KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська мова 5 клас


Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 5 клас

Содержание

Українська мова 5 клас

Українська мова 5 клас розпочинає цей навчальний рік з уроків, на яких більш детально буде розглянуте питання про українську мову, як державну мову України, та розширить знання школярів про значення державної мови в житті нашого суспільства. Адже для кожного народу його державна мова має дуже велике значення, так як без мови нашого народу не може повноцінно існувати держава і людське суспільство.

Крім того, учні п’ятого класу на уроках з української мови одержать загальне уявлення про мову і мовлення загалом, розглянуть мовні різновиди і дізнаються про їх використання в різних сферах діяльності.

Але перш ніж приступити до вивчення нових тем, зрозуміло, що великий розділ уроків буде присвячений повторенню тем, які школярі вивчали з української мови протягом попередніх років.


Вступ

1.    Вступ. Значення української мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України
2.    РЗМ №1.   Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності.


Повторення вивченого в початкових класах

3.    Частини мови основні способи їх розпізнавання
4.    Іменник. Велика літера і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників
5.    Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників
6.    РЗМ № 2.   Усне і писемне мовлення. Монолог і діалог. Поняття про ситуацію спілкування. Основні правила спілкування
7.    Займенник. Особові займенники. Числівник. Дві групи числівників (без термінів)
8.    РЗМ № 3.   Усний докладний переказ. Вимоги до мовлення
9-10. Дієслово. Голосні в особових закінченнях дієслів. Не з дієсловами. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів
11.   Прислівник. Правопис вивчених прислівників
12.   Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови.
13.   Сполучник. Уживання сполучників і, та, й, але для зв’язку слів і частин складного речення. Кома перед сполучниками а,але
14.   Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів № 1 за темою: «Повторення вивченого в початкових класах».
Навчальне аудіювання


Поняття про текст

15-16. Текст, його ознаки. Тема й головна думка тексту. Поділ тексту на мікротеми й абзаци. Тематичне речення в мікротемі. Мовні засоби зв’язку в мікротемі
17    РЗМ № 4. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю
18.   «Відоме» й «нове» в реченні
19-20. Стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний (повторення й поглиблення вивченого). Ситуація спілкування (поглиблення знань)
21.   РЗМ № 5.   Стилістична помилка (практично). Усний докладний переказ тексту наукового стилю
22.   Типи мовлення: розповідь, роздум, опис (повторення)особливості будови розповіді
23.   Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів № 2 за темою: « Поняття про текст»
Навчальне читання мовчки художнього тексту


Відомості з синтаксису й пунктуації

24.    Словосполучення. Головні й залежні слова у словосполученні. Граматична помилка та її умовне позначення (практично)
25.    Речення, його граматичне основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)
26-27. РЗМ № 6-7.   Письмовий докладний переказ розповідного тексту
28.    Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні.
29.    Окличні речення (повторення). Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично)
30.    РЗМ № 8. Контрольне читання мовчки художнього тексту. Види помилок. Аналіз письмового переказу тексту
31.    РЗМ № 9.  Особливості побудови опису предмета
32-33. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Способи їх вираження різними частинами мови
34.    Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів № 3 з синтаксису й пунктуації (тестування)
35.    РЗМ № 10.  Усний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису предмета
36.    Речення з однорідними членами(без сполучників та зі сполучниками і, а, але). Кома між однорідними членами речення
37-38. Узагальню вальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка та тире при узагальню вальних словах
39.    РЗМ № 11.  Усний докладний переказ
40.    РЗМ № 12.  Письмовий докладний переказ
41-42. Звертання. Розділові знаки при звертанні ознайомлення з найуживанішими вставними словами (практично). Виділення вставних слів на письмі комами
43.    РЗМ № 13.  Лист. Aдреса
44.    Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів № 4 з синтаксису й пунктуації (диктант)
45-46. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, що мають будову простих речень, входять у складне і з’єднані безсполучниковим зв’язком або сполучниками
47-48. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові
49.    РЗМ № 14.  Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру
50-51. Діалог. Розділові знаки при діалозі
52.    Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів № 5 з синтаксису й пунктуації (диктант або тестування)


Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія

53.    Звуки мови та звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки. Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі
54-55. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Вимова звуків, що позначаються літерами г та ґ . Співвідношення звуків та літер. Звукове значення літер я, ю, є, ї
56.    Склад. Наголос. Правила переносу слова з рядка в рядок. Орфоепічна помилка (практично). Ознайомлення з орфоепічним словником та словником наголосів
57-58. Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені[е,[и],[о] в коренях слів. Ненаголошені голосні, що перевіряються наголосом. Поняття про орфограму. Орфографічні помилка (практично), її умовне позначення]
59-60. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків
61-62. РЗМ № 15-16.   Контрольний переказ тексту
63.    РЗМ № 17.   Аналіз контрольного переказу
64.    Тематична контрольна робота № 6 (диктант або тестування).   Контрольне аудіювання
65.    Звуки мови та звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки. Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі
66-67. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Вимова звуків, що позначаються літерами г та ґ . Співвідношення звуків та літер. Звукове значення літер я, ю, є, ї     
68.    Склад. Наголос. Правила переносу слова з рядка в рядок. Орфоепічна помилка (практично). Ознайомлення з орфоепічним словником та словником наголосів   
69-70, Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені[е],[и],[о] в коренях слів. Ненаголошені голосні, що перевіряються наголосом. Поняття про орфограму. Орфографічні помилка (практично), її умовне позначення
71-72. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків 
73.    Контрольна робота за темою «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія». Контрольне читання мовчки  
74.    РЗМ. Усний твір-оповідання про випадок з життя
75-76. Спрощення в групах приголосних
77.    Чергування о – а, е – і, е - и   
78.    РЗМ. Письмовий твір-оповідання про випадок з життя  
79.    Чергування о, е з і    
80.    Чергування е – о після ж, ч, ш     
81-82. Чергування и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів 
83.    Контрольна робота за темою «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»   
84-85. Чергування [г],[к],[х] – [ж], [ч], [ш] – [з'], [ц'], [с']
86.    Найголовніші правила чергування       
87.    Основні правила чергування у – в, і - й       
88.    Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. правила вживання м'якого знака    
89.    Сполучення йо, ьо      
90.    Контрольний диктант. Контрольне аудіювання 
91-92. Правила вживання апострофа      
93.    РЗМ. Замітка-інформація в газету. Аналіз контрольного диктанту     
94.    Контрольна робота за темою «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»    
95.    Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків   
96.    Вимова і написання слів із подовженими м'якими приголосними       
97-98. Написання слів іншомовного походження. Подвоєні букви в словах іншомовного походження. м'який знак та апостроф у словах іншомовного походження    
99.    Написання слів іншомовного походження. Букви и та і в словах іншомовного походження      
100.   Контрольна робота за темою «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія».      
101.   РЗМ. Особливості побудови роздуму. Усний докладний переказ тексту-роздуму 


Лексикологія, фразеологія

102.   Лексичне значення слова. Ознайомлення зі словниками  
103-104. Однозначні та багатозначні слова. Вживання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях     
105.   РЗМ. Контрольний усний докладний переказ тексту-розповіді з елементами роздуму      
106.   Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів   
107.   Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів    
108.   Омоніми     
109.   РЗМ. Діалог. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації    
110.   РЗМ. Особливості побудови художнього і наукового описів. Опис тварини. Усний вибірковий переказ тексту, що містить опис тварини      
111.   Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Джерела українських фразеологізмів      
112.   Прислів'я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів. Фразеологізми як члени речення 
113.   Контрольна робота за темою «Лексикологія. Фразеологія».
Будова слова. Орфографія

114-115. РЗМ. Контрольний письмовий переказ тексту, що містить опис тварини     
116.   Основа слова і закінчення змінних слів. Корінь, суфікс, префікс і закінчення – значущі частини слова  
117.   РЗМ. Аналіз контрольного переказу, що містить опис тварини
118.   Основа слова і закінчення змінних слів. Корінь, суфікс, префікс і закінчення – значущі частини слова      
119-120. РЗМ. Контрольний письмовий твір     
121-122. Вимова й написання префікса з- (зі-, с-)      
123.   Вимова й написання префіксів роз-, без-      
124.   РЗМ. Аналіз контрольного письмового твору     
125.   Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі      
126.   Вивчені орфограми в значущих частинах слова. Правопис складних слів    
127.   Контрольна робота за темою «Будова слова. Орфографія»      


Повторення й узагальнення вивченого в кінці року

128.   Синтаксис і пунктуація. Лексикологія й фразеологія       
129.   Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія      
130.   Будова слова й орфографія       

Програма навчання української мови в п’ятому класі

В п’ятому класі на уроках української мови виділено достатньо часу для закріплення, освоєння та розширення знань про всі частини мови, які діти вивчали в попередніх класах. На цих уроках учні продовжать виконувати різні творчі завдання та вправи, за допомогою яких вони навчаться основним способам розпізнання частин мови та грамотному їх написанню.

При розгляді такого розділу як «Текст», учні будуть знайомитись з головними ознаками текстів, дізнаються про різні стилі мовлення та познайомляться з мовними засобами зв’язку. Протягом вивчення цього розділу української мови, діти будуть навчатися писати різноманітні тексти, вчитися їх розрізняти та застосовувати в залежності від стилю та ситуації.

На уроках української мови в п’ятому класі багато часу буде виділено на вивчення синтаксису та пунктуації. Протягом цього часу школярі будуть не тільки повторювати вже вивчений матеріал, але й дізнаються багато нового про словосполучення та речення. На цих уроках діти продовжать вивчати різні види речень та познайомляться с такими другорядними його членами, як додаток, означення та обставини.

П’ятикласники на уроках з української мови почнуть вивчення написання розділових знаків при написанні діалогів, текстів з прямою мовою та в складних реченнях. Учні протягом року будуть виконувати різні вправи, писати диктанти, перекази та інші твори, які допоможуть на практиці засвоїти новий матеріал.

Також протягом цього навчального року на уроках з української мови багато уваги буде приділено вивченню орфографії, фонетики та графіки.

Учні п’ятого класу познайомляться з таким поняттями, як фразеологізми, однозначні та багатозначні слова, антоніми, омоніми, синоніми та інше. Після освоєння цього розділу української мови школярі навчаться знаходити фразеологізми, визначати слова за значенням, аналізувати тексти та працювати зі словниками.

Ну і зрозуміло, що в п’ятому класі на уроках з української мови багато часу буде присвячено узагальненню та закріпленню вивчених тем. Тому програмою передбачено певний обсяг практичних завдань, вправ, тестових уроків та контролюючих блоків, завдяки яким учні зможуть на практиці закріпити знання та виявити недоліки в засвоєнні тем.

Навчання з Гіпермаркетом Знань

Знайти відповіді на всі відкриті питання з української мови та краще засвоїти вивчений матеріал, ви можете зробити завдяки Гіпермаркету Знань. На нашому сайті ви знайдете різноманітні уроки з української мови, які допоможуть вам не тільки виконати домашні вправи та підготуватися до тестових завдань, але й розширити знання з української мови.

В Гіпермаркеті Знань ви знайдете багато цікавих уроків, презентацій, рефератів, кейсів, конспектів, які можуть зацікавити вас, та допомогти виконати завдання з задоволенням.