KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тематична атестація . Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 10 клас. Повні уроки>> Економіка: Тематична атестація. Повні уроки


Содержание

Тема

  • 16. Тематична атестація


Мета

План

1. Варіант №1
2. Відповіді до варіанту № 1.
3. Варіант №2
4. Відповіді до варіанту №2.

Варіант 1

1. Дати вичерпну відповідь на запитання:
А) Основні питання економіки.
Б) Пропозиція: зміст та фактори, що на неї впливають.
В) Функції грошей


2. Розв'язати задачу:
Попит і пропозиція описуються такими функціями: Qd=6000-150P, Qs=2000+250P.
1)Визначте параметри рівноваги на ринку цього товару.
2)Держава встановила фіксовану ціну на рівні 4 грн. Визначте наслідки такої політики держави для ринку.


3.  Розв’язати тести:

1. Що таке попит:
а) бажання покупця придбати товар;
б) представлена на ринку потреба у товарах і послугах;
в) всі товари, потреби, необхідні для життя;
г) всі блага, які виробляються і продаються на ринку.

2. Кількість конкретного товару, яку прагне купити конкретний споживач протягом певного часу за певних умов:
а) обсяг попиту;
б) детермінант попиту;
в) закон попиту.

3. Залежність величини попиту від ціни товару стосовно даного покупця:
а) індивідуальний попит;
б) загальний ринковий попит;
в) одноосібний попит;
г) правильної відповіді немає.

4. Ефект заміщення має на меті:
а) заміщення дешевих товарів дорожчими;
б) заміщення дорожчих товарів дешевшими;
в) заміщення цін на всі товари;
г) обмін товарів на гроші.

5. Закон попиту свідчить про те, що:
а) величина попиту перебуває у прямій залежності від ціни;
б) величина попиту перебуває у зворотній залежності від ціни;
в) заміна ціни на певний товар може призвести до зміни попиту на нього;
г) на величину попиту не впливає динаміка цін на товар.4. Творче завдання: чому в плановій економіці якість товарів зазвичай є однією з найскладніших проблем? Відповідь обгрунтувати.


5. Закінчити речення:
А) Існує дві концепції походження грошей: ______________ та __________ .
Б) Основні фактори, що зміщують криву попиту,це : _________________________.
В) Вільний вибір методів господарювання виробниками передбачає ________________ економічна система.
Г) Основні ресурси контролює держава за умов ______________ економіки.

Відповіді

2. Задача:

1) У стані рівноваги попит = пропозиції:
Qd=Qs => 6000-150P=2000+250P => 400P=4000 => Pe=10.
Підставивши значення рівноважної ціни у рівняння попиту( або пропозиції), отримаємо значення рівноважного обсягу: Qd= 6000- 150*10=4500=Qs.

2) Підставимо у рівняння попиту і пропозиції значення зафіксованої державою ціни 4 грн.:
Qd=6000-150*4=5400, Qs=2000+250*4=3000.
Попит більший за пропозицію, отже на ринку має місце дефіцит.


3. Тести:
1 - б
2 - а
3 - а
4 - б
5 - б


5. Закінчити речення:
А) раціоналістична та еволюційна.
Б) ціни на товари субститути та комплементарні; очікування споживачів; смаки споживачів; географічна та кліматичні умови.
В) ринкова
Г) командна

Варіант 2

1. Дати вичерпну відповідь на запитання:
А) Типи економічних систем
Б) 1. Попит: зміст та фактори, що на нього впливають. Парадокси закону попиту.
В) Теорії походження грошей


2. Розв'язати задачу:
Функція пропозиції задана рівнянням QS = 5P – 100. Запишіть рівняння пропозиції, якщо:
а) уряд вводить дотації в розмірі 6 грн на одиницю товару;
б) уряд вводить дотації в розмірі 20 % від ціни товару;


3. Розв’язати тести:

1. На величину попиту не впливає:
а) ціна нашого товару;
б) якість нашого товару;
в) доходи покупців;
г) ціна інших товарів.

2. Реакція, що характеризує значні зміни товарного споживання у структурі родинного бюджету:
а) альтернативна реакція;
б) економічна реакція;
в) загально-структурна пристосувальна реакція;
г) змінна реакція.

3. Кількість товарів, на яку люди збільшать або зменшать свої придбання внаслідок зміни ціни:
а) ефект заміщення;
б) ефект доходу;
в) цінова еластичність попиту;
г) а) і б).

4. Якщо Ер=1, то такий попит називається...
а) одинично еластичним;
б) еластичним;
в) нееластичним;
г) абсолютно еластичним.

5. "Ефектом Гіффена" називається ситуація, в якій...
а) підвищення доходів споживачів супроводжується зменшенням попиту на малоцінні товари;
б) споживання предметів розкоші зростає швидше, ніж зростає дохід споживачів;
в) споживачі не схильні скорочувати покупки зі збільшенням ціни, очікуючи в подальшому нового зростання цін;
г) підвищення цін на малоцінні товари супроводжується зростанням величини попиту на них.


4. Творче завдання: якій продукції – яблукам чи літньому одягу, сосикам або велосипедам – властива нижча еластичність пропозиції? Відповідь обгрунтувати.


5. Закінчити речення:
А) Вплив на економіку звичаїв, релігій характерний для ___________ економічної системи.
Б) Приватна власність та конкуренція є основою _____________ економіки.
В) Умова ринкової рівноваги: ________.
Г) Основні питання економіки: ______, ________, ___________ .

Відповіді

2. Задача:

а) Уведення дотацій означає збільшення пропозиції і зменшення ціни. Щоб одержати нове рівняння, необхідно виразити стару ціну через нову: P = P1 + 6.
Отже, QS = 5(P1 + 6) – 100 = 5P1 -70.

б) Аналогічна ситуація, тільки P = P2 • 1,2;
QS = 5 • 1,2P2 – 100 = 6Р2-100.


3. Тести:
1 - а
2 - в
3 - в
4 - а
5 - г


5. Закінчити речення:
А)традиційної
Б) ринкової
В) QD=QS
Г) що,як,для кого виробляти

Список використаних джерел

1. Моя економіка: Підруч. Для уч. 10-хкл./ Л.М. Кириленко, Л. П. Крупська, І.М. Пархоменко, І. Є. Тимченко. – К.: «А.П.Н.», 2008. – 320 с.
2. Базилевич В.Д. Практикум з мікроекономіки. – Київ: Знання,2010. -491 с.

3. Інші завдання складено автором / Мазуренко М. С.Відредаговано і надіслано Мазуренко М.С.Над уроком працювали

Мазуренко М. С.


Толочко Г.О.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас