтонацією, сполучниковим або безсполучниковим зв’язком.

Складні речення мають такі ознаки: виражають відносно закінчену думку, характеризуються інтонацією завершення, співвіднесеністю свого змісту з дійсністю, служать досконалим засобом формування, вираження й повідомлення думок.

Складні речення розрізняють за будовою і смисловими зв’язками між частинами. Залежно від способу поєднання частин бувають складні сполучникові та безсполучникові речення. У свою чергу складні сполучникові речення поділяють на складносурядні та складнопідрядні.

Складносурядним називається речення, що складається з двох або більше синтаксично рівноправних частин, поєднаних сурядним зв’язком: Міліють чисті криниці і ріки, і тратить небо синю глибину, а ми з байдужжям атомного віку в дітей фіксуєм сивину (О. Бабій).

Складнопідрядне речення – це складне речення, частини якого поєднані підрядним зв’язком, одна частина синтаксично підпорядкована іншій: Нове століття за мить розкриє двері перед нами і запитає, де вишневе віття, чом травень тихо не гуде хрущами? (О. Бабій).

Безсполучниковим складним реченням називається речення, частини якого об’єднані в єдине ціле тільки за допомогою інтонації: Давно хрущів над вишнями нема, садки вишневі сохнуть поодинці, відважний навіть босим по стежинці уже не вийде в поле край села (О.Бабій). (Ці речення записуємо, указуємо вид складного речення – ССР, СПР, БСР).


Друга 30-хвилинка

3. Виконання системи творчих вправ на основі опрацьованого теоретичного матеріалу Вправа 26 Б (вибіркове письмо). Виписати складні речення, підкреслити граматичні основи. Звернути увагу на розділові знаки. Указати вид складного речення.

Вправа 27. Списати, підкреслити граматичні основи. З’ясувати, які з речень сполучникові, які безсполучникові.

Дослідження-моделювання. Утворити із поданих простих речень складні сполучникові речення. Записати їх.

1. Прилуки розташоване на берегах ріки Удай.

2. Колись вона була повноводною.

3. Зараз, розоравши береги ріки, вирубавши ліси навколо неї, осушивши болота, ми майже втратили її.

4. Вода в річці дуже забруднена внаслідок негативного впливу підприємств та жителів нашого міста.

5. Необхідно проводити природоочисні акції.


Третя 30-хвилинка

4. Спостереження за мовним матеріалом (Таблиця 12, 13, стор. 29). 5. Виконання системи творчих вправ на основі опрацьованого теоретичного матеріалу Вправа 32. Виписати з тексту лише ССР. Пояснити розділові знаки в ССР. Вправа 33. До поданих ССР накреслити схеми. Усно вказати смислові зв’язки між частинами ССР.

VІ. Узагальнення й систематизація набутих знань, умінь, навичок учнів

Двоїсто-розподільний диктант


двоїсто-розподільний диктант

1. Просте речення складається з двох граматичних основ.

2. Складне речення – це речення, яке має дві або більше граматичних основ.

3. Скидання стічних вод у відкриті водойми в останні роки збільшилося на 1 мільярд кубічних метрів.

Це речення просте?

4. У сполучникових складних реченнях частини з’єднуються за допомогою інтонації, сполучників та сполучних слів.

5. Найбільшою річкою України є Дніпро, до вод якої разом зі стічними водами потрапляє 700 тонн органіки, 34 тонни нафтопродуктів, 9 тонн заліза…

Це речення складне сполучникове?

6. У безсполучникових складних реченнях частини з’єднуються за допомогою інтонації та сполучників сурядності.

7. Людство стурбоване не тільки забрудненням рік, а й виникненням над планетою озонових дір, що може призвести до глобальної катастрофи.

Це речення складне безсполучникове?

8. Складні сполучникові речення поділяються на складнопідрядні й складносурядні.

9. Погіршення екологічної ситуації в Україні згубно впливає на здоров’я населення, тому тривалість життя наших людей на 6 років нижча, ніж у більшості розвинутих країн.

Це речення складносурядне?

10. Складносурядним називається речення, що складається з двох або більше синтаксично рівноправних частин, поєднаних сурядним зв’язком.

11. За рік в атмосферу велике місто викидає 3 мільярди тонн відходів, а це в кілька тисяч разів перевищує норму. Це речення складносурядне?

12. Щоб виростити ліс, потрібно не менше 100 років, а щоб спалити – декілька годин.

Це складне безсполучникове речення?

VІІ. Підсумки уроків, оцінювання

VІІ. Домашнє завдання

Вивчити таблиці 8-13 (посіб.), виконати вправи 36(розподільне письмо: І колонка – прості речення з однорідними членами речення, ІІ колонка – складносурядні речення) та 39(скласти складносурядні речення за поданими схемами, указати смислові відношення між частинами в складному реченні).Надіслано вчителем міжнародного ліцею «Гранд»
Горецькою І. Й.

Предмети > Українська мова > Українська мова 9 клас > Складні речення без сполучників, з сурядним і підрядним зв’язком > Складні речення без сполучників, з сурядним і підрядним зв’язком. Конспект уроку