KNOWLEDGE HYPERMARKET


Інфраструктура, її види. Розвиток ринкової інфраструктури в Україні, її галузі і комплекси

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Інфраструктура, її види. Розвиток ринкової інфраструктури в Україні, її галузі і комплекси


§ 9. Національний господарський комплекс України та його галузева структура


Пригадаймо

1. Що таке господарська діяльність?
2. Які ви знаєте види господарської діяльності?
3. Які з видів господарської діяльності характерні для вашого краю?
4. Що таке натуральне господарство?


Інфраструктура — це сукупність підприємств і установ господарського комплексу, що обслуговують основні галузі виробничої сфери та сфери послуг, а також безпосередньо людей. Вони надають послуги для здійснення необхідних виробничих, економічних, організаційних зв'язків між складовими частинами господарства, забезпечують гідні умови життя населення. Свою інфраструктуру має кожна галузь економіки.


Частину галузей інфраструктури, що надає послуги виробничого характеру, тобто забезпечує зв'язки у виробничій сфері економіки, називають виробничою інфраструктурою. До неї відносять вантажний транспорт, матеріально-технічне постачання, інженерні комунікації (електро-, водо-, газо-, теплопостачання, очисні споруди тощо).


На відміну від виробничої інфраструктури, що обслуговує виробництво, підприємства й установи сфери послуг надають послуги безпосередньо населенню, а тому утворюють соціальну інфраструктуру.


Сучасні зміни в господарському комплексі. Колишнє панування централізованої командно-адміністративної системи, яка десятиліттями формувала економіку України без урахування об'єктивних потреб та інтересів її народу, належного екологічного обґрунтування призвели до її занепаду і загострення цілої низки проблем. В Україні склалася одна з екологічно «найбрудніших» економік — перенасичена хімічними, металургійними, гірничодобувними виробництвами із застарілими технологіями. Технологічна відсталість та зношеність підприємств зумовили низьку продуктивність праці та великі затрати сировини й енергії на одиницю готової продукції. Це, у свою чергу, призводило до виснаження невідновних мінерально-сировинних ресурсів, забруднення повітря, води, ґрунтів.


Галузева структура господарства станом на 1990 рік на території України була несприятливою для задоволення потреб суспільства. Найбільшого розвитку в радянські часи досягли галузі військово-промислового комплексу, а випуск товарів для споживання населення був дуже обмеженим, повільними темпами розвивалася сфера послуг. Галузева структура господарського комплексу України залежала від енергоносіїв (нафти, газу), продукції легкої промисловості та сировини з Росії та інших республік колишнього СРСР.


Чи знаєте ви, що...
З 1970-х років у колишньому СРСР, у тому числі й в Україні, виникла продовольча проблема, яку не вдавалося розв'язати, незважаючи на прийняття численних програм. Кількість збиткових підприємств у сільському господарстві становила тоді понад 40 %, а у промисловості — 35-75 %.


Після проголошення незалежності Україна взяла курс на перехід від командно-адміністративної до ринкової економіки, яка базується на приватній власності на засоби виробництва та вільному підприємництві. Наприкінці 2005 року наша країна була визнана світовим співтовариством країною з ринковою економікою. Це означало, що перше важливе завдання перехідного періоду — роздержавлення і приватизація господарських об 'єктів — було виконане. Обсяги випуску та асортимент продукції почали визначати вже не директивами, а попитом на ринку товарів і послуг. Однак ще не всі елементи ринкової інфраструктури (товарні, фондові та універсальні біржі, банки, аудиторські установи) досягли необхідного рівня розвитку в Україні.


Другим важливим завданням перехідного періоду була структурна перебудова економіки, яка полягала в обмеженні випуску продукції, що була економічно й екологічно невигідною для країни, та переорієнтації господарського комплексу на виготовлення високотехнологічної продукції, яка мала б задовольняти потреби громадян, а також змогла б конкурувати на зовнішньому ринку. Станом на 2009 р. ще чимало питань стосовно перебудови національного господарства залишалися нерозв'язаними.


Чи знаєте ви, що...
Галузями, що визначають розвиток національного комплексу країни, є промисловість та сільське господарство. За часткою вартості виробленої продукції визначають тип господарського комплексу. Він може бути промисловим, промислово-аграрним, аграрно-промисловим чи аграрним. Для промислового типу НГК характерне значне переважання промислового виробництва над сільськогосподарським, тоді як в аграрному провідним є сільське господарство. Два інші типи є проміжними.


Щоб проаналізувати, як змінюється галузева структура НГК, розглянемо останні зміни частки основних галузей у загальній вартості вироблених за рік товарів і послуг (таблиця 4).


Таблиця 4.
Структура вартості виробництва товарів та послуг за сферами та видами економічної діяльності, %

Сфери та галузі НГК
2001 р.
2008 р.
Виробнича  сфера, у т.ч.:
67,1
59,7
Сільське і лісове господарство
14,4
7,4
Промисловість
48,7
46,3
Будівництво
4,0
6,0
Сфера послуг, у т.ч.:
32,9
40,3
Торгівля
8,5
10,5
Транспорт і зв'язок
9,0
8,7
Освіта
2,7
3,0
Охорона здоров'я та соц. допомога
2,2
2,4
Інші види економічної діяльності
10,5
15,5
Разом
100
100


З наведених даних видно, що в галузевій структурі НГК України зростає частка сфери послуг, а частка сільського і лісового господарств суттєво знижується. Тобто поступово вона наближається до структури, яка є типовою для високо-розвинутих країн, де частка сфери послуг становить близько 70 %, а сільського господарства — 2-6 %.


Чи знаєте ви, що...
Однією з країн, найближчою до України за розмірами території, у Європі є Франція. У ВВП цієї держави 69 % припадає на сферу послуг 29 % — на промисловість і будівництво, а 2 % — на сільське й лісове господарства, мисливство та рибальство. У ВВП сусідньої Польщі частка цих складових господарського комплексу становить відповідно 54 %, 39 % та 7 %.


Однак загальні обсяги виробництва в Україні після значного спаду в перші роки державності, за підсумками 2008 року, становили 74,1 % обсягів 1990 року. Пік падіння був зафіксований у 1999 році — 40,8 % обсягів 1990 року. Щорічне зростання виробництва товарів і послуг в останні роки становила 2-7 %.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Що таке інфраструктура взагалі, виробнича й соціальна зокрема?
2. Які проблеми виникли в господарстві України під впливом командно-адміністративної системи господарювання?
3. Які зміни відбуваються в сучасному господарському комплексі нашої держави?


Набуваємо практичних навичок

1. За даними таблиці 4 проаналізуйте тенденції зміни частки окремих видів економічної діяльності у виробництві товарів і послуг. Якими причинами зумовлені ці зміни?


§ 10. Сучасна організація виробництва і територіальна структура господарства України

Пригадаймо

1. Що вивчає соціально-економічна географія України?
2. Від чого залежить розташування підприємств та установ на території держави?
3. Які ви знаєте способи зображення на тематичних картах?


Сучасна організація виробництва і типи підприємств. Первинною ланкою виробничої сфери є підприємство. Особливості підприємств, взаємозв'язки між ними, їх розміщення значною мірою визначаються формами суспільної організації виробництва: концентрацією, спеціалізацією, кооперуванням та комбінуванням.


Концентрація — це зосередження виробництва на великих підприємствах. Зростання концентрації виробництва відбувається за рахунок розширення функціонуючих підприємств, будівництва нових великих підприємств або об'єднання кількох малих. Економічного ефекту за цієї форми організації виробництва досягають за рахунок зменшення витрат на одиницю продукції, збільшення фінансових можливостей для модернізації підприємства тощо. Так, використання потужніших у 2-3 рази енергоблоків електростанцій забезпечує підвищення продуктивності праці (кількості виробленої продукції за одиницю часу) одного працівника у 2-2,5 разу. Однак надмірна концентрація призводить до негативних наслідків через зростання відстані перевезень як сировини, так і готової продукції, складності в управлінні підприємством.


Чи знаєте ви, що...
Концентрація виробництва має дві форми — екстенсивну та інтенсивну. За екстенсивної концентрації збільшення обсягів виробництва на окремому підприємстві досягають за рахунок збільшення кількості працівників, верстатів чи виробничих ліній того самого типу. Концентрація виробництва інтенсивним способом передбачає збільшення обсягів виробництва за рахунок запровадження новішого, більш ефективного обладнання.


Спеціалізація — це випуск підприємством однорідної продукції. За формою вона може бути подетальною і предметною. В умовах подетальної спеціалізації на окремих підприємствах виготовляють частини, вузли або деталі для складного виробу. Предметна спеціалізація полягає у випуску підприємством готової продукції (телевізорів, автобусів, верстатів). На спеціалізованих виробництвах краще використовуються знаряддя праці й сировина, підвищується кваліфікація працівників і продуктивність праці, а тому продукція стає дешевшою. Спеціалізація виробництва вимагає кооперування.


Кооперування — це організація виробничих зв'язків між підприємствами для випуску певної продукції. Найрозвинутіше кооперування в галузях, які виготовляють складну продукцію, особливо в Машинобудуванні. На автомобільних заводах 40-60 % деталей і вузлів надходить із суміжних підприємств. Особливо вигідно, коли кооперовані підприємства розміщені близько, що зменшує транспортні витрати.


Поєднання на одному підприємстві (комбінаті) кількох виробництв, які можуть належати до різних галузей промисловості, називають комбінуванням. Ґрунтується воно на основі комплексної переробки вихідної сировини, відходів виробництва або послідовній технологічній обробці сировини. Комбінування є найхарактернішим для металургійного, хіміко-індустріального та лісовиробничого комплексів.


Чи знаєте ви, що...
Комбінування виробництва може здійснюватися і на основі якнайповнішого використання робочої сили.  Прикладами такого комбінування є, зокрема, цукро-молочні, цукро-молочно-овочеві комбінати. Робітників, які у весняно-літній період вивільняють з цукрового виробництва, використовують у молокопереробному та овоче-консервному.


За формою власності в Україні діють такі типи підприємств:

• приватні підприємства (засновані на власності фізичної особи);
• колективні підприємства (засновані на власності трудового колективу підприємства);
• господарські товариства;
• підприємства, засновані на власності об'єднання громадян;
• комунальні підприємства (засновані на власності відповідної територіальної громади);
• державні підприємства (засновані на державній власності).


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Які є форми суспільної організації виробництва і в чому їх суть?Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Скачати підручники та книги онлайн, планування з географії, курси та завдання з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.