KNOWLEDGE HYPERMARKET


Правила оформлення документів різних типів

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Правила оформлення документів різних типів


Основні положення, про які слід пам’ятати при оформленні документів, можна сформулювати так:

1.  Документ складається із розділів, кожний з яких поділено на абзаци.

2.  Кожний розділ має свої значення параметрів сторінки  (поля, розташу­вання та вигляд колонтитулів, кількість колонок).

3.  Кожний  абзац характеризується своїм розміщенням  (інтервали зверху та знизу, міжрядковий інтервал, шрифт, вигляд першого рядка, тип спис­ку тощо).

4.  До кожного абзацу застосовано стиль, значення параметрів якого можна змінювати.

5.  Кожний стиль може базуватися на  іншому стилі.  Більшість стилів ба­зується, як правило, на стилі Звичайний, зміна якого призведе до зміни зовнішнього вигляду всього документа.

6.  Параметри абзацу асоціюються з маркером його кінця, видалення якого призведе до видалення стильового оформлення абзацу.

7.  Параметри розділу асоціюються з маркером його кінця, видалення яко­го призведе до видалення стильового оформлення розділу.

До оформлення деяких видів документів існують певні вимоги, які слід враховувати під час підготовки документів за допомогою текстових проце­сорів. Наприклад, для робіт, які подають на конкурс МАН «Дослідник», ви­суваються такі вимоги до оформлення:

 • роботу  друкують  на  аркушах  білого  паперу  формату  А4 (210x297 мм);
 • поля: ліве — 20 мм, праве — 10 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм;
 • міжрядковий інтервал — подвійний;
 • розмір шрифту — 12 пт;
 • заголовки структурних частин наукової роботи друкують великими літерами, вирівнювання по центру;
 • заголовки  підрозділів  друкують  маленькими  літерами  (перша велика), вирівнювання по лівому краю, відступ першого рядка абзацу 1 см;
 • відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 3—4 інтер­валам;
 • кожну  структурну  частину  наукової  роботи  слід  починати  з  нової сторінки.

 • Обговорюємо

1. Для  чого  створюються  стилі?
2. Які  об’єкти  документа мають стиль ?
3. Скільки  стилів  може містити документ?
4. ім’я  якого  стилю відображається в списку  Стиль панелі  інструментів Форматування під  час  роботи  з  конкретним документом?
5. Які  параметри форматування містяться в стилях  символів,  а які —  в стилях  абзаців?
6. Як автоматично  створити зміст документа?
7. Як  розбити  документ на кілька  розділів?
8. Які  параметри  сторінки  можна змінювати та  як  це зробити?

9.  Які параметри можна налаштувати в окремому розділі документа?
10.  Що таке колонтитул? Які можуть бути колонтитули в документі?
11.  Яким може бути  вміст колонтитулів?


 • Працюємо в парах

A.  1.  У  чому  полягає  сутність  стильового  форматування?  В  яких  випадках його потрібно застосовувати? В чому відмінності стильового формату­вання від прямого? Обговоріть у парах.

2.  Чи  можна  застосувати  стиль  символів  до  текстового  курсора?  Обго­воріть у парах.

B. 3.  Визначте, чи можна зі списку стилів видалити стиль, створений користувачем.  Як  це  зробити?  В  яких  випадках  доцільно  видаляти  стилі? Обговоріть у парах.

4.  Для  чого  у  друковані  видання  вставляють  колонтитули?  Назвіть  три переваги  використання  колонтитулів у друкованих документах.  Чи мо­жуть в одному виданні міститися різні колонтитули? Обговоріть у парах.

5.  Як зміниться  вигляд тексту,  до  якого застосовано  певний  стиль,  якщо внести зміни до цього стилю? Обговоріть у парах.

C.  6.  Визначте,  як можна  змінити  розміри  полів  за допомогою маркерів  нагоризонтальній  та  вертикальній  лінійках масштабування.  В  яких режи мах роботи з документом це можна зробити? Обговоріть у парах.

7.  Які  параметри  форматування  матиме  новий  стиль,  створений  за зразком,  якщо  виділено  фрагмент,  до  різних  слів  чи  символів  якого застосовано різні параметри форматування? Обговоріть у парах.


 • Працюємо самостійно

A.  1.  Відкрийте документ Пам’ятники Києва.doc, що зберігається в  папці  Текстовий  процесор  на  CD-диску.  Скористайтеся схемою  документа  та  визначте,  скільки  заголовків  містить документ.  Перегляньте,  які  стилі  застосовано до  заголовків документа.  Встановіть  такі  значення  параметрів  форматування сторінки: ліве поле —  3 см,  праве поле —   1,5 см.

B. 2. Відкрийте  документ  Пам’ятники  Києва.doc,  що  зберігається  в  папці Текстовий процесор на CD-диску.  Визначте,  які стилі засто­совано  до  заголовків  документа.  Створіть  зміст  на  початку документа. Додайте до документа номери сторінок.

3.  Відкрийте  документ  Структура  ділового  листа.doc,  що зберігається  в папці  Текстовий процесор на CD-диску.  Зас­тосуйте  до  заголовків  та  підзаголовків  документа  стилі  заголовків відповідних рівнів. Створіть зміст на початку документа.

C. 4. Відкрийте документ Пам’ятники Києва.doc, що зберігається в папці Текстовий процесор  на  CD-диску.  Розбийте  доку­мент  на  розділи  таким  чином,  щоб  відомості  про  кожен  з пам’ятників  починалися  з  нової  сторінки.  Встановіть  такі значення  параметрів форматування  сторінки  для  документа:  на  вкла­динці  Поля  в  області  Сторінки  —   Дзеркальні  поля,  розміри  полів: верхнє  та нижнє поля —  по  1,5 см,  всередині —  2 см,  зовні —  1  см;  на вкладинці  Розмір паперу —  формат паперу А5\  на  вкладинці Макет — Розрізняти  колонтитули  парних  і непарних  сторінок.  Створіть  у  доку­менті  колонтитули,  в  яких  на  непарних  сторінках  відображатиметься назва Пам’ятники Києва,  на парних сторінках —   назва  пам'ятника, що стосується  певного  розділу.  Щоб  мати  змогу в  різних  розділах  створити  різні  колонтитули,  відключіть режим Як в попередньому розділі,  для цього  нати сніть в ідп овідн у  кнопку на панелі інструментів Колонтитули.


 • Досліджуємо

1.  Дослідіть, як  зміниться  вигляд  тексту,  якщо  видалити  стиль, який  було застосовано  до  цього тексту. Чи видаляється  і текст  разом зі стилем?  Якщо ні, то які  значення  параметрів  форматування  будуть  застосовані   до   такого те ксту?

2. Визначте,  як можна  призначити  комбінацію  клавіш для  прискорення застосування  певного  стилю  до тексту.  Для цього  відкрийте область завдань Стилі та форматування,  виділіть один  зі стилів та зі списку   можливих  операцій  оберіть Змінити. В діалоговому вікні Зміна  стилю  розгляньте  меню, що  розкривається під  час  натискання  на  кнопку Формат. Дослідіть,  які  значення  параметрів  потрібно  вказати  в діалоговом у  вікні Настройка клавіатури.

3.  Дослідіть, які  значення  параметрів  форматування  матимуть  сторінки  документа  після  видалення розриву   розділу,  якщо  розділи мали  різні  значення параметрів форматування та  різні  колонтитули.


 • Працюємо над проектом

Проект «Обираємо майбутню професію»

Знайдіть  в  Інтернеті  два  реферати  з  відомостями  про  професійну діяльність людей обраної вами професії. Оцініть їх та напишіть рецензію на один з рефератів. Оберіть кращий та застосуйте до нього  стильове оформ­
лення.  Створіть  до  обраного  реферату  титульну  сторінку  з  назвою  «Про­фесії обирають, а професіоналами стають» на основі відповідного шаблону, який було розроблено на уроці, та вставте зміст.

Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.