KNOWLEDGE HYPERMARKET


Особливості розвитку культури українських земель у другій половині ХІV—ХV ст. Освіта.

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 7 клас>>Історія України: Особливості розвитку культури українських земель у другій половині ХІV—ХV ст. Освіта. Юрій із Дрогобича. Початок українського книговидання. Швайпольт Фіоль. Архiтектура й містобудування. Малярство та книжкова мініатюра.


Культур-не життя в другій половині ХІV-ХV ст.
Культурнии розвиток у дру- гій половині ХІVV ст. від-бувався у складних умовах.  Поділені політично між Великим князівством Литовським, Польщею, Московським Великим князівством та іншими державами, українські землі опинилися під різними культурними впливами. Уповільнилися темпи формування самосвідомості українців. Поширення католицької культури в західному регіоні створювало певні труднощі для розвитку тут православних культурних традицій. Постійні спустошливі напади татар знекровлювали український люд, завдавали непоправної шкоди його матеріальній культурі. Уповільнилися темпи її розвитку, гальмувалося зародження нових явищ у духовному житті.Спостерігалося помітне відставання рівня розвитку української культури від рівня культурного розвитку країн Центральної та Західної Європи. Не випадково багато молодих українців виїжджало на навчання до Польщі, Німеччини, Італії, Чехії. Здобувши освіту в тамтешніх університетах, більшість із них поверталася на Батьківщину, поширюючи тут світоглядні та моральні цінності гуманізму -нової культури, що в XIV ст. зародилася в Італії й утверджувала право людини на щастя і свободу.Місцеве населення Півдня зазнавало на собі впливів золото-ординської культурної спадщини та культур сусідніх християнських народів.Етнічна строкатість західних регіонів створила сприятливі умови для зближення культури українців з культурою представників інших народів (поляків, німців, вірмен, євреїв тощо), її збагачення.Традиційні форми культури зберігалися та розвивалися переважно в середніх та нижніх прошарках суспільства.

Протягом другої половини XIV—XV ст. збільшується кількість шкіл при церквах і монастирях, вчителями яких були дяки. Зміст навчання в них орієнтувався на давні київські зразки. У містах при католицьких костьолах, в яких існували єпископські кафедри, засновуються нові школи - латинські (кафедральні). Вони створювалися за зразком західноєвропейських шкіл середнього рівня. Основними предметами в них були латинська граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, музика, астрономія; учні знайомилися з католицькими церковними обрядами, вивчали основи теології (богослов'я). Найбільш відомими серед шкіл були кафедральні у Львові, Перемишлі, Красноставі, Києві.Зростає кількість вихідців з України, які навчалися в європейських університетах. У Празькому й Краківському університетах засновуються гуртожитки (бурси) для українських і білоруських студентів. З 1400 по 1500 р. у Краківському університеті навчалося до 200 осіб з Галичини й Поділля. Окремі з них досягали значних успіхів. Так, Юрій Котермак (Дрогобич) із Дрогобича після закінчення Краківського університету, де здобув ступінь магістра, продовжив навчання у Болонському університеті. Тут отримав диплом доктора медицини й читав студентам лекції з астрономії та медицини, а в 1481 р. був обраний ректором. У 1483 р. він надрукував свою працю - астрологічний календар. Повернувшись у 1487 р. до Кракова, викладав астрономію в місцевому університеті, отримав титул «королівського медика».Небачені можливості для поширення книг, розвитку освіти відкрилися з винайденням друкарства. У 1491 р. в Кракові німецький друкар і ювелір Швай-польт Фіоль опублікував кирилицею перші чотири книги церковнослов'янського письма (Часослов, Осьмигласник, Тріодь пісна. Тріодь увітна). У перших двох помітний вплив розмовної української мови. Можливо, що він також взяв участь в організації друкарні православної Перемишльської епископії, яку очолював єпископ Іон.Новими явищами в освіті й книговиданні стали латинські школи и кириличне друкарство.

З XV ст. відомий лише Литовсько-Білоруський літопис, складений із кількох окремих творів. Найбільш яскравими серед них є оповіді "Про Подільську землю» та «Похвала князю Вітовту». Ймовірно, їхніми авторами були українські книжники. Перша з них розповідає про завоювання литовськими князями Коріатовичами Подільської землі. Вона слугує унікальним джерелом для вивчення історії краю середини й другої половини XIV ст. Тут знаходимо важливі дані про розбудову міст, спорудження фортець, оборону від татар, становлення Подільського князівства. Чимало уваги приділено висвітленню князювання Федора Коріатовича, його боротьбі з Вітовтом, утечі в Закарпаття.Друга оповідь є справжнім художнім твором, у якому емоційно, занадто ідеалізовано (приписування рис і діянь, не притаманних князеві) описується діяльність Вітовта. У тексті помітні впливи місцевого фольклору. Наприклад, могутність Вітовта порівнюється з нестримною течією річки, а мудрість - з невичерпним морем. Головна ідея твору - звеличення Литви, її незалежності від Польщі.


церква різдваЛитовсько Білоруський літопис містить цінну інформацію про історичні події на українських землях у складі Великого князівства Литовського. «У другій половині ХІV-ХV ст. розбудова міст здійснювалася переважно на основі давньоруських традицій. Водночас із поширенням,магдебурзького права в містобудуванні почали утверджуватися західноєвропейські норми. Територія міста поділялася на квартали. Головні вулиці вели до ринкового майдану - площі прямокутної форми, яка ставала центром адміністративного, економічного й духовного життя. Тут розміщувалися ратуша та головний храм, відбувалися всі найважливіші події. Такий спосіб забудови міст виник не лише з практичних потреб. Він відповідав тогочасним світоглядним уявленням про Всесвіт і місце в ньому людини. Найбільш виразно нові норми містобудування позначилися на зовнішньому вигляді Львова й Кам'янця-Подільського.З середини XIV ст. споруджувалося дедалі більше фортець. У зв'язку з розвитком військової техніки й змінами у способах ведення воєнних дій необхідні були укріплення, збудовані з каменю чи цегли. Такі муровані замки споруджуються в Кам'янці-Подільському, Острозі, Сатанові, Хотині, Мукачевому та інших містах.Нові тенденції з'явилися у спорудженні храмів і монастирів. Важливими пам'ятками мурованого будівництва виступають монастирська церква Св. Юра та вірменський кафедральний собор Успіння Богородиці у Львові, церква Різдва Христового в Галичі, кафедральна церква Св. Іоанна Богослова в Луцьку, вірменська церква Св. Мико-лая в Кам' янці-Подільському та муровані споруди в інших містах. У Поділлі храми зводилися водночас як культові й оборонні будівлі. На середину XV ст. поряд із традиційними кам'яними спорудами поширюються дерев'яні. Місцеві традиції мурованого церковного будівництва княжої доби поєднуються з європейською готикою. Найранішим зразком цього стилю слугує церква Різдва Богородиці в Рогатині. Помітні західні запозичення у відбудованому в 1470 р. Успенському соборі Києво-Печерського монастиря (відновлений у 2000 р.).Кількість будівель у готичному стилі зростає з поширенням на українських землях католицизму. Це парафіяльний костьол та костьоли монастирів домініканців і францисканців у Львові, костьоли у Дрогобичі, Острозі, Олиці, Кам'янці-Подільському, Берегові, Хусті.Розбудова міст і замків, спорудження храмів здійснювалися па основі національних традицій із використанням здобутків свро   пейського містобудування та архітектури.МАЛЯРСТВО ТА КНИЖКОВА МІНІАТЮРА
Малярство залишалося провідним жанром тогочасного образотворчого мистецтва. Найвідомішим малярським осередком був Перемишль. Багато малярів працювало у Львові та Києві. Наприкінці XIV - у першій половині XV ст. митці з українських земель уславилися своїми роботами у Польщі. Вони розписували храми й палаци у Кракові, Любліні та інших містах.На жаль, до нашого часу вціліло обмаль фресок. Найстарішою пам'яткою іконопису цього періоду є ікона Богородиці Одигітріі (Матері-Проповідниці) з Волині. Помітне місце в іконописі займали житійні композиції. З них унікальними є ікони з церкви в Станилі (кінець XV ст.), зокрема Св. Юрія, на якій зображено юного вершника на вороному коні, котрий вражає змія списом. У зовнішності святих з'являються риси звичайної людини.З поширенням католицизму починає розвиватися скульптура. Статуями святих прикрашаються католицькі храми. Розвивається орнаментальне різьблення. У ньому поряд з традиційними рослинними й тваринними орнаментами поширюються геометричні фігури.Мало що відомо про книжкові мініатюри. Найвідомішою пам'яткою є Київський псалтир (1397), у якому вміщена 301 ілюстрація, виконана Спиридонієм. Мініатюри відзначаються різноманітністю жанрових сценок тогочасного життя і характеризуються виразністю, індивідуальною особливістю облич, свіжістю кольорів.
Наприкінці XIV- у XV ст. вдосконалювалася майстерність малярів. Їхня творчість здобуває визнання в Європі.Попри втрату незалежності й розподіл українських земель між сусідніми державами культура, хоч і повільно, продовжувала розвиватися, зберігаючи яскраво виражений національний характер.ЗАСВОЇМО ПОНЯТТЯ
ГУМАНІЗМ - напрям культури, який приділяв основну увагу людині як найвищім цінності, утверджував її право на земне щастя й свободу думки.ЗАПАМ'ЯТАЄМО ДАТИ
1483 р.   поява першої друкованої книжки - астрологічного календаря Юрія Котермака (Дрогобича).
1491 р. - опубліковано перші книги церковнослов'янського письма.ПЕРЕВІРИМО ЗНАННЯ
1. Як проникали гуманістичні ідеї в Україну?
2. Вихідці з українських земель виїжджали на навчання до: а) Московського князівства; б) Литви; в) Польщі. Німеччини. Італії.
3. Чому в містах з'являються латинські школи?
Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина Х1У-Х\' ст.)
4. Які науки вивчалися в кафедральних школах?
5. У 1483 р.: а) з'являється перша друкована праця дрогобицького автора;
б) помер Юрій Котермак; в) започатковано книгодрукування на українських землях.
6. Першим опублікував книги церковнослов'янською мовою: а ) Юрій Котермак: б) Спиридоній: в) Швийпольт Фіоль.
7. Закінчіть речення: «На середину XV ст. поряд із традиційними кам'яними спорудами поширюються...».
8. Чому розпочалося будівництво храмів готичного стилю?
9. Мініатюри в Київському псалтирі виконав: а) Андрій; б) Спиридоній:
в) Юрій Котермак.
10. У чому полягали особливості розвитку культури на теренах України в ХІУ-ХУ ст.?
11. Що таке гуманізм?
12. Чому підпорядкування українських земель іншим державам негативно позначилося на розвитку культури?
13. Що ви знаєте про діяльність Юрія Котермака (Дрогобича)?
14. У чому джерелознавча цінність оповіді «Про Подільську землю»?
15. Чому із середини XIV ст. зростає будівництво кам'яних укріплень?
16. Визначте особливості зведення храмів і монастирів.
17. Якими роботами прославилися українські малярі в Польщі?
18. Що ви знаєте про розвиток іконопису?
19. З'ясуйте, які чинники впливали на розвиток культури позитивно, а які - негативно.
20. Визначте основні особливості західноєвропейських норм містобудування.
21. Складіть оповідання на тему «Розвиток українського малярства».ПОПРАЦЮЄМО З ДЖЕРЕЛАМИ
Вчений про основні принципи розбудови міст
Головні майдани-ринки більшості тогочасних французьких, італійських, чеських, польських та інших європейських міст (у тому числі українських) організовувалися на основі регулярного прямокутно-перехресного або «шахового» розпланування, яке містобудівники перейняли від римських міст-таборів і трансформували згідно з містобудівними нормами свого часу. В їх числі розташування в центрі ринку ратуші та різноманітної забудови навколо неї за малим периметром, розбивка великого периметра майдану-ринку на приблизно однакові за розмірами ділянки під забудову, локалізація в одному із кутів майдану-ринку або недалеко від нього кафедрального собору...
                      Петров М.Б Історична топографія Кам'янця-Подільського кінця XVII—XVIII ст.: (Історіографія Джерела). - Кам'янець-Подільський. 2002. - С. 42-43.

Опис сутківецької церкви Покрови Богородиці
Центральне місце серед них (мурованих церков Поділля. - Авт.) займає споруджена 1476 р. унікальна на українських землях за характером церква Покрови Богородиці в Сутківцях. У плані вона демонструє конху1 із квадратною центральною частиною, декорованою назовні готичними ступінчастими щипцями - фронтонами (втрачені при перебудові кінця XIX ст.). В інтер'єрі церкву розподілено на два поверхи, нижній і вищий, має посередині невідомий в українському будівництві опорний стовп, який є ще одним доказом діяльності в Сутківцях майстра західної будівельної школи. На нього вказують і готичні зірчаті склепіння нижнього поверху у вежах. Оборонний характер споруди підкреслюють масивні стіни, невеликі вікна-бійниці й насамперед суцільний вінець бійниць-машикулів у завершенні стін... такого акцентування оборонних елементів у мурованих церквах в Україні ніде більше немає.
                      Історія української культури: У 5 т. - К., 2001. - Т. 2. -С. 420-421.Опис ікони Одигітрії із церкви с. Красова (перша третина XV ст.)
Це Мати-Провідниця - Одигітрія. Мигдалеподібні очі із зіницями точно посередині очного яблука, довгі дугасті брови, тонке перенісся з двома звуженнями й горбочком указують, що майстер знав стару традицію іконографії, але не був у її полоні, не ідеалізував її. Він змалював при цих східних очах округле слов'янське обличчя із характерним м'яким малюнком щік, підборіддя й особливо гарних уст, що не виражають уже такої скорботи й муки, як то було давніше на подібних іконах.
Звертає на себе також увагу значно посвітлілий колір лику Марії, рожевий, а не вохристо-оливковий колір її щік з рум'янцями, загальна миловидність молодої матері.
                      Степовик Дмитро. Історія української ікони Х-ХХ століть. -К., 1996. -С.4І.
 
ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Використовуючи текст параграфа й джерело № 1, складіть повідомлення про розбудову українських міст.
2. Визначте прикметні ознаки будови сутківецької церкви. Про що вони промовляють?
3. У чому виявився відхід автора ікони Богородиці Одигітрії від візантійського канону?РАДИМО ПРОЧИТАТИ
Бічуя Ніна. Дрогобицький звіздар // Дерево пам'яті. Книга українського історичного оповідання: Від найдавніших часів до 1648 року. - Вип. 1. - С. 319-332.
Вовк Ю.Й. Історія України в художньо-історичних образах з найдавніших часів до середини XVI ст. - С. 257-262.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ   ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯПЕРШИЙ РІВЕНЬ СКЛАДНОСТІ
1. Столицею Литовської держави, що виникла, стало місто: а) Вільно; б) Новгородок; в) Пінськ.
2. Творцем Литовської держави був: а) Ольгерд; б) Міндовг; в) Ві-товт.
3. Ольгерд розгромив татар біля р. Сині Води у: а) 1362 р.; б) 1390 р.; в) 1410 р.
4. Першим удільним князем Подільської землі став: а) Володимир Ольгердович; б) Любарт; в) Юрій Коріатович.
5. Закінчіть речення: «Після смерті Вітовта українська й білоруська знать обрала великим князем ...».
6. Велике князівство Руське утворилося у: а) 1430 р.; б) 1432 р.; в) 1434 р.
7. Вставте в речення пропущені слова: «Відповідно до королівського привілею 1434 р., на теренах Галичини утворюється ...... з центром у     яке поділялося на ... та ...».
8. Як титулувався російський великий князь Іван III?
9. У 1503 р. литовський уряд визнав входження до Московського Великого князівства: а) Чернігово-Стародубського та Новгород-Сіверського князівств; б) Київщини; в) Волині.
10. Хто мав у Закарпатті титул князів русинів?
11. Українські землі поділялися на комітати в: а) Західному Поділлі;
б) Закарпатті; в) Буковині.
12. Продовжте речення: «Угорські феодали переселяли до маєтків угорських селян, а руське населення насильно ...».
13. У 1526 р. турецька армія розгромила: а) поляків; б) молдаван; в) угорців.
14. Яка територія України дістала назву Шипинська земля?
15. Північна Буковина потрапила до складу Молдавії у: а) 1359 р.; б) 1457 р.; в) 1485 р.
16. Вставте в речення пропущені слова: «Обмежена хотарем територія ... у Буковині називалася     а саме поселення - ...».
17. Військо польського короля Яна Ольбрахта було розгромлене Ште-фаном III під: а) Хотином; б) Чернівцями; в) Козмином.
18. У XV ст. стає одним із найбільших портів світу: а) Кафа; б) Судак; в) Феодоро.
19. Засновником Кримського ханату був: а) Ахмат; б) Емінек; в) Гаджі Гірей.
20. У 1455 р.: а) Кримський ханат виборює самостійність; б) утворюється Кримський ханат; в) Кримський ханат визнає васальну залежність від турецького султана.
21. Коли володар Кримського улусу отримує титул хана?
22. Жахливий погром Києва було вчинено у: а) 1474 р.; б) 1482 р.; в) 1489 р.
Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV-XV ст.)
23. Вставте у речення пропущені слова: «Верхівку панівного стану утворювала титулована знать - нащадки князів... і котрі становили замкнуту групу, потрапити до якої не можна було ні завдяки .... ні шляхом ... посад».
24. Бояри-рицарі урівнюються у правах із польською шляхтою у:
а) 1434-1447 рр.; б) 1430 р.; в) 1530 р.
25. Що передбачав Флорентійський собор 1439 р.?
26. У якому році стався поділ Київської митрополії: а) 1415 р.;
б) 1458 р.; в) 1530 р.?
27. Завершіть речення: «Сільську громаду очолював ...».
28. Фільварок - це: а) назва податку; б) господарство залежного селянина; в) магнатське господарство, в якому використовувалася праця закріпачених селян.
29. Вставте в речення пропущені слова: «Магістрат поділявся на дві колегії - ... і ...».
30. У яких містах діяли кафедральні латинські школи?
31. Хто з українців обирався ректором Болонського університету: а) Юрій Котермак; б) Кирило Туровський; в) Спиридон?
32. У яких містах споруджувалися муровані замки?
33. Закінчіть речення: «Кількість будівель в ... зростає з поширенням на українських землях католицизму».
34. Найпомітнішим малярським осередком був: а) Львів; б) Луцьк;
в) Перемишль.


ДРУГИЙ РІВЕНЬ СКЛАДНОСТІ
1. Які чинники сприяли виникненню Литовської держави?
2. Охарактеризуйте суспільно-політичний устрій Великого князівства Литовського.
3. У чому полягала особливість приєднання українських земель до Литви?
4. Які наслідки для українських земель мало поновлення Ольгердом їх удільності?
5. Покажіть на карті землі, приєднані до Литви в 40-80-х роках XIV ст.
6. Покажіть на карті кордони Великого князівства Руського.
7. Чому уряд Литви ліквідував удільні князівства в Україні?
8. Як утверджувалася польська влада в Галичині й Західному Поділлі?
9. Складіть схему польського адміністративно-територіального устрою в українських землях.
10. Який погляд на українські й білоруські землі формується в середовищі російської еліти у 80-х роках XV ст.?
11. Яку політику щодо українського населення проводив угорський уряд?
12. Що ви знаєте про діяльність Федора Коріатовича у Закарпатті? , 13. Покажіть на карті терени Буковини.
14. Охарактеризуйте становище Буковини у складі Молдавії. І  15. Що було спільним у політиці Польщі й Османської імперії щодо Молдавії?
16. Висвітліть політику золотоординської адміністрації в Криму у сфері торгівлі й ремесел.
17. Що ви знаєте про етнічний склад населення Криму в другій половині ХІІІ-ХІV ст.?
18. За яких обставин Кримський ханат визнав васальну залежність від турецького султана?
19. Яку роль відігравали в житті ханату беї провідних родів?
20. Складіть хронологічну таблицю вторгнень татар в останній чверті XV ст. в Україну, вказавши рік, об'єкт нападу та його наслідки.
21. Доберіть відповідність подій та дат:
• а) битва на Синіх Водах; б) битва під Вількомиром; в) утворення Кримського ханату; г) Кревська унія; ґ) утворення Подільського воєводства; д) битва під Мохачем; е) входження Буковини до Молдавії; є) розгром Менглі Гіреєм Києва;
• а) 1482 р.; б) 1385 р.; в) 1435 р.; г) 1434 р.; ґ) 1359 р.; д) 1362 р.; е) 1526 р.; є) 1428-1430 рр.
22. У чому полягали особливості формування станів українського суспільства?
23. У чому полягала відмінність у становищі «княжат головних» і «княжат-повітників»?
24. Які обов'язки виконували бояри-рицарі на користь короля?
25. Охарактеризуйте діяльність князя Костянтина Острозького.
26. З якою метою створювалися ремісничі цехи?
27. Визначте основні групи селян та їхні повинності.
28. Що таке панщина?
29. У чому суть магдебурзького права?
30. Кого вважали повноправними міщанами?
31. Як ви розумієте вислів «Міське повітря робить людину вільною»?
32. Розташуйте в хронологічній послідовності:
• початок книгодрукування;
• поява Київського псалтиря;
• утворення Великого князівства Литовського;
• розгром московської армії під Оршею;
• утворення Великого князівства Руського; •повстання Свидригайла;
• повстання під проводом Дьєрдя Дожа;
• визнання Кримським ханатом васальної залежності від турецького султана.
33. Висвітліть умови, в яких розвивалася українська культура.
34. Що ви знаєте про життя й діяльність Юрія Котермака?
35. Про які події можна довідатися зоповіді «Про Подільську землю»?
36. Що передбачали західноєвропейські норми містобудування?
37. Які нові особливості з'явилися в іконописі?ТРЕТІЙ РІВЕНЬ СКЛАДНОСТІ
1. Доведіть, що Кревська унія позбавила Велике князівство Литовське незалежності.
2. З'ясуйте відмінність політики литовського й польського урядів стосовно приєднаних українських земель.
3. Дайте власну оцінку Городельській унії 1413 р.
4. Складіть історичний портрет Свидригайла.
5. Чи погоджуєтеся ви з думкою, що Вилькомирська битва мала трагічні наслідки для України? Якщо так, то чому? Власну думку обґрунтуйте.
6. Охарактеризуйте політику Литви, Польщі й Москви щодо України. Що було, на ваш погляд, в ній спільного, а що відмінного?
7. З'ясуйте спільне й відмінне у становищі українського населення Закарпаття й Буковини.
8. Доведіть, що захоплення Криму та Причорномор'я не призвело до їхнього занепаду.
9. У чому ви вбачаєте прогресивне значення утворення Кримського ханату?
10. Визначте особливості суспільного устрою Кримського ханату.
11. Охарактеризуйте соціальну структуру українського середньовічного суспільства.
12. Віднайдіть спільне й відмінне у формуванні панівного стану в Литві та Польщі.
13. Складіть історичний портрет Костянтина Острозького.
14. Складіть розгорнутий план висвітлення питання «Українське село та становище в ньому селян».
15. У чому, на вашу думку, полягало прогресивне значення магдебурзького права?
16. Доведіть, що, незважаючи на несприятливі умови, українська культура розвивалася.


Історія України 7 клас В.А.Смолій, В.А. Степанков
Вислано читачами інтернет-сайтуОнлайн бібліотека з підручниками, плани-конспекти уроків по історії України 7 класу, посібники та підручники згідно каленадарного плануванння історії України 7 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.