KNOWLEDGE HYPERMARKET


Створення шаблону форми

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Створення шаблону форми


Для  створення  шаблону  форми спочатку  слід  створити  форму,  а  потім зберегти  її  у  форматі шаблону.

Форма  — документ, що містить призначені для заповнення порожні поля, у які користувачем вводитимуться дані.

Форми   використовуються  в  електронних документах   і  бланках  у  такий спосіб:  під час  натискання  клавіші  Tab  текстовий  курсор  буде переміщува­тися  від одного  елемента документа до  іншого  (при  цьому  текст та  оформлення  основного  документа  або  бланка  змінити  не  можна),  дозволяючи вводити дані лише в поля форм.

Правило  створення  форми  просте:  користувач  готує  текст документа,  у потрібні  місця  вставляє  відповідні  поля  й  захищає  основний  текст  документа  від змін.  Використовуються три види полів форми: текстове, до  якого  користувач  може  вводити  текст  з   клавіатури,  прапорець,  який  викорис­товують  для  запитань,  на  які  можна  дати  відповідь  Так  або  Ні,  і  список, призначений для  вибору одного  із можливих значень.

Для  роботи  із  формою  використовують  панель  інструментів  Форми (мал.  18.8).

Панель інструментів


Вправа  18.9.1.  Створення шаблону форми для проведення анке­тування серед учнів у школі.

Заедания.  На  базі  текстоного  файла  Анкета.doc,  що зберігається в папці  Текстовий процесор на CD-диску,  створи­ти  шаблон  форми  для  анкетування  учнів Як  я  витрачаю  свій час? (мал.18.9).

1. Відкрийте документ Анкета,  doc,  що зберігається  в папці  Текстовий  процесор на CD-диску.

Документ Анкета


2. У меню Вигляд виберіть Панелі інструментів/Форми. Відкриється панель інструментів Форми.

3.  За  допомогою  затримки  мишки  з’ясуйте  призначення  кнопок  на  панелі інструментів Форми.

4.  Установіть  текстовий  курсор  після  слова  Прізвище.  Додайте  в  документ текстове  поле:  на  панелі  інструментів  Форми  натисніть  кнопку  Текстове поле.

5.  Аналогічно  встановіть текстові  поля  після  слів:  Ім’я,  Сніданок,  Навчання  в школі, Підготовка домашніх завдань, Заняття, спортом,  Читання книжок,  Гра на комп’ютері,  Робота в Інтернеті.

6.  Додайте список, що розкривається, з набором можливих відповідей.

Для цього:

 • установіть текстовий курсор після слова Клас;
 • на панелі  інструментів Форми натисніть кнопку Поле зі списком ;
 • для  створення  списку  на  панеліінструментів  Форми  клацніть кнопку Параметри поля форми ;
 • у діалоговому вікні Параметри поля зі списком (мал  18.10), що відкрилося,
 • у текстовому полі Елемент списку введіть перший елемент списку —   10-А, клацніть кнопку Додати.
 • далі введіть наступний елемент списку —   10-Б і т. д.;
 • після введення останнього елемента списку натисніть кнопку ОК.

Параметри поля

7.  Додайте у форму прапорці:

 • встановіть курсор після слів до  10 хвилин;
 • на панелі  інструментів Форми натисніть кнопку Прапорець.
 • для зміни  значень параметрів  поля,  наприклад розмірів  прапорця  або  по­ложення за замовчуванням (встановлено або знято), клацніть кнопку Параметри поля форми  (мал.  18.11);
 • аналогічно додайте прапорці після слів: до 20хвилин, до 30 хвилин, до 1 го­дини,  більше  1  години,  Відвідую  один  предметний  гурток,  Відвідую  два предметні гуртки,  Не відвідую жодного.

8.  Для забезпечення введення відомостей лише у відведені поля форми вста­новіть  захист форми,  для  цього  на  панелі інструментів  Форми  натисніть кнопку Захист форми.

9.  Збережіть документ як шаблон з іменем Анкета в папці Текстовий процесор вашої структури папок. При збереженні у діалоговому вікні Збереження документа у списку Тип документа оберіть елемент Шаблон документа та на­тисніть кнопку ОК.

 • Обговорюємо

1. Для чого створюються шаблони?
2. У чому відмінність звичайного документа від шаблону?
3.  Що таке майстер створення документа?
4.  Яке розширення має шаблон текстового документа?
5.  Б якій папці слід зберігати створені шаблони?
6.  Що таке макроси та задля чого їх створюють?
7.  Як записати макрос?
8.  Як призначити комбінацію клавіш для швидкого запуску макроса?
9.  Які способи можна використати, щоб почати друкування документа?
10.  Які параметри можна змінити у діалоговому вікні Друк?
11.  Як створити  новий шаблон на базі наявного документа чи шаблону?

 • Працюємо в парах

A.  1.  Як внести зміни до будь-якого наявного шаблону? Чи можна створити пакет шаблонів, потрібних для учня в школі? Назвіть п’ять прикладів та­ких документів. Обговоріть у парах. Створіть спільний список.

B.  2.  Складіть  перелік  елементів,  які  зберігаються  у  шаблоні.  Порівняйте створені вами переліки у парах. За потреби доповніть власні.

3.  Чи  буде  шаблон,  створений  вами  і  збережений  у  стандартній  папці Шаблони,  відображатися у діалоговому вікні Шаблони, яке з’являється на  екрані  після  вибору  на  панелі  завдань  посилання  На  моєму комп’ютері? Якщо так, то в якому розділі,  з якою назвою? Обговоріть у парах.

4.  Чому макроси  можуть бути  «небезпечними»? Поясніть та обговоріть у парах.

C.  5.  Чому макроси, створені для опрацювання в одному документі, не завж­ди будуть правильно працювати в  іншому? Висловіть припущення.  На­ведіть приклади. Обговоріть у парах.

6.  Як надрукувати документ,  якщо обрано нестандартні розміри  паперу? Наведіть приклади. Обговоріть у парах.

 • Працюємо самостійно

A.  1. На  основі  шаблону  Опитувальник.сіоі,  що  зберігається  на CD-диску  в  папці  Текстовий  процесор,  створіть  документ. Збережіть його в папці Текстовий процесор вашої структури папок.

B. 2. У  текстовому  процесорі  Word  створіть  документ  на  основі  наявного стандартного шаблону Порядок денний для проведення зборів для виборів керівників учнівського самоуправління школи.

3. Створіть макрос для  вставляння  таблиці,  яка містить 4 рядки,  6 стовп­ців та має стиль Класична таблиця 4.  Вставте до нового документа таб­лицю за допомогою створеного макроса.

4. Створіть макрос  для  обрамлення  таблиці  з  такими  значеннями  пара­метрів: тип межі — сітка, ширина межі — 2пт,  колір межі — синій,  залив­ка  вмісту  таблиці  —  сірий  колір.  Для  створеного  макроса  призначте комбінацію  клавіш.  Застосуйте макрос для  обрамлення  таблиці,  ство­реної у завданні 3.

5. Створіть презентацію для демонстрації процесу створення документа на основі шаблону, використовуючи екранні копії окремих кроків зазна­ченого процесу.

C. 6. Створіть презентацію для демонстрації процесу створення та викорис­тання форм.

7. Створіть похвальну грамоту на основі шаблону Грамота, що зберігається  на  CD-диску  в  папці  Текстовий процесор,  за успішне  опанування  текстового  процесора  для  конкретної людини.

8. Створіть шаблон візитки.  На його основі  підготуйте свою власну візит­ку.

9. Створіть шаблон фірмового бланка вашої школи.


 • Досліджуємо

1. Порівняйте  шаблони  для  презентацій  та  текстових  документів. Що  спільного  та  відмінного в їх створенні?  Намалюйте  діаграму Венна у  зошиті.

2.  Порівняйте  роботу  двох  майстрів для  створення  документа:  все ­редовищі  програми  для  створення   презентацій  та в  середовищі  текстового  процесора.  За  результатами   порівняння  побудуйте  діаграму Венна у  зошиті.

3.  Д ослідіть,  як  можна  створеному   макросу  призначити  кнопку  на  панелі інструментів Форматування.

4.  Дослідіть,  як можна макрос,  що зберігається  в шаблоні  певного документа, зробити  глобальним,  тобто доступним  для будь-якого  документа.


 • Працюємо над проектом

Проект  «Обираємо майбутню професію»

1.  Створіть шаблон для анотації презентації майбутньої професії.

2.  Створіть форму для анкетування людини щодо якостей, які  впливають на вибір майбутньої професії.

З.  Створіть шаблон  для  оформлення  списку  електронних  публікацій.  На основі шаблону складіть список публікацій, що містить не менше трьох елементів, про особливості обраної вами майбутньої професії.

Інтернет ресурси


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.